Temel Hukuk Dizisi Amme Alacaklarının Takip ve Tahsili, 
Damga Vergisi ve Harçlar (THD) Prof. Dr. Hilmi Ünsal  - Kitap
Temel Hukuk Dizisi

Amme Alacaklarının Takip ve Tahsili, Damga Vergisi ve Harçlar (THD)

2. Baskı, 
Ekim 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
206
Barkod:
9789750280245
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
145,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Nisan 2019
105,00
35,00 (%67)
Kitabın Açıklaması
Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak, öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.
Dizinin "Amme Alacaklarının Takip ve Tahsili, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Harçlar" ismiyle yayınlanan bu kitabında; amme alacaklarının takip ve tahsili, katma değer vergisi, damga vergisi ve harçlar ayrı bölümler halinde anlatılmıştır. Bu kapsamda öncelikle amme alacaklarının takip ve tahsili başlığı altında amme alacağı kavramı, amme alacağını güvence altına alma yolları ve amme alacaklarının cebren tahsil süreci açıklanmıştır. İkinci olarak katma değer vergisi ve ilgili mevzuatın ders müfredatına ve icra müdür yardımcılığı sınav konuları arasına eklenmesi nedeniyle katma değer vergisi kanunu uygulaması, sınav içeriğine uygun olarak sade, basit ve anlaşılabilir bir dil ile kaleme alınmıştır. Üçüncü olarak Damga Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde damga vergisinde vergilendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi aşamaları anlatılmıştır. Dördüncü olarak ise öncelikle harçlar ve Harçlar Kanunu'na ilişkin açıklamalar yapılmış, ardından yargı harçları anlatılmıştır. Kitap başta hukuk fakülteleri, İİBF ve Adalet Meslek Yüksekokulları olmak üzere kitabın içeriğinde yer alan konuların işlendiği fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilere ve konuyla ilgilenen memur ve mali müşavirler gibi meslek mensuplarına, icra müdürlüğü sınavlarına hazırlananlara yardımcı olabilecek biçimde hazırlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsili
.
Damga Vergisi ve Uygulaması
.
Harçlar Kanunu ve Uygulaması
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
İkinci Baskıya Önsöz 
7
Kısaltmalar 
17
Birinci Kitap
KAMU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİ
I. TEMEL KAVRAMLAR 
19
A. Kamu Alacağı 
19
B. Amme (Kamu) Borçlusu veya Borçlu 
21
C. Alacaklı Amme (Kamu) İdaresi ve Tahsil Dairesi 
21
D. Mal ve Para Cezaları Terimleri 
22
E. Takibat Giderleri 
22
F. Tahsil Edilemeyen Amme Alacağı ve Tahsil Edilemeyeceği Anlaşılan Amme Alacağı 
22
II. KAMU ALACAĞINI KORUMA YÖNTEMLERİ 
23
A. Teminat İstenmesi ve Şahsi Kefalet 
23
1. Teminat 
23
2. Şahsi Kefalet 
25
B. İhtiyati Haciz 
25
1. İhtiyati Haciz Nedenleri 
25
2. İhtiyaten Haczedilen Malların Durumu 
26
3. İhtiyati Haczin Kaldırılması 
26
C. İhtiyati Tahakkuk 
27
D. Kamu Alacaklarında Rüçhan Hakkı 
27
1. Haciz Durumunda Rüchaniyet 
27
2. Rehinli Alacağın Varlığında Rüçhaniyet 
29
3. Borçlunun İflası, Mirasın Reddi, Terekenin Resmi Tasfiyesi Hallerinde Rüchaniyet 
29
E. Kamu Alacaklarında Sorumluluk 
30
1. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu 
30
2. Limited Şirketlerin Amme Borçları 
31
3. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu 
31
4. Birleşme, Devir, Bölünme ve Şekil Değiştirme Halleri 
32
F. İptal Davası Açma 
32
1. İptal Davası Açmayı Gerektiren Fiiller 
33
a. Hükümsüz Sayılan Tasarrufların Varlığı 
33
b. Amme Alacağının Tahsiline İmkân Bırakmamak Maksadıyla Yapılan Tasarruflar 
34
2. Üçüncü Şahısların Hakları ve Mecburiyetleri 
34
G. Borçlunun İflasının İstenmesi 
34
H. Takas (Mahsup) 
35
I. Mal Bildiriminde Bulunma Talebi 
35
III. KAMU ALACAKLARININ ÖDENMESİ–TECİL VE TEHİRİ 
36
A. Kamu Alacağının Ödenmesi 
36
B. Kamu Alacaklarında Tecil 
37
1. Genel Olarak Tecil Uygulaması 
37
2. Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili 
38
C. Kamu Alacağının Tehiri 
40
1. Tecil Edilmiş Borçla İlgili Olarak İcranın Tehiri Kararının Verilmesi 
41
2. Ölüm Halinde Takibin Geri Bırakılması 
41
IV. KAMU ALACAKLARINDA GECİKME ZAMMI 
42
A. Genel Olarak Gecikme Zammı Uygulaması 
42
B. Cezalar Üzerinden Gecikme Zammı Uygulanması 
42
V. KAMU ALACAĞININ CEBREN TAHSİL ŞEKİLLERİ 
43
A. Ödeme Emri Gönderilmesi 
43
B. Teminatın Paraya Çevrilmesi ve Kefil Takibi 
44
C. Haciz Uygulaması 
44
1. Haczedilemeyecek Mallar 
45
2. Kısmen Haczedilebilir Gelirler 
46
3. Yetişmemiş Mahsullerin Haczi 
47
4. Üçüncü Şahıslara Ait Malların Haczine İtiraz 
47
5. Menkul Malların Haczi ve Satışı 
48
6. Gayrimenkul Malların ve Gemilerin Haczi ve Satışı; 
49
7. Gayrimenkullerin Teferruğu ve Geri Verilmesi 
51
D. Borçlunun İflasının İstenmesi 
52
E. Acziyet Hali 
52
VI. KAMU ALACAKLARINDA TAHSİL ZAMANAŞIMI 
52
A. Genel Olarak Zamanaşımı ve Tahsil Zamanaşımı 
52
B. Tahsil Zamanaşımının Durması ve Kesilmesi 
53
1. Tahsil Zamanaşımının Durması 
53
2. Tahsil Zamanaşımının Kesilmesi 
53
VII. KAMU ALACAKLARININ TERKİNİ 
54
A. Tabii Afetler Sebebiyle Terkin 
55
B. Tahsil İmkânsızlığı Sebebiyle Terkin 
56
VIII. 6183 SAYILI KANUN’LA YASAKLANMIŞ FİİLLER 
56
A. Sırrın İfşası Yasağı 
56
B. Artırmalara Katılamayacak ve Artırmalardan Mal Satılamayacak Olanlar 
56
C. Takdir İşlemlerine ve Kararlara Katılma Yasağı 
57
D. Kamu Alacağının Tahsiline Engel Olanlar 
57
E. Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunanlar 
58
F. Mal Edinme ve Artmalarını Bildirmeyenler 
58
G. Kamu Borçlusuna Ait Ellerinde Bulundurdukları Malları Bildirmeyenler 
58
H. İstenecek Bilgileri Vermeyenler 
58
SORULAR 
59
İkinci Kitap
KATMA DEĞER VERGİSİ VE UYGULAMASI
I. GENEL OLARAK KATMA DEĞER VERGİSİ 
71
II. TÜRKİYE’DE KATMA DEĞER VERGİSİ VE UYGULAMASI 
71
A. KDV’nin Konusu 
72
1. KDV’nin Konusuna Giren İşlemler 
72
a. Ticarî, Sınaî, Ziraî Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetler 
72
b. Her Türlü Mal ve Hizmet İthalatı 
73
c. Diğer Faaliyetlerden Doğan Teslim ve Hizmetler 
73
2. KDV’nin Konusunu Oluşturması Bakımından Teslim ve Teslim Sayılan Haller 
74
a. Teslim 
74
b. Teslim Sayılan Haller 
75
3. KDV’nin Konusunu Oluşturması Bakımından Hizmet ve Hizmet Sayılan Haller 
76
B. Mükellef ve Vergi Sorumlusu 
76
1. Mükellef 
76
2. Vergi Sorumlusu 
78
C. Vergiyi Doğuran Olay 
79
D. KDV’de İstisna Uygulamaları 
81
1. İhracat İstisnası 
81
a. İhracatta KDV İstisnası 
81
b. İhraç Kayıtlı Teslimlerde KDV istisnası (KDVK m. 11/c) 
82
c. İhracat Teslimi ve Yurt Dışındaki Müşteriler İçin Yapılan Hizmetler 
83
2. Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna 
84
3. Taşımacılık İstisnası 
89
4. Diplomatik İstisnalar 
89
5. İthalat İstisnası 
89
6. Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar 
90
a. Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar 
90
b. Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar 
91
c. Askerî Amaç Taşıyan İstisnalar 
92
d. Diğer İstisnalar 
92
7. Katma Değere Vergisinde İstisnadan Vazgeçme 
97
E. Matrah, Oran (Nispet) ve İndirim 
98
1. Matrah 
98
a. Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah (m. 20) 
99
b. İthalatta Matrah (m. 21) 
99
c. Özel Matrah Şekilleri(m. 23) 
100
d. Matraha Dâhil Olan Unsurlar 
100
e. Matraha Dâhil Olmayan Unsurlar 
101
f. KDV’de Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti (m. 27) 
101
2. Oran 
102
3. KDV’de Vergi İndirimi Uygulaması 
102
a. İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi 
104
b. İndirimin Belgelendirilmesi (KDV K. m. 34) 
105
c. KDV’de Tam İstisna–Kısmi İstisna Uygulaması 
105
F. Verginin Tarhı ve Ödenmesi 
107
1. Vergilendirme Usulleri 
107
a. Gerçek Usulde Vergilendirme 
107
b. Hasılat Esaslı Vergilendirme 
107
c. KDV’de Tevkifat (Stopaj, Kaynakta Kesinti) Uygulaması 
109
2. Vergilendirme Dönemi ve Beyan Esası 
112
a. Vergilendirme Dönemi (m. 39) 
112
b. Beyanname Verme Zamanı (m. 41) 
112
3. KDV’de Tarhiyat İşlemleri 
113
4. KDV’nin Ödenmesi 
115
SORULAR 
116
Üçüncü Kitap
DAMGA VERGİSİ VE UYGULAMASI
I. GENEL OLARAK DAMGA VERGİSİ 
131
II. TÜRKİYE’DE DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI 
133
A. Damga Vergisinin Konusu 
133
B. Damga Vergisinin Mükellefi 
134
1. Yabancı Memleketlerle Türkiye'deki Yabancı Elçilik ve Konsolosluklarda Düzenlenen Kâğıtların Vergisi 
134
2. Birden Fazla Nüsha Olarak Düzenlenen Kâğıtlarda Damga Vergisi 
135
3. Bir Kâğıtta Birden Fazla Akit ve İşlem Bulunması Halinde Damga Vergisi 
136
4. Birden Fazla İmzalı Kâğıtlarda Damga Vergisi 
136
C. Damga Vergisinde Sorumluluk 
137
D. Damga Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay 
139
E. Damga Vergisinden İstisna Kâğıtlar 
139
III. DAMGA VERGİSİNİN MATRAHI VE TARİFESİ 
141
A. Damga Vergisinin Matrahı ve Vergileme Ölçüleri 
141
B. Cumhurbaşkanı'nın Damga Vergisi Tarifesini Değiştirme Yetkisi 
145
IV. DAMGA VERGİSİNİN ÖDENMESİ VE ÖDEME YÖNTEMLERİ 
146
A. İstihkaktan Kesinti Yöntemi 
146
B. Basılı Damga Koyma Yöntemi 
147
C. Makbuz Verme Yöntemi 
147
1. Sürekli Mükellefiyet Tesis Ettirenlerde Beyan ve Ödeme 
148
2. Süreksiz Mükellefiyet Tesis Ettirenlerde Beyan ve Ödeme 
148
SORULAR 
149
Dördüncü Kitap
HARÇLAR KANUNU VE UYGULAMASI
I. HARÇLARIN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 
159
A. Harçların Tanımı 
159
B. Harçların Amaçları 
160
C. Harçların Özellikleri 
162
II. HARÇLARIN DİĞER KAMU GELİRLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI 
163
A. Harçlar ve Vergiler 
163
B. Harçlar ve Resimler 
164
C. Harçlar ve Parafiskal Gelirler 
164
D. Harçlar, Şerefiye ve Katılma Payları 
165
E. Harçlar ve Teşebbüs Gelirleri 
166
III. TÜRKİYE’DE HARÇ TÜRLERİ VE YARGI HARÇLARININ TARİHİ GELİŞİMİ 
167
A. Türkiye’de Harç Türleri 
167
B. Türkiye’de Yargı Harçlarının Tarihi Gelişimi 
167
IV. TÜRKİYE’DE YARGI HARÇLARI 
169
A. Yargı Harçlarının Konusu 
169
1. Mahkeme Harçları 
170
a. Başvurma Harçları 
170
b. Celse Harçları 
171
c. Karar ve İlam Harçları 
172
ca. Nispi Harç 
172
cb. Maktu Harç 
173
d. Keşif Harçları 
173
e. Hakem Kararlarının Yargı Harçlarına Tabi Olmasının Şartı 
173
f. Yabancı Mahkeme İlamlarından Harç Alınması 
173
g. Bölge İdare Mahkemeleri İle Danıştay İşlemleri 
174
h. Yargı Harçlarında Özellikli Durumlar 
174
2. İcra–İflas Harçları 
175
a. İcra Harçları 
175
b. İflas Harçları 
178
c. Cezaevi Yapı Harcı 
179
d. Konkordato Harçları 
179
3. Ticaret Sicili Harçları 
180
4. Vergi Yargısı Harçları 
181
5. Diğer Yargı Harçları 
182
a. Suret Harçları 
182
b. Muhafaza Harçları 
182
c. Defter Tutma Harçları 
182
d. Miras İşlerine Ait Harçlar 
182
e. Vasiyetname Tanzimine Ait Harçlar 
183
B. Yargı Harçlarında Mükellef 
183
C. Yargı Harçlarında Muaflıklar ve İstisnalar 
184
1. Harçtan Muaf Olanlar 
184
2. Harçtan Müstesna İşlemler 
184
D. Yargı Harçlarının Matrahı ve Harç Tarifesi 
185
1. Mahkeme Harçlarında Harç Alma Ölçüleri 
186
2. İcra Takip ve Tahsil Harcında Değer ve Nispet 
187
E. Harcın Ödenmesi 
187
1. Maktu Harçlarda Ödeme Zamanı 
187
2. Nispi Harçlarda Ödeme Zamanı 
188
a. Karar ve İlam Harcı 
188
b. İcra Tahsil Harcı ve İflas Harcı 
188
c. Depozito, Defter Tutma ve Miras İşlerine Ait Harçlar 
188
3. Noksan Tespit Edilen Değer Üzerinden Harcın Ödenmesi 
189
4. Süresinde Ödenmeyen Yargı Harçları 
189
5. Harcı Ödenmeyen İşlemler 
189
V. TÜRKİYE’DE HARÇLAR KANUNU’NA GÖRE DİĞER HARÇ UYGULAMALARI 
189
A. Tapu ve Kadastro Harçları 
189
B. Konsolosluk Harçları 
191
C. Pasaport, İkamet Tezkeresi, Vize ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları 
192
D. Gemi ve Liman Harçları 
193
E. İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları 
194
F. Trafik Harçları 
194
SORULAR 
195
Kaynakça 
201
Kavramlar Dizini 
203