Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uygulamada İhtiyati Haciz
(Güncel Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları Işığında)
Eylül 2018 / 1. Baskı / 1273 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 254.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu eserde, Uygulamada İhtiyati Haciz konusu ele alınmıştır.
Bu eser, mesleğe yeni başlamış hukukçuların ihtiyaçları dikkate alınarak ve uygulamaya yönelik olarak hazırlanmıştır.

Bu eserde konu hakkında detaylı açıklamalar yapılmış ayrıca önemli olan kısımlar için dikkat bölümleri oluşturulmuştur. Konu hakkında gerek dava safhasında ve gerekse icra safhasında kullanılan her türlü örneklere yer verilmiştir.

Bu eser içtihat ağırlı bir çalışmadır. Bu çerçevede konu hakkında Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay'ın ilgili hukuk daireleri ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından son yıllarda verilmiş kararlar taranarak emsal nitelikte olanlar kitaba alınmıştır.

Konu Başlıkları
İcra Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler
İhtiyati Haciz İle İlgili Mevzuat
İhtiyati Haciz
İhtiyati Haciz Kararının İcrası
İhtiyati Haczin Tamamlanması
İhtiyati Haciz İşlemlerine Karşı Yapılan Müracaatlar
Haksız İhtiyati Haciz Nedeniyle Tazminat Davası
Türk Ticaret Kanununda İhtiyati Haciz Düzenlemesi
Barkod: 9789750249952
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1273
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
İCRA HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
I. İCRA HUKUKUNDA EHLİYET  17
A. İcra Takibinde Taraf Ehliyeti  17
B. İcra Takibinde Takip Ehliyeti  17
1. Gerçek Kişilerde Takip Ehliyeti  17
2. Tüzel Kişilerde Takip Ehliyeti  17
3. Tüzel Kişiliği Haiz Olmayan Mal ve Kişi Toplulukları  17
4. Adi Ortaklık  18
5. Tereke  18
6. Kat Malikleri Kurulu  18
II. İCRA TAKİBİNDE TARAFLARIN TEMSİLİ  19
A. İradi Temsil  19
1. Avukatlar  19
2. Stajyer Avukatlar  19
B. Kanuni Temsil (Veli, Vasi, Kanuni Mümessil, Vekil)  20
III. İCRA HUKUKUNDA SÜRELER  20
A. Süreler  20
1. Sürelerin Niteliği  20
2. Sürelerin Hesaplanması ve Son Günün İdari İzne Rastlaması  21
3. Sürelerden Feragat  21
B. Tatiller ve Talikler  21
1. Gece Vakti Kavramı  21
2. Borçlunun Ailesinden Birinin Ölümü  22
3. Borçlunun Ölümü ve Terekenin Borçları  22
4. Tutukluluk ve Hükümlülük Hali  23
5. Askerlik Hali  23
6. Borçlunun Ağır Hastalığı  23
İkinci Bölüm
İHTİYATİ HACİZ İLE İLGİLİ MEVZUAT
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu  25
Üçüncü Bölüm
İHTİYATİ HACİZ
I. GENEL OLARAK  31
II. İHTİYATİ HACİZ İLE İHTİYATİ TEDBİR ARASINDAKİ FARKLAR  32
III. İHTİYATİ HACZİN VE İHTİYATİ TEDBİRİN ORTAK YÖNLERİ  32
IV. İHTİYATİ HACİZ KARARI  32
A. İhtiyati Haciz Talebinin Şartları  32
1. Alacaklıya İlişkin Şartlar  32
2. Alacağa İlişkin Şartlar  34
a. Vadesi Gelmiş (Muaccel) Alacaklara İlişkin Şartlar  34
aa. Alacağın Muaccel Olması  34
bb. Alacağın Rehin ile Temin Edilmemiş Olması  35
b. Vadesi Gelmemiş (Müeccel) Alacaklara İlişkin Şartlar  37
V. İHTİYATİ HACİZDE GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  38
A. Görevli Mahkeme  38
1. Alacak Davası Açıldıktan Sonra Görevli Mahkeme  38
2. Alacak Davası Açılmadan Önce Görevli Mahkeme  38
B. Yetkili Mahkeme  39
1. Alacak Davası Açıldıktan Sonra Yetkili Mahkeme  39
2. Alacak Davası Açılmadan Önce Yetkili Mahkeme  39
VI. YARGILAMA USULÜ  39
VII. İHTİYATİ HACİZ KARARI VE İÇERİĞİ  40
VIII. İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLEBİLECEK DİĞER HALLER  41
IX. İHTİYATİ HACİZDE HARÇ VE VEKÂLET ÜCRETİ  41
A. Harç  41
B. Vekâlet Ücreti  42
X. İHTİYATİ HACİZDE TEMİNAT  42
A. Teminat Yatırılması  42
B. Teminat Verilmesinin İstisnaları  43
C. İlam Niteliğindeki Belgeler  43
D. Teminatın İadesi  43
Dördüncü Bölüm
İHTİYATİ HACİZ KARARININ İCRASI
I. YETKİLİ İCRA DAİRESİ  45
II. HARÇ VE MASRAFLAR  45
III. BAŞVURU SÜRESİ VE KARARIN İNFAZI  46
IV. BORÇLUNUN MALLARININ İHTİYATEN HACZEDİLMESİ VE MUHAFAZA TEDBİRLERİ  48
V. İHTİYATİ HACİZ DE İSTİHKAK İDDİASI  49
VI. İHTİYATİ HACİZ TUTANAĞI VE TEBLİĞİ  49
VII. HACZEDİLEN MALLARIN TEMİNAT KARŞILIĞI BORÇLUYA BIRAKILMASI  50
Beşinci Bölüm
İHTİYATİ HACZİN TAMAMLANMASI
I. TAKİBE GEÇİLMEDEN VEYA DAVA AÇILMADAN ÖNCE ALINAN İHTİYATİ HACZİN KESİNLEŞMESİ  53
II. GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİBE GEÇİLMESİ  54
A. Borçlunun Ödeme Emrine İtiraz Etmemesi  54
B. Borçlu Tarafından Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi  54
III. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA TAKİP YAPILMASI  56
A. Borçlu Tarafından Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi  57
B. Borçlu Tarafından Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi  57
C. Takibe Karşı Şikayet Yoluna Başvurulması  57
D. Takip İşlemine Karşı Şikâyet  58
IV. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP YAPILMASI  58
V. İFLAS TAKİBİ YAPILMASI  59
A. İhtiyati Haczi Kararından Sonra Dava Açılması  60
B. Takipten Sonra Alınan İhtiyati Haciz Kararının Kesinleşmesi  60
1. Genel Haciz Yoluyla İcra Takibinden sonra alınan İhtiyati Haciz Kararının Kesinleşmesi  60
2. Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla İcra Takibinden Sonra Alınan İhtiyati Haciz Kararının Kesinleşmesi,  60
3. İflas Takibinden Sonra Alınan İhtiyati Haciz Kararının Kesinleşmesi  61
VI. ALACAK DAVASI AÇILDIKTAN SONRA İHTİYATİ HACZİN KESİNLEŞMESİ  61
VII. İLAMLI İCRA DA İHTİYATİ HACZİN KESİNLEŞMESİ  62
A. İhtiyati Haciz Kararının İcra Takibi Başlatılmadan Önce Alınması Halinde  62
B. İhtiyati Haciz Kararının İcra Takibi Başlatıldıktan Sonra Alınması Halinde  62
Altıncı Bölüm
İHTİYATİ HACİZ İŞLEMLERİNE KARŞI YAPILAN MÜRACAATLAR
I. İHTİYATİ HACİZ İŞLEMLERİNE KARŞI ŞİKÂYET  65
II. İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ ve İSTİNAF KANUN YOLU  65
A. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz  65
1. İtiraz Hakkı Olanlar  66
2. İtiraz Merci  66
3. İtiraz Süresi  66
4. İtiraz Sebepleri  66
a. Mahkemenin Görevine ve Yetkisine İtiraz  67
b. İhtiyati Haciz Kararının Dayandığı Sebeplere İtiraz  67
c. Teminata İtiraz  67
d. İtirazın İncelenmesi  67
B. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Üzerine Verilen Karara Karşı İstinaf Yolu  68
III. İHTİYATİ HACİZ KARARININ KALDIRILMASI  68
A. Teminat Karşılığında İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması  68
B. Yetkili Mahkeme  69
C. Teminat Miktarı  69
D. İhtiyati Haciz Kararının Resen Kaldırılması  70
E. İhtiyati Hacizden Feragat Edilmesi  70
IV. SIRA CETVELİNDE İHTİYATİ HACZİN İŞTİRAKİ  70
Yedinci Bölüm
HAKSIZ İHTİYATİ HACİZ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI
I. GENEL BİLGİ  73
II. USUL  73
Sekizinci Bölüm
TÜRK TİCARET KANUNUNDA İHTİYATİ HACİZ DÜZENLEMESİ
I. KOLLEKTİF ŞİRKET BORÇLARINDA  75
II. İHTİYATİ HACZİN GEMİLER HAKKINDA UYGULANMASI  75
A. Deniz Alacakları  75
B. İhtiyati Haciz İsteyebilme Hakkı  77
C. Yetkili Mahkeme  78
1. İhtiyati Haciz Kararı Bakımından  78
a. Dava Açılmadan Önce  78
aa. Türk Bayraklı Gemiler  78
bb. Yabancı Bayraklı Gemiler  78
cc. Yetkiye, Tahkime ve Esasa Uygulanacak Hukuka İlişkin Bir Anlaşmanın Varlığı Hâlinde Türk Mahkemesinin Yetkisi  78
b. Dava Açıldıktan Sonra  79
c. İtirazlar ve Değişiklik İstemleri  79
2. Esas Hakkında  79
3. Tenfiz Hakkında  79
4. Haksız İhtiyati Haciz Sebebiyle Açılacak Tazminat Davası Hakkında  80
D. Alacaklı Tarafından Delil Gösterilmesi  80
E. Alacaklı Tarafından Teminat Gösterilmesi  80
F. İhtiyati Haczin Yapılması  81
1. İhtiyati Haciz Kararının İcrası  81
2. İhtiyati Hacze Başlama Süresi  81
3. Gemiye El Konulması ve Muhafaza Tedbirleri  81
4. Geminin Seferde Olması  81
5. İhtiyati Haczin Kapsamı, Geminin İdaresi ve İşletilmesi  82
G. İhtiyati Haciz Hakkının Kullanılması  82
H. Geminin Serbest Bırakılması  83
1. Geminin Değerinin Depo Edilmesi  83
2. İhtiyati Haczin Kaldırılması  83
3. Tarafların Anlaşması  84
4. Saklı Kalan Haklar  84
5. Teminatın Değiştirilmesi  84
I. Yeniden veya Aynı Alacak İçin İhtiyati Haciz  84
İ. İhtiyati Haczi Tamamlayan İşlemler  85
 İHTİYATİ HACİZ İLE İLGİLİ ÖRNEKLER  87
 BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  149
 YARGITAY İLGİLİ DAİRE KARARLARI  243
 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  1261
Yararlanılan Kaynaklar  1275
Kavramlar Dizini  1277
 


Talih Uyar ...
Haziran 2020
115.00 TL
Sepete Ekle
Talih Uyar ...
Haziran 2020
115.00 TL
Sepete Ekle
İsmail Ercan
Mayıs 2020
275.00 TL
Sepete Ekle
Yusuf Karakoç
Mayıs 2020
40.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
İCRA HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
I. İCRA HUKUKUNDA EHLİYET  17
A. İcra Takibinde Taraf Ehliyeti  17
B. İcra Takibinde Takip Ehliyeti  17
1. Gerçek Kişilerde Takip Ehliyeti  17
2. Tüzel Kişilerde Takip Ehliyeti  17
3. Tüzel Kişiliği Haiz Olmayan Mal ve Kişi Toplulukları  17
4. Adi Ortaklık  18
5. Tereke  18
6. Kat Malikleri Kurulu  18
II. İCRA TAKİBİNDE TARAFLARIN TEMSİLİ  19
A. İradi Temsil  19
1. Avukatlar  19
2. Stajyer Avukatlar  19
B. Kanuni Temsil (Veli, Vasi, Kanuni Mümessil, Vekil)  20
III. İCRA HUKUKUNDA SÜRELER  20
A. Süreler  20
1. Sürelerin Niteliği  20
2. Sürelerin Hesaplanması ve Son Günün İdari İzne Rastlaması  21
3. Sürelerden Feragat  21
B. Tatiller ve Talikler  21
1. Gece Vakti Kavramı  21
2. Borçlunun Ailesinden Birinin Ölümü  22
3. Borçlunun Ölümü ve Terekenin Borçları  22
4. Tutukluluk ve Hükümlülük Hali  23
5. Askerlik Hali  23
6. Borçlunun Ağır Hastalığı  23
İkinci Bölüm
İHTİYATİ HACİZ İLE İLGİLİ MEVZUAT
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu  25
Üçüncü Bölüm
İHTİYATİ HACİZ
I. GENEL OLARAK  31
II. İHTİYATİ HACİZ İLE İHTİYATİ TEDBİR ARASINDAKİ FARKLAR  32
III. İHTİYATİ HACZİN VE İHTİYATİ TEDBİRİN ORTAK YÖNLERİ  32
IV. İHTİYATİ HACİZ KARARI  32
A. İhtiyati Haciz Talebinin Şartları  32
1. Alacaklıya İlişkin Şartlar  32
2. Alacağa İlişkin Şartlar  34
a. Vadesi Gelmiş (Muaccel) Alacaklara İlişkin Şartlar  34
aa. Alacağın Muaccel Olması  34
bb. Alacağın Rehin ile Temin Edilmemiş Olması  35
b. Vadesi Gelmemiş (Müeccel) Alacaklara İlişkin Şartlar  37
V. İHTİYATİ HACİZDE GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  38
A. Görevli Mahkeme  38
1. Alacak Davası Açıldıktan Sonra Görevli Mahkeme  38
2. Alacak Davası Açılmadan Önce Görevli Mahkeme  38
B. Yetkili Mahkeme  39
1. Alacak Davası Açıldıktan Sonra Yetkili Mahkeme  39
2. Alacak Davası Açılmadan Önce Yetkili Mahkeme  39
VI. YARGILAMA USULÜ  39
VII. İHTİYATİ HACİZ KARARI VE İÇERİĞİ  40
VIII. İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLEBİLECEK DİĞER HALLER  41
IX. İHTİYATİ HACİZDE HARÇ VE VEKÂLET ÜCRETİ  41
A. Harç  41
B. Vekâlet Ücreti  42
X. İHTİYATİ HACİZDE TEMİNAT  42
A. Teminat Yatırılması  42
B. Teminat Verilmesinin İstisnaları  43
C. İlam Niteliğindeki Belgeler  43
D. Teminatın İadesi  43
Dördüncü Bölüm
İHTİYATİ HACİZ KARARININ İCRASI
I. YETKİLİ İCRA DAİRESİ  45
II. HARÇ VE MASRAFLAR  45
III. BAŞVURU SÜRESİ VE KARARIN İNFAZI  46
IV. BORÇLUNUN MALLARININ İHTİYATEN HACZEDİLMESİ VE MUHAFAZA TEDBİRLERİ  48
V. İHTİYATİ HACİZ DE İSTİHKAK İDDİASI  49
VI. İHTİYATİ HACİZ TUTANAĞI VE TEBLİĞİ  49
VII. HACZEDİLEN MALLARIN TEMİNAT KARŞILIĞI BORÇLUYA BIRAKILMASI  50
Beşinci Bölüm
İHTİYATİ HACZİN TAMAMLANMASI
I. TAKİBE GEÇİLMEDEN VEYA DAVA AÇILMADAN ÖNCE ALINAN İHTİYATİ HACZİN KESİNLEŞMESİ  53
II. GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİBE GEÇİLMESİ  54
A. Borçlunun Ödeme Emrine İtiraz Etmemesi  54
B. Borçlu Tarafından Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi  54
III. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA TAKİP YAPILMASI  56
A. Borçlu Tarafından Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi  57
B. Borçlu Tarafından Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi  57
C. Takibe Karşı Şikayet Yoluna Başvurulması  57
D. Takip İşlemine Karşı Şikâyet  58
IV. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP YAPILMASI  58
V. İFLAS TAKİBİ YAPILMASI  59
A. İhtiyati Haczi Kararından Sonra Dava Açılması  60
B. Takipten Sonra Alınan İhtiyati Haciz Kararının Kesinleşmesi  60
1. Genel Haciz Yoluyla İcra Takibinden sonra alınan İhtiyati Haciz Kararının Kesinleşmesi  60
2. Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla İcra Takibinden Sonra Alınan İhtiyati Haciz Kararının Kesinleşmesi,  60
3. İflas Takibinden Sonra Alınan İhtiyati Haciz Kararının Kesinleşmesi  61
VI. ALACAK DAVASI AÇILDIKTAN SONRA İHTİYATİ HACZİN KESİNLEŞMESİ  61
VII. İLAMLI İCRA DA İHTİYATİ HACZİN KESİNLEŞMESİ  62
A. İhtiyati Haciz Kararının İcra Takibi Başlatılmadan Önce Alınması Halinde  62
B. İhtiyati Haciz Kararının İcra Takibi Başlatıldıktan Sonra Alınması Halinde  62
Altıncı Bölüm
İHTİYATİ HACİZ İŞLEMLERİNE KARŞI YAPILAN MÜRACAATLAR
I. İHTİYATİ HACİZ İŞLEMLERİNE KARŞI ŞİKÂYET  65
II. İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ ve İSTİNAF KANUN YOLU  65
A. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz  65
1. İtiraz Hakkı Olanlar  66
2. İtiraz Merci  66
3. İtiraz Süresi  66
4. İtiraz Sebepleri  66
a. Mahkemenin Görevine ve Yetkisine İtiraz  67
b. İhtiyati Haciz Kararının Dayandığı Sebeplere İtiraz  67
c. Teminata İtiraz  67
d. İtirazın İncelenmesi  67
B. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Üzerine Verilen Karara Karşı İstinaf Yolu  68
III. İHTİYATİ HACİZ KARARININ KALDIRILMASI  68
A. Teminat Karşılığında İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması  68
B. Yetkili Mahkeme  69
C. Teminat Miktarı  69
D. İhtiyati Haciz Kararının Resen Kaldırılması  70
E. İhtiyati Hacizden Feragat Edilmesi  70
IV. SIRA CETVELİNDE İHTİYATİ HACZİN İŞTİRAKİ  70
Yedinci Bölüm
HAKSIZ İHTİYATİ HACİZ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI
I. GENEL BİLGİ  73
II. USUL  73
Sekizinci Bölüm
TÜRK TİCARET KANUNUNDA İHTİYATİ HACİZ DÜZENLEMESİ
I. KOLLEKTİF ŞİRKET BORÇLARINDA  75
II. İHTİYATİ HACZİN GEMİLER HAKKINDA UYGULANMASI  75
A. Deniz Alacakları  75
B. İhtiyati Haciz İsteyebilme Hakkı  77
C. Yetkili Mahkeme  78
1. İhtiyati Haciz Kararı Bakımından  78
a. Dava Açılmadan Önce  78
aa. Türk Bayraklı Gemiler  78
bb. Yabancı Bayraklı Gemiler  78
cc. Yetkiye, Tahkime ve Esasa Uygulanacak Hukuka İlişkin Bir Anlaşmanın Varlığı Hâlinde Türk Mahkemesinin Yetkisi  78
b. Dava Açıldıktan Sonra  79
c. İtirazlar ve Değişiklik İstemleri  79
2. Esas Hakkında  79
3. Tenfiz Hakkında  79
4. Haksız İhtiyati Haciz Sebebiyle Açılacak Tazminat Davası Hakkında  80
D. Alacaklı Tarafından Delil Gösterilmesi  80
E. Alacaklı Tarafından Teminat Gösterilmesi  80
F. İhtiyati Haczin Yapılması  81
1. İhtiyati Haciz Kararının İcrası  81
2. İhtiyati Hacze Başlama Süresi  81
3. Gemiye El Konulması ve Muhafaza Tedbirleri  81
4. Geminin Seferde Olması  81
5. İhtiyati Haczin Kapsamı, Geminin İdaresi ve İşletilmesi  82
G. İhtiyati Haciz Hakkının Kullanılması  82
H. Geminin Serbest Bırakılması  83
1. Geminin Değerinin Depo Edilmesi  83
2. İhtiyati Haczin Kaldırılması  83
3. Tarafların Anlaşması  84
4. Saklı Kalan Haklar  84
5. Teminatın Değiştirilmesi  84
I. Yeniden veya Aynı Alacak İçin İhtiyati Haciz  84
İ. İhtiyati Haczi Tamamlayan İşlemler  85
 İHTİYATİ HACİZ İLE İLGİLİ ÖRNEKLER  87
 BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  149
 YARGITAY İLGİLİ DAİRE KARARLARI  243
 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  1261
Yararlanılan Kaynaklar  1275
Kavramlar Dizini  1277
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020