Kamu İcra Hukuku ve 6183 Sayılı Kanun Uygulaması Mustafa Balcı  - Kitap

Kamu İcra Hukuku ve 6183 Sayılı Kanun Uygulaması

3. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
942
Barkod:
9786254325823
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
1.150,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Eser, 20 yılı aşkın mesleki süreçte, vergi mahkemesi hakimliği ve başkanlığı ile son olarak da istinaf daire başkanlığı şeklinde vergi yargılamasının çeşitli kademelerinde görev almış bir idari yargı hakiminin, yoğun bir emek ve çalışma temposu ile hazırladığı ve büyük çoğunluğu Danıştay kararlarından oluşan 1500 civarındaki yargı kararından ve 6183 sayılı Kanun ile ilgili literatürdeki eserlerin pek çoğundan yararlanılarak hazırlanmıştır.
Eserde, kanun maddelerine ilişkin kapsamlı olarak konu anlatımı ve açıklamalara yer verilmiş, gerek literatür gerekse yargı uygulamasında yaşanan çok sayıda hukuki tartışma konuları üzerinde durulmuş ve kişisel değerlendirmeler yapılarak naçizane çözüm önerileri sunulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Esaslar
.
Amme Alacağının Cebren Tahsili
.
Zamanaşımı, Terkin, Yasaklar, Cezalar ve Son Hükümler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
GİRİŞ 
I. KAMU İCRA HUKUKU KAVRAMI 
II. KAMU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNİN AYRI BİR KANUN İLE DÜZENLENMESİ GEREKSİNİMİ 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Esaslar 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Kanunun Şümulü, Terimler, Vazifeliler ve Salahiyetliler 
Madde 1 Kanunun Şümulü 
Madde 2 Tahsili, Tahsili Emval Kanununa Atfedilen Alacaklar 
I. KAMU ALACAĞI KAVRAMI 
II. KAMU ALACAĞININ KAPSAMI 
III. KAMU ALACAKLARININ SINIFLANDIRILMASI 
Madde 3 Kanundaki Terimler 
I. KAMU ALACAĞI TERİMİ 
II. KAMU BORÇLUSU TERİMİ 
III. ALACAKLI AMME (KAMU) İDARESİ TERİMİ 
IV. TAHSİL DAİRESİ TERİMİ 
V. MAL TERİMİ 
VI. PARA CEZALARI TERİMİ 
VII. TAHSİL EDİLEMEYEN VE TAHSİL EDİLEMEYECEĞİ ANLAŞILAN AMME ALACAĞI TERİMLERİ 
VIII. TAKİBAT GİDERLERİ TERİMİ 
Madde 4 Salahiyetliler ve Mesuliyetleri 
Madde 5 Takibata Salahiyetli Tahsil Dairesi 
I. TAKİBE YETKİLİ TAHSİL DAİRESİ 
II. TAKİP İŞLEMLERİNİN NİYABETEN YAPTIRILMASI 
Madde 6 Yardım Mecburiyeti 
Madde 7 Borçlunun Ölümü 
I. MİRASIN REDDEDİLMESİ VE MİRASIN HÜKMEN REDDİ 
II. MİRASÇILARIN MURİSİN KAMU BORCUNDAN SORUMLULUĞU 
III. MURİS ADINA TESİS EDİLEN İŞLEMLERİN MİRASÇILARA TEBLİĞ EDİLMESİ VE YAŞANAN HUKUKİ SORUNLAR 
IV. MURİSİN YARGILAMA SIRASINDA VEFAT ETMESİ 
Madde 8 Tebliğler ve Müddetlerin Hesaplanması 
I. SÜRELERİN HESAPLANMASINDA 213 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI 
II. TEBLİGAT UYGULAMASINDA VERGİ USUL KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI 
İKİNCİ BÖLÜM 
Amme Alacaklarının Korunması 
Madde 9 Teminat İsteme 
Madde 10 Teminat ve Değerlenmesi 
Madde 11 Şahsi Kefalet 
Madde 12 Teminat Hükmünde Olan Eşya 
I. TEMİNAT İSTEME 
II. TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLEBİLECEK VARLIKLAR 
III. ŞAHSİ KEFALET 
IV. TEMİNAT HÜKMÜNDE OLAN EŞYA 
Madde 13 İhtiyati Haciz 
Madde 14 İhtiyati Hacizde Borçlu Tarafından Gösterilecek Teminat 
Madde 15 İhtiyati Hacze İtiraz 
Madde 16 İhtiyati Haczin Kaldırılması 
I. İHTİYATİ HACİZ 
Madde 17 İhtiyati Tahakkuk 
Madde 18 İhtiyati Tahakkukun Neticeleri 
Madde 20 İhtiyati Tahakkuka İtiraz 
I. İHTİYATİ TAHAKKUK 
Madde 21 Amme Alacaklarında Rüçhan Hakkı 
Madde 22 Amme Alacaklarını Kesip Ödemek Mecburiyetinde Olanlar 
Madde 22/A Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler İle İşlem Yapanların Sorumlulukları 
Madde 23 Tahsil Edilen Amme Alacaklarından Yapılacak Reddiyat Sebebiyle Mahsuplar 
I. KAMU ALACAKLARINDA RÜÇHAN HAKKI 
II. KAMU ALACAKLARINI KESİP ÖDEMEK MECBURİYETİNDE OLANLAR 
III. KAMU ALACAĞI ÖDENMEDEN YAPILAMAYACAK İŞLEMLER VE YAPANLARIN SORUMLULUĞU 
IV. TAHSİL EDİLEN KAMU ALACAKLARINDAN YAPILACAK REDDİYAT SEBEBİYLE MAHSUPLAR (TAKAS) 
Madde 24 İptal Davası Açılması 
Madde 25 İptal Talebinde Muhatap 
Madde 26 Hükümsüz Sayılmada Zamanaşımı 
Madde 27 İvazsız Tasarrufların Hükümsüzlüğü 
Madde 28 Bağışlama Sayılan Tasarruflar 
Madde 29 Hükümsüz Sayılan Diğer Tasarruflar 
Madde 30 Amme Alacağının Tahsiline İmkan Bırakmamak Maksadiyle Yapılan Tasarruflar 
Madde 31 Üçüncü Şahısların Hakları ve Mecburiyetleri 
I. KAMU BORÇLUSUNUN HÜKÜMSÜZ SAYILAN TASARRUFLARI 
II. İPTAL DAVASI 
Madde 32 Tasfiye Halinde Vazifeliler 
Madde 33 Tasfiye Halinde Mesuliyet 
I. TASFİYE HALİNDE GÖREVLİLER 
II. TASFİYE HALİNDE GÖREVLİLERİN SORUMLULUKLARI 
Madde 34 Ortaklığın Feshini İsteme 
I. ORTAKLIĞIN FESHİNİ İSTEME 
Madde 35 Limited Şirketlerin Amme Borçları 
Mükerrer Madde 35 Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu 
I. MÜTESELSİL SORUMLULUK 
II. LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU 
III. KANUNİ TEMSİLCİLERİN KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU 
Madde 36 Birleşme, Devir, Bölünme ve Şekil Değiştirme Halleri 
Madde 36/A Yurt Dışı Çıkış Tahdidi 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ödeme 
Madde 37 Ödeme Zamanı ve Önce Ödeme 
Madde 38 Taksitlerin Zamanında Ödenmemesi 
Madde 39 Ödeme Yeri 
Madde 40 Ödeme Şekli, Makbuz 
Madde 41 Hususi Ödeme Şekilleri 
Madde 42 Çekle veya Münakale Emri ile Ödemeye Ait Hususi Hükümler 
Madde 43 Çeklerde Tanzim Tarihi 
Madde 44 Hususi Ödeme Şekillerinde Ödeme Tarihi 
Madde 45 Vergi Cüzdanları 
Madde 46 Ödemenin İspatı 
Madde 47 Ödemenin Mahsup Edileceği Alacaklar 
I. KAMU ALACAĞININ TAHAKKUKU, KESİNLEŞMESİ VE VADESİNDE ÖDENMEYEN BORÇ KAVRAMLARI 
II. KANUNDA BELİRTİLEN SÜREDEN ÖNCE ÖDEME 
III. ÖDEME YERİ 
IV. ÖDEME ŞEKİLERİ 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Tecil, Tehir, Gecikme Zammı 
Madde 48 Tecil 
Madde 48/A Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili 
Madde 49 İcranın Kaza Mercilerince Tehiri 
Madde 50 Ölüm Halinde Takibin Geri Bırakılması 
I. TECİL 
II. VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ 
III. TAHSİLATIN GERİ BIRAKILMASI 
IV. ÖLÜM HALİNDE TAKİBİN GERİ BIRAKILMASI 
Madde 51 Gecikme Zammı, Nispet ve Hesabı 
Madde 52 Gecikme Zammında Tatbik Müddeti ve Diğer Hükümler 
Madde 53 Köylerde Gecikme Zammı 
I. GECİKME ZAMMI 
II. GECİKME ZAMMININ UYGULAMA SÜRESİ 
III. KÖYLERDE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI 
İKİNCİ KISIM 
Amme Alacağının Cebren Tahsili 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Cebren Tahsil ve Takip Esasları 
Madde 54 Cebren Tahsil ve Şekilleri 
Madde 55 Ödeme Emri 
Madde 56 Teminatlı Alacaklarda Takip 
Madde 57 Kefil ve Yabancı Şahıs veya Kurumlar Mümessillerini Takip 
I. CEBREN TAHSİL ŞEKİLLERİ 
II. ÖDEME EMRİ 
III. TEMİNATA BAĞLANMIŞ KAMU ALACAKLARININ TAKİBİ 
IV. KEFİL VE YABANCI ŞAHIS VEYA KURUMLARIN MÜMESSİLLERİNİ TAKİP 
Madde 58 Ödeme Emrine İtiraz 
I. ÖDEME EMRİNE KARŞI DAVA SEBEPLERİ 
II. ÖDEME EMRİNE KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ 
III. ÖDEME EMRİNE KARŞI DÜZELTME–ŞİKAYET YOLU 
IV. GÖREVLİ MAHKEME 
Madde 59 Mal Bildirimi 
Madde 60 Mal Bildiriminde Bulunmıyanlar 
Madde 61 Mal Edinme ve Mal Artmaları 
I. MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMA ZORUNLULUĞU 
II. MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMA ŞEKLİ VE SÜRESİ 
III. MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMA HÜKÜMLERİNE AYKIRI HAREKET EDİLMESİ 
Madde 62 Haciz 
Madde 63 Diğer Hakların Paraya Çevrilmesi 
Madde 64 Haciz Varakası 
Madde 65 Köylerde Haciz 
I. HACİZ SAFHASI 
II. HACİZ VARAKASI 
III. KÖYLERDE HACİZ UYGULAMASI 
IV. DİĞER HAKLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ 
V. HACİZ İŞLEMİNİN DAVA KONUSU YAPILMASI 
Madde 66 Borçlu Elinde Haczedilen Mallara Karşı İstihkak İddiaları 
Madde 67 Üçüncü Şahıs Elinde Haczedilen Mallara Karşı İstihkak İddiaları 
Madde 68 İstihkak İddiaları ile İlgili Diğer Hükümler 
Madde 69 Amme İdareleri Arasında Hacze İştirak 
I. HACİZDE İSTİHKAK İDDİALARI VE DAVALARI 
II. KAMU İDARELERİ ARASINDA HACZE İŞTİRAK 
Madde 70 Haczedilemiyecek Mallar 
Madde 71 Kısmen Haczedilebilen Gelirler 
Madde 72 Yetişmemiş Mahsullerin Haczi 
I. HACZEDİLEMEYECEK MALLAR 
II. KISMEN HACZEDİBİLECEK GELİRLER 
III. HENÜZ YETİŞMEMİŞ MAHSULLERİN HACZİ 
Madde 73 Haczin Neticeleri 
Madde 76 Paraya Çevirme 
Madde 74/A Baz Hallerde Haczin Kaldırılması 
Madde 75 Aciz Hali 
Madde 76 Aczin Neticeleri 
I. HACZİN BORÇLUNUN TASARRUF YETKİLERİNE ETKİSİ 
II. HACZEDİLEN MALIN PARAYA ÇEVRİLMESİ 
III. HACZİN KALDIRILACAĞI BAZI HALLER 
IV. ACİZ HALİ VE NETİCELERİ 
İKİNCİ BÖLÜM 
Menkul Malların Haczi ve Satışı 
Madde 77 Menkul Malların Haczi 
Madde 78 Haciz Sırasında Bulunacaklar ve Haciz Zaptı 
Madde 79 Üçüncü Şahıslardaki Menkul Malların, Alacak ve Hakların Haczi 
Madde 80 Zor Kullanma 
I. MENKUL MALLARIN HACZİ 
Madde 81 Hacizde Değerleme 
Madde 82 Haczedilen Menkul Malların Korunması 
Madde 83 Menkul Malları Koruyacak Olanların Mecburiyet ve Mesuliyetleri 
I. HACZOLUNAN MENKUL MALLARIN DEĞERLEMESİ 
II. HACZOLUNAN MENKUL MALLARIN KORUNMASI 
III. KENDİLERİNE MENKUL MAL BIRAKILANLARIN SORUMLULUĞU 
Madde 84 Menkul Malların Satışı 
Madde 85 Satış Şekli, Artırma ve İlan 
Madde 86 Müşterinin Malı Almaktan Vazgeçmesi 
Madde 87 Satılamıyan Menkul Mallar 
I. MENKUL MALLARIN SATIŞA ÇIKARILMASI 
II. HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN SATIŞ ŞEKLİ İLE ARTIRMA VE İLANI 
III. İHALEYİ KAZANAN ALICININ VAZGEÇMESİ VEYA ÖDEME YAPMAMASI 
IV. SATILAMAYAN MENKUL MALIN BORÇLUYA GERİ VERİLMESİ 
V. MENKUL MAL SATIŞ İŞLEMİNE KARŞI DAVA AÇILMASI 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Gayrimenkul Malların Haczi ve Satışı 
Madde 88 Gayrimenkul Malların, Gemilerin Haczi 
Madde 89 Haczin Rehinli Alacaklılara Bildirilmesi 
I. GAYRİMENKUL MALLAR 
II. GEMİLER 
III. GAYRİMENKULLERİN BÜTÜNLEYİCİ PARÇALARI VE EKLENTİLERİ 
IV. GAYRİMENKULLERİN HASILAT VE MENFAATLERİNİN DURUMU 
V. HACİZ YÖNTEMİ 
Madde 90 Satış ve Satış Komisyonları 
Madde 91 Gayrimenkullere Değer Biçme 
Madde 92 Gayrimenkullerin Satış Şartnamesi 
Madde 93 Gayrimenkul Satışında İlan 
I. GAYRİMENKUL SATIŞ KOMİSYONUNUN OLUŞUMU 
II. GAYRİMENKULUN RAYİÇ DEĞERİNİN TESPİTİ 
III. SATIŞ ŞARTNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 
IV. SATIŞ İLANI VE ŞEKLİ 
Madde 94 Gayrimenkul Mallarda Artırma ve İhale 
Madde 95 Artırmanın Uzatılması 
Madde 96 İhalenin Yapılamaması 
Madde 97 Gayrimenkul Satış Bedelinin Tahsili 
Madde 97/A Menkul ve Gayrimenkul Malların Elektronik Ortamda Satışı 
Madde 98 Gayrimenkullerin Teferruğu ve Geri Verilmesi 
Madde 99 İhalenin Neticesi Fesih ve Tescil 
I. GAYRİMENKUL MALLARIN SATIŞA ÇIKARILMASI 
II. ARTIRMA YOLUYLA SATIŞ İHALESİNE KATILMA KOŞULLARI 
III. GAYRİMENKULÜN ARTIRMA İLE SATIŞ İHALESİ 
IV. ARTIRMANIN UZATILMASI 
V. GAYRİMENKULÜN SATILMASI VE SATIŞ BEDELİNİN TAHSİLİ 
VI. GAYRİMENKULÜN ELEKTRONİK ORTAMDA SATILMASI 
VII. GAYRİMENKULÜN TEFERRUĞU VE GERİ VERİLMESİ 
VIII. GAYRİMENKUL ARTIRIM İHALESİNİN MAHKEMECE FESHİ 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İflas Yoluyla Takip ve Konkordato 
Madde 100 İflas Yoliyle Takip 
Madde 101 Konkordato 
I. KAMU BORÇLUSUNUN İFLAS YOLUYLA TAKİBİ 
II. İFLASIN ERTELENMESİ 
III. KONKORDATO 
IV. KAMU ALACAKLARINDA KONKORDATO 
ÜÇÜNCÜ KISIM 
Zamanaşımı, Terkin, Yasaklar, Cezalar ve Son Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Zamanaşımı ve Terkin 
Madde 102 Tahsil Zamanaşımı 
Madde 103 Zamanaşımının Kesilmesi 
Madde 104 Zamanaşımının İşlememesi 
Madde 105 Tabii Afetler Sebebiyle Terkin 
Madde 106 Tahsil İmkansızlığı Sebebiyle Terkin 
I. TAHSİL ZAMANAŞIMI 
II. KAMU ALACAĞININ TERKİNİ 
İKİNCİ BÖLÜM 
Yasaklar ve Cezalar 
Madde 107 Sırrın İfşası 
Madde 108 Artırmalara Katılamıyacak ve Artırmalardan Mal Satınalamıyacak Olanlar 
Madde 109 Takdir Muamelelerine ve Kararlara İştirak Edemiyecek Olanlar 
Madde 110 Amme Alacağının Tahsiline Engel Olanlar 
Madde 111 Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunanlar 
Madde 112 Mal Edinme ve Artmalarını Bildirmiyenler 
Madde 113 Amme Borçlusuna Ait Ellerinde Bulundurdukları Malları Bildirmiyenler 
Madde 114 İstenecek Bilgileri Vermiyenler 
Madde 115 Suçların Takibi 
I. KAMU ALACAĞINI KORUMA VE TAHSİLİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK YASAKLAR VE YAPTIRIMLAR 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 
Madde 116 Kaldırılan Kanun ve Hükümler 
Ek Madde 1 Erken Ödemede İndirim 
Geçici Madde 1 
Geçici Madde 2 
Geçici Madde 3 
Geçici Madde 4 
Geçici Madde 5 
Geçici Madde 6 
Geçici Madde 7 
Geçici Madde 8 
Geçici Madde 9 
Madde 118 Yürütmeye Memur Olanlar 
Madde 117 Yürürlük 
1) 13/6/1963 Tarihli ve 251 Sayılı Kanunun Geçici Maddesi 
2) 3/12/1988 Tarihli ve 3505 Sayılı Kanunun Geçici Maddesi 
3) 22/7/1998 Tarihli ve 4369 Sayılı Kanunun Geçici Maddesi 
4) 4/6/2008 Tarihli ve 5766 Sayılı Kanunun Geçici Maddeleri ve 27 nci Maddesi 
5) 31/5/2012 Tarihli Ve 6322 Sayılı Kanunun Geçici Maddesi 
KAYNAKÇA