Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı (TMK m. 229, 241) Fatih Karamercan  - Kitap

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı

(TMK m. 229, 241)

4. Baskı, 
Mart 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
252
Barkod:
9789750283901
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Diğer Baskılar
3. baskı
Mart 2022
270,00
99,00 (%63)
2. baskı
Ekim 2020
260,00
55,00 (%79)
Kitabın Açıklaması
Kanun koyucu, TMK m. 229 hükmü ile edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinin sonucunda eşlerin elde edecekleri artık değere katılma alacaklarını güvence altına almak için, belli hallerde bazı malvarlığı değerlerinin, edinilmiş mallara dâhil olacağını kabul etmiştir. Türk Medeni Kanunu'nun 229. maddesinde yer alan bu hüküm eşin katılma alacağını doğrudan koruma altına alan bir müessesedir. Bu koruyucu müessese sayesinde, eşin karşılıksız olarak yaptığı devirler sanki hiç yapılmamış gibi kabul edilip, mal rejiminin tasfiyesinde dikkate alınacaktır.
Türk Medeni Kanunu'nun 229. maddesinin, TMK m. 241 hükmü ile ilişkisi incelenmiştir. Bununla birlikte, mal rejimi kurallarının, miras hukuku kurallarına göre uygulama önceliği bulunmaktadır. Miras hükümlerine göre, üçüncü kişinin tenkis veya denkleştirme yükümlülüğü, yapılan kazandırmanın mal rejimine göre sorumlu olması gereken kısmı aşan miktar içindir. Çalışmada bu hususlar da ayrıca irdelenmiştir.
Türk Medeni Kanunu m. 241 hükmüne göre açılacak davada usûlî hususlar son bölümde ele alınmış ve uygulamada yaşanan veya yaşanabilecek sorunlara da çözüm bulunmaya çalışılmıştır. Ayrıca, söz konusu hükümdeki süreye ilişkin kanunî değişiklik yapılması gerektiği tespit edilmiştir.
İkinci baskıda, eserdeki sistematik bozulmamak kaydıyla, uygulamada yaşanan sorunlar göz önüne alınarak son bölüm olan Üçüncü Bölüme "DAVANIN TABİ OLDUĞU GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMA TEDBİRİ" isimli VI. Başlık açılarak eser ikinci baskıda genişletilmiştir.
Kitabın dördüncü baskısında İsviçre Federal Mahkemesi'nin TMK m. 241 hükmünde düzenlenen davayı, miras hukukuna özgü tenkis davasına benzettiği 26.04.2012 tarihli kararına, mal rejiminin tasfiyesinin, mirasın paylaştırılması bakımından bir ön sorun olduğuna ilişkin 21.02.2022 ve 16.03.2022 tarihli kararlarına da yer verilmiş olup dördüncü baskı zamanına kadar yayımlanmış monografik ve genel eserler de incelenmiştir.
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nun 22.06.2021 tarihli ve 196 sayılı Kararı ile mal rejimlerine ilişkin dava dosyalarının temyiz incelemesi görevi 01.07.2021 tarihinden itibaren tekrar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne verilmiştir. Bu yüzden eserin dördüncü baskısı aşamasına kadar yayınlanan ve konusunu ilgilendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararları'na da yer verilmekle birlikte yine eserin dördüncü baskısı aşamasına kadar yayınlanan ve konusunu ilgilendiren Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları'na da yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Eklenecek Değerler
.
Üçüncü Kişinin Sorumluluğunun Sınırı ve Geri Verme Yükümlülüğünün Kapsamı
.
Miras Hukuku Hükümleri İle İlişkisi
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
7
Dördüncü Baskıya Önsöz 
11
Üçüncü Baskıya Önsöz 
13
İkinci Baskıya Önsöz 
15
Önsöz 
17
Özet 
19
Abstract 
21
Kısaltmalar 
27
BİRİNCİ BÖLÜM
EKLENECEK DEĞERLER
I. GENEL OLARAK 
31
II. EKLENECEK DEĞERLER KAPSAMINDA SAYILAN TASARRUF İŞLEMLERİ 
36
A. Mal Rejiminin Sona Ermesinden Önceki Bir Yıl İçerisinde Diğer Eşin Rızası Olmadan Olağan Hediyeler Dışında Yapılan Karşılıksız Kazandırmalar 
40
1. Karşılıksız Kazandırma Kavramı 
40
2. Ölüme Bağlı Tasarruflarla Yapılan Karşılıksız Kazandırmalar 
48
3. Ahlaki Yükümlülüklerin İfası Kapsamında Yapılan Karşılıksız Kazandırmalar 
51
B. Bir Eşin Mal Rejiminin Devamı Süresince Diğer Eşin Katılma Alacağını Azaltmak Kastıyla Yaptığı Devirler 
53
C. Özellik Arz Eden Durumlar 
64
1. Denkleştirmeye Tabi Olan Kişisel Malın Bağışlanması 
64
2. Kapitalize Değerler 
68
3. Gelir Getiren Kişisel Malın Durumu 
71
İKİNCİ BÖLÜM
TMK M. 229 HÜKMÜNÜN TMK M. 241 HÜKMÜ İLE İLİŞKİSİ
I. TMK M. 241 HÜKMÜNE GÖRE DAVA AÇILABİLMESİNİN ŞARTLARI 
75
A. Genel Olarak 
75
B. Davanın Açılması İçin Gerekli Olan Koşul Vakıalar 
77
1. Edinilmiş Mallarda Hesaba Katılması Gereken Karşılıksız Kazandırmaların Varlığı 
77
a. Genel Olarak 
77
b. TMK m. 229 Hükmünün TMK m. 241 Hükmünden Bağımsız Olarak Uygulanıp Uygulanamayacağı Hususu 
79
c. TMK m. 241 Hükmünün TMK m. 229 Hükmünden Bağımsız Olarak Uygulanıp Uygulanamayacağı Hususu 
85
2. Katılma Alacağı Borçlusu Eşin Malvarlığının veya Terekesinin Katılma Alacağını Karşılamaya Yetmemesi 
90
a. Genel Olarak 
90
b. Tasfiye Sonrası Malvarlığı Değerlerinde Meydana Gelecek Değişiklikler 
99
c. Tasfiye Sonrası Ödeme Kabiliyetinin Tespitinde Gelecekteki Gelirlerin Belirleyiciliği Sorunu 
104
d. Kazandırmanın Üçüncü Kişi Tarafından veya Hak Sahibi Tarafından Başka Bir Kişiye Devredilmiş Olması Sorunu 
109
3. TMK m. 229/2 ve m. 241 Hükmü Gereği Mal Rejiminin Tasfiyesi Davasının Üçüncü Kişiye İhbar Edilmiş Olması 
115
II. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞUNUN SINIRI VE GERİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI 
116
A. İyiniyetli Zilyedin Geri Verme Yükümlülüğü 
120
B. Kötüniyetli Zilyedin Geri Verme Yükümlülüğü 
123
III. MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİ İLE İLİŞKİSİ 
124
A. Genel Olarak 
124
B. Miras Hukuku Hükümlerinin Kıyasen Uygulanması Sorunu 
126
C. Sağlararası Karşılıksız Kazandırmaların Miras Hukukuna İlişkin Kurallar Kapsamında Değerlendirilmesi 
130
1. Denkleştirmeye Tabi Olması 
130
2. Tenkise Tabi Olması 
132
a. Genel Olarak 
132
b. Tenkisteki Sıra Hükümlerinin Kıyasen Uygulanması 
135
D. Hesaba Katılması Bakımından Mal Rejimine ve Miras Hukukuna İlişkin Kuralların Birlikte Değerlendirilmesi 
137
1. Eşlerden Birinin Diğer Eşin Rızası Olmadan Yaptığı Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar 
139
a. Eşlerden Birinin Altsoy Lehine Yaptığı Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar 
139
b. Eşlerden Birinin Mirasçı Olmayan Üçüncü Kişi Lehine Yaptığı Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar 
144
2. Eşlerden Birinin Diğer Eşin Rızasıyla Yaptığı Karşılıksız Kazandırmalar 
148
a. Eşlerden Birinin Diğer Eş Lehine Yaptığı Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar 
149
b. Eşlerden Birinin Altsoy Lehine Yaptığı Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar 
152
c. Eşlerden Birinin Üçüncü Kişi Lehine Yaptığı Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar 
154
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TMK M. 241 HÜKMÜNE GÖRE AÇILACAK DAVADA USÛLÎ HUSUSLAR
I. DAVANIN HUKUKÎ NİTELİĞİ 
155
A. Genel Olarak 
155
B. Benzer Davalardan Farkı ve İlişkisi 
159
1. Muvazaa Davası 
160
2. Tasarrufun İptali Davası 
169
3. Tenkis Davası 
183
II. DAVANIN TARAFLARI 
194
A. Alacaklı Eş, Alacaklı Eşin Mirasçıları ve Alacaklı Eşin veya Mirasçılarının Alacaklıları 
194
B. Üçüncü Kişiler 
197
III. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
199
IV. DAVANIN İHBARI 
200
V. DAVANIN TABİ OLDUĞU SÜRE 
217
VI. DAVANIN TABİ OLDUĞU GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMA TEDBİRİ 
225
Sonuç 
231
Kaynakça 
239
Kavram Dizini 
251