Arsa Düzenlemeleri (İmar Yasası 18. Madde Uygulaması) Dr. Erdal Köktürk, Prof. Dr. Erol Köktürk  - Kitap

Arsa Düzenlemeleri

(İmar Yasası 18. Madde Uygulaması)

2. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1464
Barkod:
9789750292774
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.600,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Ağustos 2021
1.595,00
795,00 (%50)
Kitabın Açıklaması
Kitap, güncellenmiş ve yenilenmiş 2. Baskısını yapmıştır.
Uzun yıllar, "imar Planı Uygulamaları", "Kentsel Dönüşüm", "Taşınmaz Değerlemesi", "Tapu ve Kadastro Faaliyetleri" ve "Arsa Düzenlemeleri" konularında çalışan, bu konularda çeşitli üniversiteler, meslek kuruluşları ve kamu kurumlarında eğitimler veren, danışmanlık yapan yazarlar tarafından hazırlanan bu kitap, sunulan geniş kapsamıyla ve Almanya, İsviçre ve Avusturya ile yapılan karşılaştırmalarla Türkiye'de bir ilktir.
Kitapta, 3194 sayılı imar Yasası'nın 18. Maddesi ve yanı sıra, 2981 sayılı Yasa'nın 10/b, 10/c ve Ek 1. Madde uygulamaları karşılaştırmalı olarak ve yüksek yargı içtihatları ile birlikte ayrıntılı incelenmiştir. Eserde idari yargının, arsa düzenlemelerine ilişkin, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası gereği gerek ön koşullar ve gerekse esasa ilişkin denetim yolu izlenmiştir. Böylece, yargı içtihatları temel alınarak, arsa düzenlemesi işlemleri idari yargı ile aynı yönde incelenmektedir.
Türk ve Alman Anayasa Mahkemeleri tarafından verilen kararlar ortaya konularak, arsa düzenlemesinin niteliği, hukuksal dayanakları, amacı, tanımı, kapsamı konusunda yıllardır süren tartışmalara ve belirsizliklere son verilmesi hedeflenmiştir.
Kitap, ülkemizdeki arsa düzenlemelerini, bugüne değin hiçbir kitapta ele alınmamış bir kapsamda ve içerikte incelerken, var olan "eşit oranlı toprak kesintisi" ilkesi yerine, eşdeğerliğe dayalı yeni bir modelin, "değer eşitliği" sisteminin ülkemiz koşullarına uyarlanmasını önermektedir.
Kitaptaki yer alan bazı konularda daha ayrıntılı bilgi için,, yazarların hazırlamış oldukları "imar Planlan" ve "Taşınmaz Değerlemesi" kitaplarına bakılabilir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Arsa Politikası
.
3194 sayılı İmar Yasası'nın 18. Maddesi ve 2981 sayılı Yasa'nın 10–b, 10–c, Ek 1. Madde Uygulamaları
.
Arsa Düzenlemesinin Mülkiyet, Tapu, Kadastro Sistemi ve Kamu Mallarıyla İlişkisi
.
Ayırma ve Birleştirme (İfraz ve Tevhit), Ortaklığın Giderilmesi (İzale–i Şüyu)
.
Arsa Düzenlemesinin Tanımı, Amacı, Kapsamı, Tarihçesi, Hukuksal Niteliği
.
Arsa Düzenlemesini Yapmaya ve Onaylamaya Yetkili İdareler
.
Arsa Düzenlemesinde Düzenleme Ortaklık Payı (DOP), Hesaplanması, Bedele Dönüştürülmesi, İkinci DOP, Genel Hizmet Alanlarının Tapuya Tescili
.
Düzenlemeye Giren Tapuda Kayıtlı Parsellerin İmar Parsellerine Dağıtımı
.
Arsa Düzenlemesinin Ön Koşullar ve Yetki, Şekil, Sebep, Konu ve Amaç Yönlerinden Esasa İlişkin İncelenmesi
.
Arsa Düzenlemesinin İptali ve Sonuçları: Yolsuz Tescil, Düzenleme Öncesi Duruma Geri Dönülmesi ve Yeniden Uygulama Yapılması
.
Türkiye'deki Arsa Düzenlemelerinin Almanya, İsviçre ve Avusturya'daki Arsa Düzenlemeleriyle Karşılaştırılması
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
2. Baskıya Önsöz 
11
Kısaltmalar 
39
Bölüm 01
ARSA POLİTİKASI
01.1. ARSA POLİTİKASININ ANLAMI VE KAPSAMI 
44
01.2. TAŞINMAZ MALLAR POLİTİKASI VE ARAZİ YÖNETİMİ 
50
01.2.1. Taşınmaz Mallar Politikası 
50
01.2.2. Arazi Yönetimi ve Alan Yönetimi 
55
01.2.3. Arazi Stoku 
58
01.2.4. Değerlendirme 
61
01.3. KENT TOPRAĞI VE ARSA İLİŞKİSİ 
63
01.4. NÜFUS GÖSTERGELERİ 
70
01.5. KONUT SORUNU 
72
01.5.1. Uluslararası Belgelerde Sorunun Çerçevesi 
73
01.5.2. Türkiye’de Resmî Belgelerde Konut Sorunu ve Gelinen Nokta 
73
01.5.3. Konutun Finansmanı 
75
01.5.4. Konut Üretimi 
77
01.5.5. Konut Sorunu ve Arsa ile İlişkisi 
78
01.5.6. Değerlendirme 
80
01.6. TÜRKİYE’DE İMAR DÜZENİNİN VE MEVZUATININ NİTELİĞİ 
81
01.7. BİR İTİRAF OLARAK İMAR AFLARI 
83
01.8. ARSA POLİTİKASI İLE MEKÂNSAL PLANLAMA VE ARSA DÜZENLEMESİ İLİŞKİSİ 
88
01.9. ARSA GELİŞTİRME STRATEJİLERİ 
91
01.9.1. Klasik Sunu Planlaması 
93
01.9.2. Belediye Arazilerinin Belediye Tarafından Geliştirilmesi 
93
01.9.3. Belediye Tarafından Kurulan Bir Şirket Tarafından Geçici Edinim 
94
01.9.4. Kentsel Sözleşme veya Tasarım ve Altyapı Planı 
94
01.9.5. Kentsel Geliştirme Önlemleri 
95
01.9.6. Değerlendirme 
95
01.10. KENTSEL TOPRAK REFORMU 
96
01.10.1. Toprak Reformu 
96
01.10.2. Kentsel Toprak Reformu 
97
01.10.3. Diriliş Romanında Tolstoy’un Toprak Reformu’na Yaklaşımı 
102
01.10.4. Henry George'un Topraktaki Özel Mülkiyete Bakışı 
108
01.11. MEKÂNIN ÜRETİMİ 
112
01.12. TÜRKİYE’DE ARSA POLİTİKASININ ARAÇLARI VE YÖNELİMLERİ 
120
01.12.1. Neden Olunan Sorunlar 
122
01.12.2. Sorulması Gereken Sorular 
123
01.12.3. Siyasetçiler ve Yöneticiler Boyutu 
124
01.12.4. Finansman Boyutu 
124
01.12.5. Daha Fazla İş Birliği 
125
01.12.6. Arsa Politikasının Kapsamı 
126
01.12.7. Arsa Politikasının Hedefleri 
127
01.12.8. Arsa Politikasının Araçları 
128
01.12.9. Özel Vurgu 1: Öncelik Boş Bekletilen Arsalar Olmalı 
130
01.12.10. Özel Vurgu 2: Arazi Stoku Politikası 
133
01.12.11. Özel Vurgu 3: Soba Borusu Modelleri Terk Edilmeli 
134
01.12.12. Arsa Politikasının Başarısının Koşulları 
136
01.12.13. Lefebvre’ye Geri Dönüş ve Değerlendirme 
137
01.13. ALMANYA, AVUSTURYA VE İSVİÇRE’DE ARSA POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ 
140
01.13.1. Genel Yaklaşım 
140
01.13.1.1. Kavramlar 
140
01.13.1.2. Arsa Geliştirme ve Arsaları Kentleşme Amacıyla Kullanma Neden Önemli Bir Konudur? 
143
01.13.1.3. İdeal Bir Arsa Piyasası Modeli 
145
01.13.2. Arsa Piyasalarında Var Olan Durum 
147
01.13.2.1. Almanya 
147
01.13.2.2. Avusturya 
153
01.13.2.3. İsviçre 
155
01.13.2.4. Özet 
160
01.14. ARSA POLİTİKASININ EN ÖNEMLİ UYGULAMA ARACI OLARAK ARSA DÜZENLEMELERİNİN ÖNDERLERİ 
163
01.15. ARSA POLİTİKASININ VE İMAR PLANLARININ UYGULANMASINDA CUMHURİYETİN İLK YILLARINDAN BU YANA YAŞANAN ZORLUKLARIN TARİHSEL ARKA PLANI 
171
01.16. DEĞERLENDİRMELER VE SONUÇ 
177
Bölüm 02
ARSA DÜZENLEMESİNİN ANLAMI VE NİTELİĞİ
02.1. ARSA DÜZENLEMESİNİN AMACI, TANIMI VE KAPSAMI 
181
02.1.1. Arsa Düzenlemesinin Amacı ve Tanımı 
181
02.1.2. Almanya, Avusturya ve İsviçre’de Düzenlemenin Amacı ve Kullanım Alanı 
188
02.1.2.1. Almanya’da Düzenlemenin Amacı ve Kullanım Alanı 
188
02.1.2.2. Avusturya’da Düzenlemenin Amacı ve Kullanım Alanı 
194
02.1.3. Almanya, Avusturya ve İsviçre’de Düzenlemenin İlkeleri 
195
02.1.3.1. Almanya’da Düzenlemenin İlkeleri 
195
02.1.3.2. İsviçre’de Düzenlemenin ilkeleri 
196
02.1.3.2.1. Zürih Kantonu’ndaki Yaklaşım 
196
02.1.3.2.2. Bern Kantonu’ndaki Yaklaşım 
198
02.1.4. Arsa Düzenlemesinin Kapsamı 
198
02.1.4.1. Arsa Düzenlemesinde İmar Planlarının Rolü 
199
02.1.4.2. Arsa Düzenlemesinde Mülkiyetin Rolü 
207
02.1.4.3. Arsa Düzenlemesinin Uygulanamayacağı Alanlara İlişkin Özel Yasalar 
211
02.1.4.4. İmar Yasası’nın 18. Maddesine Göre Düzenlemenin Kapsamı 
212
02.2. ARSA DÜZENLEMESİNİN TARİHÇESİ 
214
02.2.1. Türkiye’de Arsa Düzenlemesinin Tarihsel Gelişimi 
214
02.2.2. Almanya’da Arsa Düzenlemesinin Tarihsel Gelişimi 
217
02.2.2.1. Arsa Düzenlemelerine Götüren Önsel Gelişmeler 
217
02.2.3. Türkiye’de ve Almanya’da Arsa Düzenlemesinin Tarihsel Gelişiminin Karşılaştırılması 
223
02.3. ARSA DÜZENLEMESİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİ 
225
02.3.1. Arsa Düzenlemesi Nitelik Olarak İmar Planından Farklı Bir İşlemdir 
225
02.3.2. Arsa Düzenlemesi Nitelik Olarak Kamulaştırmadan Farklı Bir İşlemdir 
229
02.3.2.1. Arsa Düzenlemesini Hatalı Değerlendiren ve Eleştiren Görüşler 
229
02.3.2.2. Arsa Düzenlemesini Kamulaştırma Olarak Değerlendiren Anayasa Mahkemesi Kararı 
231
02.3.2.3. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Anayasa Mahkemesi Kararına Göre Arsa Düzenlemesinin Kamulaştırmadan Farkı 
232
02.3.2.4. Almanya Federal Anayasası ve Alman Anayasa Mahkemesi Kararına Göre Arsa Düzenlemesinin Kamulaştırmadan Farkı 
236
02.3.3. Arsa Düzenlemesi Nitelik Olarak Mülkiyetin İçeriğini Belirleyen Bir Araçtır 
237
02.3.4. Yargıtay’a Göre Arsa Düzenlemesinin Niteliği 
242
02.4. ARSA DÜZENLEMELERİNDE KAZANILMIŞ HAK 
243
02.4.1. İmar Planlarının İptal Edilmesi Durumunda Kazanılmış Hak 
244
02.4.1.1. Danıştay’ın 2013 Yılından Önceki Kararlarında Kazanılmış Hak 
245
02.4.1.2. Danıştay’ın 2013 Yılından Sonraki Kararlarında Kazanılmış Hak 
246
02.4.2. Arsa Düzenlemesine Göre Kazanılmış Hak 
249
02.5. ARSA DÜZENLEMESİNDE ÖNCELİKLE UYULACAK KURALLAR 
255
02.5.1. Arsa Düzenlemesinde, Birinci Sırada Anayasa’nın Uygulanması 
256
02.5.1.1. Arsa Düzenlemesinde Anayasa’nın Etkisi 
258
02.5.1.2. Türk ve Alman Anayasa Mahkemesi Kararlarında Arsa Düzenlemesi 
258
02.5.2. Arsa Düzenlemesinde, İkinci Sırada 3194 Sayılı İmar Yasası ve Özel Yasaların Uygulanması 
259
02.5.3. Arsa Düzenlemesinde, Üçüncü Sırada Tüzük, Yönetmelik ve Genelgelerin Uygulanması 
261
02.5.3.1. İmar Yasası ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelikte Sayılan Genel Hizmet Alanları Arasında Farklılıklar 
262
02.5.3.2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Arsa Düzenlemelerini Genelgelerle Yönlendirmesi 
263
02.5.4. Arsa Düzenlemelerinin Uygulanmasında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının ve Plan Notlarının Esas Alınması 
264
02.5.5. Değerlendirme 
265
Bölüm 03
ARSA DÜZENLEMELERİNİN KADASTRO VE TAPU SİCİLİ İLE İLİŞKİLERİ
03.1. TÜRKİYE’DE KADASTRO VE MÜLKİYET SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI 
267
03.1.1. Cumhuriyet Döneminde Kadastro Çalışmalarının Başlatılması ve Tapu Sicilinin Oluşturulması 
279
03.1.2. Tapu ve Kadastro Faaliyetlerini Yürüten Kurum 
282
03.2. ARSA DÜZENLEMELERİNDE TAPU SİCİLİNİN VE KADASTRO BİLGİLERİNİN ROLÜ 
284
03.2.1. Kadastro Sisteminde Yenileme ve Güncelleme Çalışmaları 
286
03.2.2. 3402 Sayılı Kadastro Yasası’nın 22/a Maddesine Göre Yenileme 
292
03.2.3. 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Yasa’ya Göre Yenileme 
292
03.2.4. Teknik Hataların Düzeltilmesi Yoluyla Yenileme 
294
03.2.5. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) 
297
03.2.6. Tapu Sicilinin Elektronik Ortamda Tutulması Yetkisi ve Yetkili Kurum 
298
03.2.7. Parsel Sorgu 
299
03.3. ARSA DÜZENLEMELERİNDE TAPU SİCİLİ VE KADASTRO BİLGİLERİNİN ROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ 
300
Bölüm 04
ARSA DÜZENLEMELERİNDE HAZIRLIK SÜRECİ
04.1. ARSA DÜZENLEMESİNİ YAPMANIN HUKUKSAL DAYANAKLARI VE DÜZENLEMEYİ YAPMAYA YETKİLİ MESLEK 
303
04.1.1. Yasa ve Yönetmeliklerde Arsa Düzenlemesini Yapmaya Yetkili Meslek 
303
04.1.1.1. 3194 Sayılı İmar Yasası 
304
04.1.1.2. Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik 
304
04.1.1.3. Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik 
305
04.1.1.4. Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliği 
305
04.1.1.5. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği 
306
04.1.3. Arsa Düzenlemesi İşinin İhale ile Yaptırılması 
312
04.1.3.1. Arsa Düzenlemesi İşinin Kamu İhale Yasası’na Göre Yaptırılması 
313
04.1.3.2. Kamu İhale Sözleşmeleri Yasası’na Göre İhalelere İlişkin Sözleşmelerin Düzenlenmesi ve Uygulanması 
315
04.1.3.3. Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Dair Yönetmelik 
317
04.1.4. Almanya’da Arsa Düzenlemesini Yapmaya Yetkili Meslek 
320
04.2. DÜZENLEME ALANLARININ TESPİT EDİLMESİ 
325
04.2.1. Türkiye’de Düzenleme Bölgesi 
325
04.2.2. Almanya’da ve İsviçre’de Düzenleme Bölgesi 
333
04.2.2.1. Almanya’da Düzenleme Bölgesi 
333
04.2.2.2. İsviçre’de Düzenleme Bölgesi 
333
04.3. TAPU KAYITLARININ ELDE EDİLMESİ 
334
04.4. TAPU KAYITLARINA BELİRTME YAPILMASI 
335
04.4.1. Türkiye’de Arsa Düzenlemesinin Tapu Kayıtlarında Belirtilmesi 
335
04.4.2. Almanya, Avusturya ve İsviçre’de Arsa Düzenlemesinin Tapu Kayıtlarında Belirtilmesi 
337
04.4.2.1. Almanya’da Arsa Düzenlemesinin Tapu Kayıtlarında Belirtilmesi 
337
04.4.2.2. Avusturya’da Arsa Düzenlemesinin Tapu Kayıtlarında Belirtilmesi 
338
04.4.2.3. İsviçre’de Arsa Düzenlemesinin Tapu Kayıtlarında Belirtilmesi 
338
04.5. ARSA DÜZENLEMESİ UYGULAMASINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLER 
339
Bölüm 05
ARSA DÜZENLEMELERİNDE DÜZENLEME
ORTAKLIK PAYI (DOP)
05. ARSA DÜZENLEMELERİNDE DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI (DOP) 
349
05.1. DÜZENLEME ORTAKLIK PAYININ TANIMI VE AMACI 
352
05.2. DÜZENLEME ORTAKLIK PAYININ KAPSAMI 
353
05.2.1. Arsa Düzenlemelerinde Kamu Tesisleri Arsalarına Tahsis 
363
05.2.2. Genel (Umumi) Hizmet Alanlarının Birçoğunun Yerel ve Ortaklaşa Nitelikte Olmaması ve Bazılarının Birden Fazla Kullanım İçermesi 
364
05.2.3. Genel (Umumi) Hizmet Alanlarında Özel Tesis Yapılması 
366
05.3. DÜZENLEME DOLAYISIYLA MEYDANA GELEN DEĞER ARTIŞLARI 
366
05.4. GENEL (UMUMİ) HİZMET ALANLARININ HUKUKSAL NİTELİKLERİ 
370
05.4.1. Yol 
370
05.4.1.1. Yolların Hukuki Niteliği 
370
05.4.1.2. İmar Planlarında Yol Olarak Görünen Yerler 
374
05.4.1.3. Tapuda Kayıtlı Olmayan, Ancak İmar Planlarında Yol Olarak Görünen Yerler 
374
05.4.1.4. Tapuda Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri Adına Kayıtlı Olan ve Aynı Zamanda İmar Planlarında Yol Olarak Görünen Yerler 
374
05.4.1.5. Kadastro Yollarının İmar Planıyla Kamu Malı Niteliğini Yitirmesi 
375
05.4.1.6. Kadastro Yollarının İmar Planıyla Nitelik Değiştirdikten Sonra Farklı Yasalarla Farklı Uygulamalara Konu Olmaları 
376
05.4.1.6. Otoyol İçin Kamulaştırılan, Sonrasında Kapanan Yollar ve Yol Fazlalarıyla İlgili Uygulamalar 
378
05.4.2. Meydan 
378
05.4.2.1. Meydanların Hukuki Niteliği 
378
05.4.2.2. Meydanların İmar Planıyla Kamu Malı Niteliğini Yitirmesi 
379
05.4.2.3. Meydanların Genel (Umumi) Hizmet Alanı Niteliği 
382
05.4.2.4. Meydanlar Üzerinde Yapılaşma Hakkı 
382
05.4.3. Otopark 
384
05.4.3.1. Otoparkların Genel (Umumi) Hizmet Alanı Niteliği 
384
05.4.3.4. Yönetmelik Eki Liste: Yerleşim Alanlarında Otopark Aranması Gereken Kullanım Çeşitleri ve Bunlara Ait En Az Otopark Miktarları 
386
05.4.3.5. Otopark Gereksiniminin Kısmen veya Tamamen Parselde Karşılanamadığı Durumlar 
386
05.4.3.6. Otoparkların, Yapı Ruhsatı/Yapı Kullanma İzni ile Kat irtifakı/Kat Mülkiyeti ile İlişkileri 
388
5.4.4. Yeşil Alan 
390
05.4.4.1. Yeşil Alanların Hukuki Niteliği 
390
05.4.4.2. Yeşil Alanın Genel (Umumi) Hizmet Alanı Niteliği 
391
05.4.4.3. Tapuda Maliye Hazinesi Mülkiyetinde Olup İmar Planlarında “Yeşil Alan” Olarak Özgülenen Yerler 
392
05.4.4.4. Yeşil Alanlar Üzerinde Yapılaşma Hakkı 
392
05.4.4.5. Taşınmazların Yeşil Alana Dönüştürülerek Mağduriyet Yaratılması 
394
05.4.4.6. Yeşil Alanların Kamunun Eline Geçmesi 
397
05.4.5. Park 
398
05.4.5.1. Parkların Hukuki Niteliği 
398
05.4.5.2. Parkların Genel (Umumi) Hizmet Alanı Niteliği 
398
05.4.5.3. Parklar Üzerinde Yapılaşma Hakkı 
399
05.4.5.4. Park ile Kültürpark Arasındaki Fark 
399
05.4.6. Çocuk Bahçesi 
400
05.4.6.1. Çocuk Bahçesinin Hukuki Niteliği 
400
05.4.6.2. Çocuk Bahçesinin Genel (Umumi) Hizmet Alanı Niteliği 
400
05.4.6.3. Çocuk Bahçeleri Üzerinde Yapılaşma Hakkı 
400
05.4.7. İbadet Yeri 
401
05.4.7.1. İbadet Yerlerinin Hukuki Niteliği, Tespiti ve Tescili 
403
05.4.7.2. İbadet Yapılarının Yapımında Yetkili İdare ve Kurallar 
409
05.4.7.3. İbadet Yerlerinin Bakımı ve Yönetimi Kime Aittir? 
411
05.4.7.4. İbadet Yerlerinde Dini Tesise Hizmet Veren Ticari Mekânlar Yapılabilir mi? 
413
05.4.7.5. İmar Mevzuatına Aykırı Yapılan Camilerden Sorumlu İdare 
418
05.4.7.6. İbadet Yerleri İmar Affı ve İmar Barışından Yararlanabilir mi? 
418
05.4.7.7. Diğer İbadet Yerleri 
420
05.4.7.7.1. Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Çalışmaları 
420
05.4.7.7.2. Ülkemizin İnanç Haritası 
422
05.4.7.7.3. Değerlendirme 
423
05.4.8. Karakol 
423
05.4.8.1. Karakolun Hukuksal Niteliği 
423
05.4.8.2. Karakolun Genel (Umumi) Hizmet Alanı Niteliği 
424
05.4.8.3. Karakol Alanı Üzerinde Yapılaşma Hakkı 
425
05.4.9. Pazar Yerleri 
426
05.4.9.1. Pazar Yerlerinin Hukuksal Niteliği 
426
05.4.9.2. Pazar Yerlerinin Genel (Umumi) Hizmet Alanı Niteliği 
426
05.4.10. Millî Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Öğretime Yönelik Eğitim Tesis Alanları 
428
05.4.10.1. Millî Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Öğretime Yönelik Eğitim Tesis Alanlarının Hukuksal Niteliği 
428
05.4.10.2. Millî Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Öğretime Yönelik Eğitim Tesis Alanlarının Genel (Umumi) Hizmet Alanı Niteliği 
429
05.4.10.3. Millî Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Öğretime Yönelik Eğitim Tesis Alanları Üzerinde Yapılaşma Hakkı 
433
05.4.11. Semt Spor Alanları 
434
05.4.11.1. Semt Spor Alanının Genel (Umumi) Hizmet Alanı Niteliği 
434
05.4.11.2. Semt Spor Alanı ile İlgili Mekânsal Planlama Kararları 
436
05.4.12. Özel Tesis Yapılmasına Konu Olmayan Ağaçlandırılacak Alanlar 
437
05.4.12.1. Özel Tesis Yapılmasına Konu Olmayan Ağaçlandırılacak Alanların Genel (Umumi) Hizmet Alanı Niteliği 
437
05.4.13. Otoyol Hariç Erişme Kontrolünün Uygulandığı Yol 
440
05.4.13.1. Kesinleşen Karayolu Güzergâh Planları ve Düzenleme Ortaklık Payı 
440
05.4.13.2. Otoyol Hariç Erişme Kontrolünün Uygulandığı Yolun Tanımlandığı Mevzuat 
442
05.4.14. Su Yolu 
444
05.4.15. Taşkın Kontrol Tesisi Alanları 
447
05.4.16. Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık Tesis Alanları 
448
05.4.16.1. Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık Tesis Alanlarının Hukuksal Niteliği 
448
05.4.16.2. Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesis Alanlarının Genel (Umumi) Hizmet Alanı Niteliği 
448
05.4.16.3. Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık Tesis Alanları ile İlgili Mekânsal Planlama Kararları ve Yapılaşma Hakları 
450
05.4.16.4. Özel Hastaneler Düzenleme Ortaklık Payından (DOP) Karşılanan Genel (Umumi) Hizmet Alanları İçinde Değerlendirilebilir mi? 
452
05.4.17. Toplu Taşıma İstasyonları ve Durakları 
453
05.4.17.1. Tapuda Maliye Hazinesi Mülkiyetinde Olan ve İmar Planlarında “Toplu Taşıma İstasyonları ve Durakları” Olarak Özgülenen Yerler 
454
05.4.17.2. Toplu Taşıma İstasyonları ve Durakları ile İlgili Yetkili İdare 
455
05.4.18. Resmî Kurum Alanı 
455
05.4.18.1. Resmî Kurum Alanının Hukuki Niteliği 
455
05.4.18.2. Resmî Kurum Alanının Genel Hizmet Alanı Niteliği 
455
05.4.19. Mezarlık Alanı 
457
05.4.19.1. Mezarlık Alanlarının Hukuki Niteliği 
458
05.4.19.2. Mezarlıklar, Gömü ve Nakil ile Görevli ve Yetkili İdareler 
461
05.4.19.3. Müslüman Olmayanlara Ait Mezarlıklar 
462
05.4.19.4. Mezar Yeri Kullanım Tahsis Belgesi 
464
05.4.19.5. İmar Planlarında “Mezarlık Alanı” ve Uygulama 
465
05.4.19.6. Mezarlıklarda Cins Değişikliği 
466
05.4.19.7. Mezarlıkların İç Planlaması 
467
05.4.19.8. Mezarlık Defteri 
467
05.4.19.9. Mezarlık Alanına Tecavüz, El Atma ve Ağaç Kesme 
468
05.4.20. Belediye Hizmet Alanı 
469
05.4.20.1. Belediye Hizmet Alanının Hukuksal Niteliği 
469
05.4.20.2. Belediye Hizmet Alanının Genel (Umumi) Hizmet Alanı Niteliği 
469
05.4.21. Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı 
471
05.4.22. Rekreasyon Alanı Olarak Ayrılan Parseller 
472
05.4.22.1. Rekreasyon Alanlarının Niteliği 
472
05.4.22.2. Rekreasyon Alanlarının Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanamayacağına İlişkin Danıştay Kararları 
473
05.4.22.3. Rekreasyon Alanlarının Kamu Tesisleri Arsaları (KOP) Olarak Değerlendirilemeyeceğine İlişkin Bir Danıştay Kararı 
474
05.4.22.4. “Rekreasyon Alanı” ile “Rekreaktif Alan” Arasındaki Fark 
474
05.4.22.5. Rekreasyon Alanlarında Yapı Ruhsatı Düzenlenemeyeceğine İlişkin Bir Danıştay Kararı 
475
05.4.23. Mesire Alanları 
477
05.4.23.1. Mesire Yerleri Yönetmeliği 
478
05.4.23.2. Ormanlardaki Mesire Yerleri 
478
05.4.23.3. Göl ve Deniz Kıyılarındaki Mesire Yerleri 
480
05.5. DÜZENLEME ORTAKLIK PAYININ (DOP) ve DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ORANININ (DOPO) HESAPLANMASI 
481
05.5.1. 02.11.1985 tarihli Resmî Gazete’de Yayımlanan İmar Kanunu’nun 18’inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik’te DOP ve DOPO 
482
05.5.2. 22.02.2020 Tarihli Resmî Gazete’de Yayımlanan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik’te DOP ve DOPO 
483
05.5.3. Düzenlemeye Giren Parsellerin Tam ve Eksiksiz Olması ve Eşit Oranda DOP Düşülmesi 
488
05.5.4. Bazı Parsellerden Düzenleme Ortaklık Payı Alınmaması İşlemin İptal Nedenidir 
489
05.5.5. Kapanan Yollar ve Yol Fazlalarının Bulunması Durumunda DOP ve DOPO Hesabı 
491
05.5.6. Ayırma ve Birleştirme ile Oluşan Parsellerin Bulunması Durumunda DOP ve DOPO Hesabı 
495
05.5.7. Bağışlanan Arazi Parçalarının Bulunması Halinde DOP ve DOPO Hesabı 
497
05.5.8. Kamulaştırılan Alanların Bulunması Durumunda DOP ve DOPO Hesabı 
501
05.6. (GENEL) UMUMİ HİZMET ALANLARININ DOP ORANINDAN FAZLA OLMASI 
503
05.6.1. 02.11.1985 Tarihli Resmî Gazete’de Yayınlanan İmar Kanunu’nun 18’inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yürürlükten Kalkan Yönetmelik 
506
05.6.2. 22.02.2020 Tarihli Resmî Gazete’de Yayımlanan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik 
506
05.6.3. Hesaplanan DOP Oranının Yasadaki DOP Oranına İndirilmesi İçin Tescil Harici Alanlardan Yararlanılması 
510
05.7. İKİNCİ KERE DOP KESİLMESİ: DAHA ÖNCE ARSA DÜZENLEMESİ GÖRMÜŞ PARSELLERDE DOP VE DOPO HESABI 
523
05.7.1. Konunun Kapsamı 
523
05.7.2. Parselasyonda Herhangi Bir Parselden Bir Kereden Fazla Düzenleme Ortaklık Payı Alınmasına İlişkin Son Danıştay Kararı 
527
05.7.3. 2981 Sayılı Yasa’ya Göre Yapılan Düzenlemelerde İkinci Kere DOP 
531
05.8. DÜZENLEME ORTAKLIK PAYININ BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 
531
05.8.1. 2019 Düzenlemesi Öncesi Durum 
531
05.8.1.1. 18. Maddedeki Düzenleme 
532
05.8.1.2. Düzenleme Ortaklık Payının Bedele Dönüştürülmesinde Yönetmeliğin Başarılı Olamamasının Nedenleri 
532
05.8.1.3. 2019 Yılı Öncesi Düzenleme Ortaklık Payının Bedele Dönüştürülmesinin Değerlendirilmesi 
534
05.8.2. 2019 Yılında Yapılan Yeni Düzenleme 
536
05.8.3. Düzenleme Ortaklık Payının Bedele Dönüştürülmesinin Nedeni Olan Yapının Niteliği 
537
05.8.3.1. İmar Planının İptaliyle Kendiliğinden Geçersiz Duruma Gelen Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni 
539
05.8.3.2. Hukuka Aykırı Verilen Yapı Ruhsatı Açısından Kazanılmış Hak 
540
05.8.4. Düzenleme Ortaklık Payının Alınamadığı Durumlarda Bedele Dönüştürülecek Payların Hesaplanması 
545
05.8.5. Düzenleme Ortaklık Payının Alınamadığı Durumlarda Bedele Dönüştürülecek Payların Değer Tespiti 
546
05.9. GENEL (UMUMİ) HİZMET ALANLARININ TAPUYA TESCİLİ 
552
05.9.1. Yeni Düzenlemenin Anlamı 
552
05.9.2. 3194 Sayılı İmar Yasası’nın 11. Maddesi Gereği Kamuya Ait Taşınmazların Tahsisi ve Tescili 
554
05.10. YAPILARIN VE AĞAÇLARIN BAŞKASINA AİT PARSELLERDE VE GENEL HİZMET ALANLARINDA KALMASI 
556
05.11. ALMANYA’DA DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI VE EŞDEĞERLİK 
558
Bölüm 06
ARSA DÜZENLEMELERİNDE DAĞITIM
06.1. GİRİŞ 
563
06.2. DÜZENLEMEYE GİREN PARSELLERİN İMAR PARSELLERİNE DAĞITILMASI İLE İLGİLİ İMAR YASALARINDAKİ VE YÖNETMELİKLERİNDEKİ KURALLAR 
565
06.2.1. Düzenlemeye Giren Parsellerin İmar Parsellerine Dağıtılması ile İlgili İmar Yasalarındaki Kurallar 
565
06.2.2. Düzenlemeye Giren Parsellerin İmar Parsellerine Dağıtılması ile İlgili Yönetmeliklerdeki Kurallar 
569
06.2.3. Yasa ve Yönetmeliklere Göre Dağıtım Koşulları 
572
06.3. DAĞITIMIN HUKUKSAL BOYUTU 
573
06.3.1. Paylı Mülkiyet Olarak Dağıtım 
573
06.3.2. Bağımsız Mülkiyet Olarak Dağıtım 
579
06.3.3. Kat Mülkiyetli Olarak Dağıtım 
581
06.4. DAĞITIMIN TEKNİK BOYUTU 
586
06.4.1. Teknik Boyut Açısından Hukuk Kaynaklarındaki Düzenlemeler 
587
06.4.1.1. İmar Yasası’nın 18. ve 19. Maddeleri 
587
06.4.1.2. Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik 
589
06.4.1.3. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 
590
06.4.1.4. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 
593
06.4.1.5. Çıkarımlar ve Değerlendirmeler 
594
06.4.2. Düzenleme Sonucu Taşınmaz Maliklerine Verilecek Parsellerin Konuma Göre Dağıtımı 
595
06.4.2.1. Kadastro Parselinin Bulunduğu Yerden Tahsis 
596
06.4.2.1.1. Düzenlemeye Giren Parselin Bulunduğu Yerden Tahsisi 
596
06.4.2.1.2. Düzenlemeye Giren Parselin Aynı Yerdeki İmar Parsellerine Tahsisi 
597
06.4.2.1.3. Düzenlemeye Giren Parselin Malikine Yapısının Bulunduğu İmar Parselinin Verilmesi 
604
06.4.2.1.4. Plan ve Mevzuata Göre Korunması Olanaklı Yapıların Başkasına Ait İmar Parselinde Kalması 
608
06.4.2.1.5. İmar Planında Genel Hizmet Alanlarında Kalan ve Mevzuata Göre Korunması Olanaklı Olmayan Yapılar 
610
06.4.2.2. Bir Parsele Bulunduğu Yerden İmar Parseli Verilememesinde Zorunluluk Durumu 
611
06.4.2.3. Düzenlemeye Giren Parselin En Yakınındaki Eşdeğer Alandan Tahsisi 
612
06.4.2.3.1. Dağıtımda En Az Parsel Büyüklüğü, Kullanım Türü ve İmar Hakkı Ölçütlerinin Dikkate Alınması 
616
06.4.2.3.2. Düzenlemeye Giren Taşınmazlara En Yakınındaki Alandan Yer Verilmesine Danıştay Bakışı 
616
06.4.3. Dağıtımda Parsellerin Biçimi ile Büyüklüğünün Anlamı ve Önemi 
619
06.4.3.1. Şehircilik Açısından Parselasyonun Anlamı 
619
06.4.3.1.1. Kentsel Mekânların Parselasyon Yoluyla Parçalanmasının Anlamı Nedir? 
622
06.4.3.1.2. İmar Uygulamalarında Parselasyon Zorunlu mudur? 
625
06.4.3.1.3. Uygulamanın Niteliği ve Parselasyon 
627
06.4.3.2. Parselleme İlkeleri 
633
06.4.3.3. Parsel Geometrisinin Öğeleri 
638
06.4.3.3.1. Parsellerin Biçimi 
639
06.4.3.3.2. Parsellerin Boyutu 
640
06.4.3.3.3. Parselin Büyüklüğü (Yüzölçümü, Alanı) 
641
06.4.3.3.4. İfraz Hattının Önemi 
642
06.4.3.3.5. Kademe Hattının Önemi 
642
06.4.3.3.6. Üçüncü Boyutun Önemi 
643
06.4.3.4. Parsel Geometrilerine İlişkin Yargı Kararları 
643
06.4.4. Parselasyon Planı Örnekleri ve Değerlendirmeler 
645
06.4.4.1. Parselasyon Planı Örnekleri 
646
06.4.4.2. Değerlendirmeler 
651
06.4.5. Almanya–Avusturya ve İsviçre’de Parselasyon Planına Yaklaşım 
651
06.4.5.1. Almanya’da 
651
06.4.5.2. Avusturya’da 
655
06.4.5.3. İsviçre’de 
659
06.4.5.4. Değerlendirmeler 
666
06.5. DÜZENLEMEYE GİREN PARSELLERİN DAĞITIMINDA ÖZEL YASA UYGULAMALARI 
666
06.5.1. Dağıtımın Değer Ölçütüne Göre Yapılması 
667
06.5.2. İmar Hakkı Aktarımı 
670
06.5.2.1. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’nda İmar Hakkı Aktarımı 
670
06.5.2.2. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasada İmar Hakkı Aktarımı 
671
06.5.2.3. 3194 Sayılı İmar Yasası’nda İmar Hakkı Aktarımı 
672
06.5.2.4. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Görev ve Yetkilerini Yeniden Düzenleyen, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde İmar Hakkı Aktarımı 
673
06.5.2.5. Bazı Parsellerin Belediyeye Bedelsiz Terki Karşılığında Emsalin Artırılması 
674
06.5.3. Trampa 
674
06.5.3.1. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’na Göre Trampa 
675
06.5.3.2. 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Trampa 
678
06.6. ALMANYA, AVUSTURYA VE İSVİÇRE MEVZUATLARINDA DAĞITIMLA İLGİLİ DÜZENLEMELER 
678
06.6.1. Almanya’da ve İsviçre’de Düzenleme ve Dağıtım Kütlesi 
678
06.6.1.1. Almanya’da Düzenleme Kütlesi ve Dağıtım Kütlesi 
678
06.6.1.2. İsviçre’de Düzenleme Kütlesi ve Dağıtım Kütlesi 
679
06.6.2. Almanya ve Avusturya’da Dağıtım Ölçütü 
679
06.6.2.1. Almanya’da Dağıtım Ölçütü 
679
06.6.2.1.1. Değerlere Göre Dağıtım 
679
6.6.2.1.2. Alanlara Göre Dağıtım 
680
06.6.2.2.3. Dağıtım Oranı 
680
06.6.2.2. Avusturya’da Dağıtım Ölçüsü 
681
06.6.3. Almanya’da ve Avusturya’da Arsa Düzenlemesi Kapsamında Taşınmaz Değerleme 
682
06.6.3.1. Almanya’da Arsa Düzenlemesi Kapsamında Taşınmaz Değerleme 
682
06.6.3.2. Avusturya’da Arsa Düzenlemesi Kapsamında Taşınmaz Değerleme 
684
06.6.4. Almanya’da, Avusturya’da ve İsviçre’de Tahsis 
685
06.6.4.1. Almanya’da Tahsis 
685
06.6.4.1.1. Tahsis Hakkı 
685
06.6.4.1.2. Görüşme Takvimi 
686
06.6.4.1.3. Tahsis İlkeleri 
687
06.6.4.1.4. Para Denkleştirmesi 
688
06.6.4.2. İsviçre’de Tahsis 
688
06.6.4.3. Avusturya’da Tahsis 
690
06.6.5. Almanya ve İsviçre’de Ödenti 
691
06.6.5.1. Almanya’da Ödenti 
691
06.6.5.2. İsviçre’de Ödenti 
692
06.6.5.2.1. Ödentilerin Belirlenmesi 
692
06.6.5.2.2. Ödentiler 
692
06.6.6. Almanya’da Ortak Mülkiyet ve Özel Tüzel Koşullar 
693
Bölüm 07
ARSA DÜZENLEMELERİNİN ONAYLANMASI, YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ, KESİNLEŞMESİ, TAPU SİCİLİNE TESCİLİ
07.1. ARSA DÜZENLEMELERİNİN ONAYLANMASINDA YETKİLİ KURUMLAR, ORGANLAR, MAKAMLAR 
695
07.1.1. Arsa Düzenlemesi ile İlgili Olarak İdarelere Verilen Yetkinin Dayanağı 
695
07.1.2. Arsa Düzenlemesini Onaylamaya Yetkili İdareler 
704
07.1.3. 5393 Sayılı Belediye Yasası’na Bağlı İl/İlçe Belediyelerine Verilen Arsa Düzenlemesini Onaylama Yetkisi 
708
07.1.5. Büyükşehirlerde Nazım İmar Planının Onayından Sonra Arsa Düzenlemesinin Yapılmasında ve Parselasyon Planının Onaylanmasında Yetki 
725
07.1.6. Büyükşehirlerde, Yasalarla Büyükşehir Belediyesine Verilmiş Görevlerin ve Hizmetlerin Gerektirdiği İşlerle İlgili Arsa Düzenlemesinin Yapılmasında ve Parselasyon Planının Onaylanmasında Yetkisi 
728
07.1.7. TCDD Yasası ile Büyükşehir Belediyelerine ve İl/İlçe Belediyelerine Verilen Yetki 
729
07.1.8. 5302 Sayılı Yasa ile İl Özel İdaresine Verilen Arsa Düzenlemesini Onaylama Yetkisi 
730
07.1.9. 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile (m. 97) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na Verilen Arsa Düzenlemesini Onaylama Yetkisi 
733
07.1.10. 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Yasası ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Verilen Arsa Düzenlemesini Onaylama Yetkisi 
738
07.1.11. 3194 Sayılı İmar Yasası (Ek Madde 3) ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na Verilen Yetki 
740
07.1.12. Türkiye’deki Arsa Düzenlemelerinin Görev ve Yetki Bakımından Değerlendirilmesi 
741
07.1.13. Almanya’da, Avusturya’da ve İsviçre’de Arsa Düzenlemelerinde Görev ve Yetki 
743
01.1.13.1. Almanya’da Arsa Düzenlemelerinde Görev ve Yetki 
743
07.1.13.2. Avusturya’da Arsa Düzenlemelerinde Görev ve Yetki 
745
07.1.13.3. İsviçre’de Bern Kantonu’nda Arsa Düzenlemelerinde Görev ve Yetki 
745
07.1.14. Almanya’da, Avusturya’da ve İsviçre’de Arsa Düzenleme Kararı 
746
07.1.14.1. Almanya’da Arsa Düzenleme Kararı 
746
07.1.14.2. Avusturya’da Arsa Düzenleme Kararı 
747
07.1.14.3. İsviçre’de Bern Kantonu’nda Arsa Düzenleme Kararı 
748
07.1.15. Almanya’da ve İsviçre’de Arsa Düzenlemesine Katılım 
749
07.1.15.1. Almanya’da Arsa Düzenlemesine Katılım 
749
07.1.15.2. İsviçre’de Arsa Düzenlemesine Katılım 
750
07.1.16. Almanya’da ve Avusturya’da Düzenleme Kararının İlanı 
751
07.1.16.1. Almanya’da Düzenleme Kararının İlanı 
751
07.1.16.2. Avusturya’da Düzenleme Kararının İlanı 
752
07.1.17. Almanya’da ve İsviçre’de Durum (Halihazır+Kadastro) Haritası ve Durum Kaydı 
752
07.1.17.1. Almanya’da Durum (Halihazır+Kadastro) Haritası ve Durum Kaydı 
752
07.1.17.2. İsviçre’nin Bern Kantonu’nda Durum (Halihazır+Kadastro) Haritası ve Durum Kaydı 
753
07.1.18. Almanya ve İsviçre’de Resmi Sicillerin Düzeltilmesi 
754
07.1.18.1. Almanya’da Resmi Sicillerin Düzeltilmesi 
754
07.1.18.2. İsviçre’nin Bern Kantonu’nda Resmi Sicillerin Düzeltilmesi 
754
07.1.19. Almanya ve Avusturya’da Masraflar ve Finansman 
755
07.1.19.1. Almanya’da Masraflar ve Finansman 
755
07.1.19.2. Avusturya’da Masraflar ve Finansman 
755
07.2. ARSA DÜZENLEMELERİNİN İLANI, DUYURULMASI VE KESİNLEŞMESİ 
756
07.3. ARSA DÜZENLEMELERİNİN TAPU SİCİLİNE TESCİLİ 
759
07.3.1. Parselasyon Planı Dosyasında Bulunması Gereken Bilgiler ve Belgeler 
759
07.3.2. Parselasyon Planı Açıklama Raporu 
760
07.3.3. Parselasyon Planlarının Kontrolü (AADHY, m. 24) 
761
07.3.4. Parselasyon Planlarının Onayı (AADHY, m. 25) 
762
07.3.5. Kadastro Kontrolleri (AADHY, m. 28) 
763
07.3.6. Kadastro Kontrollerinde İstenen Bilgiler ve Belgeler (AADHY, m. 29) 
763
07.3.7. Koordinat Birliğinin Sağlanması (AADHY, m. 30) 
763
07.3.8. Düzenleme Alanına Giren Parsellerin Yüzölçümü Kontrolü (AADHY, m. 31) 
764
07.3.9. Parselasyon Planlarının Hukuki Geçerliliği (AADHY, m. 35) 
764
Bölüm 08
ARSA DÜZENLEMELERİNİN YARGISAL DENETİMİ
08.1. ARSA DÜZENLEMELERİNDE ANAYASA MAHKEMESİ DENETİMİ 
765
08.1.1. Arsa Düzenlemelerinde Anayasa Mahkemesinin “Norm Denetimi” 
766
08.1.1.1. Arsa Düzenlemelerinde “Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) Kesintisi” ile İlgili Anayasa Mahkemesinin “Norm” Denetimi 
771
08.1.1.2. Arsa Düzenlemelerinde “Kapanan Yollar ve Yol Fazlaları” ile İlgili Anayasa Mahkemesinin “Norm” Denetimi 
777
08.1.1.4.1. Anayasa Mahkemesi’nin, Özel Yasalar ile İdarelere Verilen İfraz, Tevhit, Tescil ve Tespit İşlemlerinin “İmar Mevzuatındaki Kısıtlamalara Tabi Olmaksızın” Yapılabileceğine İlişkin Kurallarını İncelemediği Kararları 
786
08.1.1.4.2. Anayasa Mahkemesi’nin, Özel Yasalar ile İdarelere Verilen İfraz, Tevhit, Tescil ve Tespit İşlemlerinin “İmar Mevzuatındaki Kısıtlamalara Tâbi Olmaksızın” Yapılabileceğine İlişkin Kurallarını İncelediği ve İptal Ettiği Kararları 
790
08.1.2. Arsa Düzenlemelerinde Anayasa Mahkemesi’nin “Bireysel Başvuru” Denetimi 
797
08.1.2.1. Arsa Düzenlemelerinde Anayasa Mahkemesi’nin “Bireysel Başvuru” Denetiminde İzlediği Usul ve Esaslar 
797
08.1.2.2. Arsa Düzenlemelerinde Anayasa Mahkemesi’nin “Bireysel Başvuru” Denetiminde İnceleme Ölçütleri 
798
08.1.2.2.1. Arsa Düzenlemelerinde Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Denetiminde “Mülkün Varlığı” İncelemesi 
800
08.1.2.2.2. Arsa Düzenlemelerinde Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Denetiminde “Müdahalenin Varlığı ve Türü” İncelemesi 
802
08.1.2.2.3. Arsa Düzenlemelerinde Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Denetiminde “Müdahalenin İhlal Oluşturup Oluşturmadığı” İncelemesi 
804
08.1.2.3. Arsa Düzenlemelerinde Anayasa Mahkemesi’nin “Bireysel Başvuru” Denetimi ile İlgili Örnek Kararları 
812
08.1.2.3.1. İmar Yasası’nın 15. ve 16. Maddeleri Uyarınca “Terk Edilen Yerlerin Eski Maliklerine Geri Verilmesi” ile İlgili Anayasa Mahkemesi’nin “Bireysel Başvuru” Denetimi 
813
08.1.2.3.2. Anayasa Mahkemesi’nin İmar Yasası’nın 15. ve 16. Maddeleri Uyarınca “Terk Edilen Yerlerin Eski Maliklerine Geri Verilmesi” ile İlgili Davalarda Mülkiyet Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 
816
08.1.2.3.3. Anayasa Mahkemesi’nin İmar Yasası’nın 15. ve 16. Maddeleri Uyarınca “Terk Edilen Yerlerin Eski Maliklerine Geri Verilmesi” ile İlgili Davalarda Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmediğine İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 
819
08.1.3. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Uygulanması Zorunluluğu 
824
08.1.3.1. Anayasa Mahkemesi’nin Norm Kararlarının Uygulanması Zorunluluğu 
824
08.1.3.2. Başvurucu Lehine İhlal Kararı Verilmesi Durumunda İhlalin ve Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması İçin Yapılması Gerekenler 
826
08.2. ARSA DÜZENLEMELERİNDE ADLİ YARGI DENETİMİ 
829
08.2.1. Arsa Düzenlemesi İşlemi İdari Kararla Oluştuğundan İdari Bir İşlemdir ve Yargı Yetkisi İdari Yargıdadır 
829
08.2.2. Arsa Düzenlemesi İşlemi İdari Yargı Tarafından İptal Edilmeden Tapu Kayıtları ile İlgili Karar Verme Yetkisi Adli Yargıya Geçmez 
835
08.2.3. Dayanağı İdari Bir İşlem Olmayan Tapu Kayıtları ile İlgili Uyuşmazlıklarda Yargı Yeri, İdari Yargı Olmayıp, Adli Yargıdır 
839
08.3. ARSA DÜZENLEMELERİNDE İDARİ YARGI DENETİMİ 
840
08.3.1. Önkoşullar Yönünden İnceleme 
844
08.3.1.1. İdari Yargının Arsa Düzenlemesini Önkoşullar Yönünden Denetlemesinde Görev ve Yetki 
844
08.3.1.2. Arsa Düzenlemesinin Ön Koşullar Yönünden Denetlenmesinde İdari Mercii Tecavüzü 
850
08.3.1.3. Arsa Düzenlemesinin Önkoşullar Yönünden Denetlenmesinde Ehliyet 
852
08.3.1.3.1. İdari Yargıda Taraf Ehliyeti, Dava Ehliyeti ve Dava Şartı 
852
08.3.1.3.2. İdari Yargıda Davacı Yönünden “Menfaat İhlali veya Hak İhlali” 
857
08.3.1.3.3. 2577 Sayılı İdariYUY’nda “Menfaati İhlal Edilenler” Deyimi Yerine “Kişisel Hakları İhlal Edilenler” Deyimi ile İlgili Değişikliğin İptali Kararı 
861
08.3.1.3.4. İmar Planlarına Karşı Açılan İptal Davalarında Dava Açma Ehliyeti 
864
08.3.1.3.5. Arsa Düzenlemesine Karşı Açılan İptal Davalarında Dava Açma Ehliyeti 
869
08.3.1.4. Arsa Düzenlemesinin Önkoşullar Yönünden Denetlenmesinde İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı 
874
08.3.1.5. Arsa Düzenlemesinin Önkoşullar Yönünden Denetlenmesinde Süre Aşımı 
878
08.3.1.5.1. Arsa Düzenlemesinin Bildirim Şekli ve Dava Açma Süresi 
882
08.3.1.5.2. Arsa Düzenlemesinde Bildirim (Tebligat) 
889
08.3.1.5.3. Arsa Düzenlemesinin Bildirimi (Tebliği) Ardından Dava Açılması 
893
08.3.1.5.4. Arsa Düzenlemesinin Bir Aylık İlanı Süresi İçinde İdari İtiraz ve Dava Açılması 
895
08.3.1.5.5. Dava Açmanın Son Gününün Tatil Gününe ya da Çalışmaya Ara Verme Günlerine Rastlaması 
906
08.3.1.5.6. Bir Ay Süreyle İlan Edilmeyen (Askıya Çıkarılmayan) ya da Askı Süresi Tamamlanmayan Arsa Düzenlemesine Karşı Dava Açılıp Açılamayacağı 
908
08.3.1.6. Arsa Düzenlemesinin Önkoşullar Yönünden Denetlenmesinde Husumet 
915
08.3.1.7. Arsa Düzenlemesinin Önkoşullar Yönünden Denetlenmesinde İdari Yargılama Usulü Yasası’nın 3. ve 5. Maddelerine Uygunluk 
916
08.3.2. İdari Yargıda Arsa Düzenlemesinin Esas Yönünden İncelenmesi 
917
08.3.2.1. İdari Yargıda Arsa Düzenlemesinin Esas Yönünden İncelenmesinde Yetki 
917
08.3.2.2. İdari Yargıda Arsa Düzenlemesinin Esas Yönünden İncelenmesinde Şekil (Usul= Biçim) 
918
08.3.2.2.1. Türkiye’de Arsa Düzenlemesinde Şekil (Usul= Biçim) 
918
08.3.2.2.2. Almanya Federal İmar Yasası’nda Eşdeğerlik İlkesine Dayalı Arsa Düzenlemesinde İşlem Sırası (Şekil= Usul= Biçim) 
925
08.3.2.3. İdari Yargıda Arsa Düzenlemesinin Esas Yönünden İncelenmesinde Sebep 
928
08.3.2.4. İdari Yargıda Arsa Düzenlemesinin Esas Yönünden İncelenmesinde Konu 
938
08.3.2.5. İdari Yargıda Arsa Düzenlemesinin Esas Yönünden İncelenmesinde Amaç (Maksat) 
938
08.3.2.5.1. Kamu Yararının Tanımı ve Kapsamı 
939
08.3.2.5.2. Kamu Yararı ve Toplum Yararı Arasındaki Farklar 
940
08.3.2.5.3. Kamu Yararının Niteliği 
942
08.3.2.5.4. AİHM Penceresinden Kamu Yararı 
947
08.3.2.5.5. Arsa Düzenlemelerinde Kamu Yararı 
948
08.4. Bilirkişilik Kurumu 
949
08.4.1. Arsa Düzenlemelerini Yapmaya Yetkili Meslek İlgilileri 
949
08.4.2. Bilirkişilik Kurumu ile İlgili Mevzuat 
950
Bölüm 09
ARSA DÜZENLEMELERİNİN İDARİ YARGIDA YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI VE/VEYA İPTALİ İLE SONRASINDA YAPILACAK İŞLEMLER
09.1. TÜRKİYE'DE MÜLKİYET SİSTEMİ VE TAPU SİCİLİ 
957
09.1.1. Mülkiyet Sisteminin Temel İlkeleri 
959
09.1.2. Tapu Sicilinin İlkeleri 
964
09.1.3. Mülkiyetin Kazanılmasında İyiniyet 
968
09.1.4. Tapu Kaydının Düzeltilmesi 
973
09.1.5. Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Bütün Zararlarda Devletin Sorumluluğu 
981
09.1.5.1. Tapu Sicilinde İşlem Yapma veya İşlem Yapmaktan Kaçınma 
984
09.1.5.2. Tapu Sicilinde Yapılan İşlemin veya İşlemden Kaçınmanın Hukuka Aykırı Olması 
989
09.1.5.3. Tapu Sicilinin Yolsuz Tutulmasından Dolayı Maddi Bir Zararın Doğması 
990
09.1.5.4. Zarar ile Tapu Sicilinin Yolsuz Tutulması Arasında Bir Nedensellik (İlliyet) Bağının Bulunması 
992
09.1.5.5. Tapu Memurunun Şahsi Sorumluluğu ve Devletin Rücu Hakkı 
992
09.1.6. Türkiye'de Mülkiyet Sistemi ve Tapu Sicili ile İlgili Genel Değerlendirme 
998
09.2. ARSA DÜZENLEMESİNİN İPTALİ İLE TAPU KAYITLARININ KENDİLİĞİNDEN GEÇERSİZ OLMAMASI 
1001
09.2.1. Arsa Düzenlemesinin İdari Yargı Yerince Yürütmesinin Durdurulması 
1001
09.2.2. Arsa Düzenlemesinin İdari Yargı Yerince İptal Edilmesi 
1007
09.2.2.1. Arsa Düzenlemesinin İptali İçin İdari Yargıda Açılacak Davaların Hukuki Dayanakları ve İptale İlişkin Örnek Kararlar 
1007
09.2.2.2. İdari Yargıda Açılan İptal Davalarında Verilen “İptal” ve “Yürütmenin Durdurulması” Kararları Arasındaki Farklar 
1024
09.2.3. Arsa Düzenlemesinin İptali ile Tapu Kayıtlarının Kendiliğinden Geçersiz Duruma Gelmemesi 
1027
09.3. ARSA DÜZENLEMESİNİN İPTALİ İLE TAPU KAYITLARININ YOLSUZ TESCİLE DÖNÜŞMESİ 
1033
09.3.1. Yolsuz Tescil Nedir? Ve Ne Tür İşlemlerin Yapılmasını Gerektirir? 
1033
09.3.2. “İyiniyet” unsurunun yolsuz tescil edilen tapu kayıtları üzerinde etkileri 
1037
09.3.3. Yargıtay’ın Yolsuz Tescile Dönüşen Tapu Kayıtları ile İlgili Kararları 
1042
09.3.4. Anayasa Mahkemesi’nin Yolsuz Tescile Dönüşen Tapu Kayıtları ile İlgili Kararları 
1059
09.3.4.1. Anayasa Mahkemesi’nin Faik Tari ve Sultan Tari Başvurusu’na İlişkin 20.07.2017 Tarihli ve 2014/12321 Başvuru Numaralı Kararı 
1061
09.3.4.2. Anayasa Mahkemesi’nin Sevda Ülger Başvurusu’na İlişkin 23.11.2021 Tarihli ve 2019/4821 Başvuru Numaralı Kararı 
1063
09.4. ARSA DÜZENLEMESİNİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA VEYA İPTALİNE İLİŞKİN İDARİ YARGI KARARININ UYGULANMASI 
1065
09.4.1. Mahkeme Kararlarının Uygulanması Zorunluluğu 
1065
09.4.2. Mahkemenin İptal Kararının Geriye Yürümesi 
1069
09.4.3. İptal Edilen Arsa Düzenlemesinden Önceki Duruma Dönülmesi 
1071
09.4.4. İptal Kararı ile Birlikte Hangi Tapu Kayıtlarına Dönülür? 
1072
09.4.5. İptal Kararını Hangi İdare Uygular? 
1075
09.4.6. İdarenin Hangi Süre İçinde Gecikmeksizin İşlem Tesis Etmesi veya Eylemde Bulunması Gerekir? 
1076
09.4.7. İdare İptal Kararını Uygularken Usulde ve Yetkide Paralellik İlkesine Tabi Midir? 
1077
09.4.7.1. Düzenleme Öncesine Dönülmesi ile Yeni Arsa Düzenlemesi Yapılması Farklı İşlemlerdir ve Mutlaka Birlikte Yapılmaları Gerekmemektedir 
1082
09.4.7.2. Düzenleme Öncesine Dönülmesi mi? Kök Parsele Dönülmesi mi? 
1089
09.4.8. İdare İptal Kararını Uygularken Danıştay’dan “İstişari” Görüş İsteyebilir mi? 
1090
09.4.9. İptal Kararının İdarece Uygulanması ve Düzenleme Öncesi Tapu Kayıtlarının Oluşturulmasından Sonra İdarece Yeniden Arsa Düzenlemesinin Yapılması 
1094
09.4.9.1. İptal Kararının Düzenlemeye Giren Parsellerden Yalnızca Biri veya Birkaçı ya da Tamamı ile İlgili Olarak Verilmesi Durumlarında Yeniden Arsa Düzenlemesinin Yapılması 
1095
09.4.9.1.1. İdari Yargının İptal Kararı Düzenlemenin Tamamı İçin Verilmişse 
1096
09.4.9.1.2. İdari Yargının İptal Kararı Bir veya Birkaç Parsel İçin Verilmişse 
1096
09.4.9.2. İdarece Yeniden Arsa Düzenlemesi Yapılırken Düzenleme Öncesine Dönülerek Tapuda Oluşturulan Kayıtların Esas Alınması 
1097
09.4.9.3. İdarece Yeniden Arsa Düzenlemesi Yapılırken Mahkemenin İptal Gerekçelerinin Esas Alınması 
1101
09.4.9.4. Mahkeme Kararı Olmadan ve İdarelerce, Parselasyon Planlarının Hatalı Olduğunun Tespiti Halinde, Geri Dönüşüm İşlemleri ile Birlikte Aynı Anda Yeni Bir Arsa Düzenlemesi Yapılması 
1103
09.4.10. İptal Kararının İdarece Uygulanmaması Durumunda İlgililerinin Adli Yargıya Başvurması 
1105
09.4.10.1. Adli Yargıda Düzenleme Öncesi Kadastro Durumuna Dönülmesi Koşulları 
1106
09.4.10.2. Düzenleme Öncesi Kadastro Durumuna Dönülmesi ile İlgili Adli Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi 
1108
09.5. ARSA DÜZENLEMESİNİ İPTAL EDEN İDARİ YARGI KARARININ UYGULANMAMASI VE SONUÇLARI 
1113
09.5.1. İdarelerin ve Görevlilerin Mahkemelerin İptal Kararlarını Uygulama Zorunluluğu 
1113
09.5.2. Mahkemelerin İptal Kararlarını Uygulamayan İdarenin ve İdarede Görevlilerin Sorumluluğu 
1117
09.5.2.1. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Görevleri Sebebiyle İşledikleri Suçlarla İlgili Soruşturma İzni ve Buna İlişkin Uygulamalar 
1121
09.5.2.1.1. Yetkili Makamca Soruşturma İzni Verilmemesi 
1126
09.5.2.1.2. Ceza Hukukunun Temel İlkelerinden Biri Olan “Lehe Olan Kanun Hükmünün Uygulanması” İlkesi 
1127
09.5.2.1.3. İdari Yargı Kararını Uygulamadığına Karar Verilen Kişinin, Kararı Uygulamamakta Direnmesinin İkinci Kez Suç Oluşturacağı 
1128
09.5.2.1.4. Savunma Alınmadan Disiplin Cezası Verilemeyeceği 
1128
09.5.2.1.5. Usul Kurallarına Aykırılığın Bozma Nedeni Olması İçin, Aykırılığın Verilecek Kararı Değiştirecek Nitelikte Olması Gerektiği 
1129
09.5.2.1.6. Yargıtay Tarafından Verilen Kararların Erişime Açık Tutulması 
1130
09.5.2.1.7. Mahkeme Kararını Yerine Getirmemek Eylemi, Türk Ceza Yasası’na Göre, Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturmaktadır 
1131
09.5.2.2. Soruşturma İzni Verilmesi veya Verilmemesi ile İlgili Danıştay Kararları 
1132
09.5.3. Mahkemelerin İptal Kararlarının Uygulanmaması Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası 
1138
09.5.3.1. 2577 Sayılı Yasa’nın 2. Maddesi Gereği Açılacak Tam Yargı Davalarının İdari Yargı Yerince Çözümlenmesi Gerekir 
1145
09.5.3.2. Tazminat Ödeyerek Yargı Kararları Bertaraf Edilemez 
1145
09.5.3.3. Tam Yargı Davalarında Hasım Düzeltilerek Dava Dilekçesinin Mahkemece Tespit Edilecek Gerçek Hasma Tebliğ Edilmesi Gerekir 
1146
09.5.3.4. İdareler Hukuka Uygun Eylemleri Nedeniyle Oluşacak Zararlardan da Sorumlu Olurlar 
1146
09.5.3.5. İdare Hukuku İlkelerine Göre Ancak Doğmuş Zararların Tazmini İstenebilir 
1147
09.6. DEĞERLENDİRMELER 
1148
Bölüm 10
ARSA DÜZENLEMELERİNİN AYRIK (İSTİSNAİ) UYGULAMALARI
10. ARSA DÜZENLEMELERİNİN AYRIK (İSTİSNAİ) UYGULAMALARI 
1153
10.1. 2981 SAYILI “İMAR AFFI” YASASI’NA GÖRE YAPILAN ARSA DÜZENLEMELERİ 
1157
10.1.1. Türkiye'de İmar Aflarını Yaratan Nedenler 
1158
10.1.1.1. Türkiye'de 1948 Yılından Günümüze Kadar Gecekondu ve Kaçak Yapı Süreci 
1164
10.1.1.1.1. Özel Parselasyon ve Hisseli Satışlar 
1164
10.1.1.1.2. Türkiye’de İmar Affı Yasaları 
1171
10.1.1.1.3. Türk hukuk sisteminin Tapu Dışı İşlemlere Bakışı 
1175
10.1.2. 2981 Sayılı Yasa’nın 10/b, 10/c ve Ek 1. Maddelerine Göre Yapılan Uygulamalar 
1181
10.1.2.1. 2981 Sayılı Yasanın Ayrık (İstisnai) İmara Aykırı Durumları Hukukileştirmesi 
1181
10.1.2.2. Başkasının Arsa veya Arazisi Üzerine Yapılmış Gecekondular Hakkındaki Uygulamalar 
1182
10.1.2.3. İmar Mevzuatına Aykırı Yapılara Ruhsat ve Kullanma İzni Verilmesi Uygulamaları 
1184
10.1.2.4. Kat İrtifakı Kurulmuş Yapılarda Yapı Ruhsatına Aykırı İnşa Edilmiş Bağımsız Bölümlerin ve Katların Hukukileşmesi 
1185
10.1.2.5. Hisseli veya Özel Parselasyona Dayalı Arsa veya Arazilerde, Fiili Kullanma Durumları Dikkate Alınarak Tapu Verilmesi 
1187
10.1.2.5.1. Özel Parselasyon Krokisinin Tapu Planı (Kadastro Haritası) Olarak Kabul Edilmesi 
1188
10.1.2.5.2. Özel Parselasyon Yapılan Yerlerde Tapu Verme İşleminin İkinci Kadastro Sayılmaması 
1188
10.1.2.5.3. Özel Parselasyon Krokisi Üzerinde Kamu Hizmetlerine Ayrılan Yerler 
1190
10.1.2.5.4. Danıştay’ın ve Yargıtay’ın Özel Parselasyona Dayalı Yapılan Tescil İş–lemleri ile İlgili Kararlarından Bazıları 
1193
10.1.2.6. İmara Aykırı Yapıların, İmar Mevzuatına Uygun İnşa Edilerek Kullanma İzni Alınmış Yapılar Olarak Kabul Edilmesi 
1194
10.1.2.7. Gecekondulara Tapu Tahsis Belgesi Verilmesi, Tespit ve Değerlendirme İşlemleri 
1199
10.1.2.7.1. Tapu Tahsis Belgesi Verilen Gecekondular ile İlgili İncelemeler 
1203
10.1.2.7.2. Tapu Tahsis Belgesinin Tapuya Dönüşmesi ve Verilen İmar Parsellerini Ödeme Koşulları 
1204
10.1.2.8. Gecekondu Alanlarında Islah İmar Planı Yapılması 
1205
10.1.2.8.1. Islah İmar Planlarının Yapılması Koşulları ve Yetkili İdareler 
1205
10.1.2.8.2. Islah İmar Planlarında Bina Yükseklikleri 
1206
10.1.2.8.3. Islah İmar Planları ile Uygulama İmar Planları Arasındaki Farklar 
1207
10.1.2.9. Islah İmar Planına Dayalı Arsa Düzenlemesi Uygulamaları 
1208
10.1.2.9.1. 2981 Sayılı Yasa’nın 10/c Maddesi Uyarınca ve Islah İmar Planına Göre Arsa Düzenlemesi Yapılması 
1208
10.1.2.9.2. Paylı (Hisseli) Taşınmazlarda Her Bir Paydaşa (Hissedara) Bağımsız (Müstakil–Ferdileşmiş) İmar Parseli Verilmesi 
1210
10.1.2.9.3. 2981 Sayılı Yasa’nın 10/c Uygulamalarında Bedele Dönüştürme 
1211
10.1.2.9.4. 2981 Sayılı Yasa’nın 10/c Maddesine Göre “Kanuni İpotek” 
1212
10.1.2.9.5. 2981 Sayılı Yasa’nın 10/c Maddesine Göre “Kanuni İpotek” Tesisinde Bazı Taşınmazlar Lehine Yapılan Uygulamalar 
1219
10.1.2.9.6. Payları Bedele Dönüştürülerek Tapudan Terkin Edilen Kişilerin Paylarını Kullananlar Aleyhine Kanuni İpotek Bedelinin Artırılması Davası Açması 
1220
10.1.2.10. 2981 Sayılı Yasa’da 3194 Sayılı İmar Yasası’na Göre Yapılan Arsa Düzenlemeleri İçin de Hüküm Konulması 
1221
10.1.2.11. Uygulamaların Örnek Oluşturmaması 
1226
10.1.3. 2981 Sayılı “İmar Affı” Yasası ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
1226
10.2. 5393 SAYILI BELEDİYE YASASI’NIN 73. MADDESİNE GÖRE YAPILAN ARSA DÜZENLEMELERİ 
1229
10.2.1. 5393 Sayılı Belediye Yasası’ndaki “Değer” Ölçütü ile 3194 Sayılı İmar Yasası’ndaki “Miktar” Ölçütünün incelenmesi 
1229
10.2.2. 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 73. Maddesinin 12. Fıkrası ile İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı 
1231
10.2.3. 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 73. Maddesinin 12. Fıkrası Hükmü, Maddede Açıklanan Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Uygulamaları ile İlgilidir 
1234
10.3. 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ YASA UYGULAMALARI 
1236
10.3.1. 6306 Sayılı Yasa’ya İlişkin Değerlendirmeler ve Görüşler 
1236
10.3.2. 6306 Sayılı Yasa’nın 3194 sayılı İmar Yasası’ndan Önce Uygulanacak “Özel Yasa” niteliği 
1238
10.3.3. 6306 ve 3194 sayılı Yasalar Bakımından Mekânsal Planlamada ve Arsa Düzenlemesinde Öncelikle Uyulacak Kurallar 
1241
10.3.4. 6306 Sayılı Yasa’da İmar Planları ve Arsa Düzenlemesinde Yetkili İdare 
1247
10.3.5. 6306 Sayılı Yasa’da Riskli Yapı, Riskli Alan ve Rezerv Yapı Alanlarında Uygulamalar 
1252
10.3.5.1. Riskli Yapılarla İlgili Uygulamalar 
1253
10.3.5.1.1. Riskli Yapıların Tespiti 
1254
10.3.5.1.2. Riskli Yapıların Tapu Sicilinin Beyanlar Hanesinde Belirtilmesi 
1254
10.3.5.1.3. Riskli Yapıların Tahliyesi ve Yıkılmaları 
1255
10.3.5.1.4. Riskli Yapıların Yıkılmaması Durumunda Uygulanacak Yaptırımlar 
1256
10.3.5.1.5. Riskli Yapıların Yıkılması Sonrası Yetki, Görev, İş ve İşlemler 
1256
10.3.5.1.6. Riskli Yapıların Yıkılmaları Sonrasında Yeniden Yapılmaları İçin Proje Onayı, Yapı Ruhsatı Verilmesi Gibi Yapı İzinlerinin Düzenlenmesinde Yaşanan Yetki Sorunu 
1265
10.3.5.2. Riskli Alanlarla İlgili Uygulamalar 
1275
10.3.5.3. Rezerv Yapı Alanları İlgili Uygulamalar 
1278
10.3.6. 6306 Sayılı Yasa ve Uygulamaları ile İlgili Yargı Denetimi 
1281
10.3.6.1. 6306 Sayılı Yasa ve Uygulamaları ile İlgili Anayasa Mahkemesi Denetimi 
1281
10.3.6.1.1. İlk Açılan Davada İptal Edilen 6306 Sayılı Yasa Hükümleri 
1281
10.3.6.1.2. İkinci Açılan Davada İptal Edilen 6306 Sayılı Yasa Hükümleri 
1283
10.3.6.2. 6306 Sayılı Yasa ve Uygulamaları ile İlgili Danıştay Denetimi 
1283
Bölüm 11
İMAR PLANLARININ ARSA DÜZENLEMESİ YOLUYLA UYGULANAMAMASININ SONUÇLARI
11. İMAR PLANLARININ ARSA DÜZENLEMESİ YOLUYLA UYGULANAMAMASININ SONUÇLARI 
1287
11.1. AYIRMA VE BİRLEŞTİRME (İFRAZ VE TEVHİT) 
1293
11.1.1. Ayırma ve Birleştirme (İfraz ve Tevhit) İşleminin Hukuksal Dayanağı 
1293
11.1.2. Parselasyon Planı Olmadan Ayırma ve Birleştirme (İfraz ve Tevhit) Yapılabilir mi? 
1297
11.1.4. Arsa Düzenlemesi ile Ayırma ve Birleştirme (İfraz ve Tevhit) İşlemi Arasındaki Farklar 
1300
11.1.5. Ayırma ve Birleştirme (İfraz ve Tevhit) İşlemi Yapılan Parselin Daha Sonra Arsa Düzenlemesi Kapsamına Alınması 
1303
11.1.6. İfraz, Tevhit, Tescil ve Tespit İşlemleri, İmar Mevzuatındaki Kısıtlamalara Tabi Olmaksızın Yapılabilir Mi? 
1305
11.1.7. Ayırma ve Birleştirme İşlemi ile Terk Edilen Yerler Plan Değişikliği ile İmara Açıldığında Eski Maliklerine Geri Döner Mi? 
1305
11.1.8. 3194 Sayılı İmar Yasası’nda 04.07.2019 Tarihli ve 7181 Sayılı Yasa ile Yapılan Değişiklikten Sonra Ayırma ve Birleştirme 
1306
11.1.9. Ayırma ve Birleştirme ile İlgili İşlemlerin Değerlendirilmesi 
1309
11.2. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE–İ ŞÜYU) DAVALARI 
1311
11.2.1. Paylı (Ortak–Hisseli) Taşınmazlarda, Arsa Düzenlemesi ile, Her Bir Paydaşa Bağımsız Bir İmar Parseli Verilememesinin Nedeni 
1312
11.2.2. Türk Medeni Kanunu ve Yüksek Yargı Kararlarında Ortaklığın Giderilmesi 
1313
11.2.3. Paydaşların Paylaşımın Nasıl Yapılacağında Anlaşamamaları Durumunda Paylaşımın Yargıç Tarafından Yapılması 
1317
11.2.4. Paylı Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesinde “Aynen Taksim” 
1325
11.2.5. Paylı Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesinde “Satış” 
1331
11.2.6. Paylı Taşınmazda Ortaklığın Satış Yoluyla Giderilmesinde “Muhdesat” 
1336
11.2.7. Ortaklığın Giderilmesinde Özel Yasa Uygulamaları 
1340
11.2.7.1. İmar Yasası Hükümlerine Göre Ortaklaştırılan Taşınmazlarda İmar Yasası’nın 16. Maddesi Uygulamaları 
1340
11.2.7.2. Üzerinde Kat Mülkiyetine Uygun Yapı Bulunan Ortak Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesi 
1342
11.2.7.3. Tapusuz Taşınmazlarda Ortaklığın Giderilmesi 
1348
11.3. KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA YOLUYLA TAZMİNAT DAVALARI 
1351
11.3.1. Kamulaştırma Yasası’na Göre Kamulaştırmanın İlkeleri 
1352
11.3.2. Kamulaştırmasız El Koymanın Tarihsel Evrimi 
1356
11.3.3. Kamulaştırmasız Hukuken El Koyma ile İlgili İlk Yargıtay Kararı ve Son Durum 
1359
11.3.4. Kamulaştırma Yasası’nda Kamulaştırmasız El Koyma ile İlgili Düzenlemeler 
1364
11.3.5. İmar Yasası’nda Mülkiyet Hakkına Getirilen Kısıtlamalar: Kamulaştırmasız El Koymalar 
1367
11.3.6. Danıştay Kararlarında Kamulaştırmasız El Koyma 
1373
11.3.8. İmar Planlarıyla Tasarruf Hakları Kısıtlanan Taşınmazlarla İlgili Anayasa Mahkemesi’ne Yapılan Bireysel Başvurular 
1386
11.3.9. Kamulaştırmasız El Koyma ile İlgili Genel Değerlendirme 
1391
Bölüm 12
ÜLKEMİZDE ARSA DÜZENLEMELERİNİN
YENİDEN MODELLENMESİ
12.1. GİRİŞ 
1399
12.2. VAR OLAN DURUM 
1400
12.3. EŞİT ORANLI TOPRAK KESİNTİSİNİN SAKINCALARI 
1402
12.4. ÜLKEMİZDEKİ BAZI GİRİŞİMLER VE EŞDEĞERLİĞİN KAVRANAMAYIŞI 
1404
12.4.1. İmar Yasası Tartışmaları 
1404
12.4.2. Torba Yasayla Yapılmak İstenen Değişiklikler 
1405
12.4.3. Bakanlığın Yaptırdığı Pilot Çalışmalar 
1406
12.5. BİR MODEL ARAYIŞININ ÖN SAVLARI 
1407
12.5.1. Mülkiyet Açısından İnceleme 
1407
12.5.2. Arsa Düzenlemelerinde Eşdeğerlik Sürecine Katılanların Eşitliği Açısından İnceleme 
1408
12.5.3. Değerleme Açısından İnceleme 
1411
12.5.4. Arsa Düzenlemesi ile Taşınmazlarda Oluşan Değer Artışları Kamuya Mal Edilmelidir 
1414
12.5.5. Düzenleme, Tahsis Aşamasında Hak Sahiplerine Seçenekler Sunulabilmelidir 
1415
12.5.6. Dağıtım Ölçütleri: Alan Ölçüsüne ve Değer Eşitliğine Göre Dağıtım 
1415
12.6. EŞDEĞERLİK MODELİNİN İLKELERİ 
1416
12.7. ALMANYA, İSVİÇRE VE AUSTURYA’DA ARSA DÜZENLEMESİ SÜRECİNİN TEMEL ÖĞELERİ 
1417
12.7.1. Arsa Düzenlemesinin Amacı ve Dayanağı 
1418
12.7.2. Arsa Düzenlemesinde Yetki ve Koşullar 
1418
12.7.3. Maliklerle Görüşme ve Düzenleme Kararı 
1419
12.7.4. Arsa Düzenlemesi Kararının İçeriği 
1419
12.7.5. Arsa Düzenlemesi Kararının Duyurulması 
1419
12.7.6. Arsa Düzenlemesi Kurulunun Oluşturulması 
1420
12.7.7. Arsa Düzenlemesi Kurumunun Yetkilerinin Devredilmesi 
1421
12.7.8. Arsa Düzenlemesinde Durum Haritası ve Durum Çizelgesi 
1421
12.7.9. Arsa Düzenlemesinin Tapu Kütüğünde Belirtilmesi 
1422
12.7.10. Arsa Düzenlemesinde Düzenleme Kütlesi ve Dağıtım Kütlesi 
1422
12.7.11. Arsa Düzenlemesinde Dağıtım Ölçüsü 
1424
12.7.12. Arsa Düzenlemesinde Tahsis ve Ödenti 
1425
12.7.13. Arsa Düzenlemesinde Ortak Mülkiyet, Özel Tüzel Koşullar 
1427
12.7.14. Arsa Düzenleme Planının (Parselasyon Haritasının) Hazırlanması ve İçeriği 
1427
12.7.15. Arsa Düzenlemesi Planının Duyurulması ve Yürürlüğe Girmesi 
1428
12.7.16. Eşdeğerlik İlkesinin Uygulanmasında Taşınmaz Değerlemesi 
1429
12.7.17. Maliklerin Arsa Düzenlemesine Katılımı 
1430
12.7.18. Düzenleme Sonuçlarının Kabulü ve Tapuya Tescili 
1431
Kaynakça 
1433
Kavramlar Dizini 
1453
Yazarlar Hakkında 
1461