Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Açıklamalı – İçtihatlı – En Son Değişikliklerle
Arazi ve Arsa Düzenlemeleri
Şubat 2013 / 3. Baskı / 688 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Toplumların gelişmesinde önemli bir yere sahip olan mülkiyet olgusunu ve hakkını yakından ilgilendiren imar uygulamaları, mülk sahibi her bireyi etkilemektedir. Bir kentin gelişmesinde imar dokusunun şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olması gerekir. İmar yönünde gelişme ve yerleşmesini tamamlamış kentlerin insan yaşamını kolaylaştıracağı açıktır.

Mevzuatımızda imar hukuku ile ilgili yasa ve yönetmelik bazında birden çok düzenleme olduğu gibi, imar uygulamaları da değişik yasa ve yönetmeliklere göre yapılmaktadır. Kitapta bu değişik imar uygulamaları, yasa maddeleriyle birlikte açıklanmış, kendi aralarındaki hukuki benzerlik ve farklılıklar ile hangi hallerde hangi imar uygulamasının yapılacağı hususları incelenmiştir. İmar uygulamaları sonucunda hukuki yönden haksızlığa uğrayanların başvurabileceği idari yargı yolu ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.

Bu çalışma, akademik usuller yerine, imar uygulamasının hukuki yönünün ve içtihatların bir araya ve gruplarına göre derlenmesi suretiyle hazırlanmıştır. İmar uygulaması yapımcıları harita ve kadastro mühendislerine, belediye ve valiliklere, bu uygulamaların denetleyicilerine, taşınmazları uygulamaya giren mülk sahiplerine ve avukatlara yardımcı olmasına özen gösterilmiştir.

Konu Başlıkları
3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine Göre İmar Uygulaması – İmar Uygulamasında Temel İlkeler
2981–3290 Sayılı Yasanın 10–c Maddesi Uygulaması
Ek Madde 1 Uygulaması
Düzenleme Ortaklık Payı, Kamu Ortaklık Payı
İmar Parseli Oluşturulması–İmar Uygulaması Sırasında Aynı Yerden imar Parseli Verilmesini Engelleyen Zorunluluk Halleri
İfraz, Tevhit), Tescil, Süyuun İzalesi, Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımlar
İmar Uygulamasında Başlıca Hukuka Aykırılık Nedenleri
Yargılama Usulü – Yürütmenin Durdurulması
İptal ve Yürütmenin Durdurulması Kararlarının İnfazında Yaşanan Sorunlar
Dava Dilekçesi Örnekleri ve Bağlı Mevzuat
Barkod: 9789750222863
Yayın Tarihi: Şubat 2013
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 688
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
İkinci Baskıya Önsöz  11
Üçüncü Baskıya Önsöz  13
Kısaltmalar  19
Birinci Bölüm
3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ
I. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ  21
A. Giriş  21
B. İmar Uygulaması Tarihçesi  24
C. İmar Uygulamasıyla İlgili Yasa Hükümleri  27
D. Tanımlar  30
E. Genel Açıklama  35
F. Islah İmar Uygulaması  77
1. 2981/3290 Sayılı Yasanın 10/C Maddesi Uyarınca Islah İmar Uygulaması  77
2. 2981/3290 Sayılı Yasanın 10/C Maddesi Uyarınca Parselasyon Yapılmasında Uyulması Gereken İlkeler  85
3. 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak İmar Uygulaması ile 2981/3290 Sayılı Yasanın 10/c Maddesi Uyarınca Yapılan Islah İmar Plânı Uygulaması Arasındaki Farklar  90
G. Ek Madde-1 Uygulaması  96
H. 2981 Sayılı Yasanın 10/b Maddesi Uygulaması  105
I. İmar Uygulamasının Hangi Yasa Maddesine Göre Yapılacağı Hususu  110
İ. Büyükşehir Belediyelerinin İmar Uygulaması Yetkisi  117
II. İFRAZ-TEVHİD İŞLEMLERİ  119
A. İfraz-Tevhid Tescil ve Şüyuun İzalesi  119
B. Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımlar  148
III. 18. MADDEYE GÖRE İMAR UYGULAMASI  161
A. İmar Uygulamasına Özet Bakış  161
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Sırasında İşlem Safahatı  162
C. İmar Uygulamasını Yapacak Müellifler  164
D. İmar Uygulamalarının Dayanağı İmar Plânları  165
E. Düzenleme Sahalarının Tespiti ve Sınırı  188
F. Düzenleme Sırasında Korunacak Yapılar  197
G. İmar Uygulaması (Parselasyon)  199
H. 18. Madde Uygulamasında Temel İlkeler  208
I. Hamurlaştırma Yapılması  215
İ. İmar Uygulamalarında Gayrımenkul ve Mütemmim Cüz  217
J. Özel Durumu Olan Taşınmazlar  229
K. Sit Alanında İmar Uygulaması  231
L. Kamu Ortaklık Payı  236
IV. DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI (DOP)  242
A. Düzenleme Ortaklık Payı ile Kamuya Kazandırılabilecek Alanlar  251
B. Kamuya Ait Gayrimenkuller ve Kapanan Kadastral Yollar  256
C. Düzenleme Ortaklık Payı Oranına Ait Esaslar  265
D. Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisi Yapılamayacak Parseller  273
E. Daha Önceden Terk Yapılmış Parsellerdeki DOP Kesintisinde Dikkat Edilecek Hususlar  281
F. Düzenleme Ortaklık Payı Oranı ve Kamulaştırılacak Alanın Hesabı  291
G. Düzenleme Ortaklık Payından Fazla Çıkan Miktarın Sağlanması  296
V. DAĞITIM - TAHSİS  300
A. İmar Uygulamasına Giren Kadastro Parselinin Dağılımı  300
B. İmar Uygulaması Sırasında Düzenleme Sahası Şu Alanlardan Oluşur  304
C. İmar Parsellerinin Oluşturulması ve Dağıtımına İlişkin Esaslar  306
VI. İMAR PARSELİ OLUŞTURULMASI  316
A. 2981/3290 Sayılı Yasanın 10/c Maddesi, Ek Madde 1 ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak İmar Uygulamalarında Mülkiyet Durumuna Göre İmar Parsel Tahsis Şekilleri  331
B. İmar Uygulamaları (Parselasyon) Sırasında Aynı Yerden İmar Parseli Verilmesini Engelleyen Zorunluluk Halleri  340
1. Hukuki Zorunluluk  348
2. Teknik Zorunluluk  352
3. Fiili Zorunluluk  361
VII. İMAR UYGULAMASI SIRASINDA PARSEL DÜZENLEME - DAĞITIM AŞAMALARINDA HAZIRLANAN CETVELLER  365
A. Özet Cetveli  366
B. Tahsis Cetveli  368
C. Ada Dağıtım Cetveli  369
D. Kadastro Ayırma Çapı  369
E. Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) Hesap Cetveli  369
F. İmar Uygulaması Sırasında Düzenlenen Cetvellere Bakılarak Kadastral Parselden İmar Parseline Kadar Olan Yolun (Cetvellerin) Takip Edilmesi  370
VIII. İMAR UYGULAMASINDA DEĞER KORUNMASI (EŞDEĞER)  373
IX. PARSELASYON USULÜ İŞLEMLERİ  376
A. Parselasyon Plânlarının Düzenlenmesi  376
B. Parselasyon Plânlarının Onayı ve Kontrolü  379
C. Kadastro Yapılmayan Yerlerdeki Düzenleme İşleri  382
İkinci Bölüm
İMAR UYGULAMASINA İDARİ DAVA AÇILMASI YÜRÜTMENİN DURDURULMASI - İPTAL VE YÜRÜTMENİN
DURDURULMASI KARARLARININ UYGULANMASI
I. YARGILAMA USULÜ  383
A. Genel Olarak İdari Yargı  383
B. İptal Davası Açılması  385
C. Dava Dilekçesinin Şekli  397
1. Dava Dilekçelerine Eklenecek Belgeler  403
2. Dava Dilekçelerinin Verileceği Yerler  403
3. Aynı (Tek) Dilekçe ile Dava Açılması Hali  404
D. Görev  408
1. İmar Uygulamalarına İlişkin İşlemlere Karşı Açılacak Davalarda Görevli Mahkeme  418
2. Tescil Sonrası Tapu Kayıtları Üzerine İhtiyati Tedbir  426
E. Yetki Sorunu  428
1. Genel Olarak  428
2. İdari Yargıda Yetki Kuralının Kamu Düzenine İlişkin Olması  433
3. Genel Yetki  436
4. Taşınmaz Mallara ve Yerel Yönetimlere İlişkin Davalarda Yetki  438
5. İmar Uygulamalarında Yetkili Mahkeme  441
F. Ehliyet  441
1. Taraf (Hak) Ehliyeti  442
2. Fiili Ehliyeti  443
3. Tüzel Kişilikler  444
a. Hak Ehliyeti  444
b. Fiil Ehliyeti  444
c. Fiil Ehliyetinin Kullanılması  444
4. İdari Yargıda Subjektif Ehliyet  444
G. Süre  467
1. Dava Açma Süresi  467
2. Sürelerle İlgili Genel Esaslar  468
3. Görevli Olmayan Yerlere Başvurma  468
4. İdari Makamların Sükûtu  469
5. Üst Makamlara Başvurma  470
6. İptal ve Tam Yargı Davaları  471
7. İdari Yargıda Dava Açma Süresinin Özellikleri  487
8. İmar Uygulamalarına Karşı Açılacak Davalarda Dava Açma Süresi  487
9. İmar Uygulamalarına İlişkin Davalarda Diğer Süreler  510
H. İmar Uygulaması Hakkında Yeterince Bilgi Sahibi Olunabilmesi İçin Gerekli Belgeler  511
II. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI  512
A. Yasa Hükümleri  512
B. Yürütmenin Durdurulması  513
C. Temyizde Yürütmenin Durdurulması  520
D. Genel Olarak Yürütmenin Durdurulması Kararının Uygulanması  522
III. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI VE İPTAL KARARLARININ İNFAZINDA YAŞANAN SORUNLAR  525
A. Yürütmenin Durdurulması ve İptal Kararlarının Uygulanması  525
B. İmar Uygulamasına Dayanak Alınan İmar Plânının İptal Edilmesi Halinde Uygulama  541
C. İptal Davası Açılmasının Diğer Taşınmaz Maliklerine Etkisi  545
D. İmar Uygulaması Sonrasında Tazminat Durumu  546
E. İmar Uygulamasında Başlıca Hukuka Aykırılık Nedenleri  549
Üçüncü Bölüm
SONUÇ VE ÖNERİLER Dördüncü Bölüm
EKLER
I. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ  557
II. BAĞLI MEVZUAT  609
İmar Kanununun 18’inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik  609
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği  630
3290 Sayılı Kanun ile Bazı Maddeleri Değiştirilen ve Bazı Maddeler Eklenen 2981 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik  665
Yararlanılan Kaynaklar  681
Kavramlar Dizini  687
 


Bahtiyar Akyılmaz ...
Eylül 2020
119.00 TL
Sepete Ekle
Nazım Taha Koçak
Temmuz 2020
95.00 TL
Sepete Ekle
Suat Şimşek ...
Temmuz 2020
250.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
İkinci Baskıya Önsöz  11
Üçüncü Baskıya Önsöz  13
Kısaltmalar  19
Birinci Bölüm
3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ
I. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ  21
A. Giriş  21
B. İmar Uygulaması Tarihçesi  24
C. İmar Uygulamasıyla İlgili Yasa Hükümleri  27
D. Tanımlar  30
E. Genel Açıklama  35
F. Islah İmar Uygulaması  77
1. 2981/3290 Sayılı Yasanın 10/C Maddesi Uyarınca Islah İmar Uygulaması  77
2. 2981/3290 Sayılı Yasanın 10/C Maddesi Uyarınca Parselasyon Yapılmasında Uyulması Gereken İlkeler  85
3. 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak İmar Uygulaması ile 2981/3290 Sayılı Yasanın 10/c Maddesi Uyarınca Yapılan Islah İmar Plânı Uygulaması Arasındaki Farklar  90
G. Ek Madde-1 Uygulaması  96
H. 2981 Sayılı Yasanın 10/b Maddesi Uygulaması  105
I. İmar Uygulamasının Hangi Yasa Maddesine Göre Yapılacağı Hususu  110
İ. Büyükşehir Belediyelerinin İmar Uygulaması Yetkisi  117
II. İFRAZ-TEVHİD İŞLEMLERİ  119
A. İfraz-Tevhid Tescil ve Şüyuun İzalesi  119
B. Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımlar  148
III. 18. MADDEYE GÖRE İMAR UYGULAMASI  161
A. İmar Uygulamasına Özet Bakış  161
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Sırasında İşlem Safahatı  162
C. İmar Uygulamasını Yapacak Müellifler  164
D. İmar Uygulamalarının Dayanağı İmar Plânları  165
E. Düzenleme Sahalarının Tespiti ve Sınırı  188
F. Düzenleme Sırasında Korunacak Yapılar  197
G. İmar Uygulaması (Parselasyon)  199
H. 18. Madde Uygulamasında Temel İlkeler  208
I. Hamurlaştırma Yapılması  215
İ. İmar Uygulamalarında Gayrımenkul ve Mütemmim Cüz  217
J. Özel Durumu Olan Taşınmazlar  229
K. Sit Alanında İmar Uygulaması  231
L. Kamu Ortaklık Payı  236
IV. DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI (DOP)  242
A. Düzenleme Ortaklık Payı ile Kamuya Kazandırılabilecek Alanlar  251
B. Kamuya Ait Gayrimenkuller ve Kapanan Kadastral Yollar  256
C. Düzenleme Ortaklık Payı Oranına Ait Esaslar  265
D. Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisi Yapılamayacak Parseller  273
E. Daha Önceden Terk Yapılmış Parsellerdeki DOP Kesintisinde Dikkat Edilecek Hususlar  281
F. Düzenleme Ortaklık Payı Oranı ve Kamulaştırılacak Alanın Hesabı  291
G. Düzenleme Ortaklık Payından Fazla Çıkan Miktarın Sağlanması  296
V. DAĞITIM - TAHSİS  300
A. İmar Uygulamasına Giren Kadastro Parselinin Dağılımı  300
B. İmar Uygulaması Sırasında Düzenleme Sahası Şu Alanlardan Oluşur  304
C. İmar Parsellerinin Oluşturulması ve Dağıtımına İlişkin Esaslar  306
VI. İMAR PARSELİ OLUŞTURULMASI  316
A. 2981/3290 Sayılı Yasanın 10/c Maddesi, Ek Madde 1 ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak İmar Uygulamalarında Mülkiyet Durumuna Göre İmar Parsel Tahsis Şekilleri  331
B. İmar Uygulamaları (Parselasyon) Sırasında Aynı Yerden İmar Parseli Verilmesini Engelleyen Zorunluluk Halleri  340
1. Hukuki Zorunluluk  348
2. Teknik Zorunluluk  352
3. Fiili Zorunluluk  361
VII. İMAR UYGULAMASI SIRASINDA PARSEL DÜZENLEME - DAĞITIM AŞAMALARINDA HAZIRLANAN CETVELLER  365
A. Özet Cetveli  366
B. Tahsis Cetveli  368
C. Ada Dağıtım Cetveli  369
D. Kadastro Ayırma Çapı  369
E. Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) Hesap Cetveli  369
F. İmar Uygulaması Sırasında Düzenlenen Cetvellere Bakılarak Kadastral Parselden İmar Parseline Kadar Olan Yolun (Cetvellerin) Takip Edilmesi  370
VIII. İMAR UYGULAMASINDA DEĞER KORUNMASI (EŞDEĞER)  373
IX. PARSELASYON USULÜ İŞLEMLERİ  376
A. Parselasyon Plânlarının Düzenlenmesi  376
B. Parselasyon Plânlarının Onayı ve Kontrolü  379
C. Kadastro Yapılmayan Yerlerdeki Düzenleme İşleri  382
İkinci Bölüm
İMAR UYGULAMASINA İDARİ DAVA AÇILMASI YÜRÜTMENİN DURDURULMASI - İPTAL VE YÜRÜTMENİN
DURDURULMASI KARARLARININ UYGULANMASI
I. YARGILAMA USULÜ  383
A. Genel Olarak İdari Yargı  383
B. İptal Davası Açılması  385
C. Dava Dilekçesinin Şekli  397
1. Dava Dilekçelerine Eklenecek Belgeler  403
2. Dava Dilekçelerinin Verileceği Yerler  403
3. Aynı (Tek) Dilekçe ile Dava Açılması Hali  404
D. Görev  408
1. İmar Uygulamalarına İlişkin İşlemlere Karşı Açılacak Davalarda Görevli Mahkeme  418
2. Tescil Sonrası Tapu Kayıtları Üzerine İhtiyati Tedbir  426
E. Yetki Sorunu  428
1. Genel Olarak  428
2. İdari Yargıda Yetki Kuralının Kamu Düzenine İlişkin Olması  433
3. Genel Yetki  436
4. Taşınmaz Mallara ve Yerel Yönetimlere İlişkin Davalarda Yetki  438
5. İmar Uygulamalarında Yetkili Mahkeme  441
F. Ehliyet  441
1. Taraf (Hak) Ehliyeti  442
2. Fiili Ehliyeti  443
3. Tüzel Kişilikler  444
a. Hak Ehliyeti  444
b. Fiil Ehliyeti  444
c. Fiil Ehliyetinin Kullanılması  444
4. İdari Yargıda Subjektif Ehliyet  444
G. Süre  467
1. Dava Açma Süresi  467
2. Sürelerle İlgili Genel Esaslar  468
3. Görevli Olmayan Yerlere Başvurma  468
4. İdari Makamların Sükûtu  469
5. Üst Makamlara Başvurma  470
6. İptal ve Tam Yargı Davaları  471
7. İdari Yargıda Dava Açma Süresinin Özellikleri  487
8. İmar Uygulamalarına Karşı Açılacak Davalarda Dava Açma Süresi  487
9. İmar Uygulamalarına İlişkin Davalarda Diğer Süreler  510
H. İmar Uygulaması Hakkında Yeterince Bilgi Sahibi Olunabilmesi İçin Gerekli Belgeler  511
II. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI  512
A. Yasa Hükümleri  512
B. Yürütmenin Durdurulması  513
C. Temyizde Yürütmenin Durdurulması  520
D. Genel Olarak Yürütmenin Durdurulması Kararının Uygulanması  522
III. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI VE İPTAL KARARLARININ İNFAZINDA YAŞANAN SORUNLAR  525
A. Yürütmenin Durdurulması ve İptal Kararlarının Uygulanması  525
B. İmar Uygulamasına Dayanak Alınan İmar Plânının İptal Edilmesi Halinde Uygulama  541
C. İptal Davası Açılmasının Diğer Taşınmaz Maliklerine Etkisi  545
D. İmar Uygulaması Sonrasında Tazminat Durumu  546
E. İmar Uygulamasında Başlıca Hukuka Aykırılık Nedenleri  549
Üçüncü Bölüm
SONUÇ VE ÖNERİLER Dördüncü Bölüm
EKLER
I. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ  557
II. BAĞLI MEVZUAT  609
İmar Kanununun 18’inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik  609
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği  630
3290 Sayılı Kanun ile Bazı Maddeleri Değiştirilen ve Bazı Maddeler Eklenen 2981 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik  665
Yararlanılan Kaynaklar  681
Kavramlar Dizini  687
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020