Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Anayasanın Çalışma Hak ve Özgürlüğüne İlişkin Düzenlemelerinin İş Hukukuna Etkileri
Ekim 2015 / 1. Baskı / 224 Syf.
Fiyatı: 55.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Sosyal haklar kategorisine dahil olduğu kabul edilen çalışma hakkı, diğer sosyal haklar gibi tarihi süreçte yaşanan bir dizi gelişmenin sonucu olarak yakın tarihte tanınmış ve düzenleme konusu yapılmıştır. Çalışma hakkının tanınarak uluslararası hukuk metinlerinde yer almaya başlaması ve çalışma özgürlüğü ile birlikte ekonomik ve sosyal hak olarak kabulüne bağlı olarak düzenlenmesine yönelik uluslararası hukukta yaşanan gelişmeler, ulusal hukuk düzenlemelerine de kaynaklık etmiştir.

Kitap içeriği itibarı ile iş hukukuna hakim anlayışı; iş hukuku düzenlemelerine temel teşkil eden çalışma hak ve özgürlüğüne ilişkin evrensel hukuk normlarının özelliklerinden hareketle, belirtilen normların ulusal hukuka aktarılan yönlerinin özellikleri ve uygulamaya etkisini de dikkate alarak izaha çalışmaktadır. Bu kapsamda ulusal hukuka ilişkin düzenlemeler; başta Anayasal düzenlemeler ve diğer alt hukuk mevzuatlarının içerikleri, bu düzenlemelerin evrensel hukuk normları ile uyumuna vurgu yapılarak inceleme konusu yapılmıştır. Kitap iş hukukunun neden özel olarak koruyucu bir fonksiyona sahip kılınarak bağımlı bir şekilde çalışanların özel hukuku olarak ayrı bir hukuk dalı olarak şekillendirildiği konusunu anlamaya yardımcı bir anlam ve içeriğe sahiptir.

Konu Başlıkları
Sosyal Haklar Bağlamında Çalışma Hak ve Özgürlüğü Uluslararası Hukuk Belgelerinde Düzenlenmesi
Anayasal Normlar Ekseninde Çalışma Hak ve Özgürlüğü
Çalışma Hak ve Özgürlüğüne İlişkin Anayasal Normların İş Hukukunda Uygulanması
Barkod: 9789750234958
Yayın Tarihi: Ekim 2015
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 224
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ  13
BİRİNCİ BÖLÜM  
SOSYAL HAKLAR BAĞLAMINDA  
ÇALIŞMA HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI  
HUKUK BELGELERİNDE DÜZENLENMESİ  
§ 1. ÇALIŞMA HAKKININ DAHİL OLDUĞU HAK KATEGORİSİ OLARAK SOSYAL HAKLAR, GENEL ÖZELLİKLERİ, SOSYAL HAKLARIN KABULÜNE NEDEN OLAN ETKENLER  19
I. Sosyal Hakların Ayrı Bir Hak Kategorisi Olarak Doğuşu, Kabulüne Neden Olan Etkenler ve Gelişim Süreci  19
II. Sosyal Hak Kavramı ve Sosyal Hakları Diğer Haklardan Ayıran Özellikler  22
III. Avrupa Birliği Düzeyinde Sosyal Hakları Tanıma ve Gelişim Süreci  24
A. Avrupa Birliğinin Kuruluş Döneminde Sosyal Haklara Yönelik Yaklaşımda Hakim Anlayış  24
B. Avrupa Birliği Düzeyinde Sosyal Hakları Geniş Ölçekli Tanıma Sürecini Olumsuz Etkileyen İç Faktörler  25
C. Avrupa Birliğinin Sosyal Haklar Konusunda Yaklaşımına İlişkin Genel Değerlendirme  28
IV. Sosyal Haklar Konusunda Yaşanan Değişimin İş Hukukuna Etkileri  31
§ 2. GENEL OLARAK ÇALIŞMA HAKKI VE ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMLARI  34
I. Çalışma Hakkının Kapsam ve Anlamı  34
A. Çalışma Hakkının Birey Açısından Anlamı  34
B. Çalışma Hakkının Sosyal Taraflar Açısından Anlamı  35
C. Çalışma Hakkının Kapsamı  36
II. Çalışma Hakkının Niteliği ve İşlevi  38
III. Çalışma Hakkının Diğer Ekonomik ve Sosyal Haklarla İlişkisi  39
IV. Çalışma Özgürlüğü Kavramı  41
A. Genel Olarak  41
B. Çalışma Hakkı Çalışma Özgürlüğü İlişkisi  42
C. Çalışma Özgürlüğü Sözleşme Özgürlüğü İlişkisi  43
§ 3. ULUSLARARASI HUKUK BELGELERİNDE ÇALIŞMA HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER  47
I. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi  48
II. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  51
III. Avrupa Sosyal Şartı  55
IV. Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri  58
A. 29 Sayılı Sözleşme  60
B. 105 Sayılı Sözleşme  63
C. 111 Sayılı Sözleşme  65
D. 122 Sayılı Sözleşme  66
E. 158 Sayılı Sözleşme  67
İKİNCİ BÖLÜM  
ANAYASAL NORMLAR EKSENİNDE  
ÇALIŞMA HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜ  
§ 4. ÇALIŞMA HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN ANAYASAL DÜZENLEMELER VE TEMEL ÖZELLİKLERİ  69
I. Mülga Anayasalarda Çalışma Hak ve Özgürlüğüne İlişkin Düzenlemeler  69
II. Yürürlükteki 1982 Anayasa’sında Çalışma Hak ve Özgürlüğüne İlişkin Düzenlemeler  72
III. Çalışma Hakkının Devletten Talep Edilebilirliği ve Devletin Sorumluluğunun Sınırı  76
A. Bireyin Çalışma Hakkına İlişkin Talep Hakkının Sınırı  77
B. Devletin Çalışma Hakkına İlişkin Sorumluluğunun Sınırı  79
§ 5. ANAYASA DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE TEŞKİL EDEN VE ÇALIŞMAYI HAK NİTELİĞİNDEN YÜKÜMLÜLÜĞE DÖNÜŞTÜREN HALLER  82
I. Düzenlemenin Genel Özellikleri ve Hukuki Dayanağı  82
II. Olağan Rejim Döneminde Zorla Veya Zorunlu Çalıştırma  84
A. Tutuklu ve Hükümlülerin Çalıştırılması  84
1. Tutukluların Çalıştırılması  84
2. Hükümlülerin Çalıştırılması  85
B. Çalışmanın Birey Üzerinde Ödev Olarak Somutlaşması  88
III. Olağanüstü Rejim Döneminde Zorla veya Zorunlu Çalıştırma  91
IV. Çalışma Yükümlülüklerinin Mevcut İş İlişkisine Etkisi  96
A. Tutukluluk ve Hükümlülük Hali  96
B. Kanundan Doğan Çalışma Ödevi  97
§ 6. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDA ÇALIŞMA HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜ  101
I. Anayasa Mahkemesi Kararlarında Çalışma Hak ve Özgürlüğüne Yaklaşımı Etkileyen Unsurlar  101
II. Anayasa Mahkemesi Kararlarında Çalışma Hak ve Özgürlüğünün Tanımı ile İptal Davalarında Öne Çıkan Bazı Hususlar  102
III. Anayasa Mahkemesi’nin Çalışma Hak ve Özgürlüğünün Sınırlandırılmasına İlişkin Yaklaşımı  105
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
ÇALIŞMA HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN  
ANAYASAL NORMLARIN İŞ HUKUKUNDA UYGULANMASI  
§ 7. ÇALIŞMA HAKKININ TEMİNİ VE KORUNMASINA YÖNELİK HUKUKİ DÜZENLEMELER VE TEMEL ÖZELLİKLERİ  109
I. Çalışma Hakkının Teminine Yönelik Düzenlemeler  110
A. İş Sözleşmesi Müzakereleri Esnasında İşçiyi Koruyucu Düzenlemeler ve Temel Özellikleri  110
B. Türk Hukukunda Temel Prensip İş Sözleşmesi Yapma Serbestisi  115
C. İş Sözleşmesi Yapma Serbestisi Temel Prensibi Yanında İş Sözleşmesi Yapma Mecburiyetine  
İlişkin Düzenlemeleri Kabul Nedenleri  117
D. İş Sözleşmesi Yapma Mecburiyetine Yönelik Düzenlemelerin Hukuki Dayanağı  117
1. Kanundan Doğan İş Sözleşmesi Yapma Mecburiyeti  117
2. Toplu İş Sözleşmesinden Doğan İş Sözleşmesi Yapma Mecburiyeti  118
E. Hukuki Kaynağı İş Kanunu Olan İş Sözleşmesi Yapma Mecburiyetine Yönelik Düzenlemeler  119
1. Yeniden İşe Alma Yükümlülüğü Kapsamında  119
a. Askerlik veya Kanuni Bir Ödev Sonrası Yeniden İşe Alma Yükümlülüğü  119
b. Maluliyeti Kalkan İşçiyi Yeniden İşe Alma Yükümlülüğü  120
c. Toplu İşçi Çıkarma Sonrası Yeniden İşe Alma Yükümlülüğü  121
2. Yeni İşe Alma Yükümlüğü Kapsamında Engelli İstihdamı  123
F. Diğer Kanunlarda Düzenlenen İş Sözleşmesi Yapma Mecburiyetine Yönelik Düzenlemeler  126
1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan Doğan İş Sözleşmesi Yapma Mecburiyeti  126
a. İşyeri Hekimi İstihdamı  129
b. Teknik Eleman –Mühendis İstihdamı  131
2. Deniz– İş Kanunu’ndan Doğan İş Sözleşmesi Yapma Mecburiyeti  133
3. Basın–İş Kanunundan Doğan İş Sözleşmesi Yapma Mecburiyeti  133
4. İşsizlik Sigortası Kanununda Doğan İş Sözleşmesi Yapma Mecburiyeti  134
G. İş Sözleşmesi Yapma Mecburiyetine Aykırılık Haline Özgü Hukuki Yaptırımlar  135
1. Yükümlülüğün İş Sözleşmesinin İşveren Tarafına Yüklendiği Hallerde  135
2. Yükümlülüğün İş Sözleşmesinin İşçi Tarafına Yüklendiği Halde  138
II. Çalışma Hakkının Korunmasına ve Devamlılığının Sağlanmasına Yönelik Düzenlemeler  139
A. İş Sözleşmesinin Devamı Esnasında Koruma Sağlayan Düzenlemeler ve Özellikleri  139
1. Eşit Davranma İlkesi  139
2. İşyerinin Devrine Özgü Koruma  144
3. Çalışma Koşullarına İşverenin Keyfi Müdahalelerinin Önlenmesi  146
4. Çalışmaktan Kaçınma Hakkı  152
a. Ücretin Ödenmemesi Hali  152
b. İş Sağlığı ve Güvenliğini Tehdit Edici Ciddi ve Yakın Tehlikenin Varlığı  156
B. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Keyfi Biçimde Sona Erdirilmesini Önleyici Düzenlemeler Kapsamında İş Güvencesi Hükümlerinin Özellikleri  159
1. İş Güvencesi Hükümlerinin Uygulanma Koşulları  161
2. İşverence Gerçekleştirilen Feshin Geçerli Nedene Dayandırılma Zorunluluğu  162
a. İşçinin Yeterliliğinden ve Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Sebepler  162
b. İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Geçerli Sebepler  165
3. Feshin Son Çare Olma İlkesi  168
4. İş Güvencesine Tabi İşçinin İş Sözleşmesinin Feshinde Gözetilecek Usul ve Fesih Nedenini İspat Yükü  169
C. İş Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonraki Döneme Özgü Koruma ve Yeniden Çalışma  
Hakkının Temini Kapsamında İşsizlik Sigortası Düzenlemelerinin Özellikleri  170
1. İş Sözleşmesinden Doğan Temel İşveren Borcu Olan Ücrete İlişkin Doğan Gelir Kaybını Geçici Olarak Giderme Fonksiyonu  172
2. Yeni Meslek Edindirme ya da Yeniden İş Bulmaya Aracılılık Faaliyeti Kapsamında Çalışma Hakkının Yeniden Temini Maksadı  174
§ 8. ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRILIK TEŞKİL ETMEYEN HUKUKİ MÜDAHALELER VE TEMEL ÖZELLİKLERİ  177
I. Kanundan Doğan Müdahaleler  177
A. Kanundan Doğan Müdahalelerin Hukuki Dayanağı  177
B. Kanundan Doğan Müdahale Biçimi Olarak Düzenlenen Çalıştırma Yasakları  178
1. Yaş Küçüklüğünden Doğan Çalıştırma Yasağı  178
2. Çalışma Süresine Bağlı Çalıştırma Yasağı  181
3. Sağlık Durumuna Bağlı Çalıştırma Yasağı  182
4. İşin Niteliğinden Doğan Çalıştırma Yasağı  182
5. Cinsiyet Kaynaklı Özel Durumların Yarattığı Çalıştırma Yasağı  183
6. Sadece Türk Vatandaşlarına Özgülenen İşler Kapsamında Yabancılar İçin Öngörülen Çalıştırma Yasakları  184
7. Çalıştırma Yasaklarına Aykırılık Halinin Hukuki Müeyyidesi  186
C. Yabancıların Çalışma Özgürlüklerine Müdahale Çalışma Hakkının Kullanımında İzin Uygulaması  189
D. Asıl İşverenin Eski İşçisine Yönelik Alt İşverenlik Hakkının Kısıtlanması  191
II. Sözleşmeden Doğan Müdahaleler Kapsamında Rekabet Yasağına Özgü Düzenlemeler  193
A. Genel Olarak Rekabet Yasağı Kaydı ve Sözleşmesi  193
B. Rekabet Yasağının Koşulları  195
1. İşverenin Korunmaya Değer Haklı Menfaatinin Varlığı  195
2. İşçinin Ekonomik Geleceğinin Gözetilmesi Gereği  196
D. Rekabet Yasağına Aykırılığın Hukuki Sonuçları  198
1. İşverenin Zararının Tazmini  198
2. İşçinin Cezai Şart Ödemesi  198
3. Rekabet Yasağına Aykırı Davranışın Sona Erdirilmesi  199
E. Rekabet Yasağının Sona Ermesine Neden Olan Haller  200
1. Yasağın Devamında İşveren Açısından Gerçek Bir Yararın Kalmaması  200
2. İşverenin Haklı Bir Neden Olmaksızın İşçinin İş Sözleşmesini Feshi  200
3. İşçinin İşverene Yüklenebilen Bir Nedenle İş Sözleşmesini Feshi  201
4. Rekabet Yasağına Aykırılık Haline Karşılık Gelmek Üzere Belirlenen Cezai Şartın İşçi Tarafından Ödenmesi  202
F. Hukuka Aykırı Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Sonuçları  202
G. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Sınırlandırılması  203
SONUÇ  205
Kaynakça  211
Kavram Dizini  223
 


Zeynep Anıl Atay
Eylül 2020
57.00 TL
Sepete Ekle
Deniz Bayeren
Eylül 2020
49.90 TL
Sepete Ekle
Alpay Hekimler ...
Eylül 2020
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ  13
BİRİNCİ BÖLÜM  
SOSYAL HAKLAR BAĞLAMINDA  
ÇALIŞMA HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI  
HUKUK BELGELERİNDE DÜZENLENMESİ  
§ 1. ÇALIŞMA HAKKININ DAHİL OLDUĞU HAK KATEGORİSİ OLARAK SOSYAL HAKLAR, GENEL ÖZELLİKLERİ, SOSYAL HAKLARIN KABULÜNE NEDEN OLAN ETKENLER  19
I. Sosyal Hakların Ayrı Bir Hak Kategorisi Olarak Doğuşu, Kabulüne Neden Olan Etkenler ve Gelişim Süreci  19
II. Sosyal Hak Kavramı ve Sosyal Hakları Diğer Haklardan Ayıran Özellikler  22
III. Avrupa Birliği Düzeyinde Sosyal Hakları Tanıma ve Gelişim Süreci  24
A. Avrupa Birliğinin Kuruluş Döneminde Sosyal Haklara Yönelik Yaklaşımda Hakim Anlayış  24
B. Avrupa Birliği Düzeyinde Sosyal Hakları Geniş Ölçekli Tanıma Sürecini Olumsuz Etkileyen İç Faktörler  25
C. Avrupa Birliğinin Sosyal Haklar Konusunda Yaklaşımına İlişkin Genel Değerlendirme  28
IV. Sosyal Haklar Konusunda Yaşanan Değişimin İş Hukukuna Etkileri  31
§ 2. GENEL OLARAK ÇALIŞMA HAKKI VE ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMLARI  34
I. Çalışma Hakkının Kapsam ve Anlamı  34
A. Çalışma Hakkının Birey Açısından Anlamı  34
B. Çalışma Hakkının Sosyal Taraflar Açısından Anlamı  35
C. Çalışma Hakkının Kapsamı  36
II. Çalışma Hakkının Niteliği ve İşlevi  38
III. Çalışma Hakkının Diğer Ekonomik ve Sosyal Haklarla İlişkisi  39
IV. Çalışma Özgürlüğü Kavramı  41
A. Genel Olarak  41
B. Çalışma Hakkı Çalışma Özgürlüğü İlişkisi  42
C. Çalışma Özgürlüğü Sözleşme Özgürlüğü İlişkisi  43
§ 3. ULUSLARARASI HUKUK BELGELERİNDE ÇALIŞMA HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER  47
I. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi  48
II. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  51
III. Avrupa Sosyal Şartı  55
IV. Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri  58
A. 29 Sayılı Sözleşme  60
B. 105 Sayılı Sözleşme  63
C. 111 Sayılı Sözleşme  65
D. 122 Sayılı Sözleşme  66
E. 158 Sayılı Sözleşme  67
İKİNCİ BÖLÜM  
ANAYASAL NORMLAR EKSENİNDE  
ÇALIŞMA HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜ  
§ 4. ÇALIŞMA HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN ANAYASAL DÜZENLEMELER VE TEMEL ÖZELLİKLERİ  69
I. Mülga Anayasalarda Çalışma Hak ve Özgürlüğüne İlişkin Düzenlemeler  69
II. Yürürlükteki 1982 Anayasa’sında Çalışma Hak ve Özgürlüğüne İlişkin Düzenlemeler  72
III. Çalışma Hakkının Devletten Talep Edilebilirliği ve Devletin Sorumluluğunun Sınırı  76
A. Bireyin Çalışma Hakkına İlişkin Talep Hakkının Sınırı  77
B. Devletin Çalışma Hakkına İlişkin Sorumluluğunun Sınırı  79
§ 5. ANAYASA DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE TEŞKİL EDEN VE ÇALIŞMAYI HAK NİTELİĞİNDEN YÜKÜMLÜLÜĞE DÖNÜŞTÜREN HALLER  82
I. Düzenlemenin Genel Özellikleri ve Hukuki Dayanağı  82
II. Olağan Rejim Döneminde Zorla Veya Zorunlu Çalıştırma  84
A. Tutuklu ve Hükümlülerin Çalıştırılması  84
1. Tutukluların Çalıştırılması  84
2. Hükümlülerin Çalıştırılması  85
B. Çalışmanın Birey Üzerinde Ödev Olarak Somutlaşması  88
III. Olağanüstü Rejim Döneminde Zorla veya Zorunlu Çalıştırma  91
IV. Çalışma Yükümlülüklerinin Mevcut İş İlişkisine Etkisi  96
A. Tutukluluk ve Hükümlülük Hali  96
B. Kanundan Doğan Çalışma Ödevi  97
§ 6. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDA ÇALIŞMA HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜ  101
I. Anayasa Mahkemesi Kararlarında Çalışma Hak ve Özgürlüğüne Yaklaşımı Etkileyen Unsurlar  101
II. Anayasa Mahkemesi Kararlarında Çalışma Hak ve Özgürlüğünün Tanımı ile İptal Davalarında Öne Çıkan Bazı Hususlar  102
III. Anayasa Mahkemesi’nin Çalışma Hak ve Özgürlüğünün Sınırlandırılmasına İlişkin Yaklaşımı  105
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
ÇALIŞMA HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN  
ANAYASAL NORMLARIN İŞ HUKUKUNDA UYGULANMASI  
§ 7. ÇALIŞMA HAKKININ TEMİNİ VE KORUNMASINA YÖNELİK HUKUKİ DÜZENLEMELER VE TEMEL ÖZELLİKLERİ  109
I. Çalışma Hakkının Teminine Yönelik Düzenlemeler  110
A. İş Sözleşmesi Müzakereleri Esnasında İşçiyi Koruyucu Düzenlemeler ve Temel Özellikleri  110
B. Türk Hukukunda Temel Prensip İş Sözleşmesi Yapma Serbestisi  115
C. İş Sözleşmesi Yapma Serbestisi Temel Prensibi Yanında İş Sözleşmesi Yapma Mecburiyetine  
İlişkin Düzenlemeleri Kabul Nedenleri  117
D. İş Sözleşmesi Yapma Mecburiyetine Yönelik Düzenlemelerin Hukuki Dayanağı  117
1. Kanundan Doğan İş Sözleşmesi Yapma Mecburiyeti  117
2. Toplu İş Sözleşmesinden Doğan İş Sözleşmesi Yapma Mecburiyeti  118
E. Hukuki Kaynağı İş Kanunu Olan İş Sözleşmesi Yapma Mecburiyetine Yönelik Düzenlemeler  119
1. Yeniden İşe Alma Yükümlülüğü Kapsamında  119
a. Askerlik veya Kanuni Bir Ödev Sonrası Yeniden İşe Alma Yükümlülüğü  119
b. Maluliyeti Kalkan İşçiyi Yeniden İşe Alma Yükümlülüğü  120
c. Toplu İşçi Çıkarma Sonrası Yeniden İşe Alma Yükümlülüğü  121
2. Yeni İşe Alma Yükümlüğü Kapsamında Engelli İstihdamı  123
F. Diğer Kanunlarda Düzenlenen İş Sözleşmesi Yapma Mecburiyetine Yönelik Düzenlemeler  126
1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan Doğan İş Sözleşmesi Yapma Mecburiyeti  126
a. İşyeri Hekimi İstihdamı  129
b. Teknik Eleman –Mühendis İstihdamı  131
2. Deniz– İş Kanunu’ndan Doğan İş Sözleşmesi Yapma Mecburiyeti  133
3. Basın–İş Kanunundan Doğan İş Sözleşmesi Yapma Mecburiyeti  133
4. İşsizlik Sigortası Kanununda Doğan İş Sözleşmesi Yapma Mecburiyeti  134
G. İş Sözleşmesi Yapma Mecburiyetine Aykırılık Haline Özgü Hukuki Yaptırımlar  135
1. Yükümlülüğün İş Sözleşmesinin İşveren Tarafına Yüklendiği Hallerde  135
2. Yükümlülüğün İş Sözleşmesinin İşçi Tarafına Yüklendiği Halde  138
II. Çalışma Hakkının Korunmasına ve Devamlılığının Sağlanmasına Yönelik Düzenlemeler  139
A. İş Sözleşmesinin Devamı Esnasında Koruma Sağlayan Düzenlemeler ve Özellikleri  139
1. Eşit Davranma İlkesi  139
2. İşyerinin Devrine Özgü Koruma  144
3. Çalışma Koşullarına İşverenin Keyfi Müdahalelerinin Önlenmesi  146
4. Çalışmaktan Kaçınma Hakkı  152
a. Ücretin Ödenmemesi Hali  152
b. İş Sağlığı ve Güvenliğini Tehdit Edici Ciddi ve Yakın Tehlikenin Varlığı  156
B. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Keyfi Biçimde Sona Erdirilmesini Önleyici Düzenlemeler Kapsamında İş Güvencesi Hükümlerinin Özellikleri  159
1. İş Güvencesi Hükümlerinin Uygulanma Koşulları  161
2. İşverence Gerçekleştirilen Feshin Geçerli Nedene Dayandırılma Zorunluluğu  162
a. İşçinin Yeterliliğinden ve Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Sebepler  162
b. İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Geçerli Sebepler  165
3. Feshin Son Çare Olma İlkesi  168
4. İş Güvencesine Tabi İşçinin İş Sözleşmesinin Feshinde Gözetilecek Usul ve Fesih Nedenini İspat Yükü  169
C. İş Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonraki Döneme Özgü Koruma ve Yeniden Çalışma  
Hakkının Temini Kapsamında İşsizlik Sigortası Düzenlemelerinin Özellikleri  170
1. İş Sözleşmesinden Doğan Temel İşveren Borcu Olan Ücrete İlişkin Doğan Gelir Kaybını Geçici Olarak Giderme Fonksiyonu  172
2. Yeni Meslek Edindirme ya da Yeniden İş Bulmaya Aracılılık Faaliyeti Kapsamında Çalışma Hakkının Yeniden Temini Maksadı  174
§ 8. ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRILIK TEŞKİL ETMEYEN HUKUKİ MÜDAHALELER VE TEMEL ÖZELLİKLERİ  177
I. Kanundan Doğan Müdahaleler  177
A. Kanundan Doğan Müdahalelerin Hukuki Dayanağı  177
B. Kanundan Doğan Müdahale Biçimi Olarak Düzenlenen Çalıştırma Yasakları  178
1. Yaş Küçüklüğünden Doğan Çalıştırma Yasağı  178
2. Çalışma Süresine Bağlı Çalıştırma Yasağı  181
3. Sağlık Durumuna Bağlı Çalıştırma Yasağı  182
4. İşin Niteliğinden Doğan Çalıştırma Yasağı  182
5. Cinsiyet Kaynaklı Özel Durumların Yarattığı Çalıştırma Yasağı  183
6. Sadece Türk Vatandaşlarına Özgülenen İşler Kapsamında Yabancılar İçin Öngörülen Çalıştırma Yasakları  184
7. Çalıştırma Yasaklarına Aykırılık Halinin Hukuki Müeyyidesi  186
C. Yabancıların Çalışma Özgürlüklerine Müdahale Çalışma Hakkının Kullanımında İzin Uygulaması  189
D. Asıl İşverenin Eski İşçisine Yönelik Alt İşverenlik Hakkının Kısıtlanması  191
II. Sözleşmeden Doğan Müdahaleler Kapsamında Rekabet Yasağına Özgü Düzenlemeler  193
A. Genel Olarak Rekabet Yasağı Kaydı ve Sözleşmesi  193
B. Rekabet Yasağının Koşulları  195
1. İşverenin Korunmaya Değer Haklı Menfaatinin Varlığı  195
2. İşçinin Ekonomik Geleceğinin Gözetilmesi Gereği  196
D. Rekabet Yasağına Aykırılığın Hukuki Sonuçları  198
1. İşverenin Zararının Tazmini  198
2. İşçinin Cezai Şart Ödemesi  198
3. Rekabet Yasağına Aykırı Davranışın Sona Erdirilmesi  199
E. Rekabet Yasağının Sona Ermesine Neden Olan Haller  200
1. Yasağın Devamında İşveren Açısından Gerçek Bir Yararın Kalmaması  200
2. İşverenin Haklı Bir Neden Olmaksızın İşçinin İş Sözleşmesini Feshi  200
3. İşçinin İşverene Yüklenebilen Bir Nedenle İş Sözleşmesini Feshi  201
4. Rekabet Yasağına Aykırılık Haline Karşılık Gelmek Üzere Belirlenen Cezai Şartın İşçi Tarafından Ödenmesi  202
F. Hukuka Aykırı Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Sonuçları  202
G. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Sınırlandırılması  203
SONUÇ  205
Kaynakça  211
Kavram Dizini  223
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020