Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İmar Planları
Mayıs 2009 / 2. Baskı / 870 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Öncelikle imar planı çeşitlerine daha sonra imar planlarının yapılması, değiştirilmesi, uyulması gereken kurallar ve konuya ilişkin yargılama usulüne ayrıntılı olarak değinilen kitapta, bu gün itibariyle henüz çözüme kavuşturulamayan kısıtlık konusu incelenmiş, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına dayanılarak bu husus olabildiğince açıklığa kavuşturulmuştur. Kitap, dava dilekçe örneklerine ve imar planlarına bağlı mevzuata da yer vermektedir.

Konu Başlıkları
İmar Planlarının Hukuk Niteliği, Kamu Yararı
Mülkiyet Hakkı ve Kısıtlılık Durumu
İmar Planlarının Esas Aldığı Yapı ve Uyması Gereken Kurullar
İmar Planları Lejantları
İmar Planlarını Yapacak Plan Müellifleri
İmar Planlarını Yapacak Merciiler
İmar Planlarının Yapımında Alt Yapı Çalışmaları
İmar Planı Değişiklikleri ve Uyulması Gereken Esaslar
İmar Planlarının İptal Sebepleri
Yargılama Usulü, Dava Dilekçesi Örnekleri ve Bağlı Mevzuat
Barkod: 9789750209680
Yayın Tarihi: Mayıs 2009
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 870
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İkinci Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  19
Birinci Bölüm
İMAR PLANI
I. İMAR PLANLARI  21
A. Giriş  21
B. İmar Planı Çeşitleri  23
1. Ülke Fiziksel Plânı  23
2. Bölge Plânı  24
3. Çevre Düzeni Plânı  24
4. İmar Plânı  24
a. Nazım İmar Plânı  24
b. Uygulama İmar Plânı  25
5. Koruma Amaçlı İmar Plânı  25
6. Ulaşım Plânı  25
7. İlave İmar Plânı  26
8. Revizyon İmar Plânı (Yenileme)  26
9. Yerel Plân (Mevzii İmar Plânı)  26
10. Islah İmar Plânı  26
İçtihatlar  27
11. Köy ve Mezraların Yerleşik Alanı ve Civarının Tespiti  30
İçtihatlar  32
C. Çevre Düzeni Plânı  48
İçtihatlar  56
D. Nazım İmar Planı  63
E. Nazım İmar Plânı Yapılması  67
İçtihatlar  70
F. Uygulama İmar Planı  80
G. Uygulama İmar Plânı Yapılması  82
İçtihatlar  84
H. Revizyon İmar Planı  90
I. Plân Revizyonu Yapılması  91
1. Plân Revizyonu Sınırı  91
2. Plân Hükümleri-Plân Notları  91
3. Plân Raporu  92
İçtihatlar  92
İ. İlave İmar Planı  93
J. Ek Plân Yapılması  93
İçtihatlar  93
K. Mevzii İmar Planı  95
İçtihatlar  96
L. Yerel İmar Plânı  97
İçtihatlar  98
M. Koruma Amaçlı İmar Nazım Planı  102
N. Koruma Amaçlı “Sit” İmar Plânı Yapılması  104
1. Uygulama Plânı Aşamasında  105
2. Plân Hükümleri-Plân Notları  106
3. Plân Raporu  106
4. Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılmasında Yetki ve Yöntem  106
5. Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlama Esasları  107
6. Koruma Amaçlı İmar Planında Sosyal Donatı ve Teknik Altyapı  108
7. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Onaylanması  108
8. Koruma Amaçlı İmar Planına İtiraz  109
9. Koruma Amaçlı İmar Plan Raporu ve Gösterim  110
10. Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği  110
İçtihatlar  110
O. Islah İmar Planı (İmar Affı)  115
İçtihatlar  117
II. İMAR PLANLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE KAMU YARARI  128
A. İmar Planlarının Özellikleri  128
İçtihatlar  130
B. Kamu Yararı  137
İçtihatlar  140
C. Şehircilik İlkeleri ve Planlama Esasları  161
İçtihatlar  162
III. İMAR PLANLARINDA KISITLILIK DURUMU  166
A. 3194 sayılı İmar Kanunu’na Göre Durum  166
B. Anayasa Mahkemesinin Görüşü  167
C. Danıştay 6. Dairesinin En Son İçtihadına Göre Durum  168
D. İmar Planı Değişikliğine Dair Başvurunun Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları ve
Kamu Yararı Açısından Uygun Olmaması Halinde Uygulama 
 169
1. Şehircilik İlkeleri  169
2. Planlama Esasları  169
3. Kamu Yararı  170
4. Planlama ve İmar Kanunu Tasarısı Taslağı ile Gelecek Düzenleme  171
5. Danıştay 6. Dairesi Karar Örnekleri  171
6. İmarda Kısıtlı Durumlardan Kurtulmanın Yolu  173
IV. İMAR PLANLARINDA KISITLI TAŞINMAZLARIN VERGİ SORUNU  173
A. Taşınmazların Kısıtlılığıyla İlgili Yasa Hükümleri  174
B. İmar Planlarıyla Kısıtlanan Taşınmazların Vergi Sorunu  175
İçtihatlar  177
C. Danıştay’ın Kısıtlı Taşınmazlar İçin Ödenecek Emlak Vergisi ile İlgili İçtihat Özetleri  205
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARINDA İMAR PLANLAMASI SORUNU  206
A. Genel Açıklama  206
B. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim ile İlgili Mevzuat  207
C. Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulamaları  209
D. Belediyelerin Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulamalarında İmar Planları  209
E. İmar Planları Değişikliklerinde Uyulması Zorunlu Olan Şehircilik İlkeleri, Planlama
Esasları ve Kamu Yararı 
 210
F. Plan Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Hükümlerine Göre İmar Planları  211
G. Plan Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Hükümlerine Göre İmar Planı Değişikliklerinde
Uyulması Gereken Esaslar 
 211
H. Kentsel Dönüşüm Sorunu  213
İçtihatlar  213
VI. İLÇE (ALT) BELEDİYELERCE HAZIRLANAN UYGULAMA İMAR PLANLARINDA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YETKİLERİ 
 218
VII. İMAR PLANLARININ ESAS ALDIĞI YAPI VE UYMASI GEREKEN KURALLAR  225
A. İmar Planlarının Esas Aldığı Yapı  225
B. Yapının Uyacağı Kurallar  228
C. İmar Planı  231
D. Yapı Ruhsatı ile İmar Planı Arasındaki İlişki  236
İçtihatlar  242
E. İmar Durumunun İmar Planına Uygun Olması Zorunluluğu  246
İçtihatlar  247
F. İmar Planı Değişikliklerinde İnşaat Ruhsatları Açısından Kazanılmış Hak  250
İçtihatlar  252
G. İmar Planları ile İmar Uygulamaları Arasındaki İlişki  262
İçtihatlar  264
VIII. İMAR PLANLARININ BELİRLEYECEĞİ ALAN KULLANIMLARI (Lejant Çeşitleri)  271
A. 1/25 000 Ölçekli İmar Planlarında Alan Kullanım Lejantları  271
B. Nazım İmar Planlarında Alan Kullanım Lejantları  273
C. Uygulama İmar Planlarında Alan Kullanım Lejantları  275
İçtihatlar  278
IX. İMAR PLANLARINI YAPABİLECEK PLAN MÜELLİFLERİ  281
A. Plan Müellifleri  281
1. Plânlama Alanı Grupları  283
2. İş Bitirme  284
3. Kamu Kurum ve Kuruluşunda ve Özel Plânlama Bürolarında Çalışma  285
4. Plân Müelliflerinin Görev ve Sorumlulukları  285
5. Yeterlilik Belgesi ve Belge Uygulaması  286
B. Plan Yapımı İşlerini Yükümlenecek Müelliflerde Aranacak Nitelikler  286
C. Koruma Amaçlı İmar Plan Müelliflerinin Yeterliliği ile Görev, Yetki ve Sorumluluklarına
İlişkin Usul ve Esaslar 
 288
1. Yetki  288
2. Plan Müellifinde Aranacak Asgari Nitelikler  288
3. Planlama Ekibinde Aranacak Asgari Nitelikler  289
4. Plan Müellifine Ait Sınırlamalar  289
5. Yeterlilik Belgesinin Sürekli İptali veya Süreli Ertelenmesi  290
6. Plan Müellifinin Çalışmalarının Değerlendirilmesi  290
D. Bakanlıkça Hazırlanacak Çevre Düzenleme Projelerinde Görev Alacak Meslek Gruplarının
Temel Nitelikleri 
 290
E. Bakanlıkça Hazırlattırılacak Çevre Düzenleme Projelerinde Görev Alacak Müelliflerin
Yeterliliği ile Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Usul ve Esaslar 
 291
1. Proje Müellifinde Aranacak Asgari Nitelikler  291
2. Proje Ekibinde Aranacak Nitelikler  291
3. Proje Müellifine Ait Sınırlamalar  292
4. Proje Müellifinin Çalışmalarının Değerlendirilmesi  292
İçtihatlar  292
X. İMAR PLANLARINI YAPACAK MERCİİLER  299
A. Belediyeler  299
İçtihatlar  300
B. Valilikler  306
C. Büyükşehir Belediyeleri  307
İçtihatlar  309
D. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı  314
İçtihatlar  316
E. Çevre ve Orman Bakanlığı  324
İçtihatlar  324
F. Başbakanlık Özel Çevre Kurulu  337
İçtihatlar  337
G. Organize Sanayi Bölgeleri  340
İçtihatlar  341
H. Başbakanlık Özelleştirme Yüksek Kurulu  342
İçtihatlar  343
I. İller Bankası Genel Müdürlüğünce Plan Yapılması  347
İçtihatlar  347
İ. Kültür ve Turizm Bakanlığı  348
İçtihatlar  352
J. Gap İdaresi  356
İçtihatlar  357
K. İmar Planı Yapmağa Yetkili Olan Diğer İdareler  358
1. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü  358
2. Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu  358
XI. İMAR PLANLARININ YAPIMINDA ALTYAPI ÇALIŞMALARI  358
A. İmar Plânının Aşamaları  358
B. Plân Kararları  359
C. Ek İmar Plânı (İmar Plânı İlavesi) İçin Yapılacak Araştırma ve Değerlendirme Çalışmaları  364
D. İmar Plânı Revizyonu (İmar Plânı Yenilemesi) İçin Yapılacak Araştırma ve Değerlendirme
Çalışmaları 
 365
E. Yerel İmar Plânları (Mevzii İmar Planları) İçin Yapılacak Araştırma ve Değerlendirme
Çalışmaları 
 367
F. Koruma Amaçlı-Sit-İmar Plânları İçin Yapılacak-Ek Araştırma ve Değerlendirme Çalışmaları  368
G. Koruma Amaçlı İmar Plânlarında Sentez ve Ek Değerlendirme  370
İçtihatlar  371
XII. İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ  372
A. İmar Planlarının Değiştirilmesinde Uygulanacak Usul  372
B Nazım İmar Plânı  372
C. Uygulama İmar Plânı  374
D. Ek Plân  376
E. Plân Revizyonu  377
F. Yerel İmar Plânı  378
G. Koruma Amaçlı “Sit” İmar Plânı  378
H. Ulaşım Plânlaması  380
İçtihatlar  383
I. İmar Planlarının Değiştirilmesine Dair Başvuru  392
İçtihatlar  394
İ. Üst Ölçekli Planlarda Yapılacak Değişikliğin İmar Durumu Belgesine Etkisi  403
İçtihatlar  405
J. İmar Planlarının Değiştirilmesi Halinde Daha Önce Verilen İnşaat Ruhsatlarının Geçerliliği  406
İçtihatlar  408
K. İmar Uygulamasına Dayanak Alınan İmar Plânının İptal Edilmesi Halinde Parselasyon
Açısından Uygulama 
 410
İçtihatlar  411
XIII. İMAR PLANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNDE UYULACAK ESASLAR  412
A. Sosyal ve Teknik Alt Yapı Alanları ile İlgili Plan Değişikliğinde Uyulacak Usul  412
1. Okul Alanı ile İlgili Danıştay Kararları  413
2. Yeşil Alan ile İlgili Danıştay Kararları  419
İçtihatlar  420
3. Otopark Alanı ile İlgili Danıştay Kararları  436
B. Yoğunluk Artırıcı Plan Değişikliklerinde Uyulacak Usul  443
İçtihatlar  444
C. İmar Planında Gösterilen Yollar Hakkında Değişiklik Yapılması Halinde Usul  446
İçtihatlar  453
D. Sosyal ve Teknik Alt Yapı Kullanımlarından Başka Herhangi Bir Amaca Ayrılmış Olan
Bir Alanın Kullanılışı 
 465
İçtihatlar  465
XIV. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU İLKE
KARARLARI 
 466
A. Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları  466
B. Tarihi Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları  469
C. Tescil Kaydının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin İşlemler  470
D. I. ve II. Derecede Arkeolojik Sit Alanlarındaki Ören Yerlerinde Kültür ve Tabiat Varlıklarının
Korunması ve Sergilenmesine Yönelik Mekanların Oluşturulması 
 470
E. Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları  471
F. Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları  474
G. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları  476
H. Sit Alanları ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bitişik Parselleri
ve Koruma Alanlarındaki Tescilsiz Yapıların Bakım ve Basit Onarımları 
 482
I. Kentsel Arkeolojik Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları  483
İ. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tescil Kaydının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin İşlemler  484
J. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve
Kullanma Koşulları ile İlgili İlke Kararı 
 484
K. Kurul Kararlarına Karşı İdare Mahkemelerinde Açılan Davaların Sonuçlandırılmasından
Önce, Kurula Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi 
 487
XV. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARININ YAPIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ  487
XVI. 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU'NUN 13 VE 14’ÜNCÜ MADDELERİ GEREĞİNCE YÜRÜTÜLEN İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE  488
İçtihatlar  492
XVII. İMAR PLANLARININ İPTAL SEBEPLERİ  520
A. Yeterliliğe Sahip Plan Müellifinin Olmaması  520
İçtihatlar  522
B. Teknik Zorunluluk  527
İçtihatlar  528
C. Eşdeğer Alan Ayrılmaması  530
İçtihatlar  530
D. Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları ve Kamu Yararına Aykırılık Olması  534
İçtihatlar  535
E. İmar Planı Tadilatı ile Tek Bir Alanda Fonksiyonel Değişiklik Yapılarak Plan Bütünlüğünün
Bozulması 
 541
İçtihatlar  541
F. İlk Kez Yapılan veya Değiştirilen İmar Planlarının Üst Ölçekteki Planlara Uymaması  549
İçtihatlar  551
G. İmar Planlarının Değiştirilmesine İlişkin Usul Kurallarına Uyulmaması  565
İçtihatlar  565
H. Resmi Kurum Alanlarında Yatırımcı Kuruluşun Görüşünün Alınmaması  568
İçtihatlar  569
I. Eksik İnceleme  577
İçtihatlar  579
İ. Bilirkişi İncelemesi Yapılmadığı Gerekçesi  592
İçtihatlar  594
J. İptal Kararlarına Uyulmaması  600
İçtihatlar  601
K. Eski Eser Mevzuatına Aykırılık  604
İçtihatlar  605
L. Turizm Alanları ile İlgili İptal Kararları  606
İçtihatlar  607
İkinci Bölüm
YARGILAMA USULÜ
I. GENEL OLARAK YARGILAMA USULÜ (GÖREV, YETKİ, EHLİYET VB.)  615
İçtihatlar  618
II. GENEL OLARAK İDARİ YARGI  654
A. İptal Davası Açılması  656
1. Dava Dilekçesinin Şekli  657
içtihatlar  661
2. Dava Dilekçelerine Eklenecek Belgeler  661
3. Dava Dilekçelerinin Verileceği Yerler  662
4. Aynı (Tek) Dilekçe ile Dava Açılması Hali  662
İçtihatlar  664
B. Dava Açma Süresi  668
1. Dava Açma Süresi  668
2. Sürelerle İlgili Genel Esaslar  668
3. Görevli Olmayan Yerlere Başvurma  669
4. İdari Makamların Sükûtu  669
5. Üst Makamlara Başvurma  670
6. İptal ve Tam Yargı Davaları  671
C. İmar Planlarının Kesinleşmesi  672
İçtihatlar  675
D. İmar Planlarına Askı Süresi İçinde veya Daha Sonra Yapılacak İtirazın Dava Açma
Süresine Etkisi 
 681
İçtihatlar  683
E. İmar Planlarına Karşı Dava Açma Süresi  689
İçtihatlar  691
F. İmar Planları ile İnşaat Ruhsatlarına Karşı Dava Açma Süresi  708
İçtihatlar  710
G. İmar Planları ile İmar Uygulamasına Karşı Dava Açma Süresi  711
İçtihatlar  712
H. Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, İmar Uygulaması ve İnşaat Ruhsatına Karşı
Dava Açma Süresi 
 713
İçtihatlar  715
I. İmar Planlarına Karşı Dava Açma Süresi Geçirildikten Sonra Yapılması Gereken Başvurular  718
İçtihatlar  719
III. İMAR PLANLARINA KARŞI İPTAL DAVASI AÇILMASI  720
İçtihatlar  722
A. İmar Planlarının İptali Halinde Hukuki Durum  724
İçtihatlar  726
B. Üst Ölçekli Planların İptali Halinde Uygulama  741
İçtihatlar  743
C. İmar İşlerine İlişkin Danıştay Karar Örneklerinden Derlemeler  745
EKLER
I. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ  761
Dava Dilekçesi Özetleri  761
II. BAĞLI MEVZUAT  778
3194 Sayılı İmar Kanunu  778
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik  795
Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik  802
Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği  809
Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik  823
Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik  830
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği  839
Yararlanılan Kaynaklar  863
Kavramlar Dizini  867
 


Ali Rıza İlgezdi ...
Eylül 2020
135.00 TL
Sepete Ekle
Prof. Dr. Tayfun Akgüner
Ocak 2021
130.00 TL
Sepete Ekle
Oğuz Sancakdar
Kasım 2020
135.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İkinci Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  19
Birinci Bölüm
İMAR PLANI
I. İMAR PLANLARI  21
A. Giriş  21
B. İmar Planı Çeşitleri  23
1. Ülke Fiziksel Plânı  23
2. Bölge Plânı  24
3. Çevre Düzeni Plânı  24
4. İmar Plânı  24
a. Nazım İmar Plânı  24
b. Uygulama İmar Plânı  25
5. Koruma Amaçlı İmar Plânı  25
6. Ulaşım Plânı  25
7. İlave İmar Plânı  26
8. Revizyon İmar Plânı (Yenileme)  26
9. Yerel Plân (Mevzii İmar Plânı)  26
10. Islah İmar Plânı  26
İçtihatlar  27
11. Köy ve Mezraların Yerleşik Alanı ve Civarının Tespiti  30
İçtihatlar  32
C. Çevre Düzeni Plânı  48
İçtihatlar  56
D. Nazım İmar Planı  63
E. Nazım İmar Plânı Yapılması  67
İçtihatlar  70
F. Uygulama İmar Planı  80
G. Uygulama İmar Plânı Yapılması  82
İçtihatlar  84
H. Revizyon İmar Planı  90
I. Plân Revizyonu Yapılması  91
1. Plân Revizyonu Sınırı  91
2. Plân Hükümleri-Plân Notları  91
3. Plân Raporu  92
İçtihatlar  92
İ. İlave İmar Planı  93
J. Ek Plân Yapılması  93
İçtihatlar  93
K. Mevzii İmar Planı  95
İçtihatlar  96
L. Yerel İmar Plânı  97
İçtihatlar  98
M. Koruma Amaçlı İmar Nazım Planı  102
N. Koruma Amaçlı “Sit” İmar Plânı Yapılması  104
1. Uygulama Plânı Aşamasında  105
2. Plân Hükümleri-Plân Notları  106
3. Plân Raporu  106
4. Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılmasında Yetki ve Yöntem  106
5. Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlama Esasları  107
6. Koruma Amaçlı İmar Planında Sosyal Donatı ve Teknik Altyapı  108
7. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Onaylanması  108
8. Koruma Amaçlı İmar Planına İtiraz  109
9. Koruma Amaçlı İmar Plan Raporu ve Gösterim  110
10. Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği  110
İçtihatlar  110
O. Islah İmar Planı (İmar Affı)  115
İçtihatlar  117
II. İMAR PLANLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE KAMU YARARI  128
A. İmar Planlarının Özellikleri  128
İçtihatlar  130
B. Kamu Yararı  137
İçtihatlar  140
C. Şehircilik İlkeleri ve Planlama Esasları  161
İçtihatlar  162
III. İMAR PLANLARINDA KISITLILIK DURUMU  166
A. 3194 sayılı İmar Kanunu’na Göre Durum  166
B. Anayasa Mahkemesinin Görüşü  167
C. Danıştay 6. Dairesinin En Son İçtihadına Göre Durum  168
D. İmar Planı Değişikliğine Dair Başvurunun Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları ve
Kamu Yararı Açısından Uygun Olmaması Halinde Uygulama 
 169
1. Şehircilik İlkeleri  169
2. Planlama Esasları  169
3. Kamu Yararı  170
4. Planlama ve İmar Kanunu Tasarısı Taslağı ile Gelecek Düzenleme  171
5. Danıştay 6. Dairesi Karar Örnekleri  171
6. İmarda Kısıtlı Durumlardan Kurtulmanın Yolu  173
IV. İMAR PLANLARINDA KISITLI TAŞINMAZLARIN VERGİ SORUNU  173
A. Taşınmazların Kısıtlılığıyla İlgili Yasa Hükümleri  174
B. İmar Planlarıyla Kısıtlanan Taşınmazların Vergi Sorunu  175
İçtihatlar  177
C. Danıştay’ın Kısıtlı Taşınmazlar İçin Ödenecek Emlak Vergisi ile İlgili İçtihat Özetleri  205
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARINDA İMAR PLANLAMASI SORUNU  206
A. Genel Açıklama  206
B. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim ile İlgili Mevzuat  207
C. Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulamaları  209
D. Belediyelerin Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulamalarında İmar Planları  209
E. İmar Planları Değişikliklerinde Uyulması Zorunlu Olan Şehircilik İlkeleri, Planlama
Esasları ve Kamu Yararı 
 210
F. Plan Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Hükümlerine Göre İmar Planları  211
G. Plan Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Hükümlerine Göre İmar Planı Değişikliklerinde
Uyulması Gereken Esaslar 
 211
H. Kentsel Dönüşüm Sorunu  213
İçtihatlar  213
VI. İLÇE (ALT) BELEDİYELERCE HAZIRLANAN UYGULAMA İMAR PLANLARINDA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YETKİLERİ 
 218
VII. İMAR PLANLARININ ESAS ALDIĞI YAPI VE UYMASI GEREKEN KURALLAR  225
A. İmar Planlarının Esas Aldığı Yapı  225
B. Yapının Uyacağı Kurallar  228
C. İmar Planı  231
D. Yapı Ruhsatı ile İmar Planı Arasındaki İlişki  236
İçtihatlar  242
E. İmar Durumunun İmar Planına Uygun Olması Zorunluluğu  246
İçtihatlar  247
F. İmar Planı Değişikliklerinde İnşaat Ruhsatları Açısından Kazanılmış Hak  250
İçtihatlar  252
G. İmar Planları ile İmar Uygulamaları Arasındaki İlişki  262
İçtihatlar  264
VIII. İMAR PLANLARININ BELİRLEYECEĞİ ALAN KULLANIMLARI (Lejant Çeşitleri)  271
A. 1/25 000 Ölçekli İmar Planlarında Alan Kullanım Lejantları  271
B. Nazım İmar Planlarında Alan Kullanım Lejantları  273
C. Uygulama İmar Planlarında Alan Kullanım Lejantları  275
İçtihatlar  278
IX. İMAR PLANLARINI YAPABİLECEK PLAN MÜELLİFLERİ  281
A. Plan Müellifleri  281
1. Plânlama Alanı Grupları  283
2. İş Bitirme  284
3. Kamu Kurum ve Kuruluşunda ve Özel Plânlama Bürolarında Çalışma  285
4. Plân Müelliflerinin Görev ve Sorumlulukları  285
5. Yeterlilik Belgesi ve Belge Uygulaması  286
B. Plan Yapımı İşlerini Yükümlenecek Müelliflerde Aranacak Nitelikler  286
C. Koruma Amaçlı İmar Plan Müelliflerinin Yeterliliği ile Görev, Yetki ve Sorumluluklarına
İlişkin Usul ve Esaslar 
 288
1. Yetki  288
2. Plan Müellifinde Aranacak Asgari Nitelikler  288
3. Planlama Ekibinde Aranacak Asgari Nitelikler  289
4. Plan Müellifine Ait Sınırlamalar  289
5. Yeterlilik Belgesinin Sürekli İptali veya Süreli Ertelenmesi  290
6. Plan Müellifinin Çalışmalarının Değerlendirilmesi  290
D. Bakanlıkça Hazırlanacak Çevre Düzenleme Projelerinde Görev Alacak Meslek Gruplarının
Temel Nitelikleri 
 290
E. Bakanlıkça Hazırlattırılacak Çevre Düzenleme Projelerinde Görev Alacak Müelliflerin
Yeterliliği ile Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Usul ve Esaslar 
 291
1. Proje Müellifinde Aranacak Asgari Nitelikler  291
2. Proje Ekibinde Aranacak Nitelikler  291
3. Proje Müellifine Ait Sınırlamalar  292
4. Proje Müellifinin Çalışmalarının Değerlendirilmesi  292
İçtihatlar  292
X. İMAR PLANLARINI YAPACAK MERCİİLER  299
A. Belediyeler  299
İçtihatlar  300
B. Valilikler  306
C. Büyükşehir Belediyeleri  307
İçtihatlar  309
D. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı  314
İçtihatlar  316
E. Çevre ve Orman Bakanlığı  324
İçtihatlar  324
F. Başbakanlık Özel Çevre Kurulu  337
İçtihatlar  337
G. Organize Sanayi Bölgeleri  340
İçtihatlar  341
H. Başbakanlık Özelleştirme Yüksek Kurulu  342
İçtihatlar  343
I. İller Bankası Genel Müdürlüğünce Plan Yapılması  347
İçtihatlar  347
İ. Kültür ve Turizm Bakanlığı  348
İçtihatlar  352
J. Gap İdaresi  356
İçtihatlar  357
K. İmar Planı Yapmağa Yetkili Olan Diğer İdareler  358
1. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü  358
2. Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu  358
XI. İMAR PLANLARININ YAPIMINDA ALTYAPI ÇALIŞMALARI  358
A. İmar Plânının Aşamaları  358
B. Plân Kararları  359
C. Ek İmar Plânı (İmar Plânı İlavesi) İçin Yapılacak Araştırma ve Değerlendirme Çalışmaları  364
D. İmar Plânı Revizyonu (İmar Plânı Yenilemesi) İçin Yapılacak Araştırma ve Değerlendirme
Çalışmaları 
 365
E. Yerel İmar Plânları (Mevzii İmar Planları) İçin Yapılacak Araştırma ve Değerlendirme
Çalışmaları 
 367
F. Koruma Amaçlı-Sit-İmar Plânları İçin Yapılacak-Ek Araştırma ve Değerlendirme Çalışmaları  368
G. Koruma Amaçlı İmar Plânlarında Sentez ve Ek Değerlendirme  370
İçtihatlar  371
XII. İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ  372
A. İmar Planlarının Değiştirilmesinde Uygulanacak Usul  372
B Nazım İmar Plânı  372
C. Uygulama İmar Plânı  374
D. Ek Plân  376
E. Plân Revizyonu  377
F. Yerel İmar Plânı  378
G. Koruma Amaçlı “Sit” İmar Plânı  378
H. Ulaşım Plânlaması  380
İçtihatlar  383
I. İmar Planlarının Değiştirilmesine Dair Başvuru  392
İçtihatlar  394
İ. Üst Ölçekli Planlarda Yapılacak Değişikliğin İmar Durumu Belgesine Etkisi  403
İçtihatlar  405
J. İmar Planlarının Değiştirilmesi Halinde Daha Önce Verilen İnşaat Ruhsatlarının Geçerliliği  406
İçtihatlar  408
K. İmar Uygulamasına Dayanak Alınan İmar Plânının İptal Edilmesi Halinde Parselasyon
Açısından Uygulama 
 410
İçtihatlar  411
XIII. İMAR PLANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNDE UYULACAK ESASLAR  412
A. Sosyal ve Teknik Alt Yapı Alanları ile İlgili Plan Değişikliğinde Uyulacak Usul  412
1. Okul Alanı ile İlgili Danıştay Kararları  413
2. Yeşil Alan ile İlgili Danıştay Kararları  419
İçtihatlar  420
3. Otopark Alanı ile İlgili Danıştay Kararları  436
B. Yoğunluk Artırıcı Plan Değişikliklerinde Uyulacak Usul  443
İçtihatlar  444
C. İmar Planında Gösterilen Yollar Hakkında Değişiklik Yapılması Halinde Usul  446
İçtihatlar  453
D. Sosyal ve Teknik Alt Yapı Kullanımlarından Başka Herhangi Bir Amaca Ayrılmış Olan
Bir Alanın Kullanılışı 
 465
İçtihatlar  465
XIV. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU İLKE
KARARLARI 
 466
A. Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları  466
B. Tarihi Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları  469
C. Tescil Kaydının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin İşlemler  470
D. I. ve II. Derecede Arkeolojik Sit Alanlarındaki Ören Yerlerinde Kültür ve Tabiat Varlıklarının
Korunması ve Sergilenmesine Yönelik Mekanların Oluşturulması 
 470
E. Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları  471
F. Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları  474
G. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları  476
H. Sit Alanları ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bitişik Parselleri
ve Koruma Alanlarındaki Tescilsiz Yapıların Bakım ve Basit Onarımları 
 482
I. Kentsel Arkeolojik Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları  483
İ. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tescil Kaydının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin İşlemler  484
J. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve
Kullanma Koşulları ile İlgili İlke Kararı 
 484
K. Kurul Kararlarına Karşı İdare Mahkemelerinde Açılan Davaların Sonuçlandırılmasından
Önce, Kurula Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi 
 487
XV. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARININ YAPIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ  487
XVI. 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU'NUN 13 VE 14’ÜNCÜ MADDELERİ GEREĞİNCE YÜRÜTÜLEN İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE  488
İçtihatlar  492
XVII. İMAR PLANLARININ İPTAL SEBEPLERİ  520
A. Yeterliliğe Sahip Plan Müellifinin Olmaması  520
İçtihatlar  522
B. Teknik Zorunluluk  527
İçtihatlar  528
C. Eşdeğer Alan Ayrılmaması  530
İçtihatlar  530
D. Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları ve Kamu Yararına Aykırılık Olması  534
İçtihatlar  535
E. İmar Planı Tadilatı ile Tek Bir Alanda Fonksiyonel Değişiklik Yapılarak Plan Bütünlüğünün
Bozulması 
 541
İçtihatlar  541
F. İlk Kez Yapılan veya Değiştirilen İmar Planlarının Üst Ölçekteki Planlara Uymaması  549
İçtihatlar  551
G. İmar Planlarının Değiştirilmesine İlişkin Usul Kurallarına Uyulmaması  565
İçtihatlar  565
H. Resmi Kurum Alanlarında Yatırımcı Kuruluşun Görüşünün Alınmaması  568
İçtihatlar  569
I. Eksik İnceleme  577
İçtihatlar  579
İ. Bilirkişi İncelemesi Yapılmadığı Gerekçesi  592
İçtihatlar  594
J. İptal Kararlarına Uyulmaması  600
İçtihatlar  601
K. Eski Eser Mevzuatına Aykırılık  604
İçtihatlar  605
L. Turizm Alanları ile İlgili İptal Kararları  606
İçtihatlar  607
İkinci Bölüm
YARGILAMA USULÜ
I. GENEL OLARAK YARGILAMA USULÜ (GÖREV, YETKİ, EHLİYET VB.)  615
İçtihatlar  618
II. GENEL OLARAK İDARİ YARGI  654
A. İptal Davası Açılması  656
1. Dava Dilekçesinin Şekli  657
içtihatlar  661
2. Dava Dilekçelerine Eklenecek Belgeler  661
3. Dava Dilekçelerinin Verileceği Yerler  662
4. Aynı (Tek) Dilekçe ile Dava Açılması Hali  662
İçtihatlar  664
B. Dava Açma Süresi  668
1. Dava Açma Süresi  668
2. Sürelerle İlgili Genel Esaslar  668
3. Görevli Olmayan Yerlere Başvurma  669
4. İdari Makamların Sükûtu  669
5. Üst Makamlara Başvurma  670
6. İptal ve Tam Yargı Davaları  671
C. İmar Planlarının Kesinleşmesi  672
İçtihatlar  675
D. İmar Planlarına Askı Süresi İçinde veya Daha Sonra Yapılacak İtirazın Dava Açma
Süresine Etkisi 
 681
İçtihatlar  683
E. İmar Planlarına Karşı Dava Açma Süresi  689
İçtihatlar  691
F. İmar Planları ile İnşaat Ruhsatlarına Karşı Dava Açma Süresi  708
İçtihatlar  710
G. İmar Planları ile İmar Uygulamasına Karşı Dava Açma Süresi  711
İçtihatlar  712
H. Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, İmar Uygulaması ve İnşaat Ruhsatına Karşı
Dava Açma Süresi 
 713
İçtihatlar  715
I. İmar Planlarına Karşı Dava Açma Süresi Geçirildikten Sonra Yapılması Gereken Başvurular  718
İçtihatlar  719
III. İMAR PLANLARINA KARŞI İPTAL DAVASI AÇILMASI  720
İçtihatlar  722
A. İmar Planlarının İptali Halinde Hukuki Durum  724
İçtihatlar  726
B. Üst Ölçekli Planların İptali Halinde Uygulama  741
İçtihatlar  743
C. İmar İşlerine İlişkin Danıştay Karar Örneklerinden Derlemeler  745
EKLER
I. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ  761
Dava Dilekçesi Özetleri  761
II. BAĞLI MEVZUAT  778
3194 Sayılı İmar Kanunu  778
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik  795
Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik  802
Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği  809
Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik  823
Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik  830
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği  839
Yararlanılan Kaynaklar  863
Kavramlar Dizini  867
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020