Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Güncel Maliye Tartışmaları – 2
Prof. Dr. N. Ayşegül Mutlu'ya Armağan
Ağustos 2020 / 1. Baskı / 359 Syf.
Fiyatı: 59.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Editörlerce Prof. Dr. Ayşegül MUTLU'ya Armağan edilmiş "Güncel Maliye Tartışmaları – II" kitabı; kamu ekonomisi, yerel yönetimler, mali hukuk ve ekonomi kısımlarından oluşmaktadır.

Kitapta; Türkiye'nin kronik hale gelmiş sorunu "kayıt dışı ekonomi"nin hacmi ve sebep olduğu vergi, prim ve sosyal harcama açığı, kayıt dışı istihdamdan hareketle gelir yöntemine dayalı olarak Türkiye'ye özgü geliştirilen yeni bir yaklaşım ile ortaya konmuştur. "Sağlık hizmeti"; kamusallığı, dışsallıklar, katastrofi ve asimetrik bilgi bağlamında ele alınmıştır. Sağlık sorunu olan "obezite"yle mücadelede vergilerin kullanımı ile yaşamsal önemi tartışmasız olan "su ve su hizmetleri"nin kamusallığı tüm boyutları ile irdelenmiştir. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin "bütçeleme"ye etkisi ile Osmanlı'da "iltizam sistemi"de yer almıştır.

Merkezi idare ve yerel yönetimler arasında hizmet üretimi ve gelir paylaşımı sorunu, bu çerçevede "Avusturya modeli", Türkiye'de "yerel yönetimlerde süregelen reform ihtiyacı" yerel yönetimler kısmında ele alınmıştır.
Danıştay kararları çerçevesinde vergi yargısında "delil tespiti" ile küresel web siteleri aracılığı ile hizmet satan dar mükelleflerde "işyeri" tanımını kurumlar vergisi bakımından ortaya koyan çalışmalar mali hukuk alanında yol göstericidir.

Ekonomi kısmında; Türkiye'nin küresel rekabet gücünü ortaya koyan, swot analizi mahiyetinde olan, çalışma ile yine Türkiye'de, 1980 sonrası dönemde, "cari işlemler dengesi" ve dinamiklerini ortaya koyan son dönemde açıkların giderilmesinde kayıt dışı para akımlarının önemine dikkat çeken çalışma yer almıştır.

Konu Başlıkları
Kamu Ekonomisi
Türkiye'de Kayıt Dışı Ekonomi, Vergi Açığı ve Sosyal Harcama Açığı, Gülay Akgül Yılmaz
Davranışsal Refah Ekonomisi: Liberal Paternalist Politikalar, Tülin Altun
Sağlık Hizmetlerinin Kamusal Niteliği: Dışsallıklar, Katastrofi ve Asimetri Bağlamında Bir Değerlendirme, Ferdi Çelikay, Durdane Küçükaycan
Osmanlı Ekonomisinde İltizam Sistemi, Başak Ergüder, İpek Doğan Özer, Yalçın Özcan
Su Kaynakları ve Su Hizmetlerinin Kamu Ekonomisi Kapsamında Değerlendirilmesi ve Türkiye Örneği, Gözde Nalbant Efe
Obeziteyle Mücedelede Vergilerin Etkinliği, İnci Sandalcı
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Kapsamında Yapılan Bütçe Değişikliklerinin Değerlendirilmesi, Özkan Zülfüoğlu
Yerel Yönetimler – Merkezi Yönetimin Değişen Yapısı ve Yerel Yönetimlerin Artan Etkinliği, Nihat Falay
Avusturya: Federal Ama Merkeziyetçi, Ayşe Güner
Yerel Yönetimlerde Bitmeyen Reform İhtiyacı, Hülya Kirmanoğlu
Mali Hukuk
Vergi Yargılama Hukukunda Delil Tespiti: Danıştay Kararları Çerçevesinde Bir Değerlendirme, A. Bumin Doğrusöz, Soner Yakar
Küresel Web Siteleri Üzerinden Türkiye'de Hizmet Veren Dar Mükellef Kurumlarda İş Yeri: Kurumlar Vergisi Özeli, Tuğçe Karaçoban Güneş
Ekonomi
Küresel Rekabet Gücü: Türkiye ve Oecd Ülkeleri Açısından Bir Değerlendirme, Melek Akdoğan Gedik
Türkiye Ekonomisinde Neoliberal Dönemde Cari İşlemler Açığının Oluşumu ve Finansmanında Değişen Dinamikler: 1980–2019, Ahmet Yılmaz, Togan Karataş
Barkod: 9789750261183
Yayın Tarihi: Ağustos 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 359
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  5
Prof. Dr. N. Ayşegül MUTLU’nun Özgeçmişi  11
KAMU EKONOMİSİ
TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI EKONOMİ, VERGİ AÇIĞI VE SOSYAL HARCAMA AÇIĞI  15
Gülay AKGÜL YILMAZ
DAVRANIŞSAL REFAH EKONOMİSİ: LİBERAL PATERNALİST POLİTİKALAR  49
Tülin ALTUN
SAĞLIK HİZMETLERİNİN KAMUSAL NİTELİĞİ: DIŞSALLIKLAR, KATASTROFİ VE ASİMETRİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME  83
Ferdi ÇELİKAY, Durdane KÜÇÜKAYCAN
OSMANLI EKONOMİSİNDE İLTİZAM SİSTEMİ  109
Başak ERGÜDER, İpek DOĞAN ÖZER, Yalçın ÖZCAN
SU KAYNAKLARI VE SU HİZMETLERİNİN KAMU EKONOMİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ  125
Gözde NALBANT EFE
OBEZİTEYLE MÜCEDELEDE VERGİLERİN ETKİNLİĞİ  161
İnci SANDALCI
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPILAN BÜTÇE DEĞİŞİKLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  183
Özkan ZÜLFÜOĞLU
YEREL YÖNETİMLER
MERKEZİ YÖNETİMİN DEĞİŞEN YAPISI VE YEREL YÖNETİMLERİN ARTAN ETKİNLİĞİ  207
Nihat FALAY
AVUSTURYA: FEDERAL AMA MERKEZİYETÇİ  227
Ayşe GÜNER
YEREL YÖNETİMLERDE BİTMEYEN REFORM İHTİYACI  247
Hülya KİRMANOĞLU
MALİ HUKUK
VERGİ YARGILAMA HUKUKUNDA DELİL TESPİTİ: DANIŞTAY KARARLARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME  269
A. Bumin DOĞRUSÖZ, Soner YAKAR
KÜRESEL WEB SİTELERİ ÜZERİNDEN TÜRKİYE’DE HİZMET VEREN DAR MÜKELLEF KURUMLARDA İŞ YERİ: KURUMLAR VERGİSİ ÖZELİ  283
Tuğçe KARAÇOBAN GÜNEŞ
EKONOMİ
KÜRESEL REKABET GÜCÜ: TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME  313
Melek AKDOĞAN GEDİK
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE NEOLİBERAL DÖNEMDE CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ OLUŞUMU VE FİNANSMANINDA DEĞİŞEN DİNAMİKLER: 1980–2019  341
Ahmet YILMAZ, Togan KARATAŞ
 


Ayşe Güner ...
Ekim 2019
95.00 TL
Sepete Ekle
Yusuf Karakoç
Haziran 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Erkan Kılıçer ...
Haziran 2020
29.00 TL
Sepete Ekle
Engin Dumurcaklı ...
Haziran 2020
85.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  5
Prof. Dr. N. Ayşegül MUTLU’nun Özgeçmişi  11
KAMU EKONOMİSİ
TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI EKONOMİ, VERGİ AÇIĞI VE SOSYAL HARCAMA AÇIĞI  15
Gülay AKGÜL YILMAZ
DAVRANIŞSAL REFAH EKONOMİSİ: LİBERAL PATERNALİST POLİTİKALAR  49
Tülin ALTUN
SAĞLIK HİZMETLERİNİN KAMUSAL NİTELİĞİ: DIŞSALLIKLAR, KATASTROFİ VE ASİMETRİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME  83
Ferdi ÇELİKAY, Durdane KÜÇÜKAYCAN
OSMANLI EKONOMİSİNDE İLTİZAM SİSTEMİ  109
Başak ERGÜDER, İpek DOĞAN ÖZER, Yalçın ÖZCAN
SU KAYNAKLARI VE SU HİZMETLERİNİN KAMU EKONOMİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ  125
Gözde NALBANT EFE
OBEZİTEYLE MÜCEDELEDE VERGİLERİN ETKİNLİĞİ  161
İnci SANDALCI
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPILAN BÜTÇE DEĞİŞİKLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  183
Özkan ZÜLFÜOĞLU
YEREL YÖNETİMLER
MERKEZİ YÖNETİMİN DEĞİŞEN YAPISI VE YEREL YÖNETİMLERİN ARTAN ETKİNLİĞİ  207
Nihat FALAY
AVUSTURYA: FEDERAL AMA MERKEZİYETÇİ  227
Ayşe GÜNER
YEREL YÖNETİMLERDE BİTMEYEN REFORM İHTİYACI  247
Hülya KİRMANOĞLU
MALİ HUKUK
VERGİ YARGILAMA HUKUKUNDA DELİL TESPİTİ: DANIŞTAY KARARLARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME  269
A. Bumin DOĞRUSÖZ, Soner YAKAR
KÜRESEL WEB SİTELERİ ÜZERİNDEN TÜRKİYE’DE HİZMET VEREN DAR MÜKELLEF KURUMLARDA İŞ YERİ: KURUMLAR VERGİSİ ÖZELİ  283
Tuğçe KARAÇOBAN GÜNEŞ
EKONOMİ
KÜRESEL REKABET GÜCÜ: TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME  313
Melek AKDOĞAN GEDİK
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE NEOLİBERAL DÖNEMDE CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ OLUŞUMU VE FİNANSMANINDA DEĞİŞEN DİNAMİKLER: 1980–2019  341
Ahmet YILMAZ, Togan KARATAŞ
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020