Güncel Maliye Tartışmaları – 4  Prof. Dr. Turgay Berksoy'a Armağan Prof. Dr. Ayşe Güner, Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bumin Doğrusöz  - Kitap

Güncel Maliye Tartışmaları – 4

Prof. Dr. Turgay Berksoy'a Armağan

1. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
438
Barkod:
9789750289002
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
420,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Güncel Maliye Tartışmaları-4 kitabı editörleri ve kitaba katkı yapan yirmi yazar tarafından Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgay Berksoy'a armağan edildi. Sn. Berksoy çok sayıda akademisyen yetiştirmiş, sadece akademik faaliyetlerle değil aynı zamanda üniversite, kamu kesiminde ve özel kesimde idarecilik yapmak suretiyle kamusal kaynakların etkin kullanımına ilişkin kararların alınmasında da aktif rol almıştır. Günceli öğrencileri ile tartışan, farklı bakış açılarına hoşgörü ile yaklaşan ve her zaman herkesten farklı bir sözü olan, mükemmeli arayan Berksoy yetiştirdiği akademisyenler ve eserleri ile akademide iz bırakmıştır.
Kitap, editörleri ve diğer on yedi yazarı tarafından, Berksoy'un akademik yaklaşımına uygun bir şekilde konuları eleştirel farklı bir perspektiften ele almış, görünmeyeni göstermeye çalışmışlardır. On beş bölümden oluşan kitapta maliye biliminde güncel tartışmaların hüküm sürdüğü kayıt dışı ekonomi, vergi harcamaları, vergi ödeme uyumu, gelirler politikası, özel tüketim vergisi, kadın haklarının elde edilmesinde vergi direnci, bedelli askerlik yükümlülüğü, iştirak tasfiyesi, AB kamu politikaları gibi konularda teorik ve ampirik çalışmaların ürünü olan birbirinden kıymetli eserler bulunmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadelede Davranışsal Kamu Maliyesi Yaklaşımı, Dilek Akbaş Akdoğan
.
Bütçesel Müşterekler Perspektifinden Covid–19 Pandemisi Döneminde Türkiye'de Vergi Harcamaları, Özgün Akduran Erol
.
Türkiye'de Gelir Vergilemesinde Mükelleflerin Vergi Ödeme Uyumu: 2006–2021 Döneminde Bölge ve İllerin Vergi Tahsil Açığı, Gülay Akgül Yılmaz – Gözde Nalbant Efe
.
Tarihsel Süreçte Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Vergilemenin Rolü: Kadın, Temsil ve Vergileme, Aykut Aydın
.
Vergi Usul Kanunu'nun 359–Ç–7. Maddesinin İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ne Ek 7. Protokol'ün 4. Maddesi Karşısında Hukuki Durumu, İrem Berksoy
.
Askerlik Mükellefiyeti ve Bedelli Askerlik, Kutlu Dâne
.
İştirak Tasfiyesinin Zararla Sonuçlanmasında Zararın Giderleştirilmesi, Bumin Doğrusöz
.
Uygarlıkların İktisadî ve Sosyal Öğeleri Üzerine, Nihat Falay – Ayşe Hande Gönüleren
.
Kredi Risk Primindeki (CDS) Hareketlilik ve Olası Etkiler: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, Osman Geyik – Murat Demir
.
İş Memnuniyeti ve İs Memnuniyetini Etkileyen Faktörler: Türkiye Üzerine Bir İnceleme, Elif Göral – Gökhan Turgut
.
Maliye Politikasının Unutulan Yüzü: Gelirler Politikası Yeniden, Ayşe Güner – Burak Kozalı
.
Türkiye'de Alkollü İçecek Kullanımı İle Özel Tüketim Vergisi İlişkisi, Burcu Kuzucu Yapar
.
Devletin Kalkınma Politikalarındaki Rolü ve Kapsayıcı Kalkınma, Ali Torun
.
Türkiye'de Kamu Politikalarının Avrupa Birliği Bütünleşmesindeki Seyri ve Mevcut Durumu, Müge Yetkin Ataer
.
Devlet Bütçelerinin İnsan Haklarına Duyarlı Bir Yaklaşım Temelinde Gerçekleşebilme Tahayyülü, Gamze Yıldız Şeren
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
5
 KAYITDIŞI EKONOMİYLE MÜCADELEDE DAVRANIŞSAL KAMU MALİYESİ YAKLAŞIMI 
11
Dilek Akbaş Akdoğan
 BÜTÇESEL MÜŞTEREKLER PERSPEKTİFİNDEN COVİD–19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE VERGİ HARCAMALARI 
43
Özgün Akduran Erol
 TÜRKİYE’DE GELİR VERGİLEMESİNDE MÜKELLEFLERİN VERGİ ÖDEME UYUMU: 2006–2021 DÖNEMİNDE BÖLGE VE İLLERİN VERGİ TAHSİL AÇIĞI 
69
Gülay Akgül Yılmaz – Gözde Nalbant Efe
 TARİHSEL SÜREÇTE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE VERGİLEMENİN ROLÜ: KADIN, TEMSİL VE VERGİLEME 
117
Aykut Aydın
 VERGİ USUL KANUNU’NUN 359/Ç/7. MADDESİNİN İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ’NE EK 7. PROTOKOL’ÜN 4. MADDESİ KARŞISINDA HUKUKİ DURUMU 
137
İrem Berksoy
 ASKERLİK MÜKELLEFİYETİ VE BEDELLİ ASKERLİK 
161
Kutlu Dâne
 İŞTİRAK TASFİYESİNİN ZARARLA SONUÇLANMASINDA ZARARIN GİDERLEŞTİRİLMESİ 
195
Bumin Doğrusöz
 UYGARLIKLARIN İKTİSADÎ VE SOSYAL ÖĞELERİ ÜZERİNE 
207
Nihat Falay – Ayşe Hande Gönüleren
 KREDİ RİSK PRİMİNDEKİ (CDS) HAREKETLİLİK VE OLASI ETKİLER: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 
215
Osman Geyik – Murat Demir
 İŞ MEMNUNİYETİ VE İS MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME 
243
Elif Göral – Gökhan Turgut
 MALİYE POLİTİKASININ UNUTULAN YÜZÜ: GELİRLER POLİTİKASI YENİDEN 
281
Ayşe Güner – Burak Kozalı
 TÜRKİYE’DE ALKOLLÜ İÇECEK KULLANIMI İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İLİŞKİSİ 
333
Burcu Kuzucu Yapar
 DEVLETİN KALKINMA POLİTİKALARINDAKİ ROLÜ VE KAPSAYICI KALKINMA 
357
Ali Torun
 TÜRKİYE’DE KAMU POLİTİKALARININ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÜNLEŞMESİNDEKİ SEYRİ VE MEVCUT DURUMU 
381
Müge Yetkin Ataer
 DEVLET BÜTÇELERİNİN İNSAN HAKLARINA DUYARLI BİR YAKLAŞIM TEMELİNDE GERÇEKLEŞEBİLME TAHAYYÜLÜ 
411
Gamze Yıldız Şeren