Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde
Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı (TMK m. 229, 241) Fatih Karamercan  - Kitap

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı

(TMK m. 229, 241)

3. Baskı, 
Mart 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
240
Barkod:
9789750275753
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
270,00
İndirimli (%63):
99,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
2. baskı
Ekim 2020
260,00
55,00 (%79)
Kitabın Açıklaması
Kanun koyucu, TMK m. 229 hükmü ile edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinin sonucunda eşlerin elde edecekleri artık değere katılma alacaklarını güvence altına almak için, belli hallerde bazı malvarlığı değerlerinin, edinilmiş mallara dâhil olacağını kabul etmiştir. Türk Medeni Kanunu'nun 229. maddesinde yer alan bu hüküm eşin katılma alacağını doğrudan koruma altına alan bir müessesedir. Bu koruyucu müessese sayesinde, eşin karşılıksız olarak yaptığı devirler sanki hiç yapılmamış gibi kabul edilip, mal rejiminin tasfiyesinde dikkate alınacaktır.
Türk Medeni Kanunu'nun 229. maddesinin, TMK m. 241 hükmü ile ilişkisi incelenmiştir. Bununla birlikte, mal rejimi kurallarının, miras hukuku kurallarına göre uygulama önceliği bulunmaktadır. Miras hükümlerine göre, üçüncü kişinin tenkis veya denkleştirme yükümlülüğü, yapılan kazandırmanın mal rejimine göre sorumlu olması gereken kısmı aşan miktar içindir. Çalışmada bu hususlar da ayrıca irdelenmiştir.
Türk Medeni Kanunu m. 241 hükmüne göre açılacak davada usûlî hususlar son bölümde ele alınmış ve uygulamada yaşanan veya yaşanabilecek sorunlara da çözüm bulunmaya çalışılmıştır. Ayrıca, söz konusu hükümdeki süreye ilişkin kanunî değişiklik yapılması gerektiği tespit edilmiştir.
İkinci baskıda, eserdeki sistematik bozulmamak kaydıyla, uygulamada yaşanan sorunlar göz önüne alınarak son bölüm olan Üçüncü Bölüme "DAVANIN TABİ OLDUĞU GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMA TEDBİRİ" isimli VI. Başlık açılarak eser ikinci baskıda genişletilmiştir.
Kitabın üçüncü baskısında İsviçre Federal Mahkemesi'nin eşlerin ortaklaşa şirket (GmbH) kurup şirkete ait aile dairesini eşin, diğer eşin rızası olmadan satması durumunda ZGB Art. 208 Ziff. 2 (TMK m. 229/1-b.2) hükmünün uygulanıp uygulanamayacağına ilişkin vermiş olduğu 10.10.2019 tarihli kararına ve eşlerin tasarruf özgürlüğü ile ilgili vermiş olduğu 01.09.2020 tarihli kararına da yer verilmiş olup üçüncü baskı zamanına kadar yayımlanmış olan monografik eserler de incelenmiştir.
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nun 22.06.2021 tarihli ve 196 sayılı Kararı ile mal rejimlerine ilişkin dava dosyalarının temyiz incelemesi görevi 01.07.2021 tarihinden itibaren tekrar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne verilmiştir. Bu yüzden eserin üçüncü baskısı aşamasına kadar yayınlanan ve konusunu ilgilendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararları'na da yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Eklenecek Değerler
.
Üçüncü Kişinin Sorumluluğunun Sınırı ve Geri Verme Yükümlülüğünün Kapsamı
.
Miras Hukuku Hükümleri İle İlişkisi
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
7
Üçüncü Baskıya Önsöz 
11
Önsöz 
13
Özet 
15
Abstract 
17
Kısaltmalar 
23
Birinci Bölüm
EKLENECEK DEĞERLER
I. GENEL OLARAK 
27
II. EKLENECEK DEĞERLER KAPSAMINDA SAYILAN TASARRUF İŞLEMLERİ 
32
A. Mal Rejiminin Sona Ermesinden Önceki Bir Yıl İçerisinde Diğer Eşin Rızası Olmadan Olağan Hediyeler Dışında Yapılan Karşılıksız Kazandırmalar 
34
1. Karşılıksız Kazandırma Kavramı 
34
2. Ölüme Bağlı Tasarruflarla Yapılan Karşılıksız Kazandırmalar 
42
3. Ahlaki Yükümlülüklerin İfası Kapsamında Yapılan Karşılıksız Kazandırmalar 
44
B. Bir Eşin Mal Rejiminin Devamı Süresince Diğer Eşin Katılma Alacağını Azaltmak Kastıyla Yaptığı Devirler 
46
C. Özellik Arz Eden Durumlar 
57
1. Denkleştirmeye Tabi Olan Kişisel Malın Bağışlanması 
57
2. Kapitalize Değerler 
62
3. Gelir Getiren Kişisel Malın Durumu 
64
İkinci Bölüm
TMK M. 229 HÜKMÜNÜN TMK M. 241 HÜKMÜ İLE İLİŞKİSİ
I. TMK M. 241 HÜKMÜNE GÖRE DAVA AÇILABİLMESİNİN ŞARTLARI 
67
A. Genel Olarak 
67
B. Davanın Açılması İçin Gerekli Olan Koşul Vakıalar 
69
1. Edinilmiş Mallarda Hesaba Katılması Gereken Karşılıksız Kazandırmaların Varlığı 
69
a. Genel Olarak 
69
b. TMK m. 229 Hükmünün TMK m. 241 Hükmünden Bağımsız Olarak Uygulanıp Uygulanamayacağı Hususu 
71
c. TMK m. 241 Hükmünün TMK m. 229 Hükmünden Bağımsız Olarak Uygulanıp Uygulanamayacağı Hususu 
77
2. Katılma Alacağı Borçlusu Eşin Malvarlığının veya Terekesinin Katılma Alacağını Karşılamaya Yetmemesi 
82
a. Genel Olarak 
82
b. Tasfiye Sonrası Malvarlığı Değerlerinde Meydana Gelecek Değişiklikler 
91
c. Tasfiye Sonrası Ödeme Kabiliyetinin Tespitinde Gelecekteki Gelirlerin Belirleyiciliği Sorunu 
96
d. Kazandırmanın Üçüncü Kişi Tarafından veya Hak Sahibi Tarafından Başka Bir Kişiye Devredilmiş Olması Sorunu 
101
3. TMK m. 229/2 ve m. 241 Hükmü Gereği Mal Rejiminin Tasfiyesi Davasının Üçüncü Kişiye İhbar Edilmiş Olması 
107
II. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞUNUN SINIRI VE GERİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI 
107
A. İyiniyetli Zilyedin Geri Verme Yükümlülüğü 
111
B. Kötüniyetli Zilyedin Geri Verme Yükümlülüğü 
114
III. MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİ İLE İLİŞKİSİ 
116
A. Genel Olarak 
116
B. Miras Hukuku Hükümlerinin Kıyasen Uygulanması Sorunu 
117
C. Sağlararası Karşılıksız Kazandırmaların Miras Hukukuna İlişkin Kurallar Kapsamında Değerlendirilmesi 
121
1. Denkleştirmeye Tabi Olması 
121
2. Tenkise Tabi Olması 
123
a. Genel Olarak 
123
b. Tenkisteki Sıra Hükümlerinin Kıyasen Uygulanması 
126
D. Hesaba Katılması Bakımından Mal Rejimine ve Miras Hukukuna İlişkin Kuralların Birlikte Değerlendirilmesi 
128
1. Eşlerden Birinin Diğer Eşin Rızası Olmadan Yaptığı Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar 
130
a. Eşlerden Birinin Altsoy Lehine Yaptığı Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar 
130
b. Eşlerden Birinin Mirasçı Olmayan Üçüncü Kişi Lehine Yaptığı Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar 
135
2. Eşlerden Birinin Diğer Eşin Rızasıyla Yaptığı Karşılıksız Kazandırmalar 
138
a. Eşlerden Birinin Diğer Eş Lehine Yaptığı Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar 
140
b. Eşlerden Birinin Altsoy Lehine Yaptığı Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar 
143
c. Eşlerden Birinin Üçüncü Kişi Lehine Yaptığı Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar 
145
Üçüncü Bölüm
TMK M. 241 HÜKMÜNE GÖRE AÇILACAK DAVADA USÛLÎ HUSUSLAR
I. DAVANIN HUKUKÎ NİTELİĞİ 
147
A. Genel Olarak 
147
B. Benzer Davalardan Farkı ve İlişkisi 
151
1. Muvazaa Davası 
152
2. Tasarrufun İptali Davası 
161
3. Tenkis Davası 
174
II. DAVANIN TARAFLARI 
185
A. Alacaklı Eş, Alacaklı Eşin Mirasçıları ve Alacaklı Eşin veya Mirasçılarının Alacaklıları 
185
B. Üçüncü Kişiler 
188
III. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
190
IV. DAVANIN İHBARI 
191
V. DAVANIN TABİ OLDUĞU SÜRE 
208
VI. DAVANIN TABİ OLDUĞU GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMA TEDBİRİ 
216
Sonuç 
221
Kaynakça 
229
Kavram Dizini 
239