Kira Sözleşmesi ve Tahliye Davaları – Yap – Yapma Dizisi – Tuba Karaman  - Kitap

Kira Sözleşmesi ve Tahliye Davaları

– Yap – Yapma Dizisi –

2. Baskı, 
Kasım 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
292
Barkod:
9789750289101
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
145,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Kasım 2022
145,00
95,00 (%34)
Kitabın Açıklaması
Uygulamada sıklıkla kullanılan ve uyuşmazlıkların en çok yaşandığı sözleşmelerden biri de kira sözleşmeleridir. Kira sözleşmelerinin bu denli önemine rağmen uygulamada genellikle matbu şekilde hazırlanmış sözleşmelerin kullanıldığı görülmektedir. Ancak yaşanan uyuşmazlıklar ve kira davalarındaki artış, matbu sözleşmelerin çoğu zaman ihtiyaçları karşılamaya yetmediğini, tarafların somut olayın özelliklerine göre kendi ihtiyaçları doğrultusunda sözleşme yapmalarının önemini ortaya koymaktadır.
Bu bakımdan çalışma, doktrinsel tartışmalardan ziyade uygulamada karşılaşılan sorunları ve mahkemeye taşınan uyuşmazlıkları ele alan, kira sözleşmelerinin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken noktaları ve buna yönelik pratik bilgileri içeren, hem kiracı hem de kiraya veren açısından rehber niteliği taşıyan bir içerikte hazırlanmıştır.
Çalışmada, Yap-Yapma başlıkları altında, kira sözleşmelerinin hazırlanması aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilmiş, Yargıtay'ın ilkeleşmiş içtihatları ışığında yapılan değerlendirmelerle konular açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda çalışma, ileride doğması muhtemel uyuşmazlıkların önüne geçebilmek adına yalnızca hukukçulara değil, hukukçu olmayan kişilere de yol gösterebilmek amacıyla derlenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kira Sözleşmesinde Bulunması Gereken Olmazsa Olmaz Unsurlar
.
Kira Bedeli – Artış Oranı
.
Uyarlama Davası
.
Kiracı Aleyhine Sözleşmeye Hüküm Koyma
.
Yan Giderleri Ödeme Borcu
.
Alt Kira– Depozito
.
Fesih – Tahliye Davası
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
17
Giriş – (Önsöz) 
19
Birinci Bölüm
KİRA SÖZLEŞMESİNİN HAZIRLANMASI
I. KİRA SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
21
A. Kira Sözleşmesi Nedir? 
21
B. Kira Sözleşmelerinin Türleri Nelerdir? 
23
C. Kira Sözleşmelerinin Özellikleri Nelerdir? 
25
D. Kira Sözleşmelerinde Bulunması Gereken Olmazsa Olmaz Unsurlar Nelerdir? 
27
1. Kiralanan Bir Eşyanın Varlığı 
28
a. Yap – Demirbaş Listesi Yap 
29
b. Yap – Kiralananı Belirli veya Belirlenebilir Olan Bir Sözleşme Yap 
30
c. Yapma – Tüketilebilen Bir Eşya İçin Kira Sözleşmesi Yapma 
31
2. Kiralananın Kullanımının ve Ondan Yararlanılmasının Kiracıya Bırakılmış Olması 
31
3. Kira Bedeli 
31
a. Yap – Kira bedeli Belirli veya Belirlenebilir Olan Bir Sözleşme Yap 
33
b. Yapma – Kira bedelinin Düşük Gösterildiği İkinci Bir Sözleşme Yapma 
34
4. Tarafların Karşılıklı Anlaşması 
34
a. Yap – Yazılı Anlaşma Yap 
35
E. Kira Sözleşmesinin Süresi Ne Kadar Olmalıdır? 
37
1. Yapma – Çok Uzun Süreli Kira Sözleşmesi Yapma 
42
F. Kira Sözleşmesinin Tarafları Kimlerdir? 
43
1. Kiraya Veren 
43
a. Yap –Yasal Temsilciden Onay veya İzin Al 
43
b. Yap – Eşin Rızasını Al 
45
c. Yap – Devlet İhale Kanunu’na Tabi İşler İçin Maliye Bakanlığı’ndan İzin Al 
45
d. Yap–Kiralanan Üzerinde Birden Fazla Kişinin Mülkiyet Hakkı Olması Durumuna Dikkat Et 
45
e. Yapma – Kiraya Verenin Yetkili Olup Olmadığına Bakmadan Kira Sözleşmesi Yapma 
48
2. Kiracı 
50
a. Yap – Vasinin ve Vesayet Makamının İznini Al 
50
b. Yap – Eşin Rızasını Al 
50
c. Yap– Anonim Şirketlerde Kira Sözleşmesi İçin Genel Kuruldan Onay Al ve Ticaret Siciline Tescil Ettir 
51
II. TARAFLARIN BORÇLARI İLE İLGİLİ SÖZLEŞMEYE HÜKÜM KOYARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? 
52
A. Kiraya Verenin Borçları 
52
1. Kiraya Verenin Kiralananı Teslim Borcu 
52
a. Yap – Kiralananı Sözleşmedeki Kullanım Amacına Elverişli Şekilde Bulundur 
54
b. Yap –Teslim Tarihini Sözleşmeye Yaz 
55
c. Yapma –Teslimin İmkansızlaşacağını Bile Bile Sözleşme Yapma 
55
d. Yapma – Sözleşmeye Kiracı Aleyhine Hükümler Koyma 
56
2. Vergi ve Benzeri Yükümlülüklere Katlanma Borcu 
57
a. Yap– Vergi ve Benzeri Yükümlülüklerden Kimin Sorumlu Olacağını Belirle 
57
3. Yan Giderlere Katlanma Borcu 
60
a. Yap – Yan Giderlere Kimin Katlanacağını Belirle 
60
b. Yapma – Yan Gider Sayılmayan Bir Gideri Sözleşmede Yan Gider Olarak Belirleme 
63
c. Yap – Yan Gider Ödeme Zamanını Belirle 
64
4. Kiraya Verenin Kiralananın Ayıplarından Dolayı Sorumluluğu 
64
a. Yapma – Kiralananda Bulunmayan Nitelikleri Vadetme 
69
b. Yapma – Kiralananın Ayıplı Olduğunu Bile Bile Sözleşme Yapma 
70
c. Yap – Kiralananı İncele 
72
d. Yap – Kiraya Verenin Sorumluluğu Sınırlandırılmak İsteniyorsa Bunun İçin Sözleşmeye Hüküm Koy 
73
5. Kiraya Verenin Üçüncü Kişilerin Kiralananda İleri Sürdüğü Haklar Nedeniyle Sorumluluğu 
74
a. Kiraya Verenin Zapttan Sorumluluğu 
74
aa. Yap – Kiraya Verenin Sorumluluğu Sınırlandırılmak İsteniyorsa Sözleşmeye Hüküm Koy 
76
bb. Yapma – Üçüncü Kişinin Üstün Hakkını Bile Bile Sözleşme Yapma 
77
b. Üçüncü Kişinin Kira Sözleşmesi Kurulmasından Sonra Üstün Hak Sahibi Olması Halinde Kiraya Verenin Sorumluluğu 
79
aa. Kiralananın El Değiştirmesi 
79
aaa. Yapma – Kiracı Aleyhine Düzenleme Yapma 
80
bbb. Yap – Kira bedelinin Peşin Olarak Ödeneceği Kararlaştırılmışsa Bunu Kira Sözleşmesine Yaz 
80
ccc. Yapma – Kamulaştırılacağı Bilinen Bir Kiralananı Kiraya Verme 
81
ddd. Yap – İpotekli Taşınmazı Kiralarken Dikkat Et 
82
bb. Üçüncü Kişinin Kiralananda Sınırlı Aynı Hak Elde Etmesi 
83
aaa. Yapma – Kiracı Aleyhine Düzenleme Yapma 
84
bbb. Yap –İntifa Hakkı Sahibiyle Sözleşme Yaparken Sözleşme Süresine Dikkat Et 
84
cc. Kiracılık Hakkının Tapu Siciline Şerhi 
85
aaa. Yap – Kiracılık Hakkını Tapu Siciline Şerh Ettir 
85
bbb. Yap – Şerh Anlaşmasını Yazılı Yap 
87
ccc. Yap –Şerhi Talep Yetkisinin Kiracıda Olduğuna Dair Sözleşmeye Hüküm Koy 
88
ddd. Yap – Rehin Hakkı Söz Konusuysa Rehin Hakkı Sahibinden Onay Al 
89
eee. Yap – Daha Uzun Bir Koruma İçin Uzun Süreli Kira Sözleşmesi Yap 
89
dd. Kira Sözleşmesinin Kurulmasından Sonra Ticari İşletmenin Devri 
90
aaa. Yap – Devir Durumunda Kiracılık Hakkının Ne Olacağını Sözleşmede Kararlaştır 
90
B. Kiracının Borçları 
91
1. Kira Bedelini Ödeme Borcu 
91
a. Yap – Kira Bedelini Ödeme Zamanını Sözleşmeye Yaz 
92
b. Yap–Kira Bedelinin Yabancı Para Cinsinden Ödenebilmesi İçin Sözleşmeye Hüküm Koy 
95
c. Yapma –Türkiye’de Yerleşik Kişiler Arasında Yapılan Taşınmaz Kiralarında Kira Bedelini Yabancı Para Cinsinden Belirleme 
96
d. Yap – Kira Bedelinin Banka Hesabına Ödeneceğini Sözleşmeye Yaz 
97
e. Yap – Sözleşmede Temerrüt Faiz Oranı Kararlaştır 
99
g. Yap – Kira Bedeli Artış Oranını Sözleşmede Belirle 
103
h. Yap– Bir Yıldan Uzun Süreli Kira Sözleşmelerinde Sözleşme Süresi İçerisinde Kira Bedelinde Artış Yapılması İçin Sözleşmeye Hüküm Koy 
107
ı. Yap – Sözleşmede Yeni Kira Döneminde Artış Yapılacağını Kararlaştır 
109
i. Yapma – Kira Bedeli Ödeme Borcu ile İlgili Fesih İçin Öngörülen Süreyi Kısaltma 
110
j. Yapma – Sözleşmeye Uyarlama Yapılamayacağına Dair Hüküm Koyma 
111
k. Yapma – Hapis Hakkı ile İlgili Kiracı Aleyhine Düzenleme Yapma 
114
2. Temizlik ve Bakım Giderlerini Ödeme Borcu 
117
a. Yap – Temizlik ve Bakım Giderlerinden Kimin Sorumlu Olduğunu Kararlaştır 
118
3. Kiracının Sözleşmeye Uygun ve Özenle Kullanma Borcu 
119
a. Yapma – Kiracı Aleyhine ve Kiraya Veren Lehine Sözleşmeye Hüküm Koyma 
121
b. Yap – Kiralananın Kullanım Amacını Sözleşmeye Yaz 
121
c. Yap– Kiralananın Kullanımını Sınırlandırmak İçin Sözleşmeye Hüküm Koy 
122
d. Yap – Kiralananı Kullanma Yükümlülüğü İçin Sözleşmeye Hüküm Koy 
124
e. Yap – Kiralananda Hayvan Beslenebilmesi İçin Sözleşmeye Hüküm Koy 
126
4. Ayıpları Kiraya Verene Bildirme Borcu 
127
a. Yapma – Sözleşmede Kiracı Aleyhine Düzenleme Yapma 
128
5. Ayıpların Giderilmesine ve Kiralananın Gösterilmesine Katlanma Borcu 
128
a. Ayıpların Giderilmesine Katlanma Borcu 
129
aa. Yapma – Kiracı Aleyhine Sözleşmeye Hüküm Koyma 
129
b. Kiralananın Gösterilmesine Katlanma Borcu 
131
aa. Yapma – Kiracı Aleyhine Sözleşmeye Hüküm Koyma 
132
6. Yan Giderleri Ödeme Borcu 
132
a. Yap – Yan Giderleri Kimin Ödeyeceğini Sözleşmeye Yaz 
133
b. Yap – Yan Giderlerin Ödeme Zamanını Belirle 
134
III. KİRALANANDA YENİLİK VE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE İLGİLİ SÖZLEŞMEYE HANGİ HÜKÜMLER KOYULABİLİR? 
135
A. Kiraya Veren Tarafından Yenilik ve Değişiklik Yapılması 
135
1. Yapma – Kiracı Aleyhine Düzenleme Yapma 
136
B. Kiracı Tarafından Yenilik ve Değişiklik Yapılması 
136
1. Yap –Rızaya Rağmen Kiralananın Eski Haliyle İade Edilmesi İçin Sözleşmeye Hüküm Koy 
138
2. Yap – Değer Artışı ile İlgili Sözleşmeye Hüküm Koy 
139
3. Yap – Değer Artışının Nasıl Hesaplanacağını Sözleşmede Belirt 
140
4. Yap – Değer Artışı Karşılığının Ne Zaman İsteneceğini Sözleşmeye Yaz 
141
IV. KİRALANANIN ALT KİRAYA VERİLMESİ İLE İLGİLİ NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? 
141
A. Yap – Alt Kira ile İlgili Sözleşmeye Hüküm Koy 
144
B. Yapma – Alt Kira Sözleşmesi Yaparken Kiralananın Kullanım Amacını Değiştirme 
145
C. Yapma – Asıl Kira Sözleşmesinden Daha Uzun Süreli Alt Kira Sözleşmesi Yapma 
146
D. Yap – Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Alt Kira İçin Rıza Al 
148
E. Yapma – Asıl Kira Sözleşmesinde Bulunmayan Yetkileri Alt Kira Sözleşmesine Yazma 
149
F. Yap – Kiraya Vereni Zarara Uğratmayacak Kişi ile Alt Kira Sözleşmesi Yap 
150
V. KİRA SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ KONUSUNDA SÖZLEŞME YAPILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? 
151
A. Yapma – Kiracı Aleyhine Düzenleme Yapma 
153
B. Yap – Rızanın Verilmesi Gereken Süreyi Sözleşmeye Yaz 
154
VI. TAKASTAN FERAGAT YASAĞI 
154
A. Yapma – Takastan Feragat Edildiğine Dair Sözleşmeye Hüküm Koyma 
154
VII. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI BAKIMINDAN ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR 
155
A. Konut ve Çatılı İşyeri Kavramı 
155
B. Bağlantılı Sözleşme Yapma Yasağı 
159
1. Yapma – Kira Sözleşmesinin Varlığını Başka Bir Sözleşmeye Bağlama 
159
C. Depozito Verilmesi 
162
1. Yap – Depozito Ödeneceğini Sözleşmeye Yaz 
165
2. Yapma – Üç Aydan Fazla Depozito Bedeli Kararlaştırma 
165
3. Yap – Depozitonun Ne Şekilde Ödeneceğini Sözleşmeye Yaz 
166
4. Yapma– Depozitoyu Elden Verme 
166
D. Kiracı Aleyhine Düzenleme Yasağı 
167
1. Yapma – Kiracıya Kira Bedeli ve Yan Giderler Haricinde Ödeme Yükümlülüğü Getirme 
168
2. Yapma – Kira Bedeli Konusunda Cezai Şart Kararlaştırma 
168
3. Yapma – Sözleşmeye Muacceliyet Kaydı Koyma 
169
VIII. HAYVAN KİRASI 
170
A. Yap – Hayvanlardan Elde Edilecek Ürünlerin Kime Ait Olacağını Belirle 
171
B. Yap – Hayvanın Uğradığı Zarardan Kimin Sorumlu Olacağını Belirle 
172
C. Yap – Sözleşmenin Her Zaman Feshedilme Tehlikesine Karşı Sözleşmeye Hüküm Koy 
173
İkinci Bölüm
KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
I. GENEL HÜKÜMLERE GÖRE KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME HALLERİ 
175
A. Sürenin Geçmesi 
175
1. Yap – Sözleşmenin Kendiliğinden Sona Ermemesi İçin Sözleşmeye Hüküm Koy 
177
2. Yapma –Sözleşmenin Belirsiz Süreliye Dönüşmemesi İçin Zımni Anlaşma Yapma 
178
B. Fesih 
179
1. Yap – Fesih Bildirimi Yap 
181
2. Yap – Taşınmaz ve Taşınır Yapı Kiralarında Altı Aylık Fesih Dönemi ve Üç Aylık Fesih Bildirim Süresine Uyarak Fesih Yap 
182
3. Yap – Taşınır Kiralarında Üç Gün Önceden Fesih Bildirimi Yap 
183
4. Yapma – Fesih Bildirim Süresini Kısaltma 
184
C. Sözleşmeye Uygun Kullanma ve Özenle Kullanma Borcuna Aykırılık Nedeniyle Sözleşmenin Feshi 
184
1. Yap – Esaslı İhlalin Varlığı Halinde Sözleşmeyi Feshet 
185
2. Yap – Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiracıya Yazılı İhtar Gönder 
186
3. Yap – Yazılı İhtarın İçeriğinde Bulunması Gereken Hususlara Dikkat Et 
187
4. Yap – Yazılı İhtarı Makul Bir Sürede Gönder 
188
5. Yap – Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiracıya En Az Otuz Gün Süre Ver 
188
6. Yap –Sözleşmenin Derhal Feshedilebileceği Durumlarda Süre Vermeden Sözleşmeyi Feshet 
189
7. Yap – Yazılı Fesih Beyanı ile Sözleşmeyi Feshet 
190
D. Kira Bedelini Ödeme Borcuna Aykırılık Nedeniyle Sözleşmenin Feshi 
192
1. Yap – Kiralananı Teslim Et ve Muaccel Olan Borçlar İçin Fesih Yap 
194
2. Yap –Kiracıya Yazılı İhtar Çek ve Süre Ver 
195
3. Yapma – İhtarda Yasal Süreden Daha Az Bir Süre Verme 
198
4. Yap – İhtarnameye Sözleşmenin Feshedileceğini ve Borcun Miktarını Açıkça Yaz 
199
5. Yap – İhtarla Verilen Süre İçerisinde Eksiksiz Ödeme Yap 
200
6. Yap – Süre Dolduktan Sonra Yazılı Fesih Bildirimi Yap 
202
7. Yap – Fesih Bildirimini Makul Sürede Yap 
204
E. Ayıp Nedeniyle Sözleşmenin Feshi 
204
1. Yap – Önemli Ayıplarda Sözleşmeyi Feshet 
205
2. Yap – Kiraya Verene Süre Ver 
206
3. Yap – Ayıp Giderilmezse Fesih Beyanında Bulun 
207
F. Kiraya Verenin Teslim Borcuna Aykırılık Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi 
208
G. Olağanüstü Fesih Yolu ile Sözleşmenin Sona Ermesi 
208
1. Önemli Sebeple Fesih 
209
a. Yap –Çekilmezlik Söz Konusuysa Sözleşmeyi Feshet 
210
b. Yap – Fesih Bildirimini Yasal Fesih Bildirim Sürelerine Uyarak Yap 
211
c. Yap – Fesih Bildirimini Makul Sürede Yap 
212
2. Kiracının İflası 
212
a. Yapma – Kiraya Veren ve Kiracı Aleyhine Düzenleme Yapma 
213
b. Yap – Güvence İçin Kiracıya ve İflas Masasına Yazılı Bir İhtar Çekerek Süre Ver 
214
c. Yap – Süre Geçtikten Sonra Fesih Bildirimi Yap 
215
3. Kiracının Ölümü 
216
a. Yap – Tüm Mirasçılarla Birlikte Fesih Yap 
218
b. Yap – Yazılı Fesih Beyanı Yap 
218
c. Yap – Yasal Fesih Dönemi ve Yasal Fesih Bildirim Süresinde Fesih Yap 
218
II. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ 
219
A. Sözleşmenin Fesih bildirimi ile Sona Ermesi 
219
1. Kiracının Sözleşmeyi Feshetmesi 
221
a. Yap – Sözleşmenin Uzamaması İçin En Az On Beş Gün Önceden Bildirim Yap 
221
b. Yap – Fesih Bildirimini Yazılı Yap 
222
c. Yap – Kefaletin Uzama Dönemlerinde Devam Etmesi İçin Sözleşmeye Hüküm Koy 
223
d. Yap – Belirsiz Süreli Sözleşmelerde Yasal Fesih Dönemi ve Fesih Bildirim Süreleri İçinde Fesih Yap 
224
e. Yap – Aile Konutuna İlişkin Sözleşmenin Feshi İçin Eşin Rızasını Al 
225
2. Kiraya Verenin Sözleşmeyi Feshetmesi 
226
a. Yap – Belirli Süreli Sözleşmelerde On Yıllık Uzama Süresi Geçtikten Sonra Fesih Yap 
226
b. Yap – Belirsiz Süreli Sözleşmelerde On yıl Sonra Yasal Fesih Bildirim Sürelerine Uyarak Fesih Yap 
227
c. Yap – Yazılı Fesih bildirimi Yap 
228
d. Yap – Fesih bildirimini Hem Kiracıya Hem Eşine Gönder 
228
B. Sözleşmenin Tahliye davası ile Sona Ermesi 
229
1. Kiraya Verenden Kaynaklanan Tahliye davası Sebepleri 
231
a. Kiraya Verenin ve Yeni Malikin İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Nasıl Yapılır? 
232
aa. Yap – İhtiyaç Gerçek ve Samimi İse Tahliye Davası Aç 
233
bb. Yap – Yeni Malikin Tahliye Hakkını Engellemek İçin Kiracılık Hakkını Tapuya Şerh Ettir 
235
cc. Yap – Sadece Kanunda Sayılan Kişilerin İhtiyaçları İçin Tahliye Davası Aç 
236
dd. Yap – Dava Aç 
238
ee. Yap – Davayı Süresinde Aç 
240
ff. Yapma –Üç Yıl Geçmeden Kiralananı Başkasına Kiralama 
243
b. Yeniden İnşa ve İmar Amacıyla Tahliye Nasıl Olur? 
244
aa. Yap – Yeniden İnşa veya İmar Gerekli İse Tahliye Yap 
245
bb. Yap – Dava Aç 
247
cc. Yap – Davayı Süresinde Aç 
248
dd. Yap – İmarca Tasdikli Mimari Projeyi ya da Avan Projeyi Mahkemeye Sun 
249
ee. Yapma –Üç Yıl Geçmeden Kiralananı Başkasına Kiralama 
250
2. Kiracıdan Kaynaklanan Tahliye Davası Sebepleri 
253
a. Yazılı Tahliye Taahhüdü ile Tahliye Nasıl Olur? 
253
aa. Yap – Kiralananın Tesliminden Sonra Yap 
255
bb. Yap – Yazılı Taahhüt Yap 
256
cc. Yapma – Beyaza İmza Atma 
258
dd. Yap – Eşin Rızasını Al 
258
ee. Yap – Temsilciye Özel Yetki Ver 
259
ff. Yap – Tahliye Taahhüdüne Kiralananın Boşaltılacağı Tarihi Yaz 
260
gg. Yap – Süresi İçerisinde İcra veya Dava Yoluna Başvur 
260
b. İki Haklı İhtar ile Tahliye Nasıl Olur? 
262
aa. Yap – Aynı Kira Yılı İçinde Farklı Aylara İlişkin İki Ayrı İhtar Gönder 
262
bb. Yap – Haklı İhtar Yap 
265
cc. Yap – İhtarı Yazılı Yap 
266
dd. Yap – Dava Aç 
267
ee. Yap – Davayı Süresi İçerisinde Aç 
267
c. Kiracının veya Eşinin Konutunun Bulunması Halinde Tahliye Davası 
269
aa. Yapma – Aynı İlçe ve Belde Sınırları İçerisinde Kiracının veya Eşinin Konutu Olduğu Bilinerek Sözleşme Yapılmışsa Tahliye Davası Açma 
270
bb. Yap – Sözleşmeye Hüküm Koy 
271
cc. Yap – Kiracının veya Eşinin Sahip Olduğu Konutun Oturmaya Elverişli Olması Halinde Tahliye Davası Aç 
271
dd. Yap – Süresinde Dava Aç 
273
III. KİRALANANIN ERKEN TAHLİYESİ 
274
A. Yapma – Kiracı Aleyhine Düzenleme Yapma 
275
B. Yap – Eşin Rızasını Al 
276
C. Yap – Taşınmazlarda Anahtar Teslimi Yap 
276
D. Yap – Yeni Bir Kiracı Bul 
277
IV. KİRA SÖZLEŞMESİ SONA ERDİKTEN SONRA NELER YAPILMALIDIR? 
281
A. Yap – Kiralananı İade Et 
281
1. Yap – Kiralanan Ne Şekilde Kiralandıysa O Şekliyle İade Et 
283
2. Yap – Kiralananın Teslim Anındaki Durumunu Sözleşmeye Yaz 
285
3. Yapma – Kiracı Aleyhine Tazminat ve Cezai Şart Kararlaştırma 
286
B. Yap – Kiralananı Gözden Geçir ve Eksiklikleri Kiracıya Hemen Bildir 
287
C. Yap – Depozitoyu İade Et 
289
Kavramlar Dizini 
291