İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerine Yönelik Müdahaleler Serhat Sezgin  - Kitap

İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerine Yönelik Müdahaleler

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
204
Barkod:
9789750292767
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
314,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Teknolojik gelişmelerin öngörülemez yükselişi bireyin özel yaşamına yönelen müdahale biçimlerini ciddi şekilde genişletmiş ve çeşitlendirmiştir. iş ilişkisi de bu bağlamda, işçinin özel yaşamına ve kişisel verilerine müdahalenin en yoğun olduğu hukuki ilişki türlerinden biridir. Söz konusu müdahaleler, iş ilişkisinin de sınırlarını aşmakta, aday işçilerin ve hatta iş sözleşmesi sona eren kimselerin de kişisel verileri, işverenlerin müdahalelerine konu olmaktadır. Bu kapsamda işverenlerin, ilgili kişilerin kişisel verilerine yönelik müdahalelerinin içerik ve hukuki sınırlarının tespit edilmesi gerekmektedir.
Kişisel verilerin korunmasının hukuki rejimi belirlenirken, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun temel metin olacağı kuşkusuzdur. Kanunla; kişisel veri, açık rıza, veri sorumlusu, veri işleyen gibi veri koruma hukukunun temel kavramları tanımlanmıştır. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel kavramların iş hukuku bakımından karşılıklarının ne olduğu ise ayrıca incelenmesi gereken bir husustur.
Çalışmanın genelinde kişisel verilerin korunması hukuku, iş hukuku perspektifinden ele alınmıştır, iş hukuku uygulamasında sıklıkla karşımıza çıkan iş başvurusu süreci, işçilerin elektronik gözetlenmesi, işçilerin cep telefonu ve internet kullanımının denetlenmesi gibi uygulamalar da veri koruma hukuku yönünden incelenerek, 8.Yargı Paketi başta olmak üzere güncel mevzuat, uygulamaya yön veren Yargıtay kararları ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararlarıyla açıklanmıştır. Çalışmanın son kısmında yine uygulamada faydalı olabilecek örnek dilekçelere de yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kişisel Veri Türleri
.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kavramı ve Şartları
.
Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülükleri
.
İşçinin Telefon ve İnternet Kullanımının Denetimi
.
Kişisel Verilere Yönelik Hukuka Aykırı Müdahaleler
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar Listesi 
11
Giriş 
13
Birinci Bölüm
İŞ İLİŞKİSİNDE KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN TEMEL ESASLAR
I. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEMELER 
17
A. Ulusal Düzenlemeler 
17
1. Genel Olarak 
17
2. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
18
3. Anayasa’daki Düzenlemeler 
23
4. Türk Borçlar Kanunu’ndaki Düzenlemeler 
26
5. İş Kanunu’ndaki Düzenlemeler 
31
6. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndaki Düzenlemeler 
34
7. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndaki Düzenlemeler 
36
B. Uluslararası Düzenlemeler 
37
1. Genel Olarak 
37
2. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Rehber İlkeleri 
37
3. Birleşmiş Milletler Düzenlemeleri 
39
4. Avrupa Konseyi Düzenlemeleri 
40
5. Avrupa Birliği Düzenlemeleri 
41
II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR TEMEL KAVRAMLARIN İŞ İLİŞKİSİNDEKİ GÖRÜNÜMÜ 
42
A. Kişisel Veri Kavramı 
42
1. Genel Olarak 
42
2. İş Hukukunda Kişisel Veri 
45
3. Kişisel Veri Türleri 
47
a. Genel Olarak 
47
b. Özel Nitelikli Kişisel Veriler 
47
B. Veri Sorumlusu Kavramı 
52
C. Veri İşleyen Kavramı 
55
D. İlgili Kişi Kavramı 
58
E. Kişisel Verilerin İşlenmesi Kavramı 
59
III. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TEMEL ESASLAR 
61
A. Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik İlkeler 
61
1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygunluk 
62
2. Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma 
64
3. Amacın Belirli, Açık ve Meşru Olması 
65
4. Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma 
67
5. İşlendikleri Amaç İçin Uygun Süre Kadar Saklanma 
68
B. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 
69
1. Genel Olarak 
69
2. Açık Rıza 
70
3. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 
74
4. Fiili İmkansızlık Nedeniyle Zorunluluk 
74
5. Sözleşme İçin Gereklilik 
75
6. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğü İçin Zorunluluk 
77
7. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati İçin Zorunluluk 
78
8. İlgili Kişi Tarafından Alenileştirilmiş Olması 
80
9. Bir Hakkın Tesisi İçin Zorunluluk 
82
C. Kişisel Verilerin Aktarılması Kavramı 
83
1. Kişisel Verilerin Aktarılması 
83
2. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması 
85
D. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülükleri 
89
1. Genel Olarak 
89
2. Aydınlatma Yükümlülüğü 
90
3. Veri Güvenliğinin Temini Yükümlülüğü 
92
4. Sicile Kayıt Yükümlülüğü 
93
E. İlgili Kişinin Hakları 
94
İkinci Bölüm
İŞVERENİN İŞÇİNİN KİŞİSEL VERİLERİNE YÖNELİK MÜDAHALELERİNİN HUKUKİ SINIRLARI
I. İŞ BAŞVURUSUNDA TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER 
99
A. Aday İşçinin Sunduğu Kişisel Veriler 
99
B. İş Başvurusunda Yöneltilen Sorular 
104
1. Genel Olarak 
104
2. Soruların Sınırlanması 
105
3. Uygulamada Yöneltilen Sorular 
109
a. Sağlık Durumuna Yönelik Sorular 
109
b. Kişisel Bilgilere Yönelik Sorular 
112
c. Adli Sicil Geçmişine Yönelik Sorular 
114
C. Üçüncü Kişilerden Elde Edilen Bilgiler 
116
II. İŞVERENİN İZLEME VE DENETLEME FAALİYETLERİNE KONU KİŞİSEL VERİLER 
117
A. İşyerinde Elektronik Gözetleme 
117
1. Genel Olarak 
117
2. İşyerinin Kamera Sistemleriyle Gözetlenmesi 
119
3. İşyerinde Giriş–Çıkış Kontrol Sistemleriyle Gözetleme 
122
4. İşçinin İşyeri Dışında Gözetlenmesi 
126
B. İşçinin Elektronik İletişiminin Denetlenmesi 
127
1. Genel Olarak 
127
2. İşçinin Telefon Kullanımının Denetimi 
130
3. İşçinin İnternet Kullanımının Denetimi 
133
C. İşyerinde Test Uygulamaları 
137
1. Genel Olarak 
137
2. Bulaşıcı Hastalıkların Tespitine İlişkin Testler 
138
3. Kişisel Becerilere ve Psikolojiye İlişkin Testler 
140
III. İŞ İLİŞKİNDE İŞÇİNİN KİŞİSEL VERİLERİNE YÖNELİK HUKUKA AYKIRI MÜDAHALELER 
142
A. İşverenin İşçinin Kişisel Verilerine Müdahalesinde Hukuka Aykırılık Sınırı 
142
B. İş İlişkisinde Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi 
150
C. İşçinin Kişisel Verilerine Yönelik Hukuka Aykırı Müdahalelere Karşı Korunması 
152
1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu açısından koruma 
152
2. Türk Ceza Kanunu Açısından Koruma 
155
3. Türk Medeni Kanunu Açısından Koruma 
159
4. İş Kanunu Açısından Koruma 
161
Sonuç 
163
EKLER
1. ÖRNEK DİLEKÇELER 
169
1.1. Veri Sorumlusuna Başvuru Dilekçesi Örnekleri 
169
1.2. Kurula Şikayet Başvurusu Dilekçesi Örnekleri 
181
2. MEVZUAT LİSTESİ 
187
3. YARARLANILAN KARARLAR 
189
Kaynakça 
191
Kavram Dizini 
199