Zamanaşımı Def'i Mehmet Akif Tutumlu  - Kitap

Zamanaşımı Def'i

1. Baskı, 
Temmuz 2019
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
432
Barkod:
9789750255489
Kapak Türü:
Ciltli
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Zamanaşımı ile ilgili olarak uygulamada karşılaşılan birçok konu ve sorunun ele alınıp incelenmesi ve çözüm yollarının gösterilmeye çalışılması, ilk defa bu çalışmada söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda tek yönlü aktarımlardan her zaman kaçındım; sorun hakkında öğreti ve uygulamadaki farklı fikirleri, kendi görüşlerimi okurun, uygulayıcının önüne sermeye çalıştım; farklı, çatışan görüşler hakkında tercih yapma ya da başka bir fikir üretme hakkı tabii ki okurun, uygulayıcının hakkı.
Dolayısıyla bu çalışma, önceki kitabın yenilenmesi veya yeniden yazılması değil, tam tersine zamanaşımının her iki hukuk dalı bakımından yeni bir bakışla, yeni bir yöntem ve üslûpla, otuz yıllık yargıçlık ve yazarlık hayatımın birikimiyle uygulamanın ihtiyaçları gözetilerek, üretilen bir çalışma olmuştur.
(Önsözden)
Kitabın Konu Başlıkları
.
Zamanaşımı Kavramı ve Tanımı–Zamanaşımının Kabul Sebepleri ve Amacı –Zamanaşımının Kısa Tarihçesi– Zamanaşımının Hukuki Niteliği
.
Def'i Kavramı– Zamanaşımı Def'i– Zamanaşımı Def'inin İtirazlar ile İlk İtirazlar ve Dava Şartlarından Farkları
.
Davada Gerçekleşen Zamanaşımı Olgusu ve Zamanaşımı Olgusu Karşısında Hâkimin Durumu
.
Zamanaşımı Def'nin İleri Sürülmesi
.
Zamanaşımı Def'nin Yasal Süresinden Sonra (Savunmanın Genişletilmesi Suretiyle)İleri Sürülmesi
.
Davadaki Konumuna Göre Zamanaşımı Def'ini İleri Sürme Hak ve Yetkisi Bulunan Kişiler
.
Milletlerarası Özel Hukukta Zamanaşımı ve Zamanaşımı Def'inin İleri Sürülmesi
.
İleri Sürme Hakkından Feragat
.
Zamanaşımı Def'inin İleri Sürülmesinin Hakkın Kötüye Kullanılması Anlamına Gelmesi
.
Türk Borçlar Kanunu'ndaki Belli Başlı Zamanaşımı Süreleri
.
Zamanaşımının İşlememesi – Zamanaşımını Durduran ve Kesen Sebepler
.
Zamanaşımı Sürelerinin Hesaplanması
.
Zamanaşımı ve İspat
.
Zamanaşımı Def'inin Karara Bağlanması Gereken Yargısal Aşama
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
19
Birinci Bölüm:
ZAMANAŞIMI KAVRAMI VE TANIMI–ZAMANAŞIMININ KABUL SEBEPLERİ VE AMACI –ZAMANAŞIMININ KISA TARİHÇESİ– ZAMANAŞIMININ HUKUKİ NİTELİĞİ
§ 1. ZAMANAŞIMI KAVRAMI 
21
§ 2. ZAMANAŞIMINININ TANIMI 
22
§ 3. ZAMANAŞIMININ KURUMUNUN KABUL SEBEPLERİ VE AMACI 
25
§ 4. ZAMANAŞIMININ KISA TARİHÇESİ 
27
§ 5. ZAMANAŞIMININ HUKUKİ NİTELİĞİ 
30
İkinci Bölüm:
DEF’İ KAVRAMI– ZAMANAŞIMI DEF’İ– ZAMANAŞIMI DEF’İNİN İTİRAZLAR, İLE İLK İTİRAZLAR VE
DAVA ŞARTLARINDAN FARKLARI
§ 6. DEF’İ KAVRAMI VE DEF’İ TÜRLERİ 
33
I. Def’i Kavramı 
33
II. Def’i Türleri 
35
§ 7. ZAMANAŞIMI DEF’İ 
36
§ 8. ZAMANAŞIMI DEF’İ İLE İTİRAZLAR ARASINDAKİ FARKLAR 
39
§ 9. ZAMANAŞIMI DEF’İ İLE İLK İTİRAZLAR ARASINDAKİ FARKLAR 
42
§ 10. ZAMANAŞIMI DEF’İ İLE DAVA ŞARTLARI ARASINDAKİ FARKLAR 
44
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
DAVADA GERÇEKLEŞEN ZAMANAŞIMI OLGUSU VE
ZAMANAŞIMI OLGUSU KARŞISINDA HÂKİMİN DURUMU
§ 11. DAVADA GERÇEKLEŞEN ZAMANAŞIMININ OLGUSU 
45
§ 12. ZAMANAŞIMINI OLGUSU KARŞISINDA HÂKİMİN DURUMU 
48
I. Zamanaşımının Hâkim Tarafından Re’sen Gözetilemeyeceği İlkesi (TBK m.161) 
48
II. Dava Dışında İleri Sürülmüş Olan Zamanaşımı Def’i Karşısında Hâkimin Durumu 
48
III. TBK m.161 Hükmünün Hâkimin Tarafsızlığı İlkesi ile İlişkisi 
50
Dördüncü Bölüm:
ZAMANAŞIMI DEF’NİN İLERİ SÜRÜLMESİ
§ 13. YAZILI YARGILAMA USULÜNDE 
53
I. İlk Cevap Dilekçesinde 
53
A. Cevap Dilekçesinin Verilme Süresi 
53
1. Normal Süre 
53
2. Ek Cevap Süresi 
54
II. İkinci Cevap Dilekçesinde 
57
III. Zamanaşımı Def‘inin Cevap Dilekçesinde Yer Alması 
57
A. Yasal Dayanak 
57
B. Dilekçedeki Sıra 
58
C. Kullanılan İfade 
58
D. Zamanaşımı Def’ine Gerekçe Gösterme Zorunluluğu Var mıdır? 
64
E. Cevap Dilekçesi Dışında (Başka Bir Dilekçe ile) Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülüp Sürülemeyeceği 
65
IV. Cevap Dilekçesi Vermeyen Davalının Durumu 
66
V. Islah Talebine Karşı Zamanaşımı Def’inin Beyan Dilekçesinde İleri Sürülmesi 
67
§ 14. BASİT YARGILAMA USULÜNDE 
68
I. Genel Olarak 
68
II. Tek Cevap Dilekçesi Verme İlkesi 
69
III. Ek Cevap Süresi ve Diğer Hususlar 
71
Beşinci Bölüm:
ZAMANAŞIMI DEF’NİN YASAL SÜRESİNDEN SONRA (SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ SURETİYLE)
İLERİ SÜRÜLMESİ
§ 15. KARŞI TARAFIN AÇIK MUVAFAKATİ İLE 
73
§ 16. ÖN İNCELEME DURUŞMASINDA KARŞI TARAFIN YOKLUĞUNDA 
74
§ 17. ISLAH YOLUYLA 
76
I. 1086 Sayılı HUMK Dönemi 
76
A. Süresinde Cevap Dilekçesi Verilmemiş Olsa Bile Islahla Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülebileceği Görüşü 
76
B. Süresinde Verilen Cevap Dilekçesinde Belirtilmesi Unutulan Zamanaşımı Def’inin Islahla İleri Sürülebileceği Görüşü 
77
II. 6100 Sayılı HMK’den Sonraki Dönem 
77
Altıncı Bölüm:
DAVADAKİ KONUMUNA GÖRE ZAMANAŞIMI DEF’İNİ
İLERİ SÜRME HAK VE YETKİSİ BULUNAN KİŞİLER
§ 18. DAVALI 
103
§ 19. İHTİYARİ DAVA ARKADAŞI KONUMUNDAKİ DAVALILAR 
104
I. Genel Olarak 
104
II. Müteselsil Borçlulukta Durum 
111
§ 20. MECBURİ DAVA ARKADAŞI KONUMUNDAKİ DAVALILAR 
116
§ 21. DAVALININ YANINDA YER ALAN FER’İ MÜDAHİLİN DURUMU 
118
§ 22. ASLİ MÜDAHALE DAVASINDA DAVALILARIN DURUMU 
119
§ 23. DAVALIYI TEMSİL EDEN İHBAR OLUNANIN DURUMU 
120
Yedinci Bölüm:
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI VE ZAMANAŞIMI DEF’İNİN İLERİ SÜRÜLMESİ
§ 24. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI 
123
§ 25. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI DEF’İNİN İLERİ SÜRÜLMESİ 
129
Sekizinci Bölüm:
ZAMANAŞIMI DEF’İNİ
İLERİ SÜRME HAKKINDAN FERAGAT
§ 26. ZAMANAŞIMINDAN VE ZAMANAŞIMI DEF’İNDEN FERAGAT 
131
§ 27. Birlikte Borçlularda Durum 
134
Dokuzuncu Bölüm:
ZAMANAŞIMI DEF’İNİN İLERİ SÜRÜLMESİNİN
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ANLAMINA GELMESİ
§ 28. GENEL OLARAK HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI 
135
§ 29. ZAMANAŞIMI DEF’İNİN İLERİ SÜRÜLMESİNİN HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ANLAMINA GELMESİ 
137
I. Borçlunun Oyalayıcı Davranışları ile Zamanaşımı Süresinin Geçirilmiş Olması 
137
II. Borçlunun Güven Verici Davranışları ile Zamanaşımı Süresinin Geçirilmiş Olması 
141
III. Borçlunun Çelişkili Davranışları ile Zamanaşımı Süresinin Geçirilmiş Olması 
142
Onuncu Bölüm:
TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDAKİ
BELLİ BAŞLI ZAMANAŞIMI SÜRELERİ
§ 30. ON YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ 
145
§ 31. BEŞ YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ 
162
I. Kira Bedelleri, Anapara Faizleri ve Ücret Gibi Diğer Dönemsel Edimler 
162
II. Otel, Motel, Pansiyon ve Tatil Köyü Gibi Yerlerdeki Konaklama Bedelleri ile Lokanta ve Benzeri Yerlerdeki Yeme İçme Bedelleri 
166
III. Küçük Sanat İşlerinden ve Küçük Çapta Perakende Satışlardan Doğan Alacaklar 
166
IV. Bir Ortaklıkta, Ortaklık Sözleşmesinden Doğan ve Ortakların Birbirleri Veya Kendileri ile Ortaklık Arasındaki; Bir Ortaklığın Müdürleri, Temsilcileri, Denetçileri ile Ortaklık Veya Ortaklar Arasındaki Alacaklar 
167
V. Vekâlet, Komisyon ve Acentalık Sözleşmelerinden, Ticari Simsarlık Ücreti Alacağı Dışında, Simsarlık Sözleşmesinden Doğan Alacaklar 
167
VI. Yüklenicinin Yükümlülüklerini Ağır Kusuruyla Hiç Ya Da Gereği Gibi İfa Etmemesi Dışında, Eser Sözleşmesinden Doğan Alacaklar 
168
§ 32. İKİ YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ 
170
I. Haksız Fiil Zamanaşımı 
170
II. Sebepsiz Zenginleşme Zamanaşımı 
171
§ 33. CEZA ZAMANAŞIMI (UZAMIŞ) SÜRESİ 
171
I. Genel Olarak 
171
II. Ceza Zamanaşımı Kavramı ve Uygulanma Koşulları 
173
A. Kavram 
173
B. Uygulanma Koşulları 
174
1. Haksız Fiilin Ceza Kanunlarına Göre Suç Teşkil Etmesi 
174
a. Ceza Kanunları İbaresi 
174
b. Beraat Kararının Bağlayıcılığı Sorunu 
175
c. İşlenen Suçun Şikâyete Bağlı Olup Olmaması–Mağdurun Şikâyetçi Olmaması–Şikâyet Süresinin Geçirilmiş Olması 
176
d. Takipsizlik Kararının Etkisi 
177
e. Zarar Görenin Kamu Davasına Katılmamış Olması 
177
f. Sanık Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilmiş Olmasının Ceza Zamanaşımının Uygulanmasına Engel Teşkil Etmediği 
178
g. Sanık Hakkında Güvenlik Tedbirine Hükmedilmiş Olması 
179
h. Failin Cezai Sorumluluğunun Bulunmaması 
179
ı. Genel Affın Etkisi 
179
i. Özel Affın Etkisi 
180
2. Ceza Zamanaşımının Daha Uzun Olması 
180
3. Ceza Zamanaşımının Kişiler Yönünden Uygulanması 
181
4. Ceza Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması 
187
a. Sürenin İşlemeye Başlayacağı Tarih 
187
b. Ceza Davası Devam Ettiği Sürece Hukuk Davasının Açılabileceği– Zamanaşımının Dolmamış Olacağı 
188
c. Maluliyet Bakımından Gelişen Bir Durumun Olup Olmadığı 
189
d. Durma ve Kesme Nedenleri Hususunda TBK Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği 
191
5. Tazminat Davasının Trafik Kazasından Kaynaklanması 
192
§ 34. DAHA UZUN VE DAHA KISA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 
194
I. Daha Uzun Zamanaşımı Süreleri 
194
II. Daha Kısa Zamanaşımı Süreleri 
194
§ 35. ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILMASI 
195
On Birinci Bölüm:
ZAMANAŞIMININ İŞLEMEMESİ–
ZAMANAŞIMINI DURDURAN VE KESEN SEBEPLER
§ 36. ZAMANAŞIMININ İŞLEMEYECEĞİ DURUMLAR 
197
I. Genel Olarak 
197
II. Bazı Özel Sebepler 
198
A. İpoteğin Tapu Kütüğüne Tescil Edilmiş Olması 
198
B. Mirasçılar Arasındaki Alacaklar Bakımından 
199
C. Devam Eden Zilyetlik Bakımından 
200
D. Özel Mevzuatta Zamanaşımına Uğramayacağı Bildirilen Alacaklar 
200
E. Muvazaa Davalarında Zamanaşımının Söz Konusu Olmaması 
202
§ 37. ZAMANAŞIMINI DURMASI 
202
I. Kavram ve Genel Açıklamalar 
202
A. Genel Açıklamalar 
202
B. Kavram 
203
II. Zamanaşımını Durduran Sebepler 
204
A. Velâyet Süresince, Çocukların Ana ve Babalarından Olan Alacakları İçin 
204
B. Vesayet Süresince, Vesayet Altında Bulunanların Vasiden Veya Vesayet İşlemleri Sebebiyle Devletten Olan Alacakları İçin 
205
C. Evlilik Devam Ettiği Sürece, Eşlerin Diğerinden Olan Alacakları İçin 
207
D. Hizmet İlişkisi Süresince, Ev Hizmetlilerinin Onları Çalıştıranlardan Olan Alacakları İçin 
211
E. Borçlu, Alacak Üzerinde İntifa Hakkına Sahip Olduğu Sürece 
213
F. Alacağı, Türk Mahkemelerinde İleri Sürme İmkânının Bulunmadığı Sürece 
214
G. Alacaklı ve Borçlu Sıfatının Aynı Kişide Birleşmesinde, Birleşmenin İleride Geçmişe Etkili Olarak Ortadan Kalkması Durumunda, Bu Durumun Ortaya Çıkmasına Kadar Geçecek Süre 
215
III. Kanunda Sayılan Durdurma Sebeplerinin Sınırlı Olup Olmadığı 
215
A. Genel Olarak 
215
B. Bazı Özel Kanun Hükümleri 
216
1. Tereke Defterinin Tutulmasında 
216
2. Taşınmaz Rehninde 
216
3. İcra ve İflâs Kanununda 
217
4. Bankacılık Kanununda 
218
5. Arabuluculuk Sürecinde 
218
C. Yorumun Rolü 
219
IV. Zamanaşımının Durmasının Sonuçları 
220
§ 38. ZAMANAŞIMINI KESEN SEBEPLER 
221
I. Genel Olarak 
221
II. Zamanaşımının Kesilme Sebepleri 
223
A. Alacaklının Fiillerinden Kaynaklanan Sebepler 
223
1. Dava Açılması 
223
a. Türk Mahkemelerinde 
223
aa. Genel Olarak 
223
ab. Özel Durumlar 
226
aba. Kısmi Davada 
226
abb. Belirsiz Alacak Davasında 
227
abc. Tespit Davasında 
231
abca. Müspet Tespit Davasında 
231
abcb. Menfi Tespit Davasında 
231
abd. Karşı Davada 
234
abe. Davanın İhbarında 
234
abf. Davaya Müdahalede 
235
abfa. Asli Müdahalede 
235
abfb. Fer'i Müdahalede 
235
abfc. Kamu Davasına Katılmada 
236
abg. Davanın Islahında 
236
b. Yabancı Mahkemelerde 
238
2. Geçici Hukuki Korumalar 
240
a. Delillerin Tespitinde 
240
b. İhtiyati Tedbirde 
241
c. İhtiyati Hacizde 
241
d. Adli Yardımda 
243
3. Alacaklının Def’i İleri Sürmesi 
245
4. Alacaklının Hakeme Başvurması 
245
a. İç Tahkime Başvurulması 
245
b. Milletlerarası Tahkime Başvurulması 
246
c. Hakem–Bilirkişiye Başvurulması 
247
d. Tüketici Hakem Heyetine Başvurulması 
247
5. Alacaklının İcra Takibinde Bulunması 
248
a. Takibin Şekli ve Zamanaşımının Kesilme Anı 
248
b. Yetkisiz İcra Dairesinde Yapılan Takibin Zamanaşımına Etkisi 
251
B. Borçlunun Fiillerinden Kaynaklanan Sebepler 
252
1. Borçlunun Borcunu İkrar Etmesi 
252
a. İkrarın Anlamı 
252
b. İkrarın Şekli ve Zamanı 
253
III. Zamanaşımının Kesilmesinin Sonuçları 
257
IV. Davanın Reddinde Ek Süre 
258
A. Genel Olarak 
258
1. Ek Sürenin Koşulları 
260
a. Davanın veya Def’inin TBK. m.158’de Belirtilen Nedenlerden Biriyle Reddedilmiş Olması 
260
aa. Mahkemenin Yetkisiz veya Görevsiz Olması 
260
bb. Ret Kararının Düzeltilebilir veya Şekle (Usule) İlişkin Bir Hataya Dayanması 
261
cc. Davanın Süresinden Önce Açılmış Olması 
264
b. Ret Kararının Kesinleşmiş Olması 
264
c. Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Bulunması 
265
On İkinci Bölüm:
ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN HESAPLANMASI
§ 39. DAVADA UYGULANMASI GEREKEN ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN TESPİTİ 
269
§ 40. ZAMANAŞIMI SÜRELERİN HESABI 
271
I. Genel İlkeler 
271
II. Sürelerin Yanlış Yorumu ve Hesaplanmasının Adil Yargılanma Hakkını İhlal Etmesi 
273
§ 41. ZAMANAŞIMI SÜRELERİN İŞLEMEYE BAŞLADIĞI TARİH 
279
I. Genel Olarak 
279
II. Sözleşmeden Doğan Alacaklarda 
280
A. Sözleşmenin Hiç İfa Edilmemesi 
280
B. Sözleşmenin Gereği Gibi İfa Edilmemesi 
282
C. Halefiyet Durumunda 
284
1. Genel Olarak 
284
2. Sigortacının Durumu 
285
III. Haksız Fiil Zamanaşımında 
295
A. Zararın Öğrenilmesi Kavramı 
296
B. Kesin Raporun Verilmesi ve Bunun Öğrenilmesi 
297
C. Maluliyet Durumunda Zamanaşımı Sürelerinin İşlemeye Başlaması 
298
D. Gelişen Durumun Varlığı 
300
E. Bedensel (Maddi) Zararın TL Olarak Bilirkişi Raporu ile Tespiti ve Zarar Görene Tebliği tarihinden İtibaren Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başlayacağı 
302
F. Haksız Fiil Sona Ermeden Zamanaşımının Başlamayacağı 
303
G. Küçük veya Kısıtlı Açısından Öğrenme Tarihinin Esas Alınamayacağı 
305
Ğ. Ceza Zamanaşımı Süresinin Dolmamış Olması 
306
H. Zarara Uğrayan Kamu Kurumu Açısından Sürenin Başlaması 
307
İ. Zarara Uğrayan Tüzel Kişi Açısından Sürenin Başlaması 
309
J. Zarara Uğrayan Tacirler Açısından Sürenin Başlaması 
309
K. Zarar Görenin Mirasçıları Yönünden Zamanaşımının İşlemesi 
310
L. Failin–Tazminat Yükümlüsünün Kim Olduğunun Bilinmesi 
311
M. Rücu Davalarında Zamanaşımının İşlemeye Başladığı Tarih 
313
1. Genel Olarak 
313
2. SGK’nin Rücuan Tazminat Davaları Bakımından 
314
3. Bağ–Kur’un Rücuan Tazminat Davaları Bakımından 
316
4. Diğer Rücu Davaları Bakımından 
318
N. Eylemin Hukuka Aykırılığının Yargı Kararı ile Tespiti 
319
O. Haksız Fiilin Tekrar Etmesi Hâlinde Her Fiil İçin Ayrı Bir Sürenin İşlemeye Başlaması 
320
P. Sonradan Ortaya Çıkan Zararlar Bakımından Zamanaşımının İşlemeye Başladığı Tarih 
321
IV. Sebepsiz Zenginleşme Zamanaşımında 
325
On Üçüncü Bölüm:
ZAMANAŞIMI VE İSPAT
§ 42. İSPAT KAVRAMI, İSPATIN KONUSU, İSPAT HAKKI, İSPAT YÜKÜ VE İSPAT YÜKÜNÜN DAĞILIMI 
349
I. İspat Kavramı 
349
II. İspatın Konusu 
349
III. İspat Hakkı 
350
IV. İspat Yükü 
351
V. İspat Yükünün Dağılımı, Buna İlişkin Normlar ve Uygulamalar 
352
A. Genel Olarak 
352
B. İspat Yükünün Dağılımına İlişkin Normlar 
352
1. Genel Hükümler 
352
§ 43. ZAMANAŞIMI VE ZAMANAŞIMI DEF’İ KONUSUNDA İSPAT YÜKÜ VE İSPATIN KAPSAMI 
353
I. Zamanaşımı Süresinin Tespiti 
353
II. Zamanaşımı Süresinin Başlaması 
354
III. Zamanaşımının Durması ve Kesilmesi 
355
IV. Zamanaşımının Süresinin Dolduğu İddiasının İspat Yükü 
356
V. Zamanaşımı ile İlgili Hukuki Sorunların Çözümü 
357
On Dördüncü Bölüm:
ZAMANAŞIMI DEF’İNİN KARARA BAĞLANMASI GEREKEN YARGISAL AŞAMA
§ 44. ÖN İNCELEME DURUŞMASININ TAMAMLANMASINDAN SONRA– TAHKİKATA GEÇMEDEN ÖNCE 
359
I. Zamanaşımı Def’inin Ön İnceleme Duruşması Tamamlandıktan Sonra Karara Bağlanması 
360
II. Tahkikata Geçmeden Önce Zamanaşımı Def’inin Karara Bağlanması 
367
On Beşinci Bölüm:
ZAMANAŞIMI DEF’İ HAKKINDA KARAR VERİLMESİ KARARIN GEREKÇESİ–KABUL VE RET KARARLARININ
HUKUKİ NİTELİKLERİ
§ 45. ZAMANAŞIMI DEF’İ HAKKINDA KARAR VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
375
I. Genel Olarak 
375
II. Zımni Ret Mümkün mü? 
378
§ 46. KARARIN GEREKÇESİ 
379
§ 47. ZAMANAŞIMI HÜKÜMLERİNİN DOĞRU UYGULANMASI 
384
I. Genel Olarak 
384
II. Zamanaşımı Kurallarının Hatalı Yorumlanması–Mahkemeye Erişim Hakkının İhlali 
393
III. Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması 
393
§ 48. ZAMANAŞIMI DEF’İ İLE İLGİLİ ARA KARARLARI 
399
I. Zamanaşımı Def’i ile Diğer İtirazların Karara Bağlanmasında Sıra 
399
A. Zamanaşımı Def’i– Yargı Yolu ve Görev İtirazı 
399
B. Zamanaşımı Def’i– Yetki İtirazı 
399
C. Zamanaşımı Def’i– Husumet İtirazı 
400
D. Zamanaşımı Def’i– Hak Düşürücü Süre İtirazı 
401
E. Zamanaşımı Def’i –Diğer Süre İtirazları 
401
F. Zamanaşımı Defi– Ödeme (Tediye) İtirazı 
402
G. Zamanaşımı Def’i– Takas Savunması (Def’i) 
402
H. Zamanaşımı Def’i– Mahsup Savunması 
405
İ. Zamanaşımı Defi– İhbarın Yapılmadığı Def’i 
405
II. Zamanaşımı Def’inin Reddi Kararı 
406
A. Zamanaşımı Def’inin Reddine İlişkin Kararın Ara Kararı Şeklinde Tesisi Gerektiği 
406
B. Zamanaşımı def’inin Reddine İlişkin Ara Kararından Dönülmesinin Mümkün Olup Olmadığı 
407
§ 49. ZAMANAŞIMI DEF’İNİN KABULÜNE İLİŞKİN NİHAİ KARAR 
414
I. Kabul Kararının Niteliği 
414
II. Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Reddine İlişkin Kararın Özellileri 
415
III. Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Reddi Hâlinde Yargılama Giderleri ve Vekâlet Ücreti 
416
A. Yargılama Giderleri 
416
B. Vekâlet Ücreti 
416
IV. Davanın Hem Zamanaşımından Hem de Esastan Reddine Karar Verilemeyeceği 
418
Kaynakça 
419
Kavram Dizini 
431