Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlar Dr. Merve Bihter Akıcı  - Kitap

Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlar

1. Baskı, 
Temmuz 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
207
Barkod:
9786052643693
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
257,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Ülkemizde Sınai Mülkiyet Kanunu, marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin başvuruları, tescil ve tescil sonrası işlemleri ve bu hakların ihlaline dair hukuki ve cezai yaptırımları düzenlemektedir. SMK'nın ‘Patent ve Faydalı Model' başlıklı dördüncü kitabında patent ve faydalı modellere ilişkin temel düzenlemelerin yanında 113. maddeden itibaren çalışan buluşlarına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.
Çalışmamızın konusunu oluşturan yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar ile kamu destekli projelerde ortaya çıkan buluşlar ise, SMK'nın çalışan buluşlarının düzenlendiği beşinci kısmında sırasıyla md. 121 ve 122'de düzenlenmektedir. Çalışmamızla ilgili bir diğer düzenleme ise, Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik'tir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluş Kavramı
.
Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşların Hukuki Niteliği ve İlgili Düzenlemelere İlişkin Değerlendirme
.
Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlarda Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
.
Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşların Ticarileştirilmesi ve Bu Buluşlara İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
İÇİNDEKİLER 
7
KISALTMALAR 
15
GİRİŞ 
19
§ 1. KONUNUN SUNULMASI 
19
§ 2. İNCELEME YÖNTEMİ 
24
BİRİNCİ BÖLÜM
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN VE KAMU DESTEKLİ PROJELERDE ORTAYA ÇIKAN BULUŞ KAVRAMI
§1. GENEL OLARAK BULUŞ KAVRAMI 
27
I. Buluş 
27
II. Buluşçu ve Buluş Sahibi 
28
III. Patent Hakkı 
31
1. Genel Olarak 
31
2. Patent Verilebilirlik Şartları 
33
§2. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BULUŞ 
35
I. Genel Olarak 
35
II. İlgili Düzenlemeler 
37
1. Diğer Hukuk Sistemlerinde 
37
A. AB Hukukunda 
37
B. ABD Hukukunda 
38
2. Türk Hukukunda 
43
A. SMK Öncesi Dönem 
43
B. SMK Dönemi 
44
§3. KAMU DESTEKLİ PROJELERDE ORTAYA ÇIKAN BULUŞ 
46
I. Genel Olarak 
46
II. İlgili Düzenlemeler 
46
1. Diğer Hukuk Sistemlerinde 
46
2. Türk Hukukunda 
47
III. Unsurları 
49
1. Kamu Kurum ve Kuruluşları 
49
2. Üçlü İlişkinin Söz Konusu Olduğu Durumlarda: Müşteri Kurum 
50
A. Genel Olarak Üçlü İlişki 
50
B. Müşteri Kurum 
50
a. Genel Olarak 
50
b. TÜBİTAK Projelerinde Müşteri Kurum 
52
3. Kamu Kurum veya Kuruluşlarınca Destek Verilmiş Olması 
52
A. Desteğin Miktarı 
52
B. Desteğin Kapsamı 
53
IV. Kapsam Dışı Buluşlar 
53
V. Öğretim Üyeleri, Stajyerler ve Öğrencilerin Buluşlarının SMK md. 122
Kapsamında Değerlendirilmesi 
54
VI. Yabancı Ortaklı Projeler 
55
VII. TÜBİTAK Destek Programlarının İncelenmesi 
55
1. TÜBİTAK 
55
A. Genel Olarak 
55
B. Hukuki Statüsü 
56
C. Proje Çağrıları 
56
D. Müşteri Kurum 
57
E. Hak Sahipliği 
58
a. Genel Olarak 
58
b. 1007 Programı 
58
c. 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Getirilen
Düzenleme 
60
d. Değerlendirme 
61
2. Yükseköğretim Kurumunun TÜBİTAK Destek Programından
Yararlanması 
62
3. TÜBİTAK Bünyesinde Yürütülen Projeler 
63
VIII. Yükseköğretim Kurumunun Kamu Destekli Projenin Tarafı Olması
Halinde Durum 
64
İKİNCİ BÖLÜM
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN VE KAMU DESTEKLİ PROJELERDE ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE İLGİLİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
§1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN VE KAMU DESTEKLİ PROJELERDE ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ 
65
I. Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlar 
65
1. Kural: Hizmet Buluşu Niteliği 
65
A. Tanım 
65
B. Unsurları 
66
a. Buluşun Çalışan Tarafından Gerçekleştirilmiş Olması 
66
aa. SMK ve Yönetmelik’te yer Alan Düzenleme 
66
aaa. Genel Olarak 
66
bbb. Yükseköğretim Kurumları Açısından Çalışan Kavramı 
67
aaaa. Genel Olarak 
67
bbbb. Öğrenciler 
69
cccc. Stajyerler 
69
dddd. Kamu Çalışanları 
70
eeee. Yükseköğretim Kurumlarındaki Diğer Kişiler 
71
bb. Diğer Düzenlemeler 
72
b. Buluşun Yükümlü Olunan Faaliyet Gereği Gerçekleştirilmiş Olması 
74
aa. SMK’da Yer Alan Düzenleme 
74
bb. Yükümlü Olunan Faaliyetin Tespiti 
74
cc. Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlar Açısından Yükümlü Olunan Faaliyetin Tespiti 
75
aaa. Genel Olarak 
75
bbb. Yükseköğretim Kanunu’nun İlgili Maddelerine
İlişkin Değerlendirme 
76
ccc. Öğretim Üyelerinin Bilimsel Araştırma ve Yayım
Yükümlülüğü 
78
c. Buluşun Büyük Ölçüde İşletme veya Kamu İdaresinin
Deneyim ve Çalışmalarına Dayanılarak Gerçekleştirilmiş
Olması 
79
aa. SMK’da Yer Alan Düzenleme 
79
bb. Buluşun Yükseköğretim Kurumunun Deneyim ve
Çalışmalarına Dayanılarak Gerçekleştirilmiş Olması 
79
cc. SMK ile Yönetmelik Arasındaki Çelişkinin
İncelenmesi 
82
d. Buluşun İş İlişkisi Sırasında Gerçekleştirilmiş Olması 
84
aa. Genel Olarak 
84
bb. İspat Yükü 
87
e. Buluşun Yükseköğretim Kurumunda Gerçekleştirilmiş
Olması 
87
f. Buluşun Bilimsel Çalışmalar veya Araştırmalar
Sonucunda Gerçekleştirilmiş Olması 
89
2. İstisna: Serbest Buluş Niteliği 
89
3. Özel Durumlar 
91
A. Genel Olarak 
91
B. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar–Ge Merkezleri 
92
a. Genel Olarak 
92
b. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Yükseköğretim
Kurumları Arasındaki İlişki 
95
c. SMK md. 121.9 Kapsamında Sözleşme İlişkileri Çerçevesinde Gerçekleştirilen Buluşlar 
98
C. Uygulamada İzlenmesi Gereken Yol 
101
II. Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlar 
101
§2. İLGİLİ DÜZENLEMELERİN HUKUKİ NİTELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME 
103
I. İlgili Düzenlemelerin İş Hukukundaki Hükümler Karşısındaki Durumu 
103
1. Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlar Açısından 
103
A. Genel Olarak 
103
B. İş Hukukunda İşçi Lehine Yorum Kuralı 
105
C. SMK ve İş Hukuku Mevzuatındaki İlgili Hükümlerin Emredici
Niteliği 
106
D. Hakkaniyete Aykırılık Denetimi 
107
a. Genel Olarak 
107
b. Hakkaniyete Aykırılık İtirazı 
109
c. Hukuki Sonucu 
110
2. Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlar Açısından 
111
II. İlgili Düzenlemelerin Anayasa’ya Uygunluk Açısından İncelenmesi 
112
1. Akademik Özgürlük Kavramı 
112
A. Genel Olarak 
112
B. Yayın Özgürlüğü 
115
a. Pozitif Yayın Özgürlüğü 
115
b. Negatif Yayın Özgürlüğü 
117
2. Değerlendirme 
117
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN VE KAMU DESTEKLİ PROJELERDE ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARDA TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BULUŞLARDA 
119
I. Buluş Bildirimi 
119
1. Genel Olarak 
119
2. Buluş Bildiriminin Zamanı 
121
3. Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden Sonra Ortaya Çıkan Buluşlarda
Bildirim 
123
4. Buluş Bildiriminde Bulunulmaması 
124
5. Buluşun Birden Fazla Kişi Tarafından Gerçekleştirilmesi Halinde
Buluş Bildirimi 
124
6. Buluşun Birden Fazla Yükseköğretim Kurumunu İlgilendirmesi
Halinde Buluş Bildirimi 
124
7. Buluş Bildiriminin Yapılacağı Merci 
125
8. İş Değişikliği Halinde Buluş Bildirimi 
126
9. Buluş Bildiriminin Bildirimi Alan Tarafından Kabul Edilmemesi 
127
10. Buluşun Gizli Tutulması 
127
11. Buluş Bildirim Formları 
128
A. Genel Olarak 
128
B. Özellik Arz Eden Hususlar 
129
II. Başvuru Bildirimi 
130
1. Genel Olarak 
130
2. Başvuru Bildiriminde Bulunulmaması 
131
A. Genel Olarak 
131
B. Gasp Davası 
131
3. Başvuru Bildiriminde Bulunulmamasından Dolayı Oluşacak
Zarardan Sorumluluk 
132
III. Hak Talebi 
133
1. Genel Olarak 
133
2. Hak Talep Edilmesinin Sonuçları 
136
A. Yurtiçinde Patent Başvurusu 
136
B. Yükseköğretim Kurumunun Patent Başvurusu Yapmaktan Kaçınması ve Başvuru Yükümlülüğünün Sona Erdiği Durumlar 
137
a. Genel Olarak 
137
b. Ticari Sır Kavramı 
138
C. Yurt Dışında Patent Başvurusu 
140
D. Hak Sahipliğinden Sonradan Vazgeçme 
142
IV. Adın Belirtilmesini Talep Etme Hakkı 
143
V. Gelir Paylaşımı 
144
1. Hak Talebinde Bedel 
144
2. Bedelin Miktarı 
145
3. Teknik İyileştirme Tekliflerinde Bedel 
146
4. Bedelin Hesaplanması 
146
A. Genel Olarak 
146
B. Taraflarca Belirlenmesi 
148
a. Genel Olarak 
148
b. Taraflar Arasında İmzalanacak Sözleşme veya Benzeri Hukuk İlişkisinin Geçerlilik Şartı 
149
C. Hesaplama Yöntemleri 
150
a. Genel Olarak 
150
b. Buluşun Ekonomik Değeri 
151
c. Yükseköğretim Kurumunda Kullanılan Buluşlarda Buluştan Elde Edilen Kazanç 
153
d. Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nin
Uygulanmasında Kullanılmak Üzere Belirlenen Kazanç 
153
e. Kıyas Yöntemi 
154
f. Buluştan Sağlanan Yarar Yöntemi 
155
g. Tahmin Yöntemi 
156
h. Yükseköğretim Kurumunda Kullanılmayan Buluştan Elde Edilen Kazanç 
156
i. Katkı Faktörünü Hesaplama Yöntemi 
157
j. Bedel Ödeme Yükümlülüğünün Sona Ermesi 
159
aa. Genel Olarak 
159
bb. Buluşun Korunabilir Olmadığının Tespitinde 
160
aaa. İtiraz Üzerine Açılacak Dava ile Sona Erme 
161
bbb. Patent Başvurusunun Reddi ile Sona Erme 
161
ccc. Hükümsüzlük Kararı ile Sona Erme 
161
5. Bedelin Akıbeti 
162
6. Teşvik Ödülü 
163
A. Genel Olarak 
163
B. Patentin Hükümsüzlüğü Halinde Teşvik Ödülü 
164
VI. Özel Durumlar 
165
1. Gelirin Belirlenme Zamanı 
165
2. Yükseköğretim Kurumunun Hissesine Düşen Gelir ile İlgili
Yönetmelik’te Yer Alan Düzenleme 
166
3. Buluştan Elde Edilen Gelirin Kapsamı 
166
§2. KAMU DESTEKLİ PROJELERDE ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARDA 
167
I. Bildirim Yükümlülüğü 
167
II. Hak Sahipliği Talebi 
168
III. Bilgi Talep Etme Hakkı 
169
IV. Başvuru Yapma Yükümlülüğü 
169
V. Adın Belirtilmesini Talep Etme Hakkı 
170
V. Sır Saklama Yükümlülüğü 
170
1. Proje Sahibi Açısından 
170
2. Kamu Kurumu ve Müşteri Kurum Açısından 
171
VI. Bedelsiz Lisans Hakkı 
171
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN VE KAMU DESTEKLİ PROJELERDE ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARIN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE BU BULUŞLARA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ
§1. BULUŞUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ 
173
I. Genel Olarak 
173
II. Teknoloji Transfer Ofisleri ile Ticarileştirme 
176
III. Üniversitelerde Döner Sermaye Sistemi 
181
§2. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ 
182
I. Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlar Açısından 
182
1. Uyuşmazlıkların Mahkemeler Yoluyla Çözümlenecek Olması Halinde Durum 
182
2. Tahkim 
184
A. Genel Olarak 
184
B. İlgili Düzenlemeler 
185
3. Arabuluculuk 
188
II. Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlar Açısından 
190
SONUÇ 
191
KAYNAKÇA 
195