Yükseköğretim Ceza ve Disiplin Soruşturması Yönetici – Personel – Öğrenci Bahattin Duman  - Kitap

Yükseköğretim Ceza ve Disiplin Soruşturması

Yönetici – Personel – Öğrenci

8. Baskı, 
Kasım 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
548
Barkod:
9789750289057
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
655,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
7. baskı
Nisan 2021
520,00
295,00 (%43)
6. baskı
Haziran 2016
550,00
49,00 (%91)
Kitabın Açıklaması
Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının yönetici, öğretim elemanı ve memurlarının görevlerinin genel idareden farklı özellikler taşıması, bunlara ilişkin adli ve idari soruşturma kurallarının da farklı olmasına yol açmıştır. Diğer taraftan yükseköğretim öğrencilerinin öğrencilik sırasında işleyeceği disiplin suçları ve bunlara verilecek cezalar ayrı bir düzenlemeye tabi tutulmuştur.
Kitapta; yükseköğretimdeki ceza ve disiplin soruşturmasına ilişkin mevzuat, yargı kararları, açıklama ve örneklerle desteklenerek verilmiş, böylece hem yetkili amir ve soruşturmacıların yapacağı işlemlere hem de hakkında işlem yapılan kişilerin bu konuda tabi olduğu yükümlülükler ile kullanacakları haklara açıklık getirilmiştir.
Son iki yılda yükseköğretim ceza ve disiplin soruşturmasına ilişkin mevzuatta, yargı kararları istikametinde önemli değişiklikler olduğundan kitap; bu yenilik ve değişiklikler ile konuya ilişkin yargı kararları ışığında güncellenmiş, ulaşımda kolaylık sağlamak üzere yargı kararlarına konu başlığı eklenmiştir.
Alanında tek rehber olan kitap, tüm ilgililerinin elinin altında bulunması gereken bir çalışmadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Mevzuat
.
Açıklama
.
Yargı Kararları
.
Örnekler
Kitabın İçindekileri
8. Baskıya Önsöz 
5
Kısaltmalar 
15
Birinci Kısım
Temel İlkeler ve Mevzuat
Birinci Bölüm
CEZA VE DİSİPLİN HUKUKUNUN TEMEL ÖZELLİKLERİ
I. DİSİPLİN HUKUKU KAVRAMLARI 
17
II. SUÇ VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ VE DİSİPLİN HUKUKUNDAKİ YERİ 
18
A. Genel Olarak Suç ve Cezada Kanunilik 
18
B. Yükseköğretim Kanununda Suç ve Cezada Kanunilik 
19
III. ADLİ CEZA HUKUKU İLE DİSİPLİN HUKUKU ARASINDAKİ BENZERLİK VE FARKLAR 
25
IV. ADLİ CEZALAR İLE DİSİPLİN CEZALARININ BİRBİRİNE ETKİSİ 
28
V. YARGI KARARLARI 
31
İkinci Bölüm
ANAYASA VE İLGİLİ KANUNLAR
I. ANAYASA 
39
A. Anayasanın Ceza ve Disiplin Hukukuna İlişkin Maddeleri 
39
B. Anayasanın Yükseköğretim Kurumları ve Üst Kuruluşlarına İlişkin Maddeleri 
42
II. 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 
43
III. DİĞER KANUNLAR 
43
A. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (İlgili Maddeler) 
43
B. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 
45
C. Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 
52
D. Türk Ceza Kanunu (İlgili Maddeler) 
58
E. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (İlgili Maddeler) 
79
İKİNCİ KISIM
YÜKSEKÖĞRETİMDE SORUŞTURMA
Birinci Bölüm
YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNA GÖRE ADLİ CEZA SORUŞTURMASI
I. YÜKSEKÖĞRETİM MEVZUATI (İLGİLİ HÜKÜMLER) 
81
A. Yükseköğretim Kanununun İlgili Hükümleri 
81
B. Yükseköğretim Denetleme Kurulu Teşkilât, Görev ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği (İlgili Hükümler) 
83
II. YÜKSEKÖĞRETİM MENSUPLARI HAKKINDA ADLİ CEZA SORUŞTURMASI ESASLARI 
88
A. Yükseköğretim Kanununa Göre Soruşturma Usulü 
88
1. Soruşturma Öncesi İşlemler 
89
a. İhbar ve Şikâyetler Hakkında Yetkili Amirlerce Yapılacak İşlemler 
89
b. Dilekçelerde Bulunması Gerekli Unsurlar – Başvuruların İşleme Konulmaması 
89
c. İhbar ve İddialar Hakkında İnceleme Başlatılması 
92
2. İlk Soruşturmanın (Ceza Soruşturmasının) Yapılması 
97
a. İlk Soruşturma Açmaya Yetkililer 
97
b. Soruşturmanın Açılması 
99
c. Hakkında Soruşturma Açılabilecek Görevliler 
100
d. 53. Madde Kapsamındaki Soruşturmalarda Yaşanan Yetki Sorunları: 
106
e. Soruşturmacı Tarafından Yapılacak İşlemler 
107
ea. Mağdur ve Şikayetçinin İfadesinin Alınması 
108
eb. Şüphelinin İfadesinin Alınması 
109
ec. Tanıkların Çağrılması ve Dinlenmesi 
110
ed. Uzlaşma Teklifinde Bulunma 
112
ee. Bilirkişi İncelemesi Yaptırma 
114
ef. Diğer Soruşturma İşlemleri 
115
eg. Görevden Uzaklaştırma Teklifinde Bulunma 
116
eh. Soruşturma Raporu (Fezleke) Düzenlenmesi 
117
f. Yükseköğretim Denetleme Kurulunca Yapılacak Soruşturma İşlemleri 
119
3. Son Soruşturmanın (Kovuşturmanın) Açılıp Açılmamasına Karar Verilmesi 
120
a. Son Soruşturma (Kovuşturma) Açılıp Açılmamasına Karar Vermeye Yetkili Kurullar 
121
b. Son Soruşturma (Kovuşturma) Açılıp Açılmamasına Dair Kararlar 
124
c. Kararın Tebliği ve İtiraz 
125
d. Bazı Unvan ve Görevler Hakkında Ceza Soruşturması ve Uygulaması 
127
B. 3628 Sayılı Kanuna Göre Soruşturma Usulü 
127
C. Bazı Özel Durum ve İstisnalar 
129
D. İlk Soruşturmanın Süresi ve Zamanaşımı 
131
III. YARGI KARARLARI 
133
A. Danıştay Kararları 
133
B. Yargıtay Kararları 
214
İkinci Bölüm
YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNA GÖRE
PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI
I. Genel Esaslar 
235
A. Disiplin Amirleri 
236
B. Akademik Personelin Disiplin Suç ve Cezaları ile Memur ve İşçilere Uygulanacak Hükümler 
238
1. Fıkra Kapsamına Dahil Öğretim Elemanları 
242
a. Ders Görevi ile Çalışanlar 
243
b. Suç ve Cezalar Hakkında Dikkat Edilecek Hususlar 
243
2. İş Sözleşmesi Kapsamındaki Personele Uygulanacak Hükümler 
245
3. Memurlara Uygulanacak Hükümler: 
245
a. Memurlara Uygulanacak Suç ve Cezalar 
249
b. Aday Memurların Durumu 
250
c. Memuriyetten ayrılanların durumu 
250
C. Disiplin Mevzuatı Yönünden Yayın ve Diğer Bilimsel Çalışmalarda Hukuka Uygun Olmayan Alıntı ve Yararlanmalar 
251
1. 2547 Sayılı Kanuna 6764 sayılı Kanunla Eklenen İlgili Hüküm 
251
2. Doçentlik Yönetmeliği (İlgili Hükümler) 
252
3. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi (İlgili Maddeler) 
253
D. Yükseköğretim Kanununa Göre Disiplin Soruşturması Süreci 
258
1. Disiplin Soruşturması Açılması ve Soruşturma İşlemleri 
260
a. Soruşturma Açılması 
261
b. Etik Suçlarda Öncelikle Etik Kurul Kararı Alınması: 
262
c. Soruşturma İçin Görevlendirme 
263
d. Unvan ve Görev Eşitliği Kuralı 
264
e. Fiilin Ast ile Üst Tarafından Birlikte İşlenmesi Hâli 
265
f. Soruşturulanın Görev Veya Unvanının Değişmiş Olması 
265
g. Soruşturma İşlemleri 
265
ga. Evrak ve Delil Toplanması, İncelenmesi ve Değerlendirilmesi 
267
gb. Başka Birim Veya Kurumdan Bilgi – Belge İstenmesi 
267
gc. İfadelerin Alınması 
268
gd. Disiplin ve Başarı Durumu Araştırması 
270
ge. Soruşturmanın Genişletilmesi 
271
gf. Sonuç Çıkarma ve Teklifte Bulunma 
272
gg. Soruşturma Raporu Hazırlanması ve Dosyanın Teslimi 
272
h. Soruşturma Süresi 
273
i. Ceza Soruşturması ve Diğer Yaptırımların Disiplin Soruşturmasına Etkisi 
274
j. Savunma Hakkı 
276
2. Görevden Uzaklaştırma 
278
3. Zamanaşımı 
282
a. Soruşturma Açma Zamanaşımı 
282
b. Ceza Verme Zamanaşımı 
284
c. Etik ihlal ve İntihal Suçlarında Zamanaşımı 
285
d. Yargı Kararı Sonrası Zamanaşımı 
287
4. Ceza Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar 
287
5. Disiplin Cezası Verilmesinde Uygulanacak Temel İlkeler 
290
a. Fiilin Birden Fazla Suç Oluşturması 
291
b. Tekerrür 
292
c. İyi Halin Değerlendirilmesi 
292
d. Öngörülmemiş Disiplin Suçları 
294
e. Cezanın Uygulanamaması 
294
f. Cezanın Uygulanması 
294
g. Cezanın Yönetim Görevlerine Etkisi: 
295
6. Disiplin kurullarının teşekkülü: 
296
a. Yüksek Disiplin Kurulu 
297
b. Üniversite Disiplin Kurulu 
297
c. Rektörlüğe Bağlı Birimler Disiplin Kurulu (Rektörlük Disiplin Kurulu) 
297
d. Rektörlük Memur Disiplin Kurulu 
298
e. Kurullarda Akademik Unvan Denkliği Kuralı 
298
f. Kurullarda Tarafsızlığın Sağlanması 
298
g. Toplantı ve Karar Nisabı 
299
7. Karar Verilirken Dikkate Alınacak Hususlar 
299
8. Amir ve Kurulların Karar Süresi 
300
9. İlgilinin Üyesi Olduğu Sendika Temsilcisinin Disiplin Kurullarında Yer Alması 
300
10. Kararların İlgiliye Tebliği 
302
11. İtiraz 
303
12. Özlük Dosyasında Saklama ve Cezanın Silinmesi 
305
E. Yargı Kararları 
306
1. Anayasa Mahkemesi Kararları 
306
2. Danıştay Kararları 
307
Üçüncü Bölüm
ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI
I. YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN İLGİLİ MADDELERİ 
401
II. YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNA GÖRE ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASININ TEMEL İLKELERİ 
408
A. Genel Olarak 
408
B. Disiplin ve Güvenlik Tedbirleri Uygulama Yetkisi ve Kıyafet Konusu 
409
1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tutumu 
409
2. Üniversitelerde İdari Tedbir Alma ve Ceza Uygulamaya Yetkili Yöneticiler 
410
3. Öğretim Elemanının Görev ve Yetkisinin Kapsamı ve Dayanağı 
411
III. YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNA GÖRE ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI SÜRECİ 
412
A. Disiplin Suç ve Cezaları 
413
1. Kınama 
413
2. Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma 
414
3. Yükseköğretim Kurumundan Bir Yarıyıl İçin Uzaklaştırma 
415
4. Yükseköğretim Kurumundan İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma 
417
5. Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma 
418
B. Disiplin Suçunun Tekerrürü 
420
C. Disiplin Amirleri 
421
D. Soruşturmanın Süresi ve Zamanaşımı 
423
1. Soruşturma Süresi 
424
2. Zamanaşımı 
424
E. Savunma Hakkı 
426
F. Disiplin Soruşturmasında Uyulacak Esaslar 
427
1. Soruşturmanın Gizliliği Esastır 
427
2. Soruşturma İşlemleri 
428
a. İnceleme – Delil Toplama ve Değerlendirme 
428
b. İfadelerin Alınması 
429
c. Bilgi ve Belge İsteme Yetkisi 
431
ç. Soruşturmanın Kapsamı 
431
d. Yükseköğretim Kurumundan Ayrılmış Olma 
431
e. Başka Yükseköğretim Kurumunda Eğitim Sırasında İşlenen Suç 
432
f. Soruşturma Sırasında Tedbir 
432
g. Soruşturmanın Sonuçlanması ve Soruşturma Raporu 
432
h. Ceza soruşturmasının Disiplin Soruşturmasına Etkisi 
433
G. Disiplin Cezası Verme Yetkisi 
434
H. Disiplin Kurullarının Çalışma Usulü 
435
İ. Oylama, Karar ve Karar Süreleri 
435
J. Disiplin Soruşturmasının Sonucunun Bildirilmesi, Başvuru Yolları ve Cezaların Uygulanması 
438
K. Tebligat ve Dosya Teslimi 
440
IV. Yargı Kararları 
440
A. Anayasa Mahkemesi Kararları 
440
B. Danıştay Kararları 
442
Üçüncü Kısım
ÖRNEKLER
Birinci Bölüm
PERSONEL ADLİ CEZA SORUŞTURMASI ÖRNEKLERİ
CEZA SORUŞTURMASI AÇILMASINA GEREK OLUP OLMADIĞINI TESPİT İÇİN İNCELEMECİ GÖREVLENDİRME YAZISI 
488
İNCELEME RAPORU 
489
SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRME YAZISI (SORUŞTURMA EMRİ) 
491
ŞÜPHELİ DAVETİYESİ (İFADEYE ÇAĞRI YAZISI) 
492
ŞÜPHELİ İFADE TUTANAĞI (Müdafisiz) 
493
ŞÜPHELİ İFADE TUTANAĞI (Müdafili) 
494
TANIK İFADE TUTANAĞI 
495
ŞİKAYETÇİ İFADE TUTANAĞI 
496
TEBLİĞ TUTANAĞI (MEMUR VASITASIYLA YAPILACAK TEBLİGATLAR İÇİN) 
497
BİLİRKİŞİ RAPORU TALEP YAZISI 
498
SORUŞTURMA RAPORU (FEZLEKE) 
499
SORUŞTURMA DOSYASININ TESLİMİNE DAİR ÜST YAZI 
500
DİZİ PUSULASI 
501
YETKİLİ KURUL KARARI 
502
İkinci Bölüm
PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI ÖRNEKLERİ
SORUŞTURMA EMRİ 
506
SORUŞTURMA HAZIRLIK TUTANAĞI 
507
ŞİKÂYETÇİ İFADE TUTANAĞI 
508
İFADEYE ÇAĞRI YAZISI 
509
İFADE TUTANAĞI (SORUŞTURULAN İÇİN) 
510
İFADE TUTANAĞI (TANIKLAR İÇİN) 
511
DİSİPLİN VE BAŞARI DURUMU ARAŞTIRMASI 
512
EK SÜRE TALEP YAZISI 
513
EK SÜRE ONAY VE BİLDİRİM YAZISI 
514
TEBLİĞ TUTANAĞI (MEMUR VASITASIYLA YAPILACAK TEBLİGATLAR İÇİN) 
515
SORUŞTURMA RAPORU 
516
SORUŞTURMA DOSYASI TESLİMİNE DAİR ÜST YAZI 
517
DİZİ PUSULASI 
518
SAVUNMA İSTEME YAZISI 
519
DİSİPLİN CEZASI BİLDİRİM YAZISI ÖRNEKLERİ 
520
KINAMA CEZASI YERİNE ALT CEZA UYGULAMALI UYARMA CEZASI İÇİN ÖRNEK BİLDİRİM YAZISI 
520
İNDİRİMSİZ KINAMA CEZASI İÇİN ÖRNEK BİLDİRİM YAZISI 
521
TEKERRÜR NEDENİYLE ARTIRILAN CEZA İÇİN ÖRNEK TEBLİĞ YAZISI 
522
DİSİPLİN KURULUNCA VERİLEN ALT CEZA UYGULAMALI AYLIKTAN KESME CEZASI İÇİN ÖRNEK BİLDİRİM YAZISI 
523
DOĞRUDAN (İNDİRİMSİZ) KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI İÇİN ÖRNEK TEBLİĞ YAZISI 
524
Üçüncü Bölüm
ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI ÖRNEKLERİ
SORUŞTURMA EMRİ 
526
MÜŞTEREK ALAN YA DA MEKÂNLARDA İŞLENEN DİSİPLİN SUÇLARI, ÖĞRENCİLERİN TOPLU OLARAK İŞLEDİĞİ DİSİPLİN SUÇLARI İLE BİRDEN ÇOK FAKÜLTE, ENSTİTÜ, KONSERVATUVAR, YÜKSEKOKUL VEYA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BİRLİKTE İŞLEDİKLERİ DİSİPLİN SUÇLARINDA SORUŞTURMA EMRİ 
527
KOPYA TUTANAĞI 
528
KOPYA İŞLEMİ BİLDİRİM YAZISI 
529
İFADEYE ÇAĞRI YAZISI 
530
HAKKINDA SORUŞTURMA YAPILAN ÖĞRENCİ İFADE TUTANAĞI 
531
İFADE TUTANAĞI (TANIKLAR İÇİN) 
532
DİSİPLİN DURUMU ARAŞTIRMASI (2547 MD. 54/9–d) 
533
SAVUNMA İSTEME YAZISI 
534
TEBLİĞ TUTANAĞI (MEMUR VASITASIYLA YAPILACAK TEBLİGATLAR İÇİN) 
535
DİSİPLİN AMİRİNE DOSYA TESLİMİNE DAİR ÜST YAZI 
537
DİZİ PUSULASI 
538
Dördüncü Bölüm
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
LÜZUM–U MUHAKEME KARARINA KARŞI DANIŞTAYA İTİRAZ DİLEKÇESİ 
540
DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (PERSONEL) 
541
DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (ÖĞRENCİ) 
542
Kaynaklar 
543
Kavram Dizini 
545