Yolsuz Tescilden Kaynaklı Tapu İptali – Tescil ve Düzeltme Davaları
 (Dava Dilekçesi Örnekleri Ekli) Aydın Tekdoğan  - Kitap
Yolsuz Tescilden Kaynaklı

Tapu İptali – Tescil ve Düzeltme Davaları

(Dava Dilekçesi Örnekleri Ekli)

3. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1184
Barkod:
9789750290473
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.365,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
2. baskı
Ekim 2022
1.365,00
745,00 (%45)
Kitabın Açıklaması
Uygulamada en çok görülen dava türlerinden biri yolsuz tescil nedeniyle açılan tapu iptali ve tescil davalarıdır. Çünkü geçerli bir hukuki sebebe (gerçek hak durumuna) dayanmayan veya hukuki sebebi bulunmakla birlikte istem olmadan tescil yapılmışsa "yolsuz tescil" söz konusudur. Yolsuz tescilde, tescile esas hukuki sebep ya hiç yoktur ya da var olan hukuki sebep geçerli değildir. Bu durumda tescil usulüne uygun olarak yapılsa bile bu tescil geçersizdir.
Bu kitapta, yolsuz tescilden kaynaklanan davalar, borçlar hukukunun ve miras hukukunun ilgili konuları dahil, tüm yönleri ile ele alınmış, uygulamada hukuki nitelendirmede yapılan hatalar dikkate alınarak benzer hukuki nedenler ve terditli açılabilme halleri açıklanmış, tapu kütüğüne güven ilkesine ayrıntılı olarak yer verilmiş, her konuya ilişkin açıklama kısmının hemen altında yer alacak şekilde ilgili Yargıtay içtihatlarına yer verilmiştir. Ayrıca dipnotlarla bazı kavramlar açıklanmış, usul hukukuna ilişkin gerekli açıklamalara yer verilmeye çalışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ayni Hak
.
Taşınmaz Mülkiyeti
.
Tapu Sicili
.
Yolsuz Tescil
.
Tapu Kaydında Düzeltme Davaları
.
Yolsuz Tescile Dayalı Tapu İptali İle
.
Tescil Davaları (TMK 1025)
.
Tapu Siciline Güvenin Korunması (İyiniyetli Üçüncü Kişi Olma Halleri)
.
Yolsuz Tescile Dayalı Tapu İptali ile Tescil Davası
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Yazarın Özgeçmişi ve Yayımlanmış Kitapları 
6
Kısaltmalar 
23
Birinci Bölüm
AYNİ HAK
1. AYNİ HAK 
25
1.1. Ayni Hakkın Niteliği 
25
1.2. Sınırsız Ayni Hak (Mülkiyet Hakkı) 
26
1.2.1. Genel Olarak 
26
1.2.2. Bütünleyici Parça (Mütemmim Cüz) 
30
A. Bütünleyici Parça Kavramı 
30
B. Bütünleyici Parça Sayılabilmesi İçin Gerekli Koşullar 
31
C. Bütünleyici Parça Olmanın Sonuçları 
32
D. Ürün (Semere) 
34
1.2.3. Eklenti 
35
A. Eklenti Kavramı 
35
B. Eklenti Sayılabilmesi İçin Gereken Koşullar 
35
C. Eklenti Olmanın Sonuçları 
36
1.2.4. Mülkiyetin Çeşitleri 
37
A. Paylı (Müşterek) Mülkiyet (TMK 688–700) 
38
a. Paylı Mülkiyetin Niteliği 
38
b. Paylı Mülkiyette Yönetim 
41
aa. Olağan Yönetim İşlerinde 
41
bb. Önemli Yönetim İşlerinde 
41
cc. Olağanüstü Yönetim İşlerinde 
43
c. Eşyadan Yararlanma ve Kullanma 
45
d. Paydaşların Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu 
47
e. Eşyaya Yapılan Gider ve Yükümlülüklere Katılma 
48
f. Eşyanın Korunması Konusundaki Yetkileri 
50
g. Hâkim Müdahalesi 
52
h. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi 
52
aa. Payın Devri 
52
bb. Paydaşlıktan Çıkarma 
53
cc. Paylaşma (Taksim, İzale–i Şüyu) 
54
ı. Paylaşmanın İstenemeyeceği Haller 
55
aa. Paydaşlar Arasında Bu Yönde Bir Anlaşma (İdame–i Şüyu) Varsa 
55
bb. Eşya Devamlı Bir Amaca Özgülenmişse 
55
cc. Paylaşma Zamanı Uygun Değilse 
56
dd. Paylaşmayı Yasaklayan Bir Kanun Hükmü Varsa 
56
B. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyet (TMK 701–703) 
57
a. Elbirliği Mülkiyetinin Niteliği 
57
b. Elbirliği Mülkiyetinin Kurulması 
59
c. Elbirliği Mülkiyetinde Ortakların Hak ve Yetkileri 
59
d. Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesi 
66
1.3. Sınırlı Ayni Hak 
66
1.3.1. Genel Olarak 
66
1.3.2. Sınırlı Ayni Haklarda Sıra 
67
1.3.3. Çeşitleri 
70
A. İrtifak Hakkı (TMK 779–838) 
70
a. Genel Olarak 
70
b. Şahıs Lehine Kurulan İrtifak Hakları 
71
aa. İntifa Hakkı (TMK 794–822) 
71
bb. Sükna (Oturma) Hakkı (TMK 823–825) 
82
c. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakları (TMK 779–793) 
85
aa. Genel Olarak 
85
bb. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkının Kazanılması 
85
cc. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkının Kapsamı 
87
dd. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkının Sona Ermesi 
90
d. Şahıs ve Taşınmaz Lehine Kurulabilen İrtifak Hakları 
90
aa. Üst Hakkı 
90
bb. Kaynak Hakkı 
94
cc. Diğer İrtifak Hakları 
94
B. Taşınmaz Yükü (TMK 839–849) 
95
a. Genel Olarak 
95
b. Taşınmaz Yükünün Kurulması 
96
c. Taşınmaz Yükünün Hükümleri 
96
d. Taşınmaz Yükünün Sona Ermesi 
98
e. Taşınmaz Yükünün Taşınmaz Rehininden Farkları 
98
C. Rehin Hakkı 
98
a. Genel Olarak 
98
b. Taşınmaz Rehni (TMK 850–938) 
100
aa. Genel Olarak 
100
bb. İpotek 
111
cc. İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi 
128
c. Taşınır Rehni (TMK 939–972) 
129
İkinci Bölüm
TAŞINMAZ MÜLKİYETİ
1. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAPSAMI 
135
2. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI 
143
2.1. Aslen Kazanılması– Devren Kazanılması 
143
2.1.1. Aslen Kazanılması 
143
2.1.2. Devren Kazanılması 
145
A. Genel Olarak 
145
B. Devren Kazanmayı Engelleyen Yasal Düzenlemeler 
147
2.2. Tescille Kazanılması (TMK 705/1) 
153
2.2.1. Tescil ve Terkin kavramları 
153
2.2.2. Tescil İlkesi 
155
2.2.3. Tescille Kazanmanın Koşulları (TMK 1013) 
159
A. Geçerli Bir Hukuki Nedenin Bulunması 
161
B. Yetkili Kişinin Tescil Talebinde Bulunması (Tasarruf Yetkisi ve Temsili) 
161
2.3. Tescilsiz Kazanılması Halleri (TMK 705/2) 
164
2.3.1. Genel Olarak 
164
2.3.2. Miras (TMK 599) 
167
2.3.3. Mahkeme Kararı 
171
2.3.4. Cebri İcra 
178
2.3.5. İşgal 
180
2.3.6. Kamulaştırma 
181
2.4. Yeni Arazi Oluşması 
181
Üçüncü Bölüm
TAPU SİCİLİ
1. TAPU SİCİLİ SİSTEMLERİ 
183
1.1. Kayıt ve Tespit Sistemi 
183
1.2. Tasdik Sistemi 
183
1.3. Torrens Sistemi 
183
1.4. Tapu Sicili Sistemi 
183
1.4.1. Genel Olarak 
183
1.4.2. Tapu Sicilinin Asli Unsurları (Ana Siciller) 
188
A. Tapu Kütüğü 
189
B. Kat Mülkiyeti Kütüğü 
189
C. Yevmiye Defteri 
190
D. Resmi Belgeler 
191
E. Plan 
192
1.4.3. Tapu Siciline Kaydedilebilecek Taşınmazlar 
192
A. Arazi 
194
C. Kat Mülkiyetine Konu Olan Bağımsız Bölümler 
195
D. Tapu Kütüğüne Kaydedilebilecek Şerhler ve Beyanlar 
195
a. Şerhler 
195
aa. Kişisel (Şahsi) Hakların Şerhi 
199
bb. Tasarruf Yetkisi Kısıtlamalarının Şerhi 
204
cc. Geçici Tescillerin Şerhi 
211
2. TAPU SİCİLİNE HÂKİM OLAN İLKELER 
216
2.1. Tescil İlkesi 
216
2.2. Açıklık (Aleniyet) İlkesi 
221
2.3. Sebebe Bağlılık (İlliyet) İlkesi 
224
Dördüncü Bölüm
YOLSUZ TESCİL
1. GENEL OLARAK 
229
2. BAŞTAN İTİBAREN YOLSUZ TESCİLLER 
243
2.1. Genel Olarak 
243
2.2. Tapu Siciline Yapılan Tescil veya Terkin İşleminin Baştan İtibaren Yolsuz Olmasına Yol Açan Nedenler 
244
2.2.1. Yazılı Bir Tescil veya Terkin Talebi Bulunmadan Tescil veya Terkin İşleminin Yapılması 
244
2.2.2. Geçerli Bir Hukuki Neden Olmadan Tescil veya Terkin İşleminin Yapılması 
246
2.2.3. Tescil veya Terkin Talebinde Bulunanın Tasarruf Yetkisi Olmadan Tescil veya Terkin İşleminin Yapılması 
252
3. GEÇERLİ TESCİLİN SONRADAN YOLSUZ HALE GELMESİ 
263
4. YOLSUZ TESCİLİN SONUÇLARI 
269
5. YOLSUZ TESCİLDEN KAYNAKLANAN DAVALAR VE FARKLARI 
272
Beşinci Bölüm
TAPU KAYDINDA DÜZELTME DAVALARI
1. GENEL OLARAK 
287
2. TAPU MEMURUNUN TAPU SİCİLİNDEKİ BASİT YAZI YANLIŞLIKLARINI RESEN DÜZELTMESİ 
288
3. TARAFLARIN ANLAŞMASINA DAYALI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN DÜZELTME 
290
4. MAHKEME KARARI İLE DÜZELTME (TAPU KAYDINDA DÜZELTME DAVASI) (TMK 1027) 
292
4.1. Genel Olarak 
292
4.2. Davanın Tarafları 
314
4.2.1. Davacı 
314
4.2.2. Davalı 
321
4.3. İspat 
324
4.4. Tespit Hükmü Kurulması Gereken Durumlar 
329
4.5. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
335
4.6. Harç, Vekâlet Ücreti ve Yargılama Gideri 
341
4.7. Dava Dilekçesi Örneği 
342
5. SINIR VE YÜZÖLÇÜMÜ DÜZELTİLMESİ DAVALARI (2644 S. TAPU KANUNU 31. MADDE) 
343
6. KADASTROSU KESİNLEŞEN TAŞINMAZLARDA TEKNİK VE FENNİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ DAVASI (3402 S. KADASTRO KANUNU 41) 
358
6.1. Açıklama ve İçtihatlar 
358
6.2. Dava Dilekçesi Örneği 
377
Altıncı Bölüm
YOLSUZ TESCİLE DAYALI TAPU İPTALİ İLE
TESCİL DAVALARI (TMK 1025)
1. ŞEKLE AYKIRILIK NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL 
379
1.1. Genel Olarak 
379
1.2. Taşınmazların Devrinde Geçerlilik Şekli (Resmi Şekil) 
383
1.3. Resmi Şekilde Yapılması Zorunluluğunun İstisnaları 
390
1.4. Resmi Şekle Uyulmamasının Sonuçları 
398
2. EHLİYETSİZLİK NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL 
402
2.1. Fiil Ehliyeti (Tam Ehliyetliler) 
402
2.1.1. Fiil Ehliyeti 
402
2.1.2. Fiil Ehliyetinin Koşulları 
402
A. Ergin (Reşit) Olmak 
403
B. Ayırt Etme Gücüne (Temyiz Kudretine) Sahip Olmak 
403
C. Kısıtlı Olmamak 
404
2.2. Fiil Ehliyetsizliği (Tam Ehliyetsizler) 
404
2.3. Sınırlı Ehliyetsizler (Ayırt Etme Gücüne Sahip Küçük ve Kısıtlılar) 
404
2.4. Sınırlı Ehliyetliler 
407
2.5. Taşınmaz Satışlarında Ehliyet ve Ehliyetsizliğin Tespiti 
407
2.6. Ehliyetsizliğin Sonuçları 
415
2.7. Yabancıların Taşınmaz Edinme Ehliyeti 
422
2.8. Dava Dilekçesi Örneği 
427
3. KANUNUN EMREDİCİ HÜKÜMLERİNE, KAMU DÜZENİNE, AHLAKA VE KİŞİLİK HAKLARINA AYKIRILIK NEDENLERİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL 
428
3.1. Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırılık 
428
3.2. Kamu Düzenine Aykırılık 
430
3.3. Ahlaka Aykırılık 
431
3.4. Kişilik Haklarına Aykırılık 
434
4. OBJEKTİF İMKÂNSIZLIK NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL 
435
5. AŞIRI YARARLANMA (GABİN) NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL 
440
5.1. Genel Olarak 
440
5.2. Aşırı Yararlanmanın Koşulları 
445
5.2.1. Açık Oransızlık Bulunmalıdır (Objektif Unsur) 
445
5.2.2. Oransızlık, Zarar Görenin Zor Durumda Kalmasından veya Düşüncesizliğinden Ya Da Deneyimsizliğinden Yararlanılmak Suretiyle Gerçekleştirilmelidir (Sübjektif Unsur) 
451
5.2.3. Zayıf Durumundan Faydalanmak Suretiyle Gerçekleştirilmiş Olmalıdır 
461
5.3. Aşırı Yararlanmanın Sonuçları 
462
5.4. Hak Düşürücü Süre 
464
5.5. Dava Dilekçesi Örneği 
467
6. İRADE BOZUKLUKLARI (HATA–HİLE–KORKUTMA) NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL 
468
6.1. Genel Olarak 
468
6.2. Yanılma (Hata, Aldanma) (TBK 30–35) 
475
6.2.1. Genel Olarak 
475
6.2.2. Yanılma Halleri 
479
A. Saikte Yanılma (Saik Hatası) (TBK 32) 
481
B. Açıklamada Yanılma (Beyan Hatası) (TBK 31) 
484
a. Genel Olarak 
484
b. Sözleşmenin Niteliğinde Yanılma 
487
c. Sözleşmenin Konusunda Yanılma 
491
d. Diğer Tarafın Şahsında (Kişide) Yanılma 
500
e. Şahsın Niteliğinde Yanılma 
500
f. Edimin Miktarında Yanılma 
500
C. İletmede Yanılma 
506
6.2.3. Yanılmanın Sonuçları 
506
6.2.4. Yanılmanın Dürüstlük Kuralına Aykırı Olarak İleri Sürülememesi 
509
6.2.5. Yanılanın Tazminat Ödeme Borcu 
511
6.3. Aldatma (Hile, Yanıltma) (TBK 36) 
513
6.3.1. Genel Olarak 
513
6.3.2. Aldatma (Hile) Nedeniyle Hukuki İşlemin İptali Koşulları 
526
A. Aldatma (Hile) Fiili Bulunmalıdır 
526
B. Aldatma (Hile) Kastı ile Yapılmalıdır 
531
C. Uygun Nedensellik (İlliyet) Bağı Bulunmalıdır 
533
6.3.3. Satış Bedelinin Ödenmemesinin Aldatma Teşkil Ettiği Haller 
533
6.3.4. Aldatmanın (Hilenin) Sonuçları 
543
6.4. Korkutma (İkrah–Tehdit) (TBK 37–38) 
552
6.4.1. Genel Olarak 
552
6.4.2. Korkutma Nedeniyle Hukuki İşlemin İptali Koşulları 
560
A. Bir Tehdit Olmalıdır 
560
B. Tehdit, Ağır ve Derhal Meydana Gelecek Bir Tehlikenin Mevcut Olduğu Kanaati Uyandırmalıdır 
563
C. Tehdit Kişinin Şahsına veya Yakınlarına ve Kişilik Haklarına veya Malvarlığına Yönelik Olmalıdır 
567
D. Tehdit Hukuka Aykırı Olmalıdır 
568
E. Sözleşme, Tehdidin Etkisiyle Yapılmış Olmalıdır 
570
6.4.3. Korkutmanın Sonuçları 
573
6.5. İrade Bozukluklarının Sonuçları (Hak Düşürücü Süre İçerisinde İptal Hakkı) (TBK 39) 
580
6.6. Dava Dilekçesi Örneği 
597
7. MUVAZAA NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL 
598
7.1. Genel Olarak 
598
7.2. Muvazaanın Unsurları 
608
7.2.1. Görünüşteki İşlem 
608
A. Genel Olarak 
608
B. Görünüşteki İşlemin Muvazaalı Olduğunun İleri Sürülemeyeceği Haller 
609
a. Yazılı Borç İkrarı 
609
b. Tapu Kütüğüne Güvenin Korunması 
609
c. Dürüstlük Kuralı 
610
7.2.2. Muvazaa Anlaşması 
611
7.2.3. Aldatma Kastı 
612
7.2.4. Gizli İşlem 
613
7.3. Muvazaa Çeşitleri 
618
7.3.1. Mutlak (Adi) Muvazaa 
619
7.3.2. Nisbi (Nitelikli) Muvazaa 
619
A. Tam Muvazaa 
619
B. Kısmi Muvazaa (Bedelde Muvazaa) 
624
C. Şahısta Muvazaa 
628
7.4. Muvazaanın Sonuçları 
629
7.5. Muvazaaya Rağmen Geçerli Sayılan İşlemler 
646
7.5.1. Bedelde Muvazaa 
646
7.5.2. Dürüstlük Kuralı 
647
7.6. Muris Muvazaası 
649
7.6.1. Genel Olarak 
649
7.6.2. Muris Muvazaasının Unsurları 
651
A. Görünüşteki İşlem 
651
B. Muvazaa Anlaşması 
652
C. Mirasçılarını Aldatma Kastı 
652
D. Gizli Sözleşme 
655
a. Dürüstlük Kuralı 
655
b. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B Maddesinin Uygulanması Halinde 
656
7.6.3. Muris Muvazaası Nedeniyle İptal Edilemeyen İşlemler 
657
A. Tapusuz Taşınmazların Devri İşlemleri 
657
B. Taşınırların Devri İşlemleri 
658
C. Vasiyetname Yolu ile Yapılan Kazandırmalar 
658
D. Bağışlama Yolu ile Yapılan Kazandırmalar 
659
E. Gizli Bağış Yoluyla Yapılan Kazandırmalar 
659
F. Kooperatif Ortaklık Payı Devri 
660
G. Şirket Ortaklık Payının Devri 
660
H. Harici Satış Sözleşmesinin Muris Tarafından Mahkemede Kabulü Nedeniyle Mahkemece Yapılan Tescil İşlemi 
660
I. Noterde Düzenlenen Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Mahkemece Yapılan Tescil İşlemi 
661
J. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B–B Maddesi Gereği 10 Yıllık Süreye Tabi İşlemler 
662
K. Araç Satışına İlişkin İşlemler 
662
L. İyiniyetli Üçüncü Kişilere Yapılan Devirler 
663
7.7. Dava Dilekçesi Örnekleri 
664
7.7.1. Genel Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali İle Tescil İstemi 
664
7.7.2. Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali İle Tescil İstemli 
665
8. VEKÂLETİN KÖTÜYE KULLANILMASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL 
666
8.1. Vekâlet sözleşmesi 
666
8.1.1. Tanımı ve Hukuki Niteliği 
666
8.1.2. Vekâlet Sözleşmesinin Zorunlu Unsurları 
667
8.1.3. Vekâlet Sözleşmesinin Zorunlu Olmayan Unsuru 
669
8.1.4. Şekil 
669
8.1.5. Vekâletin Kapsamı 
670
8.1.6. Özel Yetki Gerektiren İşler 
670
8.1.7. Vekilin Borçları 
672
A. Talimatlara Uygun İfa Borcu 
672
B. Şahsen İfa Borcu 
674
C. Sadakat ve Özen Gösterme Borcu 
677
D. Hesap Verme Borcu (Vekilin Bilgi Verme Yükümlülüğü) 
682
8.1.8. Vekâlet Verenin Borçları 
686
A. Ücret Ödeme Borcu (Vekâlet Ücreti) 
686
B. Vekil Tarafından Yapılan Giderleri ve Verilen Avansları Ödeme Borcu 
687
C. Vekâlet Veren Hesabına Yüklendiği Borçtan Vekili Kurtarma Borcu 
688
D. Vekile Avans Verme ve Karşılık Sağlama Borcu 
688
E. Vekâleti İfa Sebebiyle Vekilin Uğradığı Zararı Tazmin Borcu 
689
8.1.9. Vekâlet Sözleşmesinin Sona Ermesi 
689
8.2. Vekâletin Kötüye Kullanılması Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali İle Tescil Davası 
695
8.3. Dava Dilekçesi Örneği 
724
9. KETMİ VERESE (MİRASÇILIĞIN GİZLENMESİ) NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL 
725
9.1. Mirasın Geçişi 
725
9.2. Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları 
729
9.2.1. Genel Olarak 
729
9.2.2. Birinci Zümre Mirasçılar 
731
9.2.3. İkinci Zümre Mirasçılar 
733
9.2.4. Üçüncü Zümre Mirasçılar 
734
9.2.5. Evlatlığın Mirasçılığı 
736
9.2.6. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı 
737
A. Genel Olarak 
737
B. İntifa Hakkı 
737
9.2.7. Devletin Mirasçılığı 
738
9.3. Atanmış (İradi) Mirasçı 
740
9.4. Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Nedenler 
740
9.4.1. Mirastan (Iskat) Çıkarma 
740
A. Genel Olarak 
740
B. Iskat Çeşitleri 
744
a. Cezai (Olağan) Iskat 
744
aa. Genel Olarak 
744
bb. Cezai Iskatın Nedenleri (TMK 510) 
745
cc. Cezai Iskatın Sonuçları (TMK 511) 
746
b. Koruyucu (Borç Ödemeden Aciz Nedeniyle) Iskat (TMK 513) 
747
9.4.2. Mirastan Yoksunluk 
748
A. Genel Olarak 
748
B. Mirastan Yoksunluk Nedenleri 
749
C. Iskat (Çıkarma) İle Benzerlikleri ve Farkları 
750
9.4.3. Mirasın Reddi 
750
A. Mirasın Gerçek Reddi 
750
B. Terekenin Borca Batık Olması Nedeniyle Mirasın Hükmen Reddi 
754
C. Mirasın Reddinin Sonuçları 
757
D. Mirasın Reddi Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu 
760
9.4 4. Mirastan Feragat 
762
A. Genel Olarak 
762
B. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu 
763
9.5. Mirasçılık Belgesinin Niteliği ve Sonuçları 
763
9.5.1. Açıklama ve İçtihatlar 
763
9.5.2. Dava Dilekçesi Örneği 
774
9.6. Mirasçılık (Veraset) Belgesinin İptali Davası 
775
9.6.1. Mirasçılık Belgesinin İptali 
775
9.6.2. Davanın Tarafları 
779
9.6.3. Görevli Mahkeme 
780
9.6.4. Yetkili Mahkeme 
781
9.6.5. Harç ve Vekâlet Ücreti 
782
9.6.6. Dava Dilekçesi Örneği 
783
9.7. Ketmi Verese (Mirasçılığın Gizlenmesi) Nedeniyle Tapu İptali İle Tescil Davası 
784
9.8. Dava Dilekçesi Örneği 
817
10. SAHTECİLİK NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL 
818
10.1. Sahtecilik Nedeniyle Oluşan Yolsuz Tescil ve Sonuçları 
818
10.2. Tescilin Dayanağı Olan Resmi Belgede Sahtelik İddiası ve İncelenmesi Usulü 
834
10.3. Dava Dilekçesi Örneği 
847
11. CEBRİ İCRA YOLUYLA YAPILAN SATIŞTAKİ USULSÜZLÜKLER NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL 
848
11.1. Açıklama ve İçtihatlar 
848
11.2. Dava Dilekçesi Örneği 
884
12. İDARİ İŞLEMİN GEÇERSİZLİĞİ VE İPTALİ NEDENLERİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL 
885
13. ÇİFTE TAPU NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL 
903
Yedinci Bölüm
TAPU SİCİLİNE GÜVENİN KORUNMASI
(İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİ OLMA HALLERİ)
1. GENEL OLARAK 
913
2. TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI 
921
2.1. Üçüncü Şahısların Kazandığı Hakkın Bir Ayni Bir Hak Olması Gerekir 
921
2.3. Ayni Hak Edinimi Geçerli ve Tapu Sicilinin Yansıttığı Görüntüye Dayanmalıdır 
930
2.4. Ayni Hak Edinen Üçüncü Kişi Olmalıdır 
933
2.5. Ayni Hak Edinen Üçüncü Kişi İyiniyetli Olmalıdır 
934
2.5.1. Genel Olarak 
934
2.5.2. Karineler 
948
3. TAPUYA GÜVEN İLKESİNİN İSTİSNALARI 
959
3.1. Üçüncü Şahsın Ayni Hakkı Edinmesi İçin Gerekli Kurucu Unsurlarda Eksiklik 
959
3.2. Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Taşınmazlarda 
964
3.3. Çifte Tapu Halinde 
965
3.4. Yardımcı Sicillere Dayalı Mülk Edinmelerde 
966
4. TAPUYA GÜVEN İLKESİNİN SONUÇLARI 
966
Sekizinci Bölüm
YOLSUZ TESCİLE DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİL DAVASI
1. DAVANIN AMACI, KONUSU VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
969
2. DAVANIN TARAFLARI 
977
2.1. Genel Olarak Taraf ve Dava Ehliyeti 
977
2.2. Davacı 
986
2.2.1. Genel olarak 
986
2.2.2. Paylı Mülkiyete Tabi Taşınmazlar Hakkında Paydaş Tarafından Açılan Davalarda Davacı Sıfatı 
1005
2.2.3. Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmazlar Hakkında Ortak Tarafından Açılan Davalarda Davacı Sıfatı 
1006
2.2.4. Tereke Temsilcisinin Atanması Halinde Takip Yetkisi 
1027
2.3. Davalı 
1029
2.3.1. Dava Açılırken Kayıt Sahibi Kimse Ona Karşı Açılmalıdır 
1029
2.3.2. Birlikte Mülkiyet Halinde Davalı 
1042
2.3.3. Dava Devam Ederken Taşınmaz Devredilirse 
1043
3. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ 
1046
3.1. Yargılama Gideri 
1046
3.1.1. Genel Olarak 
1046
3.1.2. Yolsuz Tescil Nedeniyle Tapu İptali–Tescil Davalarında Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
1052
3.2. Harç 
1059
3.2.1. Genel Olarak 
1059
3.2.2. Başvurma Harcı 
1060
3.2.3. Karar ve İlam Harcı 
1060
3.2.4. Yolsuz Tescil Nedeniyle Tapu İptali–Tescil Davasında Harç 
1064
3.3. Vekâlet Ücreti 
1074
3.3.1. Genel Olarak 
1074
3.3.2. Yolsuz Tescil Nedenine Dayalı Tapu İptali–Tescil Davalarında Vekâlet Ücreti 
1077
4. GÖREVLİ MAHKEME 
1086
4.1. Genel Olarak 
1086
4.2. Yolsuz Tescil Nedenine Dayalı Tapu İptali–Tescil Davasında Görevli Mahkeme 
1095
5. YETKİLİ MAHKEME 
1105
5.1. Genel Olarak 
1105
5.2. Yolsuz Tescile Dayalı Tapu İptali–Tescil Davasında Yetkili Mahkeme 
1112
6. YOLSUZ TESCİL NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL DAVASINDA İSPAT SORUNU 
1115
6.1. Genel Olarak 
1115
6.2. Yolsuz Tescile Dayalı Davalarda İspat Yükü ve İspat Şekli 
1125
7. TAPU KAYDININ İPTALİ İLE BİRLİKTE TESCİL İSTENİLMEMİŞSE 
1147
8. TAZMİNAT İSTEMİ İLE BİRLİKTE KADEMELİ AÇILABİLME ÖZELLİĞİ 
1151
9. YOLSUZ TESCİL NEDENİYLE AÇILAN TAPU İPTALİ İLE TESCİL DAVALARINDA ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
1156
9.1. Genel Olarak 
1156
9.2. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 12/3. Maddesinde Düzenlenen Hak Düşürücü Süre Uygulaması 
1160
9.3. Sürelerin Tespitinde Dikkate Alınacak Hükümler 
1165
10. OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI SONUCU MALİK OLMANIN YOLSUZ TESCİL NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL DAVASINA ETKİSİ 
1166
10.1. Olağan Zamanaşımı İle Mülk Edinme (TMK 712) 
1166
10.2. Olağanüstü Zamanaşımı İle Mülk Edinme (TMK 713) 
1167
10.3. Yolsuz Tescil Nedeniyle Açılan Tapu İptali İle Tescil Davasına Etkisi 
1168
Yararlanılan Kaynaklar 
1171
Kavramlar Dizini 
1173