Yazılım Projelerinde Kaynak Kod Escrow Sözleşmesi Kaan Deviren  - Kitap

Yazılım Projelerinde Kaynak Kod Escrow Sözleşmesi

1. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
146
Barkod:
9789750290510
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
275,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Escrow sözleşmesi, özellikle Anglosakson hukukunun hâkim olduğu ülkelerde yüzyıllardır kullanılan teminat amaçlı bir sözleşmedir.
Yazılımın en değerli emtialardan biri haline geldiği günümüz dünyasında, seçim sistemlerinden bir ticari işletmenin yönetimine kadar birçok iş, bir yazılım tarafından yönetilmektedir. Bu tür yüksek önemi haiz yazılımların uzun yıllar kullanılabilmesi için yazılım sahibiyle kullanıcı arasında, kullanım süresi içinde yazılımın bakımının ve güncellenmesinin sağlanması üzerine sözleşmeler yapılmaktadır. Ancak yazılım sahibiyle kullanıcı arasında kurulan bu hukuki ilişkide, taraflar arasında bir çıkar çatışması vardır. Zira yazılım sahibinin bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, kullanıcı, bir yazılımın DNA'sı olarak da görülebilecek olan kaynak koda ulaşamaması halinde, yazılımı gerektiği gibi kullanmaya devam edememe riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Diğer taraftan yazılım sahibi ise en önemli ticari sırrı olan kaynak koda kullanıcının erişmesini istememektedir.
Eserde; öncelikle escrow sözleşmesinin ve bu sözleşmenin yazılım projelerinde kullanılmasının tarihsel gelişimi, bilgisayarların temel çalışma prensibi, yazılımının temel kavramları açıklanmakta; sonrasında yazılım sahibiyle kullanıcı arasındaki çeşitli menfaat çatışmaları ve bu çatışmaların giderilmesi için akdedilen, aynı zamanda escrow sözleşmesinin bir türü olan kaynak kod escrow sözleşmesi, klasik bir escrow sözleşmesiyle karşılaştırmalı olarak anlatılmakta, kaynak kod escrow sözleşmesine uygulanacak hükümler, İngiliz ve Amerikan hukukundaki düzenlemeler, mahkeme kararları ve öğretideki görüşler çerçevesinde tespit edilmeye çalışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Olarak Yazılım Lisans Sözleşmesi
.
Kaynak Kod Escrow Sözleşmesinin; Hukuki Niteliği, Kuruluşu, Geçerliliği, Tarafları ve Tarafların Yükümlülükleri, Teslim Koşulları, İfa İkameleri
.
Geçmişe Etkili İfa Teorisi
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
11
Giriş 
13
Birinci Bölüm
ESCROW, KAYNAK KOD ESCROW KAVRAMLARI VE
KAYNAK KOD ESCROW SÖZLEŞMESİ
I. ESCROW KAVRAMI 
17
A. Escrow’un Tanımı ve Tarihçesi 
17
1. Escrow’un Tanımı 
17
2. Tarihçesi 
20
B. Escrow Sözleşmesi 
23
C. Escrow’un Türleri 
24
II. KAYNAK KOD ESCROW’U 
28
A. Kaynak Kod Kavramı 
28
B. Kaynak Kod Escrow’unun Tanımı ve Tarihçesi 
33
1. Kaynak Kod Escrow’unun Tanımı 
33
2. Terim Problemi 
36
3. Kaynak Kod Escrow’unun Tarihçesi 
37
C. Kaynak Kod Escrow Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları 
39
1. Sözleşmenin Tanımı 
39
2. Sözleşmenin Unsurları 
39
a. Temel Sözleşme 
39
aa. Genel Olarak Yazılım Lisans Sözleşmesi 
39
bb. Temel Sözleşme ile Kaynak Kod Escrow Sözleşmesi Arasındaki İlişki 
42
b. Kaynak Kodun Escrow Aracısına Tevdi Edilmesi 
45
c. Teslim Koşulları 
46
d. Ücret 
48
e. Teminat Amacı 
48
f. Anlaşma 
49
İkinci Bölüm
KAYNAK KOD ESCROW SÖZLEŞMESİNİN
HUKUKİ NİTELİĞİ, KURULUŞU, GEÇERLİLİĞİ, TARAFLARI VE
TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. KAYNAK KOD ESCROW SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
51
A. Kaynak Kod Escrow Sözleşmesinin Benzer Sözleşmelerle Karşılaştırılması 
51
1. Kaynak Kod Escrow Sözleşmesinin Saklama Sözleşmesiyle Karşılaştırılması 
51
a. Genel Olarak Saklama Sözleşmesi 
51
b. Kaynak Kod Escrow Sözleşmesinin Saklama Sözleşmesiyle Benzerlikleri ve Farklılıkları 
54
2. Kaynak Kod Escrow Sözleşmesinin Vekâlet Sözleşmesiyle Karşılaştırılması 
56
a. Genel Olarak Vekâlet Sözleşmesi 
56
b. Kaynak Kod Escrow Sözleşmesinin Vekâlet Sözleşmesiyle Benzerlikleri ve Farklılıkları 
61
3. Kaynak Kod Escrow Sözleşmesinin Hizmet Sözleşmesiyle Karşılaştırılması 
64
a. Genel Olarak Hizmet Sözleşmesi 
64
b. Kaynak Kod Escrow Sözleşmesinin Hizmet Sözleşmesiyle Benzerlikleri ve Farklılıkları 
65
4. Kaynak Kod Escrow Sözleşmesinin Teminat İçin Tevdi Sözleşmesiyle Karşılaştırılması 
66
a. Genel Olarak Teminat İçin Tevdi Sözleşmesi 
66
b. Kaynak Kod Escrow Sözleşmesinin Teminat İçin Tevdi Sözleşmesiyle Benzerlikleri ve Farklılıkları 
68
B. Kaynak Kod Escrow Sözleşmesinin İsimsiz Sözleşme Niteliği 
69
1. Genel Olarak İsimsiz Sözleşmeler 
69
2. İsimsiz Sözleşmelerin Türleri 
71
a. Karma Sözleşmeler 
71
b. Kendine Özgü (Sui Generis) Sözleşmeler 
74
c. Bileşik Sözleşmeler 
75
3. Kaynak Kod Escrow Sözleşmesinin Sui Generis Sözleşme Olarak Nitelendirilmesi 
77
4. Kaynak Kod Escrow Sözleşmesinin Üçlü Borç İlişkileri ve Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme Açısından Değerlendirilmesi 
79
II. KAYNAK KOD ESCROW SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU VE İÇERİĞİ 
83
A. Kaynak Kod Escrow Sözleşmesinin Kuruluşu 
83
B. Kaynak Kod Escrow Sözleşmesinin İçeriği 
86
III. KAYNAK KOD ESCROW SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 
89
A. Kaynak Kod Escrow Sözleşmesinin Şekil Şartı Yönünden Değerlendirilmesi 
89
B. Kaynak Kod Escrow Sözleşmesinin Genel İşlem Koşulları Yönünden Değerlendirilmesi 
93
IV. KAYNAK KOD ESCROW SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
95
A. Kaynak Kod Escrow Sözleşmesinin Tarafları 
95
1. Yazılım Sahibi 
96
2. Kullanıcı 
96
3. Escrow Aracısı 
97
B. Tarafların Yükümlülükleri ve Külfetleri 
100
1. Yazılım Sahibinin Yükümlülükleri 
100
a. Tevdi Yükümlülüğü 
100
b. Kaynak Kodu Güncelleme Yükümlülüğü 
102
c. Escrow Aracısının Masrafını, Zararlarını ve Ücretini Ödeme Yükümlülüğü 
103
2. Kullanıcının Yükümlülükleri ve Külfetleri 
103
a. Kaynak Kodu Muayene Külfeti 
103
b. Güncellemeleri Escrow Aracısına Bildirme Külfeti 
106
c. Escrow Aracısının Masrafını, Zararlarını ve Ücretini Ödeme Yükümlülüğü 
106
3. Escrow Aracısının Yükümlülükleri 
106
a. Bağımsızlık, Tarafsızlık ve Sadakat Yükümlülüğü 
106
b. Kaynak Kodun Muayene Edilmesini Sağlama Yükümlülüğü 
107
c. Kaynak Kodu Saklama Yükümlülüğü 
108
d. Koşulları Oluştuğunda Kaynak Kodu Yazılım Sahibine veya Kullanıcıya Teslim Etme Yükümlülüğü 
109
aa. Teslim Koşulları 
109
bb. Escrow Aracısının Teslim Yükümlülüğü 
110
Üçüncü Bölüm
KAYNAK KOD ESCROW SÖZLEŞMESİNİN
SONA ERMESİ VE SONA ERMENİN HÜKÜMLERİ
I. SONA ERME SEBEPLERİ 
113
A. Sözleşmenin Süresinin Dolması 
113
B. Teslim Koşulunun Gerçekleşmesi ve Geçmişe Etkili İfa (Relation Back) Teorisi 
113
C. Escrow Aracısının Tesliminin İfa İkamesi Yönünden Değerlendirilmesi 
118
D. Tarafların Anlaşması 
123
E. Escrow Aracısının Ölümü, Ehliyetini Yitirmesi veya İflası 
125
F. Yazılım Sahibinin İflası 
126
II. SONA ERMENİN SONUÇLARI 
131
Sonuç 
135
Kaynakça 
139
Kavram Dizini 
145