Yasal Önalım Hakkının Kullanılması Mehmet Samet Kılıççıoğlu  - Kitap

Yasal Önalım Hakkının Kullanılması

1. Baskı, 
Aralık 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
208
Barkod:
9789750289255
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
320,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Çalışmanın birinci bölümünde; önalım hakkının tanımı, türleri, hukuki niteliği, konusu üzerinde durularak benzer haklarla karşılaştırılması ele alınmıştır .İkinci bölümde; kitabın ana konusunu oluşturan yasal önalım hakkının kullanılması için aranan şartlar incelenmiş, ardından yasal önalım hakkının kullanılamayacağı durumlar Yargıtay kararları ışığında ayrı ayrı ele alınarak değerlendirilmiştir. Muvazaa kavramı incelenerek Mutlak Muvazaa ve Nisbi Muvazaa türleri üzerinde durulmuştur. Kitabın ; üçüncü bölümde ise; yasal önalım hakkının kullanılmasının sonuçları bu kapsamda yasal önalım hakkının kullanılması ile ortaya çıkan yeni hukuki duruma ilişkin görüşler değerlendirilmiş, daha sonra yasal önalım hakkının kullanılmasıyla kurulan satım ilişkisinde tarafların borçlarına yer verilerek bu kapsamda önalım konusu taşınmaz payının önalım hakkı sahibine geçtiği an değerlendirilmiş ve gerek önalım hakkı sahibinin gerekse önalım yükümlüsünün borçları üzerinde durulmuştur. Son olarak ise yasal önalım hakkının sona ermesi incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Önalım Hakkının Tanımı
.
Yasal Önalım Hakkının Kullanılmasının Şartları
.
Yasal Önalım Hakkının Kullanılması Mümkün Olmayan Tasarruflar
.
Yasal Önalım Hakkında Muvazaa
.
Yasal Önalım Hakkının Kullanılmasının Sonuçları
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
13
GİRİŞ 
15
BİRİNCİ BÖLÜM
ÖNALIM HAKKININ TANIMI, TÜRLERİ, HUKUKİ NİTELİĞİ, KONUSU VE
BENZER HAKLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
I. ÖNALIM HAKKININ TANIMI 
19
II. ÖNALIM HAKKININ TÜRLERİ 
25
1. Genel Olarak 
25
2. Kanundan Doğan Önalım Hakkı 
27
A. TMK’da Düzenlenen Paylı Mülkiyetten Doğan Yasal Önalım Hakkı 
27
B. Diğer Kanunlarda Düzenlenen Yasal Önalım Hakkı 
29
a. Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’dan Kaynaklı Önalım Hakkı 
29
b. Sınai Mülkiyet Kanunu’ndan Kaynaklı Önalım Hakkı 
32
c. Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanunu’ndan Kaynaklı Önalım Hakkı 
33
d. Kat Mülkiyet Kanunu’ndan Kaynaklı Önalım Hakkı 
34
3. Hukuki İşlemden Doğan Önalım Hakkı 
35
A. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı 
35
a. Adi – Opsiyon 
38
b. Tapuya Şerh Verilmiş – Tapuya Şerh Verilmemiş Önalım Sözleşmesi 
39
B. Ölüme Bağlı Tasarrufla Kurulan Önalım Hakkı 
42
a. Vasiyetname ile Kurulan Önalım Hakkı 
43
b. Miras Sözleşmesi ile Kurulan Önalım Hakkı 
45
III. ÖNALIM HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ 
46
1. Genel Olarak 
46
2. Ayni Hak Görüşü 
47
3. Yenilik Doğuran Hak Görüşü 
50
IV. ÖNALIM HAKKININ KONUSU 
54
1. Genel Olarak 
54
2. Arazi 
56
3. Tapu Kütüğünde Ayrı Sayfaya Kaydedilen Bağımsız ve Sürekli Haklar 
56
4. Kat Mülkiyeti Kütüğüne Kayıtlı Bağımsız Bölümler 
58
V. ÖNALIM HAKKININ BENZER HAKLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 
59
1. Alım (İştira) Hakkı 
59
2. Geri Alım (Vefa) Hakkı 
64
3. Opsiyon Hakkı 
69
4. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi 
73
İKİNCİ BÖLÜM
YASAL ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASI
I. YASAL ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASININ ŞARTLARI 
77
1. Paylı Mülkiyet Hükümlerine Tabi Taşınmaz Olmalıdır 
77
2. Paydaş Sıfatına Sahip Olmak 
82
A. Mülkiyeti Tescille Kazanan Paydaş 
82
B. Mülkiyeti Tescil Dışı Kazanan Paydaş 
83
a. Payı Miras Yolu ile Tescil Dışı Kazanan Paydaş 
84
b. Payı Mahkeme Kararı ile Tescil Dışı Kazanan Paydaş 
86
c. Payı Cebri İcra Satışı ile Tescil Dışı Kazanan Paydaş 
88
d. Payı İşgal ile Tescil Dışı Kazanan Paydaş 
88
e. Payı Kamulaştırma ile Tescil Dışı Kazanan Paydaş 
89
f. Payı Olağanüstü Zamanaşımı ile Kazanan Paydaş 
90
C. Birden Fazla Paydaşın Olması Halinde Önalım Hakkı 
91
D. Değişik Payları Aynı Zamanda Satın Alan Paydaşların Durumu 
92
3. Önalım Olayının Gerçekleşmesi 
93
A. Genel Olarak 
93
B. Üçüncü Kişiye Satım 
94
C. Satım ve Ekonomik Anlamda Satım Benzeri Hukuki İşlemler 
98
D. Önalım Olayını Gerçekleştiren Satım Sözleşmesinin Özellikleri 
102
a. Genel Olarak 
102
b. Tam ve Gerçek Bir Satım Sözleşmesi Olmalı 
103
c. Geçerli Bir Satım Sözleşmesi Olmalı 
104
aa. Yokluk Hali 
105
bb. Kesin Hükümsüzlük Hali 
106
cc. İptal Edilebilirlik Hali 
108
aaa. Hata, Hile ve Tehdit 
109
bbb. Gabin 
112
dd. Tek Taraflı Bağlamazlık (Eksiklik) 
114
ee. Nisbi Etkisizlik 
116
4. Yasal Önalım Hakkının Süresi İçinde Kullanılmış Olması 
116
A. Genel Olarak 
116
B. Üç Aylık Süre 
117
C. İki Yıllık Süre 
117
D. Bildirim Şekli 
118
5. Yasal Önalım Hakkından Feragat Edilmemiş Olması 
121
A. Genel Olarak 
121
B. Mutlak Feragat 
122
C. Nisbi Feragat 
123
6. Yasal Önalım Hakkının Dava Yoluyla Kullanılmış Olması 
127
A. Davanın Tarafları 
127
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
128
a. Görevli Mahkeme 
128
b. Yetkili Mahkeme 
129
c. Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Verilmesi 
130
C. Önalım Bedeli ve Depo Ettirilmesi 
130
a. Önalım Bedeli 
130
b. Önalım Bedelinin Depo Edilmesi 
133
II. YASAL ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASI MÜMKÜN OLMAYAN TASARRUFLAR 
136
1. Kamulaştırma 
136
2. Bağışlama ve Karma Bağışlama Sözleşmeleri 
140
3. Mal Değişim (Trampa) Sözleşmesi 
144
4. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi 
146
5. Taşınır Satışları 
151
6. Tapusuz Taşınmazların Satışı 
152
7. Payın Bir Ortaklığa Sermaye Olarak Konulması 
154
8. Paydaşlar Arasındaki Satışlar 
156
9. Payların Hep Birlikte Devri Halinde Satış 
156
10. Fiilen Taksim Durumu 
157
11. Cebri Artırmayla Satışlar 
161
12. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi 
164
13. Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı 
166
14. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi 
167
III. YASAL ÖNALIM HAKKINDA MUVAZAA 
170
1. Genel Olarak 
170
2. Mutlak Muvazaa 
172
3. Nisbi Muvazaa 
173
A. Sözleşmenin Niteliğinde Muvazaa 
174
B. Sözleşmenin Konusunda ve Şartlarında Muvazaa 
176
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YASAL ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASININ SONUÇLARI
I. YASAL ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASI İLE ORTAYA ÇIKAN YENİ HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 
185
1. Halefiyet Görüşü 
185
2. Önalım Hakkının Kullanılmaması Koşuluyla Mülkiyetin Alıcı Üçüncü Kişiye Geçeceği Görüşü 
186
3. Ayni Etki Görüşü 
187
4. Eşyaya Bağlı Borç Görüşü 
188
II. YASAL ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASIYLA İLE KURULAN SATIM İLİŞKİSİNDE TARAFLARIN BORÇLARI 
189
1. Genel Olarak 
189
2. Önalım Konusu Taşınmaz Payının Önalım Hakkı Sahibine Geçtiği An 
190
3. Önalım Hakkı Sahibinin Borçları 
191
4. Önalım Yükümlüsünün Borçları 
192
III. YASAL ÖNALIM HAKKININ SONA ERMESİ 
192
1. Yasal Önalım Hakkından veya Hakkın Kullanılmasından Feragat 
192
2. Hak Düşürücü Sürenin Geçmesi 
195
3. Önalım Hakkı Sahibi ile Önalım Yükümlüsü Sıfatlarının Birleşmesi 
196
4. Önalım Hakkı Konusu Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı 
196
5. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi 
197
Sonuç 
199
Kaynakça 
203
Kavram Dizini 
205