Yargı ve Yargılama Etiği Salih Akgül, Vedat Ahsen Coşar  - Kitap

Yargı ve Yargılama Etiği

1. Baskı, 
Haziran 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
230
Barkod:
9786050518931
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
350,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu çalışmamızda, önce etik ve ahlak kavramlarını, bu kavramların kategorilerini, etik ve ahlak kavramları arasındaki farkı ele aldık. Bu bölümü takiben, yargının asli ve kurucu özneleri olan yargıçlar, avukatlar ve savcılar yönünden vaaz edilmiş olan etik ilkeleri gerek ulusal gerekse uluslararası belgeler temelinde değerlendirdik.
Avukatların tabi oldukları etik ilkeler kapsamında, Avukatların Reklam Yasağı ve kendilerini tanıtmaları konusundaki ulusal ve uluslararası düzenlemeleri ele aldık ve bu düzenlemeleri değişik ülkeler yönünden karşılaştırmalı olarak inceledik.
Daha sonra yargıda çalışanların tamamının kamu personeli olması nedeniyle kamu çalışanlarının tabi oldukları etik ilkeleri ve bunu takiben de yargının yardımcı ve ilişkili özneleri ile bileşenleri olan ve Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Adli Tıp Kurumu çalışanlarının, icra müdürlüklerinde görev yapan memurların, jandarma, polis ve cezaevi personelinin tabi olduğu etik ilkeleri ele aldık.
Yargı Etiği başlıklı bölümün yedinci kısmında, yargı etiği kavramını, yargının diğer kurumları ve organları olan arabulucuların, uzlaştırıcıların, hakemlerin, bilirkişilerin ve noterlerin tabi oldukları etik kurallar yönünden inceledik.
Ve çalışmamızı, yargının gerek asli gerekse yardımcı ve ilişkili öznelerinin görevlerini yaparken uymak zorunda oldukları davranış kurallarını, bu bağlamda bu kategoride yer alan kurum ve organlarda çalışanların nasıl giyinmeleri, vücut ve konuşma dillerini nasıl kullanmaları, muhatap oldukları kişilere karşı ne şekilde davranmaları, onlarla nasıl konuşmaları gerektiği hususlarını kapsayan yargılama etiği ile noktaladık.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Yargı Etiği
.
Yargılama Etiği
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
BÖLÜM I YARGI ETİĞİ
I– GİRİŞ 
11
a– Etik 
13
b– Etiğin Kategorileri 
15
c– Ahlak 
17
d– Ahlakın Kategorileri 
19
e– Etik ile Ahlak Arasındaki Fark 
22
II. GENEL ANLAMDA YARGI ETİĞİ 
23
III– YARGININ ASLİ ÖZNELERİ İLE YARGI PERSONELİ VE DİĞER YARGI GÖREVLİLERİ YÖNÜNDEN YARGI ETİĞİ İLKELERİ 
24
A– YARGIÇLIK VE SAVCILIK MESLEĞİ YÖNÜNDEN ETİK İLKELER 
24
a– Ulusal Belgeler 
25
1– Türk Yargı Etiği Bildirgesi 
25
2– Yargıtay Yargı Etiği Bildirgesi 
35
B– Yargı Personeli ve Diğer Yargı Görevlileri Yönünden Etik İlkeler 
45
1– Yargıtay Personeline İlişkin Yargı Etiği İlkeleri 
45
2– Sayıştay Denetçilerine İlişkin Yargı Etiği İlkeleri 
50
b– Uluslararası Belgeler 
56
1– Bangolar Yargı Etiği 
56
2– Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargı Etiği Kuralları 
64
3– Uluslararası Ceza Mahkemesi Yargı Etiği Kuralları 
67
C– Savcılık Mesleği Yönünden Uluslarüstü Belgeler 
70
D– Avukatlık Mesleği Yönünden Etik Kurallar 
74
1– Tarihçe 74 2– Ulusal Nitelikteki Avukatlık Meslek Etiği Kuralları 78 3– Uluslararası Nitelikteki Avukatlık Meslek Etiği Kuralları 
85
a– Avrupa Birliği Barolar Konseyi Meslek Kuralları 
85
b– Avrupa Konseyi Avukatlık Mesleğinin İcrasında Özgürlükler Hakkında Dokuz Numaralı Tavsiye Kararı 
88
c– Havana Kurulları 
108
4– Avrupa Birliği Bakanlar Komitesinin Avukatların Özgürlüğü Metni 
114
d– Yirmi Birinci Yüzyılda Avukatlık Meslek Kurallarına Dair Turin İlkeleri 
119
IV– Avukatların Reklam Yasağı Konusundaki Ulusal ve Uluslararası Kurallar ile Reklam ve Tanıtım Arasındaki Farklar 
125
a– Türkiye Uygulaması Yönünden Avukatların Reklam Yasağı 
127
b– Amerika Birleşik Devletleri Uygulaması Yönünden Avukatların Reklam Yasağı (Legal Ethics – Prof.Dr.Ronald D.Rotunda, Thomson West 2007) 
133
c– Kıta Avrupası Ülkeleri Uygulaması Yönünden Avukatların Reklam Yasağı (Birinci Avukatlık Hukuku Konferansı–TBB Yayınları, 05.06 Nisan 2011) 
135
V– KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 
138
VI– YARGININ, ADALET VE İÇİŞLERİ BAKANLIKLARI BÜNYESİNDE YER ALAN YARDIMCI KURUMLARI YÖNÜNDEN ETİK İLKELER 
142
a– Adli Tıp Kurumu Yönünden Etik İlkeler 
142
b– İcra ve İflas Müdürlükleri Yönünden Etik İlkeler 
144
c– Jandarma ve Polis Yönünden Etik İlkeler 
145
d– Cezaevi Personeli Yönünden Etik İlkeler 
149
VII. YARGI ÖRGÜTLENMESİ İÇİNDE YER ALAN DİĞER KURUMLAR VE KİŞİLERYÖNÜNDEN ETİK İLKELER 
163
a– Arabulucular İçin Olan Etik İlkeler 
163
b– Uzlaştırıcılar İçin Olan Etik İlkeler 
178
c– Hakemler İçin Olan Etik İlkeleri 
181
d– Bilirkişiler İçin Olan Etik İlkeler 
189
e– Noterler İçin Olan Etik İlkeler 
193
BÖLÜM II YARGILAMA ETİĞİ 
203
YAZARLARIN ÖZGEÇMİŞİ 
219
SALİH AKGÜL 
219
VEDAT AHSEN COŞAR 
221
KAYNAKÇA 
225
DİZİN 
227