Vergi İdaresinin Düzenleyici İşlemleri ve Yargısal Denetimi Hilal Gürses Şahin  - Kitap

Vergi İdaresinin Düzenleyici İşlemleri ve Yargısal Denetimi

1. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
171
Barkod:
9786052647998
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
270,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
İdari fonksiyonun yerine getirilebilmesi için idari makamlara tanınan takdir yetkisi, vergi hukukunda kanunilik ilkesi ile sınırlandırılarak bağlı yetki halini almıştır. Ancak vergiye ilişkin her türlü düzenlemenin yasama organı tarafından yapılmasının imkansızlığı karşısında vergi idaresine vergi kanunlarının uygulanması, ülke çapında uygulama birliği sağlanması veya kanunlarla verilmiş belli değişiklikleri yapabilme yetkisinin kullanılması amacıyla bir hareket alanı tanınması gerekliliği tartışmasızdır. Vergi idaresi bu yetkisini idari işlemlerin bir türü olan düzenleyici işlemler tesis ederek kullanmaktadır.
Bu sebeple çalışmada öncelikle düzenleyici işlemler, idari işlem teorisi çerçevesinde ele alınmış ve idarenin düzenleyici işlem tesis etme yetkisine değinilmiştir. Vergi idaresi kavramı, geniş anlamda yürütme organını ifade edecek şekilde Cumhurbaşkanı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte ele alınmıştır. Vergilendirmeyi düzenleyen işlemler, Anayasada yer alıp almadıklarına göre sınıflandırılarak hukuki rejimleri, kapsamları, sınırları ve bağlayıcılıkları ile ele alınmıştır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yönetmelikler, Cumhurbaşkanı kararları, genel tebliğler, sirkülerler ve sınırlı bir düzenleme alanı olsa da vergi alanında sıklıkla başvurulan özelgeler ve iç düzen işlemleri incelenmiştir.
İdarenin her türlü eylem ve işlemi gibi vergi idaresinin kural koyucu işlemleri de Cumhurbaşkanlığı kararnameleri dışında idari yargının en önemli enstrümanı olan iptal davasının konusunu oluşturmaktadır. İptal davası, vergi idaresini hukuka uygun davranmaya zorlayan en etkin araçlardan birisidir. Vergi kanunlarının ülke çapında uygulanması, kanunların uygulanmasını sağlayan kural işlemlerin etkisinin de ülke çapında olması sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle yargısal denetim başlığı, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay denetimi ile sınırlandırılmış olup iptal davasının unsurları yönünden yüksek mahkeme kararları çerçevesinde inceleme yapılmıştır. Düzenleyici işlemler yönünden önleyici bir denetim mekanizması oluşturan Anayasa Mahkemesi denetimi ise çalışmada ayrıca ele alınmıştır. İdarenin etki alanının günden güne genişlemesi ile her daim önemini koruyan takdir yetkisi ve düzenleme yetkisi kavramları, çalışmanın ana eksenini oluşturmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İdari İşlem Teorisi Çerçevesinde Düzenleyici İşlem Kavramı
.
Vergi İdaresinin Kapsamı Ve Vergilendirmeyi Düzenleyen İdari İşlemleri
.
Vergilendirmeyi Düzenleyen İdari İşlemlerin Yargı Yolu İle Denetlenmesi
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
7
İÇİNDEKİLER 
9
KISALTMALAR 
13
GİRİŞ 
15
BİRİNCİ BÖLÜM
İDARİ İŞLEM TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE
DÜZENLEYİCİ İŞLEM KAVRAMI
I. BİR HUKUKİ İŞLEM OLARAK İDARİ İŞLEM 
19
II. İDARİ İŞLEM KAVRAMI 
20
III. İDARİ İŞLEMİN ÖZELLİKLERİ 
23
A. Tek Yanlılık 
24
B. İcrailik 
26
C. Hukuka Uygunluk Karinesinden Yararlanma 
28
IV. İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI 
29
A. Yetki Unsuru 
31
B. Şekil Unsuru 
36
C. Sebep Unsuru 
38
D. Konu Unsuru 
40
E. Amaç Unsuru 
41
V. İDARİ İŞLEM TÜRLERİ 
42
A. Birel İşlem 
43
B. Genel Düzenleyici İşlem 
44
VI. İDARENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEM YAPMA YETKİSİNİN KAYNAĞI VE
SINIRLARI 
46
İKİNCİ BÖLÜM
VERGİ İDARESİNİN KAPSAMI VE VERGİLENDİRMEYİ DÜZENLEYEN İDARİ İŞLEMLERİ
I. VERGİ İDARESİ KAVRAMI VE TÜRK İDARE TEŞKİLATI İÇERİSİNDEKİ YERİ 
55
II. VERGİ İDARESİNİN DÜZENLEYİCİ İŞLEM YAPMA YETKİSİ 
58
III. VERGİ İDARESİNİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİNİN TASNİFİ 
65
A. Vergi İdaresinin Anayasada Yer Alan Düzenleyici İşlemleri 
68
1. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 
68
a. Olağan Dönem Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 
68
b. Olağanüstü Dönem Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 
71
2. Yönetmelikler 
74
B. Vergi İdaresinin Adsız Düzenleyici İşlemleri 
77
1. Cumhurbaşkanı Kararları 
79
2. Genel Tebliğler 
84
a. Düzenleyici Genel Tebliğler 
87
b. Yorumlayıcı Genel Tebliğler 
88
3. Sirkülerler 
90
4. Özelgeler 
95
5. Vergi İdaresinin İç Düzen İşlemleri 
103
IV. NORMLAR HİYERARŞİSİ YÖNÜNDEN BİR DEĞERLENDİRME 
107
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VERGİLENDİRMEYİ DÜZENLEYEN İDARİ İŞLEMLERİN
YARGI YOLU İLE DENETLENMESİ
I. “VERGİ YARGISI” KAVRAMINA GENEL BİR BAKIŞ 
113
II. VERGİLENDİRMEYİ DÜZENLEYEN İŞLEMLERE KARŞI AÇILAN İPTAL DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİ 
118
A. Vergilendirmeyi Düzenleyen İşlemlerin Kesin ve Yürütülmesi
Gereken İşlem Kavramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi 
120
B. Ehliyet, Husumet ve Menfaat Yönünden Düzenleyici İşlemin İptali
İstemi 
123
C. Vergilendirmeyi Düzenleyen İşlemlere Karşı Açılacak İptal
Davasında Süreler ve Dava Açma Süresinde Özellik Arz Eden Bir
Kurum Olarak Uygulama İşlemi 
127
III. İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI YÖNÜNDEN VERGİLENDİRMEYİ
DÜZENLEYEN İŞLEMLERİN İPTALİNİ GEREKTİREN ÇEŞİTLİ
HUKUKA AYKIRILIK HALLERİ 
131
A. Yetki Unsuru Yönünden 
132
B. Şekil Unsuru Yönünden 
134
C. Sebep Unsuru Yönünden 
135
D. Konu Unsuru Yönünden 
136
E. Amaç Unsuru Yönünden 
138
IV. DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN İPTALİNİN VERGİ İDARESİ VE
MÜKELLEFLER YÖNÜNDEN ETKİ VE SONUÇLARI 
139
V. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI 
142
VI. ÖNLEYİCİ BİR MEKANİZMA OLARAK ANAYASA MAHKEMESİ
DENETİMİ 
145
SONUÇ 
151
KAYNAKÇA 
157