Vergi Ceza Hukuku Çalışmaları Prof. Dr. İzzet Özgenç, Dr. Öğr. Üyesi Elif Yılmaz Furtuna, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yurtlu  - Kitap
2. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
812
Barkod:
9789750290558
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
910,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Temmuz 2021
830,00
415,00 (%50)
Kitabın Açıklaması
Bu kitap içeriği, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde doktora ve yüksek lisans programlarında interaktif yöntemle verilen Vergi Ceza Hukuku derslerinde yapılan çalışmalardan müteşekkildir. Vergi yükümlülüğünün yerine getirilmesinin ihlâli dolayısıyla ceza hukuku sorumluluğu bağlamında ortaya çıkan çeşitli sorunların ele alındığı bu çalışmalar, konu bütünlüğü içinde belirli bir sıra dahilinde kitaplaştırılmıştır.
Süreç içinde başta 213 sayılı Vergi Usul Kanunu olmak üzere vergi mevzuatımızda yapılan değişiklikler dikkate alınarak, kitap içeriğindeki çalışmalar güncellenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Hükümler
.
Vergi Ceza Hükümlerinin Tarihi Gelişimine Kısa Bir Bakış, Arzu Laloğlu
.
Suç Faaliyetlerinden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi ve Müsaderesi, Burhanettin Onur Kireçtepe
.
Vergi Ceza Hukukunda Yanılma, Mücbir Sebep, Pişmanlık ve Islah, Hilal Gürses Şahin
.
Vergi Suç ve Kabahatlerinde İştirak, Şüheda Demirkıran
.
Vergi Ceza Hukukunda Tekerrür, Celal Asal
.
Vergi Kaçakçılığı Suçu Bağlamında Non Bis in Idem İlkesinin Uygulanabilirliği Sorunu, Burak Kılıç
.
Geçici Vergi Hükümlerinin İhlali Dolayısıyla Uygulanan Vergi Ziyaı Cezası Üzerine Bir Değerlendirme, Kutan Alp Bozkurt
.
Özel Hükümler
.
Vergi Kaçakçılığı Suçunda Netice Olarak "Devletin Vergi Kaybına Sebebiyet Verme", İbrahim Eser
.
Vergi Kaçakçılığı Suçu İle Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamındaki Kaçakçılık Suçlarının Karşılaştırmalı Analizi, Fatih Düşgün
.
Vergi Kaçakçılığı Suçları İle Belgede Sahtecilik Suçları Arasındaki İlişkisi, Esma Sinem Akkoç
.
Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu İle Kişisel Verilerin Korunması Arasındaki İlişki, Elif Kurt Kılıç
.
Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu (VUK M. 363) ve Muhtemel İçtima Sorunları, Fatih Yurtlu Eda Arıcı
.
Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejiminin Vergi Hukuku ve Ceza Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, Esra Bulut
.
Milletlerarası Vergi Ceza Hukukuna İlişkin Çalışmalar
.
Uluslararası Vergi Suç ve Kabahatlerinde Yer ve Kişi Bakımından Uygulama Kuralları, Ali Mavuş
.
Non Bis in İdem İlkesi ve Bu İlkenin Vergi Ceza Hukukuna Yansıması (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek 7 Protokol Hükümlerine Göre) , Zeynep Sena Acar
.
Vergi Kaçakçılığı Suçları İle Terörizmin Finansmanı Arasındaki İlişki ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Girişimler, Tayfun Gün
.
Vergi Suçları Bakımından Uluslararası Adli Yardımlaşma, Yusuf Karadeniz
.
OECD Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi ve İç Hukuk Uygulaması, Zeynep Esra Tarakçıoğlu
.
Usul Hukukuna İlişkin Çalışmalar
.
Aynı Olaya İlişkin Vergi ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi, Elif Ildırar
.
Vergi ve Ceza Mahkemelerinin Kararlarının Birbirleri Üzerindeki Etkisi, Yusuf Minez
.
Vergi Kaçakçılığı Suçunda Muhakeme Usulü Olarak Mütalaa Şartı, Hanne Özgenç Yılmaz
.
Değerlendirme Raporları
.
Vergi Ceza Hukuku Çalışmaları Değerlendirme Raporu – I, Fatih Yurtlu
.
Vergi Ceza Hukuku Çalışmaları Değerlendirme Raporu – II, Elif Yılmaz Furtuna
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
GENEL HÜKÜMLER
Vergi Ceza Hükümlerinin Tarihi Gelişimine Kısa Bir Bakış 
11
Arzu LALOĞLU
Suç Faaliyetlerinden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi ve Müsaderesi 
45
Burhanettin Onur KİREÇTEPE
Vergi Ceza Hukukunda Yanılma, Mücbir Sebep, Pişmanlık ve Islah 
69
Hilal GÜRSES ŞAHİN
Vergi Suç ve Kabahatlerinde İştirak 
117
Şüheda DEMİRKIRAN
Vergi Ceza Hukukunda Tekerrür 
163
Celal ASAL
Vergi Kaçakçılığı Suçu Bağlamında Non Bıs In Idem İlkesinin Uygulanabilirliği Sorunu 
199
Burak KILIÇ
Geçici Vergi Hükümlerinin İhlali Dolayısıyla Uygulanan Vergi Ziyaı Cezası Üzerine Bir Değerlendirme 
229
Kutan Alp BOZKURT
ÖZEL HÜKÜMLER
Vergi Kaçakçılığı Suçunda Netice Olarak “Devletin Vergi Kaybına Sebebiyet Verme” 
253
İbrahim ESER
Vergi Kaçakçılığı Suçu ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamındaki Kaçakçılık Suçlarının Karşılaştırmalı Analizi 
289
Fatih DÜŞGÜN
Vergi Kaçakçılığı Suçları ile Belgede Sahtecilik Suçları Arasındaki İlişkisi 
321
Esma Sinem AKKOÇ
Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu ile Kişisel Verilerin Korunması Arasındaki İlişki 
361
Elif KURT KILIÇ
Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu (VUK m. 363) ve Muhtemel İçtima Sorunları 
391
Fatih YURTLU Eda ARICI
Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejiminin Vergi Hukuku ve Ceza Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi 
425
Esra BULUT
MİLLETLERARASI VERGİ CEZA HUKUKUNA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR
Uluslararası Vergi Suç ve Kabahatlerinde Yer ve Kişi Bakımından Uygulama Kuralları 
455
Ali MAVUŞ
Non Bis in İdem İlkesi ve Bu İlkenin Vergi Ceza Hukukuna Yansıması (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek 7 Protokol Hükümlerine Göre) 
481
Zeynep Sena ACAR
Vergi Kaçakçılığı Suçları ile Terörizmin Finansmanı Arasındaki İlişki ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Girişimler 
523
Tayfun GÜN
Vergi Suçları Bakımından Uluslararası Adli Yardımlaşma 
573
Yusuf KARADENİZ
OECD Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi ve İç Hukuk Uygulaması 
601
Zeynep Esra TARAKÇIOĞLU
USUL HUKUKUNA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR
Aynı Olaya İlişkin Vergi ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi 
641
Elif ILDIRAR
Yusuf MİNEZ
Vergi Kaçakçılığı Suçunda Muhakeme Usulü Olarak Mütalaa Şartı 
709
Hanne ÖZGENÇ YILMAZ
DEĞERLENDİRME RAPORLARI
Vergi Ceza Hukuku Çalışmaları Değerlendirme Raporu – I 
741
Fatih YURTLU
Vergi Ceza Hukuku Çalışmaları Değerlendirme Raporu – II 
773
Elif YILMAZ FURTUNA