Uygulamacılar için Medeni Usul Hukuku El Kitabı İsmail Ercan  - Kitap
Uygulamacılar için

Medeni Usul Hukuku El Kitabı

7. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1423
Barkod:
9789750289842
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.590,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
6. baskı
Mayıs 2021
1.490,00
709,00 (%52)
Kitabın Açıklaması
"Uygulamacılar için Medeni Usul Hukuku El Kitabı" adlı bu kitap tamamen uygulayıcılar (hâkim, avukat, noter) için hazırlanmış, usul hukukun uygulamadaki görünümünü yansıtan, açıklamalar, zengin uyarı içeriği, not, karşılaştırma ve güncel içtihatlardan oluşan bir el kitabı niteliğindedir. Kitapta gereksiz bir bölüm veya yazı olmaması için büyük bir çaba harcanmış olup büyük ölçüde Yargıtay'ın son içtihatları çerçevesinde yaşayan hukuk aktarılmaya çalışılmıştır. Özellikle uygulama sorunlarına ve çözümlerine yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Usul Hukukuna Giriş
.
Usuli Uyuşmazlıklar
.
Usuli İşlemler
.
Dava
.
İspat
.
Geçici Hukuksal Koruma
.
Davaya Son Veren İşlemler
.
Yargılama Giderleri ve Adli Yardım
.
Yasa (Kanun) Yolları
.
Hükmün Açıklanması, Düzeltilmesi ve Kesinleşmesi
.
Özel Usul ve Mahkemeler
.
Tahkim
.
Mahkeme Kararlarının Birbirine Etkisi
.
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
.
Uygulama Örnekleri
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Ön Söz 
5
Kısaltmalar 
43
Birinci Kısım
USUL HUKUKUNA GİRİŞ
Birinci Bölüm
TEMEL KAVRAMLAR
I. TERİM SORUNU 
47
II. USUL HUKUKUNUN AMACI VE NİTELİĞİ 
48
III. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
49
IV. USUL KURALLARININ UYGULANMA ALANI 
50
A. Yer Bakımından Uygulanma Alanı 
51
B. Zaman Bakımından Uygulanma Alanı 
51
V. USUL HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ 
55
A. Tasarruf İlkesi 
55
B. Taraflarca Getirilme İlkesi 
56
C. İstemle Bağlılık İlkesi 
58
D. Hukuksal Dinlenilme Hakkı 
60
E. Aleniyet İlkesi 
68
F. Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü 
70
G. Usul Ekonomisi İlkesi 
72
H. Teksif İlkesi 
73
I. Yargıcın Davayı Aydınlatma Ödevi 
74
İ. Yargıcın Yargılamayı Sevk ve İdare Etmesi İlkesi 
77
J. Yargıcın Hukuku Re’sen Uygulaması İlkesi 
80
VI. ÇEKİŞMELİ YARGI − ÇEKİŞMESİZ YARGI AYRIMI 
81
A. Kavram 
81
B. Ayrımın Ölçütleri 
82
1. Genel Olarak 
82
2. Çekişmesiz Yargı Kataloğu 
83
C. Usul 
84
1. Görevli Mahkeme 
84
2. Yetkili Mahkeme 
86
3. Yargılama Usulü 
86
D. Sonuçları 
87
İkinci Bölüm
YARGI ÖRGÜTÜ
I. GENEL OLARAK 
89
II. YARGI YERLERİ (MAHKEMELER) 
89
A. Genel Olarak 
89
B. Mahkemelerin Sınıflandırılması 
90
1. Kuruluş ve Çalışma Usullerine Göre 
90
a. Tek Yargıçlı Mahkemeler 
90
b. Toplu Mahkemeler 
90
a. İlk Derece Mahkemeleri 
91
b. Üst Derece Mahkemeleri 
91
3. Tarafların Statülerine ya da Görmeyi Üstlenmiş Oldukları Uyuşmazlıkların Niteliklerine Göre 
91
a. Genel Görevli Mahkeme – Özel Görevli Mahkeme Ayrımı 
91
b. Olağan Mahkeme – Olağanüstü Mahkeme Ayrımı 
93
C. Türkiye’de Hukuk Mahkemelerinin Örgütlenmesi 
94
1. İlk Derece Mahkemeleri 
94
a. Sulh Hukuk Mahkemesi 
95
b. Asliye Mahkemesi 
95
2. İkinci Derece Mahkemeleri − Bölge Adliye Mahkemeleri 
96
a. Genel Olarak 
96
b. Kuruluşu 
96
c. Görevleri 
97
d. Daireler 
97
e. Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu 
98
3. Yargıtay 
99
Üçüncü Bölüm
YARGI GÖREVLİLERİ
I. YARGIÇ (HÂKİM) 
105
A. Yargıçlık Statüsü 
105
B. Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Yargıçlık Güvencesi 
107
C. Yargıcın Yasaklılığı ve Reddi 
108
1. Genel Olarak 
108
2. Yargıcın Yasaklılığı (Çekinmesi) 
109
a. Genel Olarak 
109
b. Yasaklılık (Memnuiyet) Nedenleri 
109
c. Çekinme Usulü 
110
d. Sonuçları 
111
3. Yargıcın Reddi 
112
a. Genel Olarak 
112
b. Ret Nedenleri 
112
c. Yargıcı Reddedebilecek Kişiler 
115
aa. Taraflar 
115
bb. Yargıcın Kendisi 
116
d. Usul 
116
aa. Genel Olarak 
116
bb. Ret İsteminin Geri Çevrilmesi 
117
cc. Ret İsteminin İncelenebilir (Kabule Şayan) Bulunması 
118
e. Mercii Kararı 
120
aa. Ret 
120
bb. Kabul 
121
f. Yasa Yolları 
122
4. Yargıcın Yasaklılığı ile Reddinin Karşılaştırılması 
123
D. Yargıçların Hukuksal Sorumlulukları 
124
1. Genel Olarak 
124
2. Sorumluluk Nedenleri 
127
3. Sorumluluk Davası 
130
II. AVUKAT 
134
Dördüncü Bölüm
YAZI İŞLERİ
I. GENEL OLARAK 
141
II. YAZI İŞLERİ PERSONELİ 
141
A. Yazı İşleri Müdürü 
141
B. Zabıt Kâtibi (Yazman) 
142
C. Mübaşir 
143
D. Hizmetli 
144
III. MAHKEMELER VE HUKUK DAİRELERİNDE TUTULACAK KAYITLAR 
144
IV. DOSYA VE BELGELER 
145
V. UYAP 
147
İkinci Kısım
USULİ UYUŞMAZLIKLAR
Birinci Bölüm
YARGI YOLU UYUŞMAZLIKLARI
I. GENEL OLARAK 
151
II. UYUŞMAZLIK TÜRLERİ 
151
A. Görev Uyuşmazlığı 
151
1. Olumlu Görev Uyuşmazlığı 
152
a. Koşulları 
152
aa. Aynı Yargı Kolunda Açılan Davalarda (2247 Sayılı Y. m. 10). 
152
bb. Farklı Yargı Kollarında Açılan Davalarda (2247 Sayılı Y. m. 17) 
153
b. Olumlu Görev Uyuşmazlığının Çıkarılması 
153
2. Olumsuz Görev Uyuşmazlığı 
155
a. Koşulları 
156
b. Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi 
156
B. Hüküm Uyuşmazlığı 
157
1. Genel Olarak 
157
2. Koşulları 
158
3. Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesi 
158
C. Uyuşmazlık Çıkarılamayacak Durumlar 
158
D. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarını Bekletici Sorun Sayma 
159
E. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Sonuçları 
160
İkinci Bölüm
GÖREV UYUŞMAZLIKLARI
I. GENEL OLARAK 
161
II. GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ 
163
A. Asliye Hukuk Mahkemesinin Görev Alanı 
163
1. Mal Varlığına İlişkin Davalarda Görev 
163
2. Kişi Varlığı Haklarına İlişkin Davalarda Görev 
170
B. Sulh Hukuk Mahkemesinin Görev Alanı 
174
1. Dava Konusunun Değer ve Tutarına Bakılmaksızın Görevlendirilen Dava ve İşler 
174
a. Kira Uyuşmazlıklarından Doğan Davalar 
174
b. Paylaşma (taksim) ve Ortaklığın Giderilmesi (İzale–İ Şüyu) Davaları 
180
c. Taşınır ve Taşınmaz Mallarda, Yalnızca Zilyetliğin Korunmasına Yönelik Olan Davalar 
180
2. Başka Mahkemelerin Görevine Girmeyen Çekişmesiz Yargı İşleri 
181
3. Diğer Yasaların Sulh Hukuk Mahkemesini Görevlendirdiği Dava ve İşler 
181
III. GÖREVSİZLİK KARARI 
188
A. Genel Olarak 
188
B. Yasa Yolları 
189
C. Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 
190
Üçüncü Bölüm
YETKİ UYUŞMAZLIKLARI
I. GENEL OLARAK 
195
II. YETKİ KURALLARI 
196
A. Genel Yetki 
196
1. Çekişmeli Yargıda 
196
a. Gerçek Kişiler Bakımından 
196
aa. Türkiye’de Yerleşim Yeri Olanlara Karşı Açılacak Davalar 
196
bb. Türkiye’de Yerleşim Yeri Olmayanlara Karşı Açılacak Davalar 
198
aaa. Mal Varlığına İlişkin Davalar 
198
bbb. Kişi Varlığına İlişkin Davalar 
199
b. Tüzel Kişiler Bakımından 
199
c. Davalıların Birden Fazla Olması 
200
2. Çekişmesiz Yargıda 
202
B. Özel Yetki 
202
1. Genel Olarak 
202
2. Özel Yetki Kuralları 
202
a. Sözleşmeden Doğan Davalar 
202
b. Miras Davaları 
204
aa. Miras Bırakanın Son Yerleşim Yerinde Görülecek Davalar 
204
bb. Malın Bulunduğu Yerde Görülebilecek Davalar 
207
cc. Mirasçıların Oturduğu Yerde Görülecek İşler 
207
c. Taşınmaza İlişkin Davalar 
208
d. Karşı Davalar 
211
e. Şubenin İşlemlerinden Doğan Davalar 
211
f. Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Kendilerine İlişkin Davalar 
211
g. İflas Davaları 
212
h. Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davaları 
213
aa. Zarar (Mal) Sigortalarında 
213
bb. Can (Yaşam) Sigortalarında 
214
ı. Alacak ve Taşınır Mal Davaları 
214
i. Haksız Eylemden Doğan Davalar 
214
j. Nedensiz Zenginleşmeden Doğan Davalar 
215
k. Boşanma, Ayrılık ve Mal Rejimi Davaları 
215
l. Kişilik Haklarının Korunmasına İlişkin Davalar 
216
m. Soybağına İlişkin Davalar 
217
n. İş Davaları 
217
o. Velayet Davaları 
217
ö. Vesayet Dava ve İşleri 
217
p. Motorlu Araç Kazalarından Doğan Tazminat Davaları 
218
III. YETKİ KURALLARININ NİTELİĞİ 
220
A. Kesin Yetki Kuralları 
220
B. Kesin Olmayan Yetki Kuralları 
222
IV. YETKİ SÖZLEŞMESİ 
222
A. Genel Olarak 
222
B. Koşulları 
223
C. Türleri 
225
V. YETKİ İTİRAZI 
225
VI. YETKİSİZLİK KARARI 
228
A. Genel Olarak 
228
B. Yasa Yolu 
230
C. Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 
231
Dördüncü Bölüm
İŞ DAĞILIMI UYUŞMAZLIKLARI
İŞ DAĞILIMI UYUŞMAZLIKLARI 
235
Beşinci Bölüm
YARGI YERİ BELİRTİLMESİ UYUŞMAZLIKLARI
I. GENEL OLARAK 
237
II. USUL 
240
Üçüncü Kısım
USULİ İŞLEMLER
Birinci Bölüm
USUL İŞLEMLERİNİN GENEL KURAMI
I. KAVRAM 
247
II. TÜRLERİ 
248
A. Taraf Usul İşlemleri 
248
1. Kavram 
248
2. Özellikleri 
249
3. Usul İşlemlerinde Eksiklikler ve Sonuçları 
250
B. Mahkeme Usul İşlemleri 
251
İkinci Bölüm
SÜRELER, ADLİ TATİL VE ESKİ HÂLE GETİRME
I. SÜRELER 
253
A. Kavram 
253
B. Türleri 
253
1. Yasal Süreler 
253
2. Takdiri Süreler 
254
3. Sürelerin Hesaplanması 
264
II. ADLİ TATİL 
265
III. ESKİ HÂLE GETİRME 
268
A. Genel Olarak 
268
B. Usul 
271
Üçüncü Bölüm
TEBLİGAT
I. TEMEL KAVRAMLAR 
273
A. Tebligat 
273
B. Davetiye 
274
II. TÜRLERİ 
274
III. TEBLİGAT ÇIKARTABİLECEK MERCİLER 
278
IV. TEBLİGAT GİDERLERİ 
279
V. TEBLİGAT YAPILABİLECEK KİŞİLER 
279
A. Muhatap 
279
1. Gerçek Kişiler 
280
2. Tüzel Kişiler 
284
B. Muhatap Adına Tebligatı Kabule Yetkili Kişiler 
285
VI. TEBLİGATIN YAPILABİLECEĞİ YER 
291
A. Adreste Tebligat 
291
1. Gerçek Kişiler 
291
a. Tebligatın Bizzat Muhatap Tarafından Alınması 
293
b. Tebliğ Sırasında Muhatabın Geçici Olarak Adreste Bulunamaması veya Adreste Olmasına Karşın Tebellüğden Kaçınması 
293
c. Bilinen Son Adresin Tebligata Elverişli Olmaması veya Bu Adreste Tebliğ Yapılamaması 
301
2. Tüzel Kişiler 
314
a. Tebligatın Bizzat Muhatap Tarafından Alınması 
314
b. Tüzel Kişinin Bilinen Son Adresinin Dağıtım (Tevziat) Saatlerinde Kapalı Olması veya Tebellüğden Kaçınılması 
315
c. Bilinen Son Adresin Tebligata Elverişli Olmaması veya Bu Adreste Tebliğ Yapılamaması 
317
B. Adres Değişikliği 
318
VII. TEBLİGATIN YAPILABİLECEĞİ ZAMAN 
323
VIII. TEBLİGATIN YAPILMASI 
323
IX. İLANEN TEBLİGAT 
325
X. YURT DIŞI TEBLİGAT 
328
A. Genel Olarak 
328
B. Yabancı Ülkedeki Türk Vatandaşlarına Tebligat 
329
C. Yabancı Ülkede Türk Memurlarına ve Askeri Kişilerine Tebligat 
330
D. Türkiye’deki Elçilik veya Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebligat Evrakı 
330
XI. TEBLİGATIN YOKLUĞU VE USULSÜZLÜĞÜ 
330
A. Tebligatın Yokluğu 
331
B. Tebligatın Usulsüzlüğü 
331
1. Anlamı 
331
2. Yaptırımı 
332
3. İspat Yöntemi, Başvuru Yolu ve Süresi 
335
4. Karar 
335
XII. TEBLİGAT SUÇLARI 
336
Dördüncü Kısım
DAVA
Birinci Bölüm
DAVANIN TARAFLARI VE DAVAYA KATILAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
I. TARAFLARIN EHLİYETLERİ 
341
A. Taraf Ehliyeti 
341
1. Gerçek Kişiler 
342
2. Tüzel Kişiler 
345
3. Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar 
351
B. Dava Ehliyeti 
353
1. Genel Olarak 
353
2. Gerçek Kişiler 
353
a. Tam Dava Ehliyeti 
353
b. Sınırlı Dava Ehliyeti 
354
c. Dava Ehliyetsizliği 
355
d. Dava Ehliyeti Olmayanların Temsili 
356
aa. Veli 
357
bb. Vasi 
358
aaa. Vesayet Altındaki Kişi Adına Vasinin Dava Açması 
358
bbb. Vesayet Altındaki Kişiye Karşı Dava Açılması 
360
cc. Kayyım 
361
aaa. Temsil Kayyımlığı 
362
bbb. Yönetim Kayyımlığı 
364
ccc. İsteğe Bağlı Kayyımlık 
366
e. Kendisine Yasal Danışman Atanan Kişilerin Davada Temsili 
366
aa. Oy (İştirak, Katılım) Danışmanlığı 
367
bb. Yönetim Danışmanlığı 
369
cc. Karma Danışmanlık 
370
3. Tüzel Kişiler 
370
4. Sonuçları 
371
C. Davaya Vekâlet Ehliyeti 
372
1. Genel Olarak 
372
2. Vekâletname 
375
a. Genel Olarak 
375
b. Türleri 
375
aa. İş Vekâletnamesi 
375
aaa. Genel (Umumi) Vekâletname 
375
bbb. Özel (Hususi) Vekâletname 
375
bb. Dava Vekâletnamesi 
376
aaa. Genel Dava Vekâletnamesi 
376
bbb. Özel Dava Vekâletnamesi 
376
c. Vekâletnamenin Düzenlenmesi ve Biçimi 
377
3. Vekâletnamenin Mahkemeye Verilmesi 
380
4. Davaya Vekâletin İçeriği (Kapsamı) 
381
a. Özel Yetki Aranmayan İşlemler 
382
b. Özel Yetki Aranan İşlemler 
383
c. Vekilin Hiç Yapamayacağı İşlemler 
385
5. Davaya Vekâletin Son Bulması 
385
a. Ölüm, İflas veya Eylem Ehliyetini Yitirme 
385
b. Vekilin Çekilmesi (İstifası) 
386
c. Vekilin Azli 
390
d. Sürenin Dolması 
392
e. Vekilin İşten Çıkarılması ya da Yasaklanması 
392
D. Sıfat (Husumet) 
393
1. Genel Olarak 
393
a. Aktif Dava Sıfatı 
393
b. Pasif Dava Sıfatı 
395
2. Husumet İtirazı 
398
3. Hasımda Yanılma 
398
4. Taraf Değişikliği 
400
E. Dava Takip Yetkisi 
404
F. Tarafların Temsili 
405
1. Genel Olarak 
405
2. Temsilde Yanılma 
405
3. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerin Temsili 
406
II. DAVA ARKADAŞLIĞI 
408
A. Genel Olarak 
408
B. Türleri 
409
1. İhtiyari Dava Arkadaşlığı 
409
a. Genel Olarak 
409
b. Doğuran Nedenler 
409
aa. Dava Konusu Hak veya Borcun Elbirliğiyle Mülkiyet Dışındaki Bir Nedenle Ortak Olması 
409
bb. Ortak Bir İşlem ile Birden Çok Kişi Yararına Hak Doğması veya Borç Yüklenilmiş Olması 
410
cc. Davanın, Taraflardan Her Biri için Aynı Nedenden Doğması 
411
c. Sonuçları 
411
2. Zorunlu Dava Arkadaşlığı 
414
a. Genel Olarak 
414
b. Doğuran Nedenler 
415
aa. Maddi Bakımdan Zorunlu Dava Arkadaşlığı 
415
aaa. Elbirliği Mülkiyeti 
415
bbb. Hak veya Borcun Bölünemez Oluşu 
416
bb. Şekli Bakımdan Zorunlu Dava Arkadaşlığı 
417
c. Sonuçları 
418
III. DAVAYA KATILMA (MÜDAHALE) 
420
A. Genel Olarak 
420
B. Türleri 
420
1. Ferî Müdahale 
420
a. Genel Olarak 
420
b. Koşulları 
421
c. Usul 
423
d. Sonuçları 
424
e. Rücu Davası ve Müdahalenin Etkisi 
429
f. Müdahale Giderleri 
431
2. Asli Müdahale 
431
a. Genel Olarak 
431
b. Koşulları 
432
c. Usul 
433
d. Sonuçları 
433
IV. DAVANIN İHBARI 
434
A. Kavram 
434
B. Koşulları 
435
C. Usul 
436
D. Sonuçları 
439
1. Maddi Hukuka İlişkin Sonucu 
439
2. Usul Hukukuna İlişkin Sonuçlar 
439
İkinci Bölüm
DAVA KOŞULLARI
I. GENEL OLARAK 
441
II. TÜRLERİ 
445
A. Genel Dava Koşulları 
445
1. Mahkemeye İlişkin Dava Koşulları 
445
a. Yargı Hakkı 
445
aa. Kişi Yönünden Sınırlandırma 
446
bb. Yer Yönünden Sınırlandırma 
447
b. Yargı Yolu 
447
c. Görev 
452
d. Kesin Yetki Durumları 
452
2. Taraflara İlişkin Dava Koşulları 
452
a. İki Tarafın Bulunması 
452
b. Taraf ve Dava Ehliyeti 
452
c. Davaya Vekâlet Ehliyeti ve Geçerli Vekâletname 
453
d. Dava Takip Yetkisi 
453
3. Dava Konusuna İlişkin Dava Koşulları 
453
a. Hukuksal Yarar 
453
b. Derdestlik Durumunun Bulunmaması 
456
c. Kesin Hüküm Bulunmaması 
458
d. Gider Avansının Yatırılmış Olması 
459
e. Teminat Gösterilmesi 
459
aa. Genel Olarak 
459
bb. Teminat Gösterilmesi Gereken Durumlar 
460
aaa. Türkiye’de Mutad Meskeni Olmayan Türk Vatandaşının Dava Açması, Davacı Yanında Davaya Müdahil Olarak Katılması veya Takip Yapması 
460
bbb. Davacının Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunduğunun Belgelenmesi 
462
cc. Teminat İstenemeyecek Durumlar 
462
dd. Usul 
463
ee. Sonuçları 
464
B. Özel Dava Koşulları 
465
Üçüncü Bölüm
DAVA TÜRLERİ
I. İSTENEN HUKUKSAL KORUNMAYA GÖRE 
469
A. Edim Davaları 
469
B. Tespit Davaları 
470
1. Genel Olarak 
470
2. Koşulları 
471
3. Sonuçları 
473
C. Yenilik Doğuran Davalar 
473
1. Genel Olarak 
473
2. Koşulları 
473
3. Türleri 
474
a. Geleceğe Etkili Yenilik Doğuran Davalar 
474
b. Geçmişe Etkili Yenilik Doğuran Davalar 
474
4. Sonuçları 
475
D. Belirsiz Alacak Davası 
475
1. Genel Olarak 
475
2. Niteliği 
476
3. Koşulları 
478
a. Genel Koşullar 
478
aa. Alacağın Gerçek Miktar ya da Değerinin Belirlenememesi 
478
aaa. Belirlemenin Olanaksızlığı 
478
bbb. Belirlemenin Davacıdan Beklenememesi 
479
bb. Dava Dilekçesinde Hukuksal İlişkinin ve Maddi Olguların Gösterilmesi 
489
cc. Dava Dilekçesinde Geçici İstem Sonucunun Belirtilmesi 
489
b. Koşulları Oluşmadan Belirsiz Alacak Davası Açılması 
490
4. Usul 
503
a. Tahkikat Sırasında Alacağın Miktar veya Değerinin Tam ve Kesin Olarak Belirlenmesi 
503
b. Kesin İstem Sonucunu Belirlemek Üzere Alacaklıya Süre Verilmesi 
503
c. Alacaklının İstem Sonucunu Artırması 
504
5. Sonuçları 
508
a. Zamanaşımı 
508
b. Faiz 
509
c. Davaya Son Veren Taraf İşlemleri 
509
II. İSTEM (TALEP) SONUCUNUN NİCELİĞİNE GÖRE 
509
A. Objektif Dava Birleşmesi 
509
B. Terditli Davalar 
510
C. Seçimlik Davalar 
512
D. Kısmi Dava 
513
1. Tanımı ve Niteliği 
513
2. Koşulları 
515
3. Sonuçları 
517
E. Mütelahik Davalar 
526
F. Topluluk Davaları 
526
III. DAVA KONUSU HAKKIN NİTELİĞİNE GÖRE 
530
Dördüncü Bölüm
DAVANIN AÇILMASI
I. DAVANIN AÇILMASI USULÜ 
531
A. Genel Olarak 
531
B. Fiziksel Ortamda Dava Açılması 
531
C. Elektronik Ortamda Dava Açılması 
533
II. DAVANIN AÇILDIĞI TARİH 
534
III. TENSİP TUTANAĞI 
534
IV. DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI 
535
A. Maddi Hukuka İlişkin Sonuçlar 
535
1. Zamanaşımının Kesilmesi 
535
2. Hak Düşürücü Sürenin Korunması 
537
3. Bazı Kişi Varlığı Haklarının Mal Varlığı Hakkına Dönüşmesi 
537
4. Davalının Temerrüde Düşmesi 
537
5. İyi Niyetin Ortadan Kalkması 
537
B. Usul Hukukuna İlişkin Sonuçlar 
538
1. Davanın Karara Bağlanması Zorunluluğu 
538
2. Tasarruf Ehliyeti 
538
3. Dava Koşullarının Belirleneceği Tarih 
538
4. Derdestlik 
538
5. Hükme Esas Alınacak Durum ve Koşullar 
538
6. Geçici Hukuksal Koruma Tedbirleri 
539
7. Davayı Geri Alma Yasağı 
539
8. Davayı Genişletme ve Değiştirme Yasağı 
542
V. DAVAYA YANIT (CEVAP) 
542
A. Genel Olarak 
542
B. Savunma Nedenleri 
544
1. Maddi Hukuka Dayanan Savunma Nedenleri 
544
a. İtiraz 
545
b. Def’i 
545
2. Usul Hukukuna Dayanan Savunma Nedenleri 
549
a. Dava Koşulları 
549
b. İlk İtirazlar 
549
aa. Genel Olarak 
549
bb. İlk İtiraz Nedenleri 
550
C. Yanıt Süresi 
551
1. Genel Olarak 
551
2. Yanıt Süresinin Uzatılması veya Kısaltılması 
551
D. Yanıt Dilekçesinin Verilmesi 
552
E. Sonucu 
553
VI. KARŞI DAVA 
553
A. Genel Olarak 
553
B. Koşulları 
554
C. İncelenmesi ve Sonuçlandırılması 
555
Beşinci Bölüm
DAVANIN AŞAMALARI
I. DİLEKÇELER AŞAMASI 
557
A. Dava Dilekçesi 
557
B. Yanıt (Cevap) Dilekçesi 
568
C. Yanıta Yanıt ve İkinci Yanıt Dilekçeleri 
570
D. Davanın ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı 
571
1. Davanın (İddianın) Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı 
571
a. Anlamı 
571
b. Yasak Kapsamında Sayılmayan Durumlar 
573
c. İstisnaları 
573
2. Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı 
575
a. Anlamı 
575
b. Yasak Kapsamında Sayılmayan Durumlar 
576
c. İstisnaları 
577
II. ÖN İNCELEME AŞAMASI 
577
A. Genel Olarak 
577
B. Duruşmasız Ön İnceleme 
579
C. Duruşmalı Ön İnceleme 
581
1. Duruşma Hazırlığı 
581
2. Ön İnceleme Duruşması 
584
3. Süreler Hakkında Karar 
590
III. TAHKİKAT (İNCELEME) AŞAMASI 
591
A. Kavram 
591
B. Duruşma 
591
1. Genel Olarak 
591
2. Fiziki Duruşma 
595
a. Genel Olarak 
595
b. Duruşmanın Yürütülüşü 
595
c. Duruşma Düzeni 
596
3. E–Duruşma 
597
a. Genel Olarak 
597
b. Başvurulabilecek Durumlar 
598
aa. İstem Üzerine e–Duruşma 
598
bb. Re’sen e–Duruşma 
600
c. Duruşmanın Yürütülüşü 
600
d. Duruşma Düzeni 
603
4. Duruşma Tutanağı 
603
C. Tahkikat Usulü 
605
1. Duruşmaya Davet 
605
2. Tahkikatın Yürütülmesi 
606
a. Genel Olarak 
606
b. Doğrudan Soru Yöneltme 
610
D. Tahkikatın Sona Ermesi 
610
IV. SÖZLÜ YARGILAMA AŞAMASI 
612
V. KARAR AŞAMASI 
614
Altıncı Bölüm
DAVA SIRASINDAKİ ÖZEL DURUMLAR
I. DAVANIN ISLAHI 
615
A. Kavram 
615
B. Islahın Konusu 
616
1. Islah Yoluyla Yapılabilecek İşlemler 
616
2. Islahla Yapılmamış Sayılamayacak İşlemler 
618
3. Islah Yoluyla Yapılamayacak İşlemler 
618
4. Islah Yoluna Başvurulmasına Gerek Olmayan Durumlar 
627
C. Koşulları 
628
1. İrade Açıklaması 
628
2. Zaman 
628
3. Daha Önceden Bu Yola Başvurmamış Olma 
641
4. Giderlerin ve Teminatın Ödenmesi 
642
D. Türleri 
645
1. Davanın Tamamen Islahı 
645
2. Davanın Kısmen Islahı 
647
E. Kötü Niyetli Islah 
650
F. İdari Yargıda Islah 
650
II. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI 
652
A. Davaların Birleştirilmesi 
652
1. Genel Olarak 
652
2. Usul 
653
a. Aynı Yargı Çevresinde Görülmekte Olan Davalar 
653
b. Farklı Yargı Çevresinde Yer Alan Mahkemelerdeki Davalar 
654
c. Ortak Hükümler 
655
3. Sonuçları 
656
B. Davaların Ayrılması 
658
1. Genel Olarak 
658
2. Usul 
660
3. Sonuçları 
660
III. DAVADAKİ ARA SORUNLAR 
661
A. Ön Sorun (Hadise) 
661
B. Bekletici Sorun 
662
1. Genel Olarak 
662
2. Türleri 
664
a. Zorunlu Bekletici Sorun 
664
b. İhtiyari Bekletici Sorun 
665
3. Usul ve Sonuçları 
666
IV. DAVADA HUKUKSAL YARDIM (İSTİNABE) 
666
A. Genel Olarak 
666
B. Koşulları ve Sonuçları 
667
V. DAVA DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILMASI 
668
A. Genel Olarak 
668
B. Dosyayı İşlemden Kaldırmayı Gerektiren Durumlar 
669
1. Tarafların Duruşmaya Gelmemesi 
669
2. Davayı Takip Etmeme 
680
3. Duruşma Gününü Belirlemek Üzere Başvuruda Bulunmama 
682
4. Eksik Harcın Tamamlanmaması 
682
C. Sonuçları 
682
VI. DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI 
685
A. Genel Olarak 
685
B. Davanın Açılmamış Sayılmasını Gerektiren Durumlar 
686
C. Sonuçları 
688
Beşinci Kısım
İSPAT
Birinci Bölüm
GENEL İSPAT KURAMI
I. KAVRAM 
693
II. İSPAT ZORUNLULUĞU OLMAYAN DURUMLAR 
693
A. İkrar 
693
1. Genel Olarak 
693
2. Hukuksal Niteliği 
694
3. Türleri 
696
a. Yapıldığı Yere Göre 
696
aa. Mahkeme Dışı İkrar 
696
bb. Mahkeme İçi İkrar 
697
b. İçeriğine Göre 
697
aa. Basit İkrar 
697
bb. Nitelikli İkrar 
698
cc. Bileşik İkrar 
698
c. İkrarın Bölünmesi 
700
B. Herkesçe Bilinen Olaylar 
702
C. Çekişmesiz Olaylar 
703
D. Karine ve Varsayım 
703
1. Karine 
703
2. Varsayım 
705
E. Hukuk Kuralları 
706
III. İSPAT YÜKÜ 
706
A. Genel Olarak 
706
B. İspat Yükü Kuralları 
707
1. Genel Kural 
707
2. Özel Kurallar (İstisnalar) 
708
a. Olağan Durumun Aksinin İspatı 
708
b. İspat Yükünün Yasayla Belirlendiği Durumlar 
709
c. Yasal Karineler 
710
IV. İSPAT ÖLÇÜSÜ 
710
A. Kesin (Tam) İspat 
710
B. Yaklaşık İspat 
710
V. İSPAT TÜRLERİ 
711
A. Asıl İspat – Karşı İspat – Aksini İspat 
711
B. Doğrudan İspat – Dolaylı İspat 
712
İkinci Bölüm
KANITLAR
I. KAVRAM 
715
II. SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ 
716
III. TÜRLERİ 
719
A. Kesin Kanıtlar 
719
1. Senet 
720
a. Belge ve Senet Ayrımı 
720
b. Öğeleri 
721
c. Belgelerin Halefler Aleyhine Kullanılması ve Adi Senetlerin Üçüncü Kişiler için Etki Doğurması 
724
d. Türleri 
725
aa. Resmî Senetler 
725
aaa. Genel Olarak 
725
bbb. Resmî Senetlerin İspat Gücü ve Sahteliğinin İleri Sürülmesi 
726
bb. Adi Senetler 
727
aaa. Genel Olarak 
727
bbb. Adi Senetlerin İspat Gücü ve Sahteliği 
728
e. Belgelerin Mahkemeye Sunulması 
731
aa. Genel Olarak 
731
bb. İbraz Zorunluluğu ve Yaptırımı 
732
aaa. Taraflar Yönünden 
732
bbb. Üçüncü Kişiler Yönünden 
735
cc. Ticari Defterlerin İbrazı ve Kanıt Olması 
735
aaa. Genel Olarak 
735
bbb. Defterlerin Sahibi Yararına Kanıt Olabilmesinin Koşulları 
738
ccc. Sonuçları 
742
f. Senetle İspat Zorunluluğu 
749
aa. Senetle ispat kuralı 
750
aaa. Genel olarak 
750
bbb. Senetle ispat kuralının istisnaları 
750
aaaa. Kanıt (Delil) Başlangıcı 
751
bbbb. Yakın Hısımlık 
756
cccc. Senede Bağlanmaması Teamül Olarak Yerleşmiş Bulunan Hukuksal İşlemler 
756
dddd. Senet Alınmasının Mümkün Olmadığı ya da Son Derece Güç Olduğu Durumlar 
756
eeee. İrade Bozukluğu ve Aşırı Yararlanma 
756
ffff. Muvazaa İddiaları 
756
gggg. Senedin Olağanüstü Bir Olay veya Zorlayıcı (Mücbir) Bir Nedenle Yitirilmesi 
757
bb. Senede Karşı Senetle Yanıt Kuralı (Tanıkla İspat Yasağı) 
757
2. Yemin (Ant) 
759
a. Genel Olarak 
759
b. Yemin Edecek Kişi 
761
c. Yemin Teklifi 
763
d. Yemine Davet 
767
e. Yemin Usulü 
768
3. Kesin Hüküm 
770
B. Takdiri Kanıtlar 
770
1. Tanık 
770
a. Genel Olarak 
770
b. Tanık Olabilecek Kişiler 
772
c. Tanık Gösterilmesi 
774
d. Tanıkların Çağrılması 
783
e. Tanıklık Yapma Yükümlülüğü 
784
f. Tanıklıktan Kaçınmanın Yaptırımları 
785
aa. Davete Uymama 
785
bb. Tanıklık Yapmama 
786
g. Tanıkların Dinlenmesi 
786
h. Tanıklıktan Çekinme Hakkı 
791
aa. Genel Olarak 
791
bb. Çekinme Nedenleri 
792
aaa. Kişisel Nedenlerle Tanıklıktan Çekinme 
792
bbb. Sır Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme 
793
ccc. Menfaat İhlali Tehlikesi Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme 
793
cc. Tanıklıktan Çekinme Hakkının İstisnaları 
793
2. Keşif 
794
a. Genel Olarak 
794
b. Keşif Kararı 
794
c. Keşfe Katlanma Yükümlülüğü 
797
d. Keşfin Yapılması 
797
e. Soybağı Tespiti için İnceleme 
800
3. Bilirkişi 
801
a. Genel Olarak 
801
b. Temel İlkeler 
804
c. Bilirkişiliğe Başvuru 
805
d. Bilirkişinin Görevlendirilmesi ve Yemini 
807
e. Bilirkişilik Görevinin Kapsamı ve Bu Görevi Kabulle Yükümlü Olanlar 
809
f. Bilirkişinin Görevini Yapmaktan Yasaklı Olması ve Reddi 
810
g. Bilirkişinin Görev Süresi 
810
h. Bilirkişinin Yükümlülükleri 
811
aa. Haber Verme Yükümlülüğü 
811
bb. Görevini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü 
811
cc. Sır Saklama Yükümlülüğü 
811
ı. Bilirkişinin Yetkileri 
811
i. Bilirkişinin Oy ve Görüşünü Bildirmesi 
812
j. Denetim ve İnceleme 
816
k. Bilirkişinin Sorumluluğu 
816
4. Uzman Görüşü (Taraf Bilirkişi, Uzman Tanık) 
817
C. Yasada Düzenlenmemiş Kanıtlar 
817
IV. KANIT SÖZLEŞMESİ 
818
A. Genel Olarak 
818
B. Türleri 
819
1. Münhasır Kanıt Sözleşmesi 
819
2. Münhasır Olmayan Kanıt Sözleşmesi 
820
V. İSTİCVAP (SORGUYA ÇEKİLME) 
820
A. Kavram 
820
B. İsticvap Edilecek Kişi 
822
C. Usul ve Sonuçları 
822
VI. YASAK KANITLAR 
824
Altıncı Kısım
GEÇİCİ HUKUKSAL KORUMA
Birinci Bölüm
İHTİYATİ TEDBİR
I. GENEL OLARAK 
833
II. KOŞULLARI 
836
A. Hak Kaybı, Sakınca ya da Ciddi Bir Zarar Doğacağı Endişesinin Varlığı 
836
B. Haklılığın Yaklaşık Olarak İspatı 
840
C. İstemde Bulunanın Dava Ehliyeti ve Hukuksal Yararının Olması 
842
D. Teminat Gösterilmesi 
842
E. Harç ve Giderlerin Ödenmesi 
843
III. İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLEMEYECEK DURUMLAR 
845
IV. USUL 
846
A. Yetkili ve Görevli Mahkeme 
846
B. Yargılama 
848
C. İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması 
849
D. İhtiyati Tedbir Kararının Etkisi 
852
E. İhtiyati Tedbir Kararına Karşı Konulması 
853
1. Karara İtiraz ve Yasa Yoluna Başvurma 
853
2. Teminat Karşılığında Tedbirin Kaldırılması veya Değiştirilmesi 
855
F. İhtiyati Tedbirin Sona Ermesi 
856
G. Teminatın Geri Verilmesi (İadesi) 
856
H. İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan Tazminat Davası 
856
İkinci Bölüm
KANITLARIN TESPİTİ VE
DİĞER GEÇİCİ HUKUKSAL KORUMALAR
I. KANITLARIN TESPİTİ 
859
A. Genel Olarak 
859
B. Koşulları 
860
C. Usul 
862
1. İstem 
862
2. İnceleme ve Karar 
864
3. Yasa Yolu ve Diğer Durumlar 
866
II. DİĞER GEÇİCİ HUKUKSAL KORUMALAR 
867
Yedinci Kısım
DAVAYA SON VEREN İŞLEMLER
Birinci Bölüm
KARAR
I. KAVRAM 
871
II. TÜRLERİ 
871
A. Davaya Etkisine Göre 
871
1. Usule İlişkin Kararlar 
871
2. Esasa İlişkin Kararlar 
872
B. Davayı Sonuçlandırmasına Göre 
872
1. Ara Kararlar 
872
2. Son Kararlar 
876
a. Genel Olarak 
876
b. Türleri 
877
aa. Usule İlişkin Son Kararlar 
877
bb. Esasa İlişkin Son Kararlar 
878
III. KARARLARIN VERİLMESİ YÖNTEMİ 
879
A. Müzakere ve Tefhim 
879
B. Gerekçe 
886
C. Hükmün Kapsamı 
890
D. Hükmün Tebliğe Çıkarılması ve Kesinleştirilmesi 
892
E. Hükmün Sonuçları 
894
F. Koşula Bağlı Hüküm 
895
G. Kısmi Hüküm 
896
H. Hüküm Sakatlıkları 
897
1. Yok Hüküm (Kararın Yokluğu) 
897
2. Etkisiz Hüküm 
898
İkinci Bölüm
HÜKÜM VERİLMEKSİZİN DAVANIN SONA ERMESİ
I. DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ 
899
A. Davadan Feragat 
899
1. Genel Olarak 
899
2. Usul 
900
3. Sonuçları 
902
4. Feragatle Sona Ermeyen Davalar 
907
B. Davayı Kabul 
911
1. Genel Olarak 
911
2. Usul 
913
3. Sonuçları 
915
C. Sulh 
917
1. Genel Olarak 
917
2. Usul 
918
3. Sonuçları 
919
4. İdarelerin Taraf Olduğu Adli Uyuşmazlıklarda Sulh 
920
II. DAVANIN KONUSUZ KALMASI 
922
Sekizinci Kısım
YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLİ YARDIM
Birinci Bölüm
YARGILAMA GİDERLERİ
I. GENEL OLARAK 
927
II. TÜRLERİ 
928
A. Harçlar 
930
1. Genel Olarak 
930
2. Türleri 
931
a. Başvurma Harcı 
931
b. Karar ve İlam Harcı 
932
aa. Maktu Karar ve İlam Harcı 
932
bb. Nispi Karar ve İlam Harcı 
934
c. Oturum Harcı 
938
d. Keşif Harcı 
938
3. Harçtan İstisna ve Bağışıklık (Muafiyet) 
939
B. Vekâlet Ücreti 
943
1. Vekil ile Müvekkil Arasındaki Vekâlet Ücreti (Avukatlık Ücreti) 
944
a. Taraflar Arasında Belirgin ve Geçerli Bir Sözleşme Yoksa 
944
b. Taraflar Arasında Geçerli Bir Sözleşme Varsa 
945
c. Vekâlet Ücretiyle İlgili Özel Durumlar 
945
aa. İşi Sonuna Kadar Takip Etme Zorunluluğu ve Başkasını Yetkilendirme (Tevkil) 
945
bb. İş Sahibinin İşi Başka Bir Avukata Vermesi 
945
cc. Avukatlık Ücretinin Belli Bir İşe Hasredilmesi 
946
dd. Avukatın İşi Takipten Vazgeçmesi, Azli ve Ücretin Gününde Ödenmemesi 
946
d. Avukatın Vekâlet Ücretini Güvence Altına Alan Önlemler 
949
aa. Hapis Hakkı 
949
bb. Öncelik (Rüçhan) Hakkı 
949
cc. Müteselsil Sorumluluk 
950
2. Yargılama Gideri Olan Vekâlet Ücreti 
952
C. Gider ve Kanıt Avansı 
957
1. Gider Avansı 
957
2. Kanıt Avansı 
959
III. ÖDENMESİ 
962
IV. YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK 
963
İkinci Bölüm
ADLİ YARDIM
I. GENEL OLARAK 
967
II. USUL 
971
III. ADLİ YARDIM KARARININ ETKİLERİ 
973
IV. AVUKATLIK YASASI’NDA DÜZENLENEN ADLİ YARDIM 
974
Dokuzuncu Kısım
YASA (KANUN) YOLLARI
Birinci Bölüm
GİRİŞ
I. KAVRAM 
979
II. TÜRLERİ 
981
III. GENEL KOŞULLAR 
985
A. Yasa Yolunun Öngörülmüş Olması 
985
B. Hukuksal Yarar Bulunması 
986
C. İstem 
986
D. Süre 
986
İkinci Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA YASA YOLLARI
I. İSTİNAF 
989
A. Genel Olarak 
989
B. Koşulları 
993
1. İstinaf Edilebilir Bir Kararın Bulunması 
993
a. İstinaf Edilebilir Kararlar 
993
aa. Son (Nihai) Kararlar 
993
bb. Geçici Hukuksal Koruma Kararları 
994
b. İstinaf Edilemeyen Kararlar 
995
aa. Kesinlik Sınırını Aşmayan Mal Varlığı Davaları 
995
bb. Verildiği Anda Kesin Olan Kararlar 
998
cc. Hakem Kararları 
998
2. Hukuksal Yararın Bulunması 
999
3. Başvurunun Süresinde Yapılmış Olması 
999
4. Başvurunun Dilekçeyle Yapılması 
1000
5. Harç ve Giderlerin Yatırılmış Olması 
1002
C. İstinaf Yolunun İşleyişi 
1004
1. Genel Olarak 
1004
2. İstinafın Aşamaları 
1005
a. Dilekçeler Aşaması 
1005
b. Ön İnceleme Aşaması 
1008
c. İnceleme (Tahkikat) Aşaması 
1010
aa. Duruşma Yapılmasına Gerek Olmayan Durumlar 
1011
bb. Duruşma Aşaması ve İncelemenin Tamamlanması 
1012
d. Sözlü Yargılama Aşaması 
1014
e. Karar Aşaması 
1014
aa. Genel Olarak 
1014
bb. Karar Türleri 
1016
aaa. Başvurunun esastan reddi kararı 
1016
bbb. Gönderme kararı 
1017
ccc. Yeniden esas hakkında karar 
1029
II. TEMYİZ 
1031
A. Genel Olarak 
1031
B. Koşulları 
1032
1. Temyiz Edilebilir Bir Karar Bulunması 
1032
2. Hukuksal Yararın Bulunması 
1037
3. Başvurunun Süresinde Yapılmış Olması 
1038
4. Başvurunun Dilekçeyle Yapılması 
1038
5. Harç ve Giderlerin Yatırılmış Olması 
1041
C. Temyiz Nedenleri 
1043
D. Temyiz Yoluna Başvurabilecek Olanlar 
1044
E. Usul 
1045
1. Temyiz Dilekçesinin Kararı Veren Mahkemede İncelenmesi 
1045
2. Dosyanın Yargıtay’daki Aşamaları 
1046
3. Temyiz İncelemesi ve Duruşma 
1047
F. Temyiz İncelemesi Sonucunda Yargıtay’ın Vereceği Kararlar 
1048
1. Onama Kararı 
1048
2. Bozma Kararı 
1049
a. Genel Olarak 
1049
b. Aleyhe Bozma Yasağı 
1051
3. Kısmi Onama ve Bozma Kararları 
1051
G. Yargıtay Kararlarının Tebliği 
1052
H. Bozmaya Uyma veya Direnme 
1053
1. Dosyanın İlk Derece Mahkemesine Gönderilmesini Gerektiren Bozma Kararı 
1054
a. Uyma Kararı 
1054
b. Direnme Kararı 
1057
2. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilmesini Gerektiren Bozma Kararı 
1063
I. Usuli Kazanılmış Hak 
1067
1. Genel Olarak 
1067
2. İstisnaları 
1072
J. Yasa Yararına Bozma (Kanun Yararına Temyiz) 
1076
III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 
1077
A. Genel Olarak 
1077
B. Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri 
1079
C. Usul 
1084
Onuncu Kısım
HÜKMÜN AÇIKLANMASI,
DÜZELTİLMESİ VE KESİNLEŞMESİ
Birinci Bölüm
HÜKMÜN AÇIKLANMASI (TAVZİH),
DÜZELTİLMESİ (TASHİH) VE TAMAMLANMASI
I. TAVZİH 
1089
A. Genel Olarak 
1089
B. Usul 
1091
C. Etkisi 
1092
II. TASHİH 
1094
A. Genel Olarak 
1094
B. Usul 
1095
III. HÜKMÜN TAMAMLANMASI 
1095
A. Genel Olarak 
1095
B. Koşulları 
1096
1. Mahkemece Verilmiş Bir Son Kararın Olması 
1096
2. İstemler ve Hükmün Zorunlu Unsurları Hakkında Karar Verilmeden Yargılanmanın Sonuçlandırılması 
1097
a. Taraflarca İleri Sürülen İstemler Hakkında Karar Verilmemesi 
1097
b. Hükmün Zorunlu Unsurları Hakkında Karar Verilmemesi 
1099
3. Hukuksal Yararın Bulunması 
1100
4. İstem 
1101
C. Usul 
1102
D. Karar ve Sonuçları 
1102
İkinci Bölüm
KESİN HÜKÜM
I. KAVRAM 
1105
II. TÜRLERİ 
1106
A. Şekli Anlamda Kesin Hüküm 
1107
1. Genel Olarak 
1107
2. İşlevi 
1107
3. Ortaya Çıktığı An 
1107
4. Sona Ermesi 
1108
B. Maddi Anlamda Kesin Hüküm 
1108
1. Genel Olarak 
1108
2. İşlevi 
1109
3. Ortaya Çıktığı An 
1111
4. Koşulları 
1111
a. Tarafların Aynı Olması (Kesin Hükmün Sübjektif Sınırı) 
1111
b. Dava Nedeninin Aynı Olması (Kesin Hükmün Objektif Sınırı) 
1113
c. Dava Konusunun Aynı Olması 
1114
5. Zaman Bakımından Sınırı 
1116
6. Sona Ermesi 
1117
a. Değişiklik Davası 
1117
b. Yargılamanın Yenilenmesi 
1119
Onbirinci Kısım
ÖZEL USUL VE MAHKEMELER
Birinci Bölüm
ÖZEL YARGILAMA USULLERİ
I. SİSTEM 
1123
II. BASİT YARGILAMA USULÜ 
1123
A. Genel Olarak 
1123
B. Uygulanma Alanı 
1124
1. Hukuk Muhakemeleri Yasası’na Göre Basit Yargılama Usulüne Tabi İşler 
1124
2. Özel Yasalara Göre Basit Yargılama Usulüne Tabi İşler 
1125
a. Türk Ticaret Yasası’nda Öngörülenler 
1125
b. Diğer Yasalarda Öngörülenler 
1126
C. Aşamaları 
1126
1. Dilekçeler Aşaması 
1126
2. Ön İnceleme ve Tahkikat Aşamaları 
1130
3. Hüküm Aşaması 
1132
İkinci Bölüm
ÖZEL MAHKEMELER
I. AİLE MAHKEMELERİ 
1139
A. Kuruluşu 
1139
B. Oluşumu 
1140
C. Görevleri 
1140
D. Yargılama Usulü 
1147
II. ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİ 
1148
A. Kuruluşu 
1148
B. Oluşumu 
1152
1. Genel Asliye Ticaret Mahkemeleri 
1152
2. Deniz Ticareti ve Deniz Sigortaları Mahkemeleri 
1154
C. Görevleri 
1155
1. Genel Asliye Ticaret Mahkemeleri 
1155
a. Mutlak Ticari Davalar ve İşler 
1155
b. Nispi Ticari Dava ve İşler 
1163
c. Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Havale ve Vedia ile Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin İlişkin Haklardan Doğan Davalar 
1166
2. Deniz Ticareti ve Deniz Sigortaları Mahkemeleri 
1167
D. Yargılama Usulü 
1168
III. İŞ MAHKEMELERİ 
1176
A. Kuruluşu 
1176
B. Oluşumu 
1177
C. Görevleri 
1177
1. Genel Olarak 
1177
a. Taraf 
1177
aa. 4857 Sayılı İş Yasası’na Tabi İşçiler 
1178
bb. 6098 Sayılı Türk Borçlar Yasası’na Tabi İşçiler 
1178
aaa. Genel hizmet sözleşmesi 
1179
bbb. Pazarlamacılık sözleşmesi 
1180
ccc. Evde hizmet sözleşmesi 
1180
cc. 5953 Sayılı Yasa’ya Tabi Gazeteciler 
1181
dd. 854 Sayılı Yasa’ya Tabi Gemiadamları 
1182
ee. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu 
1182
b. Konu 
1184
2. Özel Düzenlemeler 
1184
3. İş Mahkemelerinden Görülemeyecek Olan Davalar 
1185
a. Çıraklar Hakkındaki Davalar 
1185
b. Rehabilite Edilenler Hakkındaki Davalar 
1185
c. Asıl işveren – Alt İşveren veya İşveren ile Özel İstihdam Bürosu Arasındaki Davalar 
1185
D. Yargılama Usulü 
1186
1. Genel Olarak 
1186
2. Yetkili Mahkeme 
1187
3. Dava Koşulu Olarak Arabuluculuk 
1190
4. Yasa Yolları 
1198
IV. KADASTRO MAHKEMELERİ 
1199
A. Kuruluşu 
1199
B. Oluşumu 
1200
C. Görevleri 
1200
D. Yargılama Usulü 
1206
V. TÜKETİCİ MAHKEMELERİ 
1210
A. Kuruluşu 
1210
B. Oluşumu 
1210
C. Görevleri 
1210
1. Taraflar 
1211
a. Tüketici 
1211
b. Bakanlık ve Tüketici Örgütleri 
1212
c. Satıcı, Sağlayıcı veya Üretici 
1212
2. Uyuşmazlık Konusu 
1214
a. Tüketici İşlemleri 
1214
b. Tüketiciye Yönelik Uygulamalar 
1224
D. Yargılama Usulü 
1231
VI. İCRA MAHKEMELERİ 
1239
A. Kuruluşu 
1239
B. Oluşumu 
1239
C. Görevleri 
1239
D. Yargılama Usulü 
1240
VII. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMELERİ 
1240
A. Kuruluşu 
1240
B. Oluşumu 
1240
C. Görevleri 
1240
D. Yargılama Usulü 
1241
Onikinci Kısım
TAHKİM
Birinci Bölüm
TAHKİM YARGISINA GİRİŞ
I. KAVRAM 
1245
II. TAHKİMİN KONUSU 
1247
III. TÜRLERİ 
1248
A. Zorunlu Tahkim 
1248
B. İhtiyari Tahkim 
1250
IV. HAKEM SÖZLEŞMESİ 
1251
A. Genel Olarak 
1251
B. Hakemlik Statüsü 
1251
C. Hakemlerin Reddi ve Çekinmesi 
1253
V. TAHKİM SÖZLEŞMESİ 
1254
A. Genel Olarak 
1254
B. Hukuksal Niteliği 
1254
C. Türleri 
1255
1. Tahkim Koşulu 
1255
2. Tahkimname 
1256
D. Koşulları 
1256
E. Tahkim Sözleşmesinin Etkisi 
1258
F. Sona Ermesi 
1261
İkinci Bölüm
TAHKİM USULÜ
I. HAKEMLERİN SEÇİMİ 
1263
II. TAHKİM YARGILAMASINDA USULİ İLKELER 
1265
III. DAVA AÇILMASI VE YARGILAMA 
1266
IV. KARAR 
1272
V. HAKEM KARARININ İCRA EDİLMESİ 
1273
VI. HAKEM KARARININ TAVZİHİ, DÜZELTİLMESİ VE TAMAMLANMASI 
1274
VII. KARARA KARŞI YASA YOLLARI 
1275
A. İptal Davası 
1275
B. Yargılamanın Yenilenmesi 
1279
Onüçüncü Kısım
MAHKEME KARARLARININ BİRBİRİNE ETKİSİ
Birinci Bölüm
HUKUK VE CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ
BİRBİRİNE ETKİSİ
I. GENEL OLARAK 
1283
II. HUKUK MAHKEMESİ KARARININ CEZA MAHKEMESİNE ETKİSİ 
1284
III. CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK MAHKEMESİNE ETKİSİ 
1285
İkinci Bölüm
YABANCI MAHKEME KARARLARININ
TÜRKİYE’DE ETKİSİ
I. YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ 
1290
A. Genel Olarak 
1290
B. Koşulları 
1291
1. Ön Koşullar (Tenfize Konu Olan Kararlar) 
1291
2. Geçerlilik Koşulları 
1293
C. Usul 
1300
1. İstem 
1300
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
1301
3. Karar 
1301
II. YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI 
1302
A. Genel Olarak 
1302
B. Koşulları 
1302
C. Usul 
1303
Ondördüncü Kısım
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI
I. GENEL OLARAK 
1307
II. ARABULUCULUK 
1309
A. Genel Olarak 
1309
B. Koşulları 
1310
C. Arabuluculuğa İlişkin Temel İlkeler 
1312
1. İradilik 
1312
2. Eşitlik 
1313
3. Gizlilik 
1313
D. Arabulucuların Bağlı Oldukları Hukuksal Rejim 
1315
E. Usul 
1318
1. Başvuru 
1318
2. Arabulucunun Seçilmesi 
1318
3. Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi 
1318
F. Arabuluculuğun Sona Ermesi 
1321
1. Sona Erme Nedenleri 
1321
2. Arabuluculuk Son Tutanağı 
1321
3. Anlaşma Belgesi 
1322
a. İşlevi 
1322
b. İcra Edilmesi 
1323
c. Etkisi 
1332
G. Dava Koşulu Olarak Arabuluculuk 
1345
1. Yasal Süreç 
1345
2. Zorunlu Arabuluculuğa Tabi Dava ve İşler 
1348
3. Başvuru 
1352
a. Yetkili Büro 
1352
b. Arabulucunun Seçilmesi 
1353
c. Yetki İtirazı 
1353
4. Arabulucunun İnceleme Yöntemi 
1354
5. Arabuluculuk Ücreti 
1355
6. Sonuçları 
1356
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
I. DAVA DİLEKÇESİ 
1363
II. TENSİP TUTANAĞI 
1365
III. ÖN İNCELEME TUTANAĞI 
1367
IV. KEŞİF TUTANAĞI 
1370
V. KARAR ÖRNEKLERİ 
1373
A. Ara Karar Örnekleri 
1373
1. Kesin Süre Ara Kararı 
1373
2. İhbar Ara Kararı 
1374
3. Bekletici Sorun Sayma Ara Kararı 
1375
4. Keşif Ara Kararı 
1376
B. Geçici Hukuksal Koruma Kararı Örnekleri 
1377
1. İhtiyati Tedbir Kararı 
1377
2. Kanıtların Tespiti Kararı 
1378
C. Gerekçeli Karar Örneği 
1379
D. Kısa Karar Örnekleri 
1382
1. Görevsizlik Kararı 
1382
2. Yetkisizlik Kararı 
1383
3. Birleştirme Kararı 
1384
4. Ayırma Kararı 
1385
5. Davanın Açılmamış Sayılması Kararı 
1386
6. Davanın Geri Alınması Kararı 
1388
7. Davadan Feragat Üzerine Verilecek Karar 
1389
8. Davayı Kabul Üzerine Verilecek Karar 
1390
9. Sulh Üzerine Verilecek Karar 
1391
EKLER
EK – 1: HUKUK MUHAKEMELERİ YASASI İLE GELEN YENİ KURUMLAR 
1395
EK – 2: ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ KATALOGU 
1399
Kaynakça 
1405
Kavram Dizini 
1415