Ulus Devlet ve Federalizm İlişkisi ABD Örneği Üzerinden Bir İnceleme Dr. Önder Perçin  - Kitap

Ulus Devlet ve Federalizm İlişkisi

ABD Örneği Üzerinden Bir İnceleme

1. Baskı, 
Ekim 2018
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
176
Barkod:
9789750251474
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
290,00
İndirimli (%78):
65,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Bu çalışmada, ulus devlet ve federalizme ilişkin literatürdeki mevcut görüşler detaylı şekilde incelenmiş ve özellikle ana akım çerçevesinde ortaya konulan kavram ve kuramlar yöntemsel açıdan eleştirilmiştir. Bu eleştiri çerçevesinde, söz konusu kavram ve kuramlar başka yöntemlerle ele alınarak, ana akımın kabullerinden oldukça farklı sonuçlara ulaşılmıştır.
Temel yöntemsel farklardan birisi, ulus devlet ve federalizm arasındaki ilişkinin merkezilik ve adem-i merkezilik ekseninde incelenmesidir. Bir diğer önemli fark ise ana akımın retrospektif yaklaşımı yerine tarihsel olgulara dayalı bir inceleme yönteminin benimsenmesidir.
Bu zeminde yapılan inceleme sonucunda, modern devlet ve ulus devlet terimlerinin farklı tarihsel olguları işaret ettiği, ayrıca, ulus devlet teriminin, tarihsel ve olgusal bir dayanağa sahip olabilmesi için, kapitalist ekonomik merkezileşmeye sahip devlet yapıları için kullanılması gerektiği ortaya konulmuştur.
Diğer taraftan, federalizmin ABD örneğinden hareketle incelenmesi sonucunda, literatürdeki yaygın kanının aksine, federalizmin adem-i merkezileşme değil, kapitalist ekonomik merkezileşme sonucunda ortaya çıktığı açıklanmıştır.
Sonuç olarak, hem ulus devletin hem de federalizmin, kapitalist ekonomi çerçevesinde ortaya çıkmış olması karşısında, aralarındaki ilişkinin bir zıtlık teşkil etmediği, aksine, federalizmin, ulus devletin görünümlerinden birisi olduğu ortaya konulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ortaçağın Bitiminde Siyasi Merkezileşme Bağlamında Ulus Devlet
.
Ulus Devlet ve Federalizm: Zıtlık mı Özdeşlik mi?
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
GİRİŞ 
13
BİRİNCİ BÖLÜM:
ORTAÇAĞIN BİTİMİNDE SİYASİ MERKEZİLEŞME BAĞLAMINDA ULUS DEVLET
1.1. SİYASİ MERKEZİLEŞMENİN TEMEL DİNAMİKLERİ 
25
1.1.1. Ticareti Temel Alan Teoriler 
32
1.1.1.1. Kent Ölçekli Ticaret 
32
1.1.1.2. Avrupa Ölçekli Ticaret 
35
1.1.1.3. Dünya Ölçekli Ticaret 
38
1.1.1.4. Ticareti Temel Alan Teorilere Yönelik Eleştiriler 
40
1.1.2. Savaşları Temel Alan Teoriler 
44
1.1.3. Üretim Biçimine Dayalı Sınıf Mücadelelerini Temel Alan Teoriler 
52
1.1.4. Ulusçuluğu Temel Alan Teoriler 
61
1.1.4.1. Öncü Ulusçuluk Çalışmaları 
62
1.1.4.2. Yakın Dönem Ulusçuluk Çalışmaları 
64
1.2. MERKEZİLİK BAĞLAMINDA ULUS DEVLET 
76
1.2.1. Bütüncül Bir Yaklaşım Denemesi 
77
1.2.1.1. Üç Temel Dikotomi 
80
1.2.1.2. İki farklı Merkezileşme: Üretim Biçimi ve Sınıf Mücadeleleri 
83
1.2.1.3. Kıta Avrupası’nda Merkezileşme: Ticaret ve Savaşlar 
87
1.2.1.4. Merkezileşmenin Yayılması: Savaşlar ve Ulusçuluk 
89
1.2.2. Merkezileşme Bağlamında Ulus Devlet 
92
BÖLÜM DEĞERLENDİRMESİ 
97
İKİNCİ BÖLÜM:
ULUS DEVLET VE FEDERALİZM: ZITLIK MI ÖZDEŞLİK Mİ?
2.1. ABD ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN FEDERALİZM 
101
2.1.1. Tanımlanamayan Kavram: Federalizm 
102
2.1.2. Retrospektif Olgu Olarak Federalizm 
103
2.1.3. Tarihsel Olgu Olarak Federalizm 
116
2.1.4. Adem–i Merkezilik Bağlamında Federalizm 
122
2.2. ULUS DEVLET ve FEDERALİZM İLİŞKİSİ 
127
2.2.1. Ortak İnceleme Zemini Olarak (Adem–i) Merkezilik 
127
2.2.2. Federalist Merkezileşme 
129
2.2.3. Ulus Devletin Federalist Yapısı 
141
SONUÇ 
157
Kaynakça 
161
Kavram Dizini 
169
Özgeçmiş 
175