Türkiye – Ukrayna Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Sempozyumu – II AB Ülkelerinin Hukuki Düzenlemeleri: Karşılaştırmalı Bakış Açıları 28. 09 – 01.10.2012 – Odessa/Ukrayna Prof. Dr. Yener Ünver  - Kitap
Türkiye – Ukrayna Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Sempozyumu – II

AB Ülkelerinin Hukuki Düzenlemeleri: Karşılaştırmalı Bakış Açıları

28. 09 – 01.10.2012 – Odessa/Ukrayna

1. Baskı, 
Ocak 2014
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
432
Barkod:
9789750226960
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
545,00
İndirimli (%78):
120,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Bu kitabın içeriğini, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Odessa Ulusal Hukuk Akademisi’nin (Ukrayna) birkaç yıldır ortaklaşa yürüttüğü bilimsel çalışmalardan birinin ürünü oluşturmaktadır. Sempozyumdan geçen konular şöyledir;
Kitabın Konu Başlıkları
.
Dördüncü Yargı Paketi ve Sonraki Kanun Değişikliklerinin Türk Ceza Hukukuna Yansımaları, Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER
.
Avrupa Hukukunda Siyasi Parti Yasakları, Prof. Dr. Korkut KANADOĞLU
.
Avrupa Hukuk Politikaları ve Enerji Hizmetlerine Erişim Hakkı, Doç. Dr. Nur KARAN
.
Türkiye’de Çevre Mevzuatı ve Avrupa Birliği Üyeliği Sürecindeki Gelişmeler, Yrd. Doç. Dr. Emine KARACAOĞLU
.
Avrupa Birliğinde Sınır Ötesi Sağlık Hizmetlerinde Hasta Haklarının Uygulanması Direktifi, Dr. Hülya BİLGEN
.
Üreticinin Hatalı Üründen Doğan Sorumluluğu (Ürün Sorumluluğu) , Araş. Gör. Kerem ÖZ
.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Adil Yargılanma Hakkı, Araş. Gör. Alev DİLBER
.
Ukrayna’nın Güncel Ceza Politikası: Avrupa Ölçütlerine Doğru, Prof. Dr. Vyacheslav TULYAKOV, İdare Mahkemesine Dava Açma Hakkı: Teorinin Sorunları ve İlgili Mevzuat, Prof. Dr. Sergiy V. KIVALOV
.
Ukrayna’nın Ceza Politikasıyla Avrupa Topluluğu Arasındaki İlişki, Yrd. Doç. Dr. D. BALOBANOVA
.
Hukuki Değerler Sisteminde Avrupa Kodifikasyonu, Yrd. Doç. Dr. Valentina V. DUDCHENKO
.
Kültürel – Antropolojik Kapsamda Cezai ve Hukuki Ölçütler, Yrd. Doç. Dr. O.V. KOZACHENKO
.
Rüşvet İlişkisi Kavramı, Yrd. Doç. Dr. D.G. MYCHAILENKO
.
Ukrayna’daki Madde Bağımlılarının Rehabilitasyonundaki Hukuki ve Sosyal Problemler, Yrd. Doç. Dr. Dmytro YAGUNOV
.
Avrupa Kalkınma Ortaklıkları: Hukuki Bir Çerçeve, Yrd. Doç. Dr. Nataliya YAKUBOVSKA
.
Amerikan Ceza Hukukunun Kavramlaştırılması: Güncel Sorunlar, Yrd. Doç. Dr. E. POLYANSKY
.
Zorla Tedavi: Milletlerarası Deneyimler ve Ulusal Mevzuat, Dr. I.M. Gorbachova
.
Ulusal Ve Uluslararası Ceza Hukukunda Hukukun Üstünlüğü İlkesi, Dr. Julia KOLOMIETS
.
Ceza Davalarında Kamu Savcılığı Makamının İnsan Haklarını Koruma Gücünün Gelişmesinin Bazı Biçimleri, Ye. F. Ogly, ISKENDEROV
.
Ceza Kabahatleri Kapsamında Önemsiz Filler, Yrd. Doç. Dr. N. L. BEREZOVSKA
.
Suç: Bazı Avrupa Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi, Araş. Gör. M. M. DMYTRUK
.
Ukrayna ve Diğer Yabancı Ülkelerin Ceza Hukukunun Kaynakları: Karşılaştırmalı Analiz, Araş. Gör. O. S. KUZEMBAYEV
.
Bazı Yabancı Hukuk Sistemlerinde Ceza Sorumluluğu Yaşı, N. MYROSHNYCHENKO
.
Bir Suç Türü Olarak Kabahat, Prof. Dr. N. A. MIROSHNICHENKO
.
Bir Suç Hukuku Kurumu Olarak Meşru Tecavüz, S. OSADCHAYA
.
Ceza Hukuku ile Din Arasındaki İlişki, A. S. OTSYATSYA
.
Ukrayna’da Yirminci Yüzyılda Adliyeye Karşı İşlenen Suçlara Tarihsel Bakış, Kateryna VOLOSHYNA
.
Mağdur ile Failin Uzlaştırılması (Arabuluculuk) Üzerindeki Karşılaştırmalı Konular, Yrd. Doç. Dr. Elena N. POLISCHUK
.
Ceza Verirken Kullanılan Takdir Yetkisinin Bir Faktörü Olarak Hukuki Bilinç, A. S. MAKARENKO
.
Ukrayna’da Ceza Hukuku Korumasının Konusu Olarak Bilgi, S. O. IAREMENKO
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
DÖRDÜNCÜ YARGI PAKETİ VE SONRAKİ KANUN DEĞİŞİKLİKLERİNİN TÜRK CEZA HUKUKUNA YANSIMALARI 
17
Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER
AVRUPA HUKUKUNDA SİYASİ PARTİ YASAKLARI 
47
Prof. Dr. Korkut KANADOĞLU
AVRUPA HUKUK POLİTİKALARI VE ENERJİ HİZMETLERİNE ERİŞİM HAKKI 
75
Doç. Dr. Nur KARAN
TÜRKİYE’DE ÇEVRE MEVZUATI VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ SÜRECİNDEKİ GELİŞMELER 
91
Yrd. Doç. Dr. Emine KARACAOĞLU
AVRUPA BİRLİĞİNDE SINIR ÖTESİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE HASTA HAKLARININ UYGULANMASI DİREKTİFİ 
121
Dr. Hülya BİLGEN
ÜRETİCİNİN HATALI ÜRÜNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU (ÜRÜN SORUMLULUĞU) 
147
Araş. Gör. Kerem ÖZ
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE ADİL YARGILANMA HAKKI 
167
Araş. Gör. Alev DİLBER
UKRAYNA’NIN GÜNCEL CEZA POLİTİKASI: AVRUPA ÖLÇÜTLERİNE DOĞRU 
193
Prof. Dr. Vyacheslav TULYAKOV (Çev.: Araş. Gör. Kerem ÖZ)
İDARE MAHKEMESİNE DAVA AÇMA HAKKI: TEORİNİN SORUNLARI VE İLGİLİ MEVZUAT 
209
Prof. Dr. Sergiy V. KIVALOV (Çev.: Araş. Gör. Nazlı Ece ÖZİN)
UKRAYNA’NIN CEZA POLİTİKASIYLA AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDAKİ İLİŞKİ 
241
Yrd. Doç. Dr. D. BALOBANOVA (Çev.: Araş. Gör. Ceren SOYDAN)
HUKUKİ DEĞERLER SİSTEMİNDE AVRUPA KODİFİKASYONU 
247
Yrd. Doç. Dr. Valentina V. DUDCHENKO (Çev.: Araş. Gör. Ahmet Mert DUYGUN)
KÜLTÜREL - ANTROPOLOJİK KAPSAMDA CEZAİ VE HUKUKİ ÖLÇÜTLER 
255
Yrd. Doç. Dr. O.V. KOZACHENKO (Çev.: Araş. Gör. Ceren SOYDAN)
RÜŞVET İLİŞKİSİ KAVRAMI 
263
Yrd. Doç. Dr. D.G. MYCHAILENKO (Çev.: Araş. Gör. Alev DİLBER)
UKRAYNA’DAKİ MADDE BAĞIMLILARININ REHABİLİTASYONUNDAKİ HUKUKİ VE SOSYAL PROBLEMLER 
277
Yrd. Doç. Dr. Dmytro YAGUNOV (Çev.: Araş. Gör. Alev DİLBER)
AVRUPA KALKINMA ORTAKLIKLARI: HUKUKİ BİR ÇERÇEVE 
289
Yrd. Doç. Dr. Nataliya YAKUBOVSKA (Çev.: Araş. Gör. Kerem ÖZ)
AMERİKAN CEZA HUKUKUNUN KAVRAMLAŞTIRILMASI: GÜNCEL SORUNLAR 
305
Yrd. Doç. Dr. E. POLYANSKY (Çev.: Araş. Gör. Alev DİLBER)
ZORLA TEDAVİ: MİLLETLERARASI DENEYİMLER VE ULUSAL MEVZUAT 
313
Dr. I.M. Gorbachova (Çev.: Araş. Gör. Nazlı Ece ÖZİN)
ULUSAL VE ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNDA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİ 
321
Dr. Julia KOLOMIETS (Çev.: Araş. Gör. Ahmet Mert DUYGUN)
CEZA DAVALARINDA KAMU SAVCILIĞI MAKAMININ İNSAN HAKLARINI KORUMA GÜCÜNÜN GELİŞMESİNİN BAZI BİÇİMLERİ 
329
Ye. F. Ogly, ISKENDEROV (Çev.: Araş. Gör. Ahmet Mert DUYGUN)
CEZA KABAHATLERİ KAPSAMINDA ÖNEMSİZ FİLLER 
337
Yrd. Doç. Dr. N. L. BEREZOVSKA (Çev.: Araş. Gör. Ahmet Mert DUYGUN)
SUÇ: BAZI AVRUPA ÜLKELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 
345
Araş. Gör. M. M. DMYTRUK (Çev.: Araş. Gör. Alev DİLBER)
UKRAYNA VE DİĞER YABANCI ÜLKELERİN CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI: KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ 
353
Araş. Gör. O. S. KUZEMBAYEV (Çev.: Araş. Gör. Ahmet Mert DUYGUN)
BAZI YABANCI HUKUK SİSTEMLERİNDE CEZA SORUMLULUĞU YAŞI 
361
N. MYROSHNYCHENKO (Çev.: Araş. Gör. Alev DİLBER)
BİR SUÇ TÜRÜ OLARAK KABAHAT 
369
Prof. Dr. N. A. MIROSHNICHENKO (Çev.: Araş. Gör. Kerem ÖZ)
BİR SUÇ HUKUKU KURUMU OLARAK MEŞRU TECAVÜZ 
377
S. OSADCHAYA (Çev.: Araş. Gör. Ceren SOYDAN)
CEZA HUKUKU İLE DİN ARASINDAKİ İLİŞKİ 
385
A. S. OTSYATSYA (Çev.: Araş. Gör. Ceren SOYDAN)
UKRAYNA’DA YİRMİNCİ YÜZYILDA ADLİYEYE KARŞI İŞLENEN SUÇLARA TARİHSEL BAKIŞ 
393
Kateryna VOLOSHYNA (Çev.: Araş. Gör. Ceren SOYDAN)
MAĞDUR İLE FAİLİN UZLAŞTIRILMASI (ARABULUCULUK) ÜZERİNDEKİ KARŞILAŞTIRMALI KONULAR 
401
Yrd. Doç. Dr. Elena N. POLISCHUK (Çev.: Araş. Gör. Ceren SOYDAN)
CEZA VERİRKEN KULLANILAN TAKDİR YETKİSİNİN BİR FAKTÖRÜ OLARAK HUKUKİ BİLİNÇ 
409
A. S. MAKARENKO (Çev.: Araş. Gör. Ceren SOYDAN)
UKRAYNA’DA CEZA HUKUKU KORUMASININ KONUSU OLARAK BİLGİ 
419
S. O. IAREMENKO (Çev.: Araş. Gör. Kerem ÖZ)
Kavramlar Dizini 
427