Türk Ticaret Kanunu / LMD–3A Libra Mevzuat Dizisi Mutlu Dinç, Çilem Bahadır  - Kitap

Türk Ticaret Kanunu / LMD–3A

Libra Mevzuat Dizisi

Mutlu Dinç, (Yayına Hazırlayan)Çilem Bahadır (Yayına Hazırlayan)

14. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
12x23
Sayfa:
768
Barkod:
9789750292378
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
545,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
13. baskı
Mayıs 2023
545,00
345,00 (%37)
10. baskı
Eylül 2021
535,00
65,00 (%88)
9. baskı
Ocak 2021
525,00
45,00 (%91)
Kitabın Açıklaması
LİBRA Mevzuat Dizimizin 3. Kitabı olan Türk Ticaret Kanunu, klasik bir derlemede yer alan kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ötesinde; madde metni içinde atıf yapılan kanunların ilgili maddelerine ve önemli hususların notlar şeklinde maddelerin altına işlenmesiyle hazırlanmıştır.
Dizimizin diğer 3.Kitabıyla karışmaması için 3A olarak adlandırılmıştır.
Kitap içerisinde aşağıdaki mevzuata yer verilmiştir;
-Türk Ticaret Kanunu
-Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
-Çek Kanunu
-Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin Kanun
-Ticari işlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
-Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
-Sermaye Piyasası Kanunu
-Kooperatifler Kanunu
-Ticaret Sicili Yönetmeliği
-Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik
-Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari içeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik
-Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik
-Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
-Sermaye Şirketlerinin Açacakları internet Sitelerine Dair Yönetmelik
Kitabın Konu Başlıkları
.
Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
.
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun
.
Ticari İşletme ve Taşınır Rehni Kanunu
.
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
.
Sermaye Piyasası Kanunu
.
Kooperatifler Kanunu
.
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Kitabın İçindekileri
Bu Kitaptan Faydalanırken 
5
BAŞLANGIÇ
A) Kanunun uygulama alanı 
49
I– Ticari hükümler 
49
II– Ticari örf ve âdet 
49
III– Ticari işler 
49
IV– Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri 
49
1. Genel olarak 
49
2. Ticari davalar ve çekişmesiz yargı işlerinin görüleceği mahkemeler 
50
3. Dava şartı olarak arabuluculuk 
51
B) Çeşitli hükümler 
51
I– Zamanaşımı 
51
II– Teselsül karinesi 
51
III– Ticari işlerde faiz 
51
1. Oran serbestisi ve bileşik faizin şartları 
51
2. Uygulanacak hükümler 
52
3. Faizin başlangıcı 
52
BİRİNCİ KİTAP
Ticari İşletme
BİRİNCİ KISIM
Tacir
A) Ticari işletme 
53
1. Bütünlük ilkesi 
53
B) Tacir 
53
I– Gerçek kişiler 
53
1. Genel olarak 
53
2. Küçük ve kısıtlılar 
53
3. Ticaret yapmaktan menedilenler 
54
4. Esnaf 
54
II– Tüzel kişiler 
54
III– Donatma iştiraki 
54
C) Tacir olmanın hükümleri 
54
I– Genel olarak 
54
II– Özel olarak 
55
1. Ticari iş karinesi 
55
2. Ücret isteme hakkı 
55
3. Fatura ve teyit mektubu 
55
4. Ücret ve sözleşme cezasının indirilmesi 
55
5. Ticari satış ve mal değişimi 
56
İKİNCİ KISIM
Ticaret Sicili
A) Kuruluş 
57
I– Genel olarak 
57
II– Yönetim 
57
III– Yönetmelik 
58
B) Tescil 
58
I– Şartları 
58
1. İstem 
58
2. İlgililer 
58
3. İstemin şekli 
58
4. Süre 
59
5. Değişiklikler 
59
II– Sicil müdürünün görevleri 
59
1. İnceleme görevi ve geçici tescil 
59
2. Tescile davet ve ceza 
59
3. İtiraz 
60
III– Açıklık 
60
IV– Sonuçları 
60
1. Tescil ve ilanın üçüncü kişilere etkisi 
60
2. Görünüşe güven 
61
3. Sorumluluk 
61
ÜÇÜNCÜ KISIM
Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
A) Ticaret unvanı 
62
I– Kullanma zorunluluğu 
62
1. Genel olarak 
62
2. Tescil 
62
II– Ticaret unvanının şekli 
63
1. Gerçek kişiler 
63
2. Tüzel kişiler 
63
a) Kollektif ve komandit şirketler 
63
b) Anonim, limited ve kooperatif şirketler 
63
c) Tacir sayılan diğer tüzel kişiler ve donatma iştiraki 
63
d) Ortak hükümler 
63
3. Ekler 
64
4. Ticaret unvanının devamı 
64
5. Şubeler 
64
6. Ticaret unvanının devri 
64
III– Ticaret unvanının korunması 
65
1. İlke 
65
2. Bildirim ve ceza 
65
3. Unvanına tecavüz edilen kimsenin hakları 
65
B) İşletme adı 
65
DÖRDÜNCÜ KISIM
Haksız Rekabet
A) Genel olarak 
66
I– Amaç ve ilke 
66
II– Dürüstlük kuralına aykırı davranışlar, ticari uygulamalar 
66
B) Hukuki sorumluluk 
68
I– Çeşitli davalar 
68
II– Çalıştıranın sorumluluğu 
68
III– Basın, yayın, iletişim ve bilişim kuruluşlarının sorumluluğu 
68
IV– Kararın ilanı 
69
V– Zamanaşımı 
69
VI– İhtiyati tedbirler 
70
C) Ceza sorumluluğu 
70
I– Cezayı gerektiren fiiller 
70
II– Tüzel kişilerin cezai sorumluluğu 
70
BEŞİNCİ KISIM
A) Defter tutma ve envanter 
71
I– Defter tutma yükümlülüğü 
71
II– Defterlerin tutulması 
72
III– Envanter 
72
IV– Envanteri kolaylaştırıcı yöntemler 
73
B) Açılış bilançosu, yılsonu finansal tabloları 
73
I– Genel hükümler 
73
1. Düzenleme yükümü 
73
2. Düzenlemeye ilişkin ilkeler 
73
3. Dil ve para birimi 
73
4. İmza 
74
II– Kalemlere ilişkin ilkeler 
74
1. Tamlık ve mahsup yasağı 
74
2. Bilançonun içeriği 
74
3. Aktifleştirme yasağı 
74
4. Karşılıklar 
74
5. Dönem ayırıcı hesaplar 
75
6. Sorumluluk ilişkileri 
75
III– Değerleme ilkeleri 
75
1. Genel değerleme ilkeleri 
75
2. Varlıklar ile borçların değerleme ölçüleri 
75
3. İktisap ve üretim değerleri 
76
4. Değerlemeyi basitleştirici yöntemler 
76
C) Saklama ve ibraz 
76
I– Belgelerin saklanması, saklama süresi 
76
II– Hukukî uyuşmazlıklarda ibraz 
77
III– Uyuşmazlıklarda suret alınması 
77
IV– Defterlerin tümüyle incelenmesi 
77
V– Görüntü ve veri taşıyıcılara aktarılmış belgelerin ibrazı 
77
VI– Ticarete yeni başlayanlar için uygulama 
77
VII–Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun yetkisi 
78
ALTINCI KISIM
Cari Hesap
A) Tanım ve şekil 
79
B) Hükümleri 
79
I– Genel olarak 
79
II– Özel durumlar 
79
1. Ticari senetler 
79
2. Ücret ve giderler 
80
3. Hesap dışında kalan alacaklar 
80
III– Bakiye 
80
1. Belirlenmesi 
80
2. Faiz 
80
3. Bileşik faiz ve sözleşme ile belirlenebilecek hükümler 
80
IV– Bütünlük ilkesi 
80
C) Cari hesabın sona ermesi 
81
I– Genel olarak 
81
II– Ölüm ve kısıtlılık hâlleri 
81
D) Bakiyenin haczi 
81
E) Zamanaşımı 
81
YEDİNCİ KISIM
Acentelik
A) Genel olarak 
82
I– Tanımı 
82
II– Uygulama alanı 
82
III– İnhisar 
82
B) Acentenin yetkileri 
82
I– Genel olarak 
82
II– Özel ve yazılı yetki gerektiren hâller 
83
III– Sözleşme yapma yetkisi 
83
IV– Yetkisizlik 
83
C) Acentenin borçları 
83
I– Genel olarak 
83
II– Haber verme yükümlülüğü 
83
III– Önlemler 
83
IV– Ödeme borcu 
84
D) Acentenin hakları 
84
I– Ücret 
84
1. Ücrete hak kazandıran işlemler 
84
2. Ücrete hak kazanma zamanı 
85
3. Ücretin miktarı 
85
4. Ücretin ödeme zamanı 
85
II– Olağanüstü giderlerin karşılanması 
85
III– Faiz isteme hakkı 
85
IV– Hapis hakkı 
86
E) Müvekkilin borçları 
86
F) Acentelik sözleşmesinin sona ermesi 
86
I– Sebepleri 
86
II– Denkleştirme istemi 
87
III– Rekabet yasağı anlaşması 
87
İKİNCİ KİTAP
Ticaret Şirketleri
BİRİNCİ KISIM
A) Türleri 
89
B) Tüzel kişilik ve ehliyet 
89
C) Uygulanacak kanun hükümler 
89
D) Sermaye koyma borcu 
89
I– Konusu 
89
II– Hükmü 
90
1. Genel olarak 
90
2. Temerrüt faizi 
90
3. Sorumlu olma 
91
4. Karineler 
91
5. Faiz ve ücret alma hakkı 
91
E) Ortakların kişisel alacaklıları 
91
F) Birleşme, bölünme ve tür değiştirme 
92
I– Uygulama alanı ve kavramlar 
92
1. Uygulama alanı 
92
2. Kavramlar 
92
II– Birleşme 
92
1. Genel hükümler 
92
a) İlke 
92
b) Geçerli birleşmeler 
93
d) Sermayenin kaybı veya borca batıklık hâlinde birleşmeye katılma 
93
2. Ortaklık payları ve hakları 
94
a) Ortaklık payının ve haklarının korunması 
94
b) Ayrılma akçesi 
94
3. Sermaye artırımı, yeni kuruluş ve ara bilanço 
94
a) Sermaye artırımı 
94
b) Yeni kuruluş 
94
c) Ara bilanço 
95
4. Birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu 
95
a) Birleşme sözleşmesi 
95
aa) Birleşme sözleşmesinin yapılması 
95
bb) Birleşme sözleşmesinin içeriği 
95
b) Birleşme raporu 
96
c) Birleşme sözleşmesinin ve birleşme raporunun denetlenmesi 
96
5. İnceleme hakkı ve malvarlığında değişiklikler 
96
a) İnceleme hakkı 
96
b) Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler 
97
c) Birleşme kararı 
97
6. Kesinleşmeye ilişkin hükümler 
98
a) Ticaret siciline tescil 
98
b) Hukuki sonuçlar 
98
c) İlan 
99
7. Sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi 
99
a) Uygulama alanı 
99
b) Kolaylıklar 
99
8. Alacaklıların ve çalışanların korunması 
100
a) Alacakların teminat altına alınması 
100
b) Ortakların kişisel sorumlulukları ve iş ilişkilerinin geçmesi 
100
III– Bölünme 
100
1. Genel hükümler 
100
a) İlke 
100
b) Geçerli bölünmeler 
101
c) Şirket paylarının ve haklarının korunması 
101
2. Bölünmenin uygulanmasına ilişkin hükümler 
101
a) Sermayenin azaltılması 
101
b) Sermaye artırımı 
101
c) Yeni kuruluş 
101
d) Ara bilanço 
101
3. Bölünme belgelerini inceleme hakkı 
102
a) Bölünme sözleşmesi ve bölünme plânı 
102
aa) Genel olarak 
102
bb) Bölünme sözleşmesinin ve bölünme planının içeriği 
102
b) Bölünmenin dışında kalan malvarlığı 
103
c) Bölünme raporu 
103
aa) İçerik 
103
bb) Bölünme sözleşmesinin veya bölünme planının ve bölünme raporunun denetlenmesi 
104
d) İnceleme hakkı 
104
e) Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler 
104
4. Bölünme kararı 
104
5. Korunmaya ilişkin hükümler 
104
a) Alacaklıların korunması 
104
aa) Çağrı 
104
bb) Alacakların teminat altına alınması 
105
b) Sorumluluk 
105
aa) Bölünmeye katılan şirketlerin ikinci derecede sorumluluğu 
105
bb) Ortakların kişisel sorumluluğu 
105
6. İş ilişkilerinin geçmesi 
105
7. Ticaret siciline tescil ve geçerlilik 
106
IV. Tür Değiştirme 
106
1. Genel hükümler 
106
a) İlke 
106
b) Geçerli tür değiştirmeler 
106
c) Kollektif ve komandit şirketlerin tür değiştirmelerine ilişkin özel düzenleme 
107
2. Şirket payının ve haklarının korunması 
107
3. Kuruluş ve ara bilanço 
107
4. Tür değiştirme planı 
108
5. Tür değiştirme raporu 
108
6. Tür değiştirme planının ve tür değiştirme raporunun denetlenmesi 
108
7. İnceleme hakkı 
109
8. Tür değiştirme kararı ve tescil 
109
9. Alacaklıların ve çalışanların korunması 
109
V– Ortak hükümler 
110
1. Ortaklık paylarının ve ortaklık haklarının incelenmesi 
110
2. Birleşmenin, bölünmenin ve tür değiştirmenin iptali ve eksikliklerin sonuçları 
110
3. Sorumluluk 
110
VI– Ticari işletme ile ilgili birleşme ve tür değiştirme 
111
G) Şirketler topluluğu 
111
I– Hâkim ve bağlı şirket 
111
II– Pay ve oy oranlarının hesaplanması 
112
III– Karşılıklı iştirak 
112
IV– Bildirim, tescil ve ilan yükümlülükleri 
112
V– Bağlı ve hâkim şirketlerin raporları 
113
VI– Bağlı şirketler hakkında bilgi alma 
114
VII– Hakların donması 
114
VIII– Sorumluluk 
114
1. Hâkimiyetin hukuka aykırı kullanılması 
114
2. Tam hâkimiyet hâlinde 
115
a) Talimat 
115
b) İstisna 
116
c) Bağlı şirketin organlarının şirkete ve paysahiplerine karşı sorumsuzluğu 
116
d) Şirket alacaklılarının dava hakkı 
116
IX– Çeşitli hükümler 
116
1. Özel denetim 
116
2. Satın alma hakkı 
116
3. Güvenden doğan sorumluluk 
117
H) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının düzenleme ve denetleme yetkisi 
117
İKİNCİ KISIM
Kollektif Şirket
BİRİNCİ BÖLÜM
Şirketin Niteliği ve Kuruluşu
A) Tanım 
118
B) Sözleşme 
118
I– Şekil 
118
II– Zorunlu kayıtlar 
118
III– Noksanlıklar 
118
C) Tescil 
119
I– Yükümlülük 
119
II– Yükümlülüğün yerine getirilmemesi 
119
İKİNCİ BÖLÜM
A) Sözleşme serbestisi 
120
B) Şirketin yönetimi 
120
I– Yönetimin kime ait olduğu 
120
1. Genel olarak 
120
2. Görevden alma 
120
a) Şirket sözleşmesiyle atama 
120
b) Ortaklar kararıyla atama 
120
3. Yönetim işlerinde yalnız başına veya birlikte hareket 
120
4. Diğer ortakların itirazı 
121
II– Yönetimin kapsamı 
121
III– Faiz verme borcu 
121
C) Denetim 
121
D) Oy hakkı ve kararlar 
121
E) Kâr payı hakkı ve zarara katılma 
121
I– Finansal tablolarının çıkarılması 
121
II– Ortağın istemleri 
122
III– Zarar payı 
122
F) Rekabet yasağı 
122
I– Kural 
122
II– Aykırı hareket 
123
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri
A) Tüzel kişiliğin kazanılması 
124
B) Temsil 
124
I– Kapsam 
124
II– Hükümleri 
124
III– Temsil yetkisinin kaldırılması 
124
C) Şirket alacaklılarının durumu 
124
I– Ortakların kişisel sorumluluğu 
124
II– Sorumluluğun derecesi 
125
III– Mahkeme kararı 
125
IV– İflas 
125
1. Şirketin iflası 
125
2. Şirketin ve ortakların iflası 
125
3. Ortakların hakları 
126
V– Takas 
126
A) Sona erme 
127
I– Sebepleri 
127
1. Genel olarak 
127
2. İstisnalar 
127
3. Haklı sebepler 
127
4. Özel durumlar 
128
a) Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi 
128
b) Karine 
128
5. Kişisel alacaklıların durumu 
128
a) Şirket süresinin uzatılması hâlinde itiraz hakkı 
128
b) Haciz ve şirketin feshini isteme hakkı 
128
II– Hükümleri 
129
1. Tescil ve ilan 
129
2. Ortakların yönetim haklarının sona ermesi 
129
3. Geçici yönetim 
129
B) Ortakların şirketten ayrılması 
129
I– Özel durumlar 
129
1. Ortağın ölümü 
129
2. Ortağın iflası 
130
3. Haklı sebepler 
130
4. Fesih ihbarı 
130
5. İki kişilik şirkette 
130
a) Haklı sebeplerin varlığında 
130
b) Diğer sebeplerin varlığında 
131
II– Hükümler 
131
1. Tescil 
131
2. Ayrılan ortağın payı 
131
a) Hesaplama şekli 
131
b) Ödeme şekli 
131
c) Ödeme zamanı 
131
d) Tamamlanmamış işler 
132
e) Zamanaşımı 
132
f) Özel durumlar 
132
g) Zamanaşımının kesilmesi 
132
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tasfiye
A) Genel hükümler 
133
I– Sözleşme serbestisi 
133
1. Kural 
133
2. Ortakların kararlarına uyma zorunluluğu 
133
II– Tüzel kişiliğin devamı 
133
III– İflas 
133
IV– Şirket alacaklılarının rüçhan hakkı 
133
B) Tasfiye memurları 
133
I– Genel olarak 
133
II– Seçim ve atama 
134
III– Görevden alma 
134
1. Tasfiye memuru olan ortaklar 
134
a) Sona ermeden önce atanma 
134
b) Sona ermeden sonra atama 
134
2. Ortak olmayan tasfiye memurları 
134
3. Mahkemece atanan tasfiye memurları 
134
IV– İşlem biçimine ilişkin hükümler 
135
1. Birlikte hareket 
135
2. Devir yasağı ve vekil etme 
135
3. Temsil 
135
4. Yalnız başına hareket 
135
5. Yetkilerin genişletilmesi veya daraltılması 
135
V– Tescil ve ilan 
136
VI– Ücret 
136
VII– Sorumluluk 
136
C) Tasfiye işleri 
136
I– Koruma önlemleri 
136
II– Defter tutma yükümlülüğü 
136
1. Başlangıç envanteri ve bilançosu 
136
2. Defterler 
137
3. Son bilanço 
137
4. Saklama zorunluluğu 
137
III– Tasfiyenin amacı 
137
IV– Yeni işler 
137
1. Kural 
137
2. İstisna 
138
V– Varlıkların paraya çevrilmesi 
138
1. Ayrı ayrı satış 
138
2. Toptan satış 
138
3. Paranın yatırılması 
138
VI– Borçların ödenmesi 
138
VII– Ortakların ek ödemeleri 
138
VIII– Tasfiyeden arta kalanın dağıtılması 
138
1. Geçici ödemeler 
138
2. Son dağıtma 
139
IX– Ortakların denetleme hakkı 
139
1. Bilgi isteme hakkı 
139
2. Defterleri inceleme hakkı 
139
X– Tasfiyenin sonu 
139
ÜÇÜNCÜ KISIM
Komandit Şirket
BİRİNCİ BÖLÜM
Şirketin Niteliği ve Kuruluşu
A) Tanımı 
140
B) Uygulanacak hükümler 
140
C) Sözleşme 
140
I– Yorum 
140
II– Komanditerlerin sermaye koyma borcu 
140
İKİNCİ BÖLÜM
A) Sözleşme serbestisi 
141
B) Komanditerlerin hukuki durumu 
141
I– Yönetim 
141
II– Denetleme 
141
III– Rekabet yasağı 
141
IV– Kâr ve zarar 
142
1. Genel olarak 
142
2. Geri verilmesi zorunlu olmayan faizler ve kâr payları 
142
a) Usulüne göre tahakkuk ettirilmiş olanlar 
142
b) Usulsüz tahakkuk ettirilmiş olanlar 
142
V– Ortaklığın geçişi 
142
1. Devir hâlinde 
142
2. Ölüm hâlinde 
142
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri
A) Uygulanacak hükümler 
143
B) Şirketin temsili 
143
C) Komanditer ortağın sorumluluğu 
143
I– Genel olarak 
143
II– İstisnalar 
143
1. Adı şirketin unvanında bulunan komanditer 
143
2. Şirket adına işlemde bulunan komanditer 
143
III– Alacaklıların durumu 
144
1. Takip imkânı 
144
2. Sermayenin azaltılması 
144
3. İflas 
144
a) Şirketin iflası 
144
b) Komanditelerin sorumluluğu 
144
c) Komanditerin iflası 
145
4. Takas 
145
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi
A) Uygulanacak hükümler 
146
DÖRDÜNCÜ KISIM
Anonim Şirket
BİRİNCİ BÖLÜM
A) Genel Hükümler 
147
I– Tanım 
147
II– Özel kanunlara bağlı anonim şirketler 
147
III– Amaç ve konu 
147
IV– En az sermaye tutarı 
147
V– Devletin gözetimi 
148
1. İzin 
148
2. Kamu tüzel kişilerinin yönetim kurulunda temsili 
148
B) Kuruluş 
148
I– Kurucu işlem 
148
II– Kuruluş belgeleri 
148
III– Kurucular 
149
1. Tanım 
149
2. Asgari sayı 
149
IV– Esas sözleşme 
149
1. İçerik 
149
2. Emredici hükümler 
150
V– Taahhüdün onaylanması 
150
VI– Ayni sermaye 
150
1. Ayni sermaye konulabilecek malvarlığı unsurları 
150
2. Değer biçme 
150
VII– Pay bedellerinin ödenmesi 
151
1. Nakdî sermaye 
151
2. Ödeme yeri 
151
3. Halka arzedilecek paylar 
151
VIII– Primli paylar 
152
IX– Kurucu menfaatleri 
152
X– Kurucular beyanı 
152
XI– Halka arz taahhüdü 
152
XII– İşlem denetçisi raporu 
152
XIII– Kuruluştan önce pay taahhüdünün devri 
152
XIV– Fesih davası 
152
XV– Şirketin tescili ve ilanı 
153
XVI– Tüzel kişiliğin kazanılması 
154
C) Kanuna karşı hile 
154
D) Temel ilkeler 
154
I– Eşit işlem ilkesi 
154
II– Paysahiplerinin şirkete borçlanma yasağı 
154
İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim Kurulu
A) Genel olarak 
155
I– Atama ve seçim 
155
1. Üyelerin sayısı ve nitelikleri 
155
2. Belirli grupların yönetim kurulunda temsil edilmesi 
155
3. Sigorta 
155
4. Görev süresi 
156
II– Üyeliğin boşalması 
156
III– Görevden alma 
156
B) Yönetim ve temsil 
156
I– Genel olarak 
156
1. Esas 
156
2. Görev dağılımı 
156
3. Yönetimin devri 
157
4. Ticari mümessil ve vekiller 
157
5. Özen ve bağlılık yükümlülüğü 
157
II. Temsil yetkisi 
157
1. Genel olarak 
157
2. Kapsam ve sınırlar 
157
3. İmza şekli 
158
4. Tescil ve ilan 
158
III– Görevler ve yetkiler 
159
1. Genel olarak 
159
2. Devredilemez görev ve yetkiler 
159
3. Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu 
159
a) Çağrı ve bildirim yükümü 
159
b) Konkordato 
160
4. Riskin erken saptanması ve yönetimi 
160
5. Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi 
160
a) Genel olarak 
160
b) Kanuna karşı hile 
161
c) Yakın ve ciddi bir kaybın önlenmesi 
161
d) İstisnalar 
162
e) İvazsız iktisap 
162
f) Elden çıkarma 
162
g) Aykırı iktisap hâlinde elden çıkarma 
162
h) Sermayenin azaltılması 
162
ı) Saklı tutulan hükümler 
162
i) Kendi paylarını taahhüt yasağı 
163
j) Hakların kullanılması 
163
IV– Yönetim kurulu toplantıları 
163
1. Kararlar 
163
2. Batıl kararlar 
164
3. Bilgi alma ve inceleme hakkı 
164
4. Müzakereye katılma yasağı 
165
V– Yönetim kurulu üyelerinin mali hakları 
165
VI– Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı 
165
VII– Rekabet yasağı 
166
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetleme
A) Genel olarak 
167
B) Konu ve kapsam 
168
C) Denetçi 
169
I– Seçim, görevden alma ve sözleşmenin feshi 
169
II– Denetçi olabilecekler 
170
D) İbraz yükümü ve bilgi alma hakkı 
171
E) Denetim raporu 
172
F) Görüş yazıları 
172
G) Denetçilerin sır saklamadan doğan sorumluluğu 
173
H) Şirket ile denetçi arasındaki görüş ayrılıkları 
174
I) Topluluk ilişkileri için özel denetçi denetimi 
174
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul
A) Genel olarak 
175
B) Görev ve yetkileri 
175
C) Toplantılar 
176
D) Çağrı 
176
I– Yetki 
176
1. Yetkili ve görevli organlar 
176
2. Azlık 
176
a) Genel olarak 
176
b) Mahkemenin izni 
176
II– Gündem 
177
III– Çağrının şekli 
177
1. Genel olarak 
177
2. Genel kurula katılmaya yetkili olan pay sahipleri 
177
3. Çağrısız genel kurul 
178
E) Toplantının yapılması 
178
I– Hazır bulunanlar listesi 
178
II– Toplantı ve karar nisabı 
178
III– Toplantı başkanlığı ve iç yönerge 
179
IV– Toplantının ertelenmesi 
179
V– Esas sözleşme değişikliklerinde toplantı ve karar nisapları 
179
VI– Tutanak 
180
VII– Kararların etkisi 
180
VIII– Bilançonun onaylanmasına ilişkin karar 
180
F) Paysahibinin kişisel hakları 
181
I– Genel kurula katılma 
181
1. İlke 
181
2. Şirkete karşı yetkili olma 
181
3. Pay sahibinin temsili 
181
a) Genel olarak 
181
b) Organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci 
181
c) Tevdi eden temsilcisi 
181
d) Bildirge 
182
e) Bildirim 
182
4. Birden çok hak sahibi 
182
II– Yetkisiz katılma 
182
III– Oy hakkı 
182
1. İlke 
182
2. Oy hakkının doğumu 
183
3. Oydan yoksunluk 
183
IV– Bilgi alma ve inceleme hakkı 
183
V– Özel denetim isteme hakkı 
184
1. Genel kurulun kabulü 
184
2. Genel kurulun reddi 
184
3. Atama 
184
4. Görev 
184
5. Rapor 
184
6. İşleme konulma ve açıklama 
185
7. Giderler 
185
G) Genel kurul kararlarının iptali 
185
I– İptal sebepleri 
185
II– İptal davası açabilecek kişiler 
185
H) Butlan 
186
I) Çeşitli hükümler 
186
I– İlan, teminat ve kanun yolu 
186
II– Kararın yürütülmesinin geri bırakılması 
186
III– Kararın etkisi 
186
IV– Kötüniyetle iptal ve butlan davası açanların sorumluluğu 
186
BEŞİNCİ BÖLÜM
Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi
BİRİNCİ AYIRIM
Genel Olarak
A) İlke 
187
B) Usul 
187
I– Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izni ve genel kurul kararı 
187
II– İmtiyazlı paysahipleri özel kurulu 
187
III– Tescil 
188
İKİNCİ AYIRIM
A) Sermayenin artırılması 
189
I– Ortak hükümler 
189
1. Genel olarak 
189
2. Yönetim kurulunun beyanı 
189
3. Denetleme raporu 
190
II– Sermaye taahhüdü yoluyla artırım 
190
1. Esas sermaye sisteminde 
190
2. Kayıtlı sermaye sisteminde 
190
3. Rüçhan hakkı 
191
III– İç kaynaklardan sermaye artırımı 
191
IV– Şarta bağlı sermaye artırımı 
192
1. İlke 
192
2. Sınırlar 
192
3. Esas sözleşmedeki dayanak 
192
4. Pay sahiplerinin korunması 
193
5. Değiştirme veya alım hakkını haiz bulunan kişilerin korunması 
193
6. Sermaye artırımının gerçekleştirilmesi 
193
a) Hakların kullanılması, sermaye taahhüdü 
193
b) Uygunluğun doğrulanması 
194
c) Esas sözleşmenin uygun duruma getirilmesi 
194
d) Ticaret siciline tescil 
194
7. Esas sözleşmeden çıkarma 
194
B) Esas sermayenin azaltılması 
194
I– Karar 
194
II– Alacaklılara çağrı 
195
III– Kararların yerine getirilmesi 
195
ALTINCI BÖLÜM
Pay ve Sermaye Koyma Borcu
BİRİNCİ AYIRIM
Pay
A) Genel hükümler 
196
I– Asgari itibarî değer 
196
II– Payların bölünememesi 
196
B) İmtiyazlı paylar 
196
I– Tanım 
196
II– Oyda imtiyazlı paylar 
197
İKİNCİ AYIRIM
Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa Etmemenin Sonuçları
A) İlke 
198
B) Ödemeye çağrı 
198
C) Temerrüt 
198
I– Sonuçları 
198
II– Iskat usulü 
199
YEDİNCİ BÖLÜM
BİRİNCİ AYIRIM
Pay senetleri
A) Ortak Hükümler 
200
I– Türler 
200
1. Şartlar 
200
2. Dönüştürme 
200
II– Pay senedi bastırılması 
200
III– Pay senetlerinin şekli 
200
IV– Yıpranmış pay senetleri 
201
B) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri 
201
C) Nama yazılı payların ve pay senetlerinin devrinde ilke 
201
D) Devrin sınırlandırılması 
201
I– Kanuni sınırlama 
201
II– Esas sözleşmeyle sınırlama 
202
1. İlkeler 
202
2. Borsaya kote edilmemiş nama yazılı paylar 
202
a) Red sebepleri 
202
b) Hükümleri 
202
3. Borsaya kote edilmiş nama yazılı paylar 
203
a) Red sebepleri 
203
b) Bildirme yükümü 
203
c) Hakların geçişi 
203
d) Red süresi 
204
III– Pay defteri 
204
1. Kayıt 
204
2. Kaydın silinmesi 
204
3. Bedellerinin tamamı ödenmemiş nama yazılı paylar 
204
İKİNCİ AYIRIM
İntifa Senetleri
A) Çıkarılması 
205
B) Hükümleri 
205
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
A) Genel kurul kararıyla 
206
B) Yönetim kurulu kararıyla 
206
C) Sınır 
206
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payı
A) Kâr ve tasfiye payı hakkı 
207
I– Genel olarak 
207
II– Hesaplama biçimi 
207
B) Kâr payı, hazırlık dönemi faizi ve kazanç payı 
207
I– Kâr payı 
207
II– Hazırlık dönemi faizi 
207
III– Kazanç payları 
208
C) Geri alma hakkı 
208
I– Kötüniyet hâlinde 
208
II– Şirketin iflâsı hâlinde 
208
DOKUZUNCU BÖLÜM
A) Anonim şirketlerin finansal tabloları ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu 
209
I– Hazırlama yükümü 
209
II– Dürüst resim ilkesi 
209
III– Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu 
209
B) Şirketler topluluğunun finansal tabloları ve yıllık faaliyet raporu 
209
I– Uygulanacak muhasebe standartları 
209
II– Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu 
210
C) Yedek akçeler 
210
I– Kanuni yedek akçe 
210
1. Genel kanuni yedek akçe 
210
2. Şirketin iktisap ettiği kendi pay senetleri için ayrılan yedek akçe ve yeniden değerleme
fonları 
210
II– Şirketin isteği ile ayırdığı yedek akçe 
211
1. Genel olarak 
211
2. Çalışanlar ve işçiler lehine yardım akçesi 
211
III– Kâr payı ile yedek akçeler arasında ilgi 
211
D) Çeşitli hükümler 
211
I– İlan 
211
II– Yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri 
211
III– Özet finansal tabloları 
212
IV– Sır saklama yükümü 
212
E) Özel hükümler 
212
ONUNCU BÖLÜM
Sona Erme ve Tasfiye
A) Sona erme 
213
I– Sona erme sebepleri 
213
1. Genel olarak 
213
2. Özel hâller 
213
a) Organların eksikliği 
213
b) Haklı sebeplerle fesih 
213
II– Hükümleri 
214
1. Tescil ve ilan 
214
2. Sonuçlar 
214
III– İflas hâlinde tasfiye 
214
IV– Şirket organlarının durumu 
214
B) Tasfiye 
214
I– Tasfiye memurları 
214
1. Atama 
214
2. Görevden alma 
215
3. Aktifleri satma yetkisi 
215
4. Yetkilerin sınırlandırılması ve genişletilmesi 
215
II– Tasfiye işleri 
215
1. İlk envanter ve bilanço 
215
2. Alacaklıların çağrılması ve korunması 
216
3. Diğer tasfiye işleri 
216
4. Tasfiye sonucu dağıtma 
217
5. Defterlerin saklanması 
217
III– Şirket unvanının sicilden silinmesi 
217
IV– Uygulanacak diğer hükümler 
217
C) Ek tasfiye 
218
D) Tasfiyeden dönülmesi 
218
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Hukuki Sorumluluk
A) Sorumluluk hâlleri 
219
I– Belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması 
219
II– Sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi 
219
III– Değer biçilmesinde yolsuzluk 
219
IV– Halktan para toplamak 
219
V– Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının sorumluluğu 
219
VI– Denetçinin sorumluluğu 
220
B) Şirketin zararı 
220
I– Genel olarak 
220
II– İflas hâlinde 
220
III– Teselsül ve başvuru 
221
IV. İbra 
221
1. İbranın etkisi 
221
2. Kuruluş ve sermaye artırımında ibra 
221
V– Zamanaşımı 
221
VI– Yetkili mahkeme 
221
ONİKİNCİ BÖLÜM
Cezai Sorumluluk
A) Suçlar ve cezalar 
222
B) Soruşturma ve kovuşturma usulü 
223
BEŞİNCİ KISIM
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
A) Tanımı 
224
B) Uygulanacak hükümler 
224
C) Kuruluş 
224
I– Esas sözleşme 
224
1. Şekil 
224
2. İçeriği 
224
II– Kurucular 
224
III– Uygulanacak hükümler 
225
D) Yönetim 
225
I– Uygulanacak hükümler 
225
II– Görevden alınma 
225
III– Rekabet yasağı 
225
ALTINCI KISIM
Limited Şirket
BİRİNCİ BÖLÜM
Tanım ve Kuruluş
A) Kavram 
226
B) Ortakların sayısı 
226
C) Şirket sözleşmesi 
226
I– Şekil 
226
II– İçerik 
226
1. Zorunlu kayıtlar 
226
2. Şirket sözleşmesinde öngörülmeleri şartıyla bağlayıcı olan hükümler 
227
3. Ayni sermaye, ayni devralmalar ve özel menfaatler 
227
4. Emredici hükümler 
227
D) Sermaye 
228
I– En az tutar 
228
II– Ayni sermaye 
228
III– Mal bedelleri ve kurucu menfaatleri 
228
E) Esas sermaye payları 
228
F) İntifa senetleri 
228
G) Kuruluş 
229
I– Kurulma anı 
229
II– Tescil 
229
1. İstem 
229
2. Tescil ve ilan 
229
III– Tüzel kişilik 
230
İKİNCİ BÖLÜM
Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi
A) Genel olarak 
231
B) Özel değişiklikler 
231
I– Esas sermayenin artırılması 
231
1. İlke 
231
2. Rüçhan hakkı 
231
II– Esas sermayenin azaltılması 
231
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ortakların Hak ve Borçları
A) Esas sermaye payının işlemlere konu olması 
232
I– Genel olarak 
232
II– Pay defteri 
232
III– Esas sermaye payının geçişi hâlleri 
232
1. Devir 
232
2. Miras, eşler arasındaki mal rejimi ve icra 
233
3. Gerçek değerin belirlenmesi 
233
4. Tescil 
233
IV– Birden fazla ortağa ait esas sermaye payı, bu pay üzerinde çeşitli haklar 
233
1. Paylı mülkiyet 
233
2. İntifa ve rehin hakkı 
234
B) Geri verme yasağı 
234
C) Ortakların sorumluluğu 
234
D) Ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri 
234
I– Ek ödeme yükümlülüğü 
234
1. Kural 
234
2. Yükümlülüğün sürmesi 
235
3. Geri ödeme 
235
II– Yan edim yükümlülüğü 
235
III– Sonradan öngörülme 
235
E) Kâr payı ve ilgili diğer hükümler 
236
I– Kâr payı ve yedek akçeler 
236
II– Faiz yasağı ve hazırlık dönemi faizi 
236
III– Finansal tablolar ve yedek akçeler 
236
IV– Haksız alınan kâr paylarının geri verilmesi 
236
F) Şirketin kendi esas sermaye paylarını iktisabı 
237
G) Bağlılık yükümlülüğü ve rekabet yasağı 
237
H) Bilgi alma ve inceleme hakkı 
238
I) Özkaynakların yerini tutan ödünçler 
238
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin Organları
A) Genel kurul 
239
I– Yetkiler 
239
II– Genel kurulun toplanması 
240
1. Çağrı 
240
2. Oy hakkı ve hesaplanması 
240
3. Oy hakkından yoksunluk 
240
III– Karar alma 
241
1. Olağan karar alma 
241
2. Önemli kararlar 
241
IV– Genel kurul kararlarının butlanı ve iptali 
241
B) Yönetim ve temsil 
241
I– Müdürler 
241
1. Genel olarak 
241
2. Müdürlerin birden fazla olmaları 
242
II– Görevler, yetkiler ve yükümlülükler 
242
1. Devredilemez ve vazgeçilemez görevler 
242
2. Özen ve bağlılık yükümü, rekabet yasağı 
243
3. Eşit işlem 
243
III– Müdürlerin yerleşim yeri 
243
IV– Temsil yetkisinin kapsamı, sınırlandırılması 
243
V– Görevden alma, yönetim ve temsil yetkisinin geri alınması ve sınırlandırılması 
244
VI– Ticari mümessiller ve ticari vekiller 
244
VII– Haksız fiil sorumluluğu 
244
C) Sermaye kaybı ve borca batıklık 
244
I– Bildirim yükümlülüğü 
244
II– İflasın bildirilmesi ve konkordato talebi 
244
D) Denetçi 
244
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sona Erme ve Ayrılma
A) Sona erme sebepleri ve sona ermenin sonuçları 
245
B) Tescil ve ilan 
245
C) Çıkma ve çıkarılma 
245
I– Genel olarak 
245
II– Çıkmaya katılma 
246
III– Çıkarma 
246
IV– Ayrılma akçesi 
246
1. İstem ve tutar 
246
2. Ödeme 
246
D) Tasfiye 
247
E) Uygulanacak hükümler 
247
ÜÇÜNCÜ KİTAP
Kıymetli Evrak
BİRİNCİ KISIM
A) Kıymetli evrakın tanımı 
249
B) Senetten doğan borç 
249
C) Kıymetli evrakın devri 
249
I– Genel şekil 
249
II– Ciro 
249
1. Şekil 
249
2. Hükümleri 
249
D) Senedin türünün değiştirilmesi 
250
E) İptal kararı 
250
I– Şartları 
250
II– Hükümleri 
250
F) Özel hükümler 
250
İKİNCİ KISIM
A) Tanımı 
251
B) Alacaklının hakkını nasıl ispat edeceği 
251
I– Kural olarak 
251
II– Eksik nama yazılı senetler 
251
C) İptal kararı 
251
ÜÇÜNCÜ KISIM
A) Tanımı 
252
B) Borçlunun def’ileri 
252
I– Genel olarak 
252
II– Hamile yazılı faiz kuponları 
252
C) İptal kararı 
252
I– Genel olarak 
252
1. Yetki 
252
2. Ödeme yasağı 
253
3. İlân ile çağrı, başvuru süresi 
253
4. İlan şekli 
253
5. Hükümleri 
253
a) Senedin ibrazı hâlinde 
253
b) Senedin ibraz edilmemesi hâlinde 
253
II– Kuponlarda usul 
254
III– Banknotlarda ve buna benzer kağıtlarda usul 
254
D) İpotekli borç senedi ve irat senedi 
254
DÖRDÜNCÜ KISIM
Kambiyo Senetleri
A) Borçlanma ehliyeti 
255
BİRİNCİ BÖLÜM
Poliçe
BİRİNCİ AYIRIM
Poliçenin Düzenlenmesi ve Şekli
A) Şekil 
255
I– Unsurları 
255
1. Genel olarak 
255
2. Unsurların bulunmaması 
255
II– Münferit unsurlar 
255
1. Düzenleyenin aynı zamanda muhatap veya emrine ödenecek kişi olması 
255
2. Adresli ve yerleşim yerli poliçe 
256
3. Faiz şartı 
256
4. Poliçe bedelinin çeşitli şekillerde gösterilmesi 
256
B) İmza edenlerin sorumluluğu 
256
I– Geçerli olmayan imzaların bulunması 
256
II– Yetkisiz imza 
256
III– Düzenleyenin sorumluluğu 
256
IV– Açık poliçe 
257
İKİNCİ AYIRIM
Ciro
A) Poliçenin devredilmesi 
258
B) Ciro 
258
I– Kayıtsız, şartsız olması 
258
II– Cironun şekli 
258
III– Cironun hükümleri 
258
1. Devir işlevi 
258
2. Teminat işlevi 
259
3. Hamilin hak sahipliği 
259
IV– Def’iler 
259
V– Cironun çeşitleri 
259
1. Tahsil cirosu 
259
2. Rehin cirosu 
259
3. Vadeden sonraki ciro 
260
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Kabul ve Aval
A) Kabule arz 
261
I– Kural 
261
II– Kabule arz şartı ve yasağı 
261
III– Görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi gereken poliçelerde 
261
IV– Bir daha kabule arz 
261
B) Kabul 
261
I– Şekli 
261
1. Genel olarak 
261
2. Kabulün sınırlandırılması 
262
3. Adresli ve yerleşim yerli poliçe 
262
II– Hükümleri 
262
1. Genel olarak 
262
2. Kabul şerhinin çizilmesi 
262
C) Aval 
263
I– Aval verenler 
263
II– Şekil 
263
III– Hükümler 
263
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Ödeme
A) Vade 
264
I– Vadenin belirlenmesi 
264
1. Genel olarak 
264
2. Görüldüğünde ödenecek poliçe 
264
3. Görüldükten belirli bir süre sonra ödenecek poliçe 
264
II– Sürelerin hesabı 
264
1. Genel olarak 
264
2. Takvimlerin çatışması 
265
B) Ödeme 
265
I– İbraz 
265
II– Makbuz istemek hakkı 
265
III– Vadeden önce ve vadesinde ödeme 
265
IV– Yabancı ülke parası ile ödeme 
266
V– Tevdi 
266
BEŞİNCİ AYIRIM
Kabul Etmeme ve Ödememe Hâllerinde Başvurma Hakları
A) Başvurma hakkı 
267
I– Genel olarak 
267
II– Protesto 
267
1. Süreler ve şartları 
267
2. Şekli 
268
a) Noterlikçe düzenlenmesi 
268
c) Protesto belgesi 
268
d) Kısmi kabul hâlinde 
268
e) Birden fazla kişiye karşı düzenlenen protesto 
268
3. Saklama yükümü 
269
4. Sakat protesto 
269
5. Protesto düzenlenmesi gerekmeyen hâller 
269
III– İhbar zorunluluğu 
269
IV– Teselsül 
270
V– Başvurma hakkının kapsamı 
270
1. Hamilin hakkı 
270
2. Ödeyen kişinin hakkı 
270
VI– Makbuz 
271
1. Genel olarak 
271
2. Kısmi kabul hâlinde 
271
VII– Retret 
271
VIII– Başvurma hakkının düşmesi 
271
1. Genel olarak 
271
2. Mücbir sebepler 
272
B) Sebepsiz zenginleşme 
272
C) Poliçe karşılığının devri 
273
D) Araya girme 
273
I– Genel hükümler 
273
II– Araya girme suretiyle kabul 
273
1. Şartlar, hamilin durumu 
273
2. Şekil 
274
3. Araya girerek kabul edenin sorumluluğu 
274
III– Araya girerek ödeme 
274
1. Şartları 
274
2. Hamilin ibraz yükümlülüğü 
274
3. Reddin sonucu 
274
4. Makbuz 
275
5. Hakların devri, araya girenlerin birden fazla olması hâli 
275
ALTINCI AYIRIM
Poliçe Nüshaları ve Suretleri
A) Poliçe nüshaları 
276
I– İsteme hakkı 
276
II– Nüshalar arasındaki ilişki 
276
III– Kabul şerhi 
276
B) Poliçe suretleri 
276
I– Şekil ve hükümleri 
276
II– Senet aslının teslimi 
277
YEDİNCİ AYIRIM
B) Zamanaşımı 
278
I– Süreler 
278
II– Kesilme 
278
1. Sebepleri 
278
2. Hükümleri 
278
C) Süreler 
278
1. Tatil günleri 
278
2. Sürenin hesaplanması 
278
3. Atıfet süreleri 
279
D) Poliçeye ilişkin işlemlerin yapılacağı yer 
279
E) İmzalar 
279
F) İptal 
279
I– Önleyici önlemler 
279
II– Poliçeyi eline geçiren kişinin bilinmesi 
279
III– Poliçeyi eline geçirenin bilinmemesi 
279
1. Dilekçe sahibinin yükümlülükleri 
279
2. İhtar 
280
a) İçeriği 
280
b) Süreler 
280
c) İlan 
280
IV– İade davası 
280
V– İptal kararı 
280
VI– Teminat 
280
SEKİZİNCİ AYIRIM
Kanunlar İhtilafı
A) Ehliyet 
281
B) Şekil ve süreler 
281
I– Genel olarak 
281
II– Hakların kullanılması ve korunmasına ilişkin işlemler 
281
III– Başvurma hakkı 
281
C) Borçlanmaların hükümleri 
281
I– Genel olarak 
281
II– Kısmi kabul ve ödeme 
282
III– Ödeme 
282
IV– Sebepsiz zenginleşmeden doğan haklar 
282
V– Karşılığın hamile geçmesi 
282
VI– İptal kararı 
282
İKİNCİ BÖLÜM
Bono veya Emre Yazılı Senet
A) Unsurlar 
283
B) Unsurların bulunmaması 
283
C) Uygulanacak hükümler 
283
D) Düzenleyenin sorumluluğu 
284
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çek
BİRİNCİ AYIRIM
Çeklerin Düzenlenmesi ve Şekli
A) Şekli 
285
I– Unsurlar 
285
II– Unsurların bulunmaması 
286
B) Münferit unsurlar 
286
I– Muhatap 
286
1. Muhatap olma ehliyeti 
286
2. Karşılık 
286
II– Kabul yasağı 
287
III– Kimin lehine çekilebileceği 
287
IV– Faiz şartı 
287
V– Adresli ve yerleşme yerli çek 
287
İKİNCİ AYIRIM
Devir
A) Devredilebilirlik 
288
B) Ciro 
288
I– Genel olarak 
288
II– Hak sahipliğini ispat görevi 
288
III– Hamiline yazılı çek üzerine yapılan ciro 
288
C) Elden çıkan çek 
288
D) Protestodan ve ibraz süresinin geçmesinden sonraki ciro 
288
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Ödeme ve Ödememe
A) Ödeme 
289
I– Aval 
289
II– Muacceliyet 
289
III– Ödeme için ibraz 
289
1. Genel olarak 
289
2. Takvim farklılığı 
289
3. Takas odası 
289
IV– Çekten cayma 
289
1. Genel olarak 
289
2. Özel hâller 
290
V– Ciroların incelenmesi 
290
VI– Yabancı ülke parasıyla ödenecek çek 
290
VII– Çizgili çek 
290
1. Şekil ve şartları 
290
2. Hükümleri 
291
VIII– Hesaba geçirilmek üzere düzenlenen çek 
291
1. Genel olarak 
291
2. Hamilin hakları 
291
a) İflas hâlinde 
291
b) Hesaba geçirilmeme hâlinde 
291
B) Ödememe 
292
I– Hamilin başvurma hakları 
292
II– Protesto 
292
III– Başvurma hakkının kapsamı 
292
IV– Mücbir sebepler 
292
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
A) Sahte veya tahrif edilmiş çek 
294
B) Çekin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi 
294
C) Zamanaşımı 
294
D) Bankanın tanımı 
294
E) Süreler 
294
I– Tatil günleri 
294
II– Sürelerin hesabı 
295
F) Uygulanacak hükümler 
295
BEŞİNCİ AYIRIM
Kanunlar İhtilafı
A) Muhatap olma ehliyeti 
296
B) Şekil ve süreler 
296
C) Borçlanmaların hükümleri 
296
I– Düzenlenme yeri kanunu 
296
II– Ödeme yeri hukuku 
296
III– Yerleşim yeri hukuku 
297
BEŞİNCİ KISIM
A) Emre yazılı senet 
298
I– Tanımı 
298
II– Borçlunun def’ileri 
298
B) Kambiyo senetlerine benzeyen senetler 
298
I– Emre yazılı havaleler 
298
1. Genel olarak 
298
2. Kabul zorunluluğunun bulunmaması 
298
3. Kabulün hükümleri 
298
4. İcrada uygulanmayacak hükümler 
299
II– Emre yazılı ödeme vaatleri 
299
C) Cirosu kabil olan diğer senetler 
299
ALTINCI KISIM
Makbuz Senedi ve Varant
A) Umumi mağazalar 
300
I– Genel olarak 
300
II – İstisnalar 
300
B) Makbuz senedi ve varant 
300
I– Şekil 
300
1. Makbuz senedi 
300
2. Varant 
301
3. Defter 
301
4. Kısmi senet 
301
II– Ciro 
301
1. Genel olarak 
301
2. Hükümleri 
301
3. Varantın cirosu 
301
C) Mallar üzerinde tasarruflar 
302
I– Yapılamayacak işlemler 
302
II– Malın geri alınması 
302
1. Genel olarak 
302
2. Kısmen geri alma 
302
III– Sattırma hakkı 
302
1. Şartlar 
302
2. Satış bedeli 
302
3. Başvurma hakkı 
302
4. Sigorta 
303
D) Zamanaşımı 
303
E) Senetlerin zıyaı 
303
DÖRDÜNCÜ KİTAP
Taşıma İşleri
BİRİNCİ KISIM
A) Taşıyıcı 
305
B) Hükümlerin uygulama alanı 
305
C) Saklı tutulan hükümler 
305
I– Kural 
305
II– Özel hükümlerin sorumluluğu etkilememesi 
305
D) Sorumluluğun kaldırılmasına veya hafifletilmesine ait hükümlerin geçersizliği 
305
E) Zamanaşımı 
306
İKİNCİ KISIM
Eşya Taşıma
A) Taşıma sözleşmesinin uygulanması 
307
I– Taşıma senedi 
307
II– Taşıma senedinin içeriği 
307
III– Taşıma senedinin ispat gücü 
307
IV– Yük senedi 
308
V– Refakat belgeleri 
308
VI– Tehlikeli eşya 
308
VII– Ambalaj ve işaret 
309
VIII– Yükleme ve boşaltma 
309
IX– Özel durumlarda gönderenin kusursuz sorumluluğu 
309
X– Gönderen tarafından fesih 
310
XI– Kısmi taşımayı istem hakkı 
310
XII– Yükleme süresine uyulmaması hâlinde taşıyıcının hakları 
310
XIII– Emir, talimat ve tasarruflar 
311
XIV– Taşıma ve teslim engelleri 
311
XV– Taşıma ücretinin hesaplanması ve ödenmesi 
312
XVI– Gönderilenin hakları ve ödeme borcu 
313
XVII– Ödemeli teslim 
313
XVIII– Taşıma süresi 
313
XIX– Zıya karinesi 
314
B) Taşıyıcının sorumluluğu 
314
I– Zıya veya hasar ile gecikmeden doğan zarardan sorumluluk 
314
II– Sorumluluktan kurtulma 
314
1. Genel olarak 
314
a) Taşıyıcının özeni 
314
b) Araç arızası ve kiraya verenin kusuru 
314
2. Özel hâller 
315
III– Yardımcıların kusuru 
315
IV– Tazminatta esas alınacak değer 
316
V– Zarar saptama giderleri 
316
VI– Sorumluluk sınırları 
316
VII– Diğer giderlerin tazmini 
316
VIII– Diğer zararlarda sorumluluğun en yüksek tutarı 
317
IX– Sözleşme dışı istemler 
317
X– Sorumluluğu sınırlama hakkının kaybı 
317
XI– Yardımcı kişilerin sorumluluğu 
317
XII– Fiilî taşıyıcı 
317
XIII–Bildirim 
318
XIV– Yetkili mahkeme 
318
XV– Hapis hakkı 
318
XVI– Birden çok taşıyıcı 
319
XVII– Birden çok hapis hakkının sırası 
319
ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşınma Eşyası Taşıması
A) Uygulanacak hükümler 
320
B) Taşıyıcının yükümlülükleri 
320
C) Taşıma senedi, tehlikeli mal, refakat belgeleri, bildirim ve bilgi verme yükümlülükleri 
320
D) Gönderenin özel hâllerde sorumluluğu 
320
E) Sorumluluktan kurtulma sebepleri 
320
F) Sorumluluk sınırı 
321
G) Bildirim 
321
H) Sorumluluğu sınırlama hakkının kaybı 
321
DÖRDÜNCÜ KISIM
Değişik Tür Araçlar ile Taşıma
A) Sözleşme 
323
B) Bilinen zarar yeri 
323
C) Bildirim ve zamanaşımı 
323
D) Taşınma eşyasının taşıması 
323
BEŞİNCİ KISIM
Yolcu Taşıma
A) Kurallara uyma zorunluluğu 
324
B) Seferin yapılamaması 
324
C) Seferin gecikmesi 
324
I– Hareketin gecikmesi 
324
II– Sefer sırasında 
325
1. Yol değiştirme 
325
2. Zorunlu sebepler 
325
D) Seferin duraklaması 
325
E) Bagaj 
325
I– Taşıyıcının sorumluluğu 
325
II– Taşıyıcının hapis hakkı 
326
F) Taşıyıcının sorumluluğu 
326
G) Yolcunun ölümü 
326
H) Yönetmelik 
326
ALTINCI KISIM
Taşıma İşleri Komisyoncusu
A) Taşıma komisyonculuğu sözleşmesi 
328
B) Hükümleri 
328
I– Eşyanın taşıtılması 
328
II– Bildirme yükümlülüğü 
328
III– Ücretin muacceliyeti 
329
IV– Kesin ücret 
329
V– Gönderenin alacakları 
329
VI– Hapis hakkı 
329
VII– Sonraki komisyoncu 
329
VIII– Halefiyet 
330
IX– Komisyoncunun taşıma işini üzerine alması 
330
X– Toplama yük 
330
C) Sorumluluk 
330
I– Komisyoncunun sorumluluğu 
330
II– Yardımcıların kusuru 
330
D) Zamanaşımı 
331
BEŞİNCİ KİTAP
Deniz Ticareti
BİRİNCİ KISIM
Gemi
BİRİNCİ BÖLÜM
A) Tanımlar 
333
I– Gemi, ticaret gemisi 
333
II– Denize, yola ve yüke elverişli gemi 
333
III– Tamir kabul etmez gemi, tamire değmez gemi 
333
IV– Gemi adamları 
334
B) Hükümlerin uygulama alanı 
334
C) Gemilerin hukuksal niteliği 
334
I– Genel olarak 
334
II– Taşınmazlarla ilgili hükümlerden gemilere uygulanacak olanlar 
335
İKİNCİ BÖLÜM
Geminin Kimliği
A) Geminin adı 
336
I– Seçme serbestisi 
336
II– Gövde üzerine yazılma zorunluluğu 
336
B) Geminin bayrağı 
336
I– Türk Bayrağını çekme hakkı ve yükümlülüğü 
336
II– İstisnaları 
336
III– Türk Bayrağı çekme hakkının kaybedilmesi 
337
IV– Hakkın ispatı 
337
1. Gemi tasdiknamesi 
337
2. Bayrak şahadetnamesi 
337
3. Muaf olma 
338
C) Geminin bağlama limanı 
338
D) Ceza hükümleri 
338
I– Suç oluşturan fiiller 
338
1. Kanuna aykırı şekilde bayrak çekme 
338
2. Tasdikname veya şahadetname almadan ve gemide bulundurmadan bayrak çekme 
338
3. Harp gemileri ile istihkâmlar önünde ve limanda bayrak çekmemek 
338
4. Geminin adının ve bağlama limanının yazılmaması 
338
II– Ortak hükümler 
339
1. Kusur 
339
2. Suçun işlendiği yer ve işleyenin vatandaşlığı 
339
E) Yönetmelik 
339
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gemi Sicili
A) Genel hükümler 
340
I– Sicil müdürlükleri ve bölgeleri 
340
II– Yetkili sicil müdürlüğü 
340
III– Tescili caiz gemiler 
340
IV– Tescili zorunlu gemiler 
340
V– Tescili caiz olmayan gemiler 
340
B) Geminin tescili 
341
I– İstem 
341
1. Şekli 
341
2. İçeriği 
341
3. Belgeler 
341
a) Genel olarak 
341
b) Yabancı sicile kayıtlı gemiler için 
342
II– Tescil 
342
1. Tescil edilecek hususlar 
342
2. Değişiklikler 
342
C) Silinme 
343
I– İstem üzerine 
343
II– Resen 
343
1. Genel şartları 
343
2. Özel hâller 
344
D) Gemi tasdiknamesi 
344
I– İçeriği 
344
II– Yeniden düzenlenmesi 
344
III– Değişiklikler 
344
IV– İbraz zorunluluğu 
345
E) Sicil işlemlerini yaptırmaya davet 
345
F) Hükümleri 
345
I– Sicilin açıklığı 
345
II– Sicil karineleri 
345
III– Sicilin gerçek hukuki duruma uygun hâle getirilmesi 
345
IV– İtirazlar 
346
V– Şerhler 
346
1. Verilebilecekleri hâller 
346
2. Verilmesi 
346
3. Sağladığı hak 
347
4. Hükümden düşmesi 
347
5. Silinmesi 
347
VI– İtiraz veya şerhin kalkması 
347
VII– Sicile güven ilkesi 
347
G) Zamanaşımı 
348
H) Kayıt giderleri 
348
I– Genel olarak 
348
II– Yapının tescili 
348
1. Tescil istemi 
348
a) Şekli 
348
b) İçeriği 
349
2. Tescil 
349
a) Tescil edilecek hususlar 
349
b) Değişiklikler 
349
c) Hükümleri 
349
d) Silme 
350
J) Sicil müdürlüğünün kararlarına itiraz 
350
K) Yönetmelik 
350
L) Türk Uluslararası Gemi Sicili 
350
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mülkiyet ve Diğer Aynî Haklar
BİRİNCİ AYIRIM
A) Sicile kayıtlı gemilere 
351
B) Sicile kayıtlı olmayan gemilere 
351
İKİNCİ AYIRIM
Mülkiyet
A) İktisabı 
352
I– Aslen iktisabı 
352
1. Sahiplenme 
352
2. Olağan zamanaşımı 
352
3. Olağanüstü zamanaşımı 
352
II– Devren iktisabı 
353
1. Devrin şekli 
353
2. Devrin kapsamı 
353
B) Zıya 
353
I– Geminin zıyaı 
353
II– Terk 
354
III– Zamanaşımı 
354
C) Sicile kayıtlı gemi payı ve iştirak payı üzerinde mülkiyet 
354
I– İktisabı 
354
1. Aslen 
354
2. Devren 
354
a) Devir yoluyla 
354
b) İştirak payının bırakılması yoluyla 
354
II– Zıyaı 
355
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Gemi Rehni
B) Sicile kayıtlı olan gemilerin rehni 
356
I– Tersane sahibinin ipotek hakkı 
356
II– Gemi ipoteği 
356
1. Niteliği 
356
2. Kurulması 
357
3. Sicile geçirilecek hususlar 
357
4. İpoteğin derecesi 
358
5. İpoteğin teminat altına aldığı alacak 
358
a) Genel olarak 
358
b) Faizler 
359
6. İpoteğin kapsamı 
359
a) Gemi, gemi payı, bütünleyici parça, eklenti, gemi yerine geçen satış veya kamulaştırma bedeli ve tazminat istemleri 
359
b) Birlikte gemi ipoteğinde birden çok gemi veya gemi payı 
359
c) Sigorta tazminatı 
360
aa) Kural 
360
bb) Sigortacının yapacağı ödemeler 
360
cc) Gemi ipoteğinin sigortacıya bildirilmesi 
360
aaa) Bildirim yükümü 
360
bbb) Birden çok sigortacının varlığında 
361
ccc) İpotekli alacaklının yerleşim yerini değiştirmesi 
361
dd) Sigortacının borcundan kurtulması 
361
ee) İpoteğin ödeyen sigortacıya geçmesi 
362
ff) Sigortacının prim ve ödemeleri kabul etmek zorunluluğu 
362
7. İpoteğin hükümleri 
362
a) Alacağın muaccel olmasından önce 
362
aa) İpotekli alacaklının hakları 
362
aaa) Gemi maliki aleyhine 
362
bbb) Üçüncü kişiler aleyhine 
363
bb) Malikin hakları 
363
aaa) Def’ide bulunma hakkı 
363
bbb) Alacağın muacceliyeti için bildirimde bulunma hakkı 
363
ccc) Malike temsilci atanması 
363
b) Alacağın muaccel olmasından sonra 
363
aa) Gemi malikinin borcu ödeme hakkı 
363
bb) Alacağın malike geçmesi 
364
cc) Gemi malikinin belgelerin verilmesini istem hakkı 
364
8. Gemi ipoteğinin devri ve değiştirilmesi 
364
a) İpoteğin devri 
364
aa) Genel olarak 
364
bb) İtiraz ve def’iler 
364
cc) Devri genel hükümlere tabi alacaklar 
365
b) İpoteğin değiştirilmesi 
365
aa) İpoteğin içeriğinin değiştirilmesi 
365
bb) İpoteğin derecesinin değiştirilmesi 
365
cc) İpotekli alacağın yerine başka bir alacağın konulması 
365
9. Gemi ipoteğinin sona ermesi 
366
a) Sebepleri 
366
aa) Alacakla birlikte ipoteğin de düşmesi sonucunu doğuran sebepler 
366
aaa) Alacağın düşmesi 
366
bbb) Alacaklı ve malik sıfatlarının birleşmesi 
366
ccc) Birlikte gemi ipoteğinde malikin alacaklıya ödemede bulunması 
366
ddd) Birlikte gemi ipoteğinde ipoteğin borçluya geçmesi 
367
eee) Alacaklının gemi malikine karşı sahip olduğu istem hakkının zamanaşımına uğraması 
367
bb) Sadece ipoteğin düşmesi sonucunu doğuran sebepler 
367
aaa) Tarafların anlaşması 
367
bbb) Alacaklının feragati 
367
ccc) İpoteğin süresinin dolması 
367
cc) Mahkemece ipoteğin düşmesine karar verilmesi 
367
aaa) Alacaklının belli olmaması hâlinde 
367
bbb) Paranın tevdii hâlinde 
368
1. Konusu 
368
2. Kurulması 
368
3. Kapsamı 
369
4. Derecesi 
369
5. Uygulanacak hükümler 
369
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
İntifa Hakkı
A) Kurulması 
370
B) Uygulanacak hükümler 
370
İKİNCİ KISIM
Donatan ve Donatma İştiraki
A) Donatan 
371
I– Tanımı 
371
II– Gemi adamlarının kusurlarından doğan sorumluluğu 
371
III– Yetkili mahkeme 
371
B) Donatma iştiraki 
371
I– Tanımı 
371
II– İştirakin tescili 
371
III– Paydaş donatanlar arasındaki ilişkiler 
372
IV– İştirakin yönetimi ve temsili 
372
1. Kararlar 
372
2. Gemi müdürü 
372
a) Atanması ve görevden alınması 
372
b) Yönetim yetkisi 
372
c) Temsil yetkisi 
373
aa) Kapsamı 
373
bb) Hükümleri 
373
cc) Sınırlandırılması 
373
d) Yükümlülükleri 
373
aa) Özen yükümlülüğü 
373
bb) Defter tutma ve belgeleri saklama yükümlülüğü 
373
cc) Bilgi ve hesap verme yükümlülüğü 
374
V– Kazanca ve zarara katılma 
374
VI– Giderlere katılma 
374
VII– Paydaş donatanların şahsında değişiklik 
374
VIII– Paydaş donatan olan kaptan 
374
IX– Paydaş donatanların sorumluluğu 
375
1. İştirakin borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı sorumluluğu 
375
2. İştirak payının devredilmiş olması hâlinde 
375
X– Sona ermesi 
375
1. Sona erme sebepleri 
375
a) Fesih kararı 
375
b) Çıkmak isteyen ortağın fesih istemi 
375
c) İştirakin iflası 
376
2. Sona ermeyi gerektirmeyen hâller 
376
XI– Tasfiye 
376
XII– Yetkili mahkeme 
376
ÜÇÜNCÜ KISIM
Kaptan
A) Özen yükümlülüğü 
377
B) Sorumluluğu 
377
C) Görevleri 
377
I– Geminin elverişliliği ile ilgili olarak 
377
1. Geminin denize ve yola elverişli olup olmadığına dikkat etme 
377
2. Geminin yüklemeye ve boşaltmaya elverişli olup olmadığına dikkat etme 
377
II– Yabancı mevzuata uyma 
377
III– Yola çıkma 
378
IV– Gemide hazır bulunma 
378
V– Kaptanın gemi zabitlerine danışması 
378
VI– Gemi jurnali 
378
1. Tutma yükümlülüğü 
378
2. İçeriği 
379
VII– Deniz raporu 
379
1. Düzenlenmesi istemine yetkili olanlar 
379
2. Tespit edilecek konular 
380
3. Usul 
380
4. Tutanağın aslının saklanması 
380
VIII– Donatanın menfaatlerini koruma 
380
D) Kanundan doğan temsil yetkisi 
380
I– Donatanın temsilcisi sıfatıyla 
380
1. Kapsamı 
380
a) Gemi bağlama limanında bulunduğu sırada 
380
b) Gemi bağlama limanı dışında bulunduğu sırada 
381
c) Kredi işlemleri 
381
2. Temsil yetkisinin sınırlandırılması 
381
3. Fesihten sonra kaptanın yetkilerinin kaldırılması 
381
4. Kaptanın vekâletsiz iş görmesi 
382
5. Donatanın kaptanın yaptığı işlemlerden doğan sorumluluğu 
382
6. Kaptanın donatana karşı hak ve yükümlülükleri 
382
II– Kendi hesabına gemiye eşya yükleme yasağı 
382
III– Yükle ilgili olanların menfaatlerini koruma yükümlülüğü 
383
1. Genel olarak 
383
2. Rotadan sapma 
383
3. Eşya üzerinde tasarruf yetkisi 
383
a) Genel olarak 
383
b) Müşterek avarya hâlinde 
383
c) Diğer hâllerde 
384
d) Kaptanın işlemlerinin donatanı bağlaması 
384
4. Dış ilişkide işlemlerin geçerliği 
384
DÖRDÜNCÜ KISIM
Deniz Ticareti Sözleşmeleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Gemi Kira Sözleşmeleri
A) Tanımı ve türleri 
385
B) Gemi kira senedi 
385
C) Sicile şerh 
385
D) Hüküm ve sonuçları 
385
I– Geminin kullanılmasından doğan istemler 
385
II– Geminin teslimi 
385
III– Giderler 
385
IV– Gemiyi kullanma hakkı 
386
V– Sigorta 
386
VI– Gemi adamlarının çalıştırılması 
386
VII– Kira ödeme borcu ve teminatı 
386
VIII– Geminin iadesi 
387
E) Uygulanacak hükümler 
387
İKİNCİ BÖLÜM
Zaman Çarteri Sözleşmesi
A) Tanımı 
388
B) Zaman çarter partisi 
388
C) Tarafların hakları ve borçları 
388
I– Tahsis edenin borçları 
388
II– Geminin ticari yönetimi 
388
III– Giderler 
388
IV– Ücret ödeme borcu ve teminatı 
389
V– Tahsis olunanın sorumluluğu ve gemiyi iade yükümlülüğü 
389
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Navlun Sözleşmesi
BİRİNCİ AYIRIM
A) Navlun sözleşmesinin türleri 
390
B) Yolculuk çarter partisi 
390
C) Kamaralar 
390
D) Taşıyanın, gemiyi denize, yola ve yüke elverişli bulundurma yükümlülüğü 
390
İKİNCİ AYIRIM
Yükleme ve Boşaltma
A) Yükleme 
391
I– Demirleme yeri 
391
II– Yükleme giderleri 
391
III– Yüklenecek eşya 
391
1. Kararlaştırılandan başka eşya 
391
2. Doğru bildirimde bulunma yükümlülüğü 
391
a) Eşya hakkında 
391
b) Caiz olmayan eşya ve yükleme hakkında 
391
c) Gizlice yüklenen eşya hakkında 
392
d) Tehlikeli eşya hakkında 
392
3. Bilgi 
392
IV– Başka gemiye yükleme ve aktarma 
392
V– Güverteye konacak eşya 
393
VI– Süreler 
393
1. Hazırlık bildirimi 
393
2. Yükleme süresi 
394
3. Sürastarya süresi 
394
4. Sürastarya parası 
394
5. Yükleme ve sürastarya sürelerinin hesabı 
395
6. Hızlandırma primi 
395
VII– Yolculuk başlamadan önce sözleşmenin feshi 
395
VIII– Yüklemenin hiç veya süresinde yapılmaması 
396
1. Yüklemenin hiç yapılmaması 
396
2. Eksik yükleme 
396
IX– Birden çok yükleten veya taşıtanın bulunması 
397
1. Birden çok yükleten 
397
2. Birden çok taşıtan 
397
X– Kırkambar sözleşmesi 
397
1. Yükleme anı 
397
2. Taşıtanın sözleşmeyi feshetmesi 
397
XI– Belgeleri verme yükümlülüğü 
398
B) Boşaltma 
398
I– Demirleme yeri 
398
II– Boşaltma giderleri 
398
III– Süreler 
398
1. Hazırlık bildirimi 
398
2. Boşaltma süresi 
399
3. Sürastarya süresi 
399
4. Sürastarya parası 
399
5. Boşaltma ve sürastarya sürelerinin hesabı 
399
6. Hızlandırma primi 
400
IV– Boşaltmanın hiç veya süresinde yapılmaması 
400
V– Kısmi çarter sözleşmelerinde 
401
VI– Kırkambar sözleşmesi 
401
1. Boşaltma işleri 
401
2. Taşıtanın üçüncü şahıslarla yaptığı kırkambar sözleşmeleri 
401
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Taşıyanın Sorumluluğu ve Hakları
A) Taşıyanın sorumluluğu 
402
I– Genel olarak 
402
II– Sorumluluktan kurtulma hâlleri 
402
1. Taşıyana yüklenemeyecek sebep 
402
2. Teknik kusur ve yangın 
403
3. Denizde kurtarma 
403
III– Taşıyanın kusursuzluk ve uygun illiyet bağı karinelerinden yararlandığı hâller 
403
IV– Sebeplerin birleşmesi 
403
V– İnceleme ve bildirim 
404
1. İnceleme 
404
2. Bildirim 
404
VI– Sorumluluğu sınırlandırma hakkı 
404
1. Sorumluluk sınırları 
404
2. Sorumluluğu sınırlandırma hakkının kaybı 
405
VII– Tazminat istemi için süre 
406
1. Hak düşürücü süre 
406
2. Hak düşürücü süre itirazından yararlanma hakkının kaybedilmesi 
406
VIII– Sözleşme dışı istemler 
406
IX– Fiilî taşıyanın sorumluluğu 
407
1. Genel olarak 
407
2. Sorumsuzluk şartı 
407
B) Taşıyanın hakları 
408
I– Navlun ödenmesini istem hakkı 
408
1. Miktarı 
408
a) Ölçü, tartı veya sayı üzerine navlun 
408
b) Zaman üzerine navlun 
408
c) Navlun kararlaştırılmamışsa 
408
d) Navlun dışında kalan prim ve giderler 
408
2. Navlunun muacceliyeti 
409
3. Eşyanın navlun yerine bırakılması 
409
4. Zıyaa uğrayan eşyanın durumu 
409
5. Navlun borçlusu 
409
II– Hapis hakkı 
409
1. Genel olarak 
409
2. Çekişmeli tutarın yatırılması ve teminat 
410
III– Üçüncü kişi gönderilenin durumu 
410
1. Ödeme yükümlülüğünün doğması 
410
2. Gönderilene karşı hapis hakkının kullanılması 
410
3. Rücu hakkı 
410
a) Eşyanın teslimi hâlinde 
410
b) Hapis hakkının paraya çevrilmesi hâlinde 
411
c) Gönderilenin eşyayı teslim almaması hâlinde 
411
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Taşıtanın ve Yükletenin Sorumluluğu
A) Kusur sorumluluğu 
412
BEŞİNCİ AYIRIM
Yolculuğun Başlamasına veya Devamına Engel Olan
Sebepler Yüzünden Sözleşmenin Sona Ermesi
A) Sözleşmenin hükümden düşmesi 
413
I– Geminin zayi olması sebebiyle 
413
1. Yolculuk başlamadan önce 
413
2. Yolculuk başladıktan sonra 
413
a) Mesafe navlunu 
413
b) Kaptanın yükümlülükleri 
413
3. Başka gemiye yükleme ve aktarma 
414
4. Geminin denize elverişsiz hâle gelmesi 
414
II– Eşyanın zayi olması sebebiyle 
414
1. Yolculuk başlamadan önce 
414
a) Eşya sözleşmede ferden belirlenmişse 
414
b) Eşya, sözleşmede tür veya cinsi ile belirlenmişse 
414
2. Yolculuk başladıktan sonra 
415
a) Eşyanın tamamının zayi olması 
415
b) Eşyanın bir kısmının zayi olması 
415
B) Sözleşmenin feshi 
415
I– Taraflara fesih hakkı veren hâl 
415
II– Tarafların fesih hakkına sahip olmadığı hâller 
416
1. Eşyanın sadece bir kısmına ilişkin engeller 
416
2. Kaptanın haklı bir sebeple rotadan sapması 
416
3. Geminin yolculuk sırasında tamirinin gerekmesi 
416
III– Diğer sebeplerin etkisi 
416
IV– Eşya üzerinde tasarruf yetkisi olan kişinin fesih hakkı 
417
V– Fesih hakkının kullanılması 
417
1. Feshin bildirimi 
417
2. Hüküm ve sonuçları 
417
a) Sözleşme yolculuk başlamadan önce feshedilmişse 
417
b) Sözleşme yolculuk başladıktan sonra feshedilmişse 
417
C) Birden çok yolculuğun özellikleri 
418
ALTINCI AYIRIM
Denizde Taşıma Senetleri
A) Konişmento 
419
I– Tanımı, türleri ve düzenlenmesi 
419
II– İçeriği 
419
III– Hükümleri 
420
1. Kıymetli evrak olma niteliği 
420
a) Eşyanın yetkili konişmento hamiline teslimi 
420
aa) Genel olarak 
420
bb) Birden çok konişmento hamilinin başvurusu 
420
cc) Yükletenin talimatı 
420
dd) Navlun sözleşmesinin umulmayan hâl yüzünden hükümden düşmesi 
421
b) Konişmentonun eşyayı temsili 
421
aa) Genel olarak 
421
bb) Birden çok konişmento hamili 
421
cc) Konişmentonun geri verilmesi karşılığında eşyanın teslimi 
421
2. İspat işlevi 
422
a) Hukuki ilişkiyi ispat 
422
b) Taşıyanı ispat 
422
c) Eşyanın genel olarak cinsini, işaretlerini, koli veya parça adedini, ağırlık ve miktarını ispat 
422
d) Navlunu ispat 
423
e) Yükleten tarafından verilen garantiler 
423
B) Diğer denizde taşıma senetleri 
424
YEDİNCİ AYIRIM
A) Genel olarak 
425
B) İstisnalar 
425
C) Yolculuk çarteri sözleşmesi 
425
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zamanaşımı
A) Süre 
426
BEŞİNCİ BÖLÜM
Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi
A) Tanımı 
427
B) Taşıyan ve fiilî taşıyan 
427
C) Yolcu 
427
D) Bagaj 
427
E) Yolcunun yükümlülükleri 
427
I– Kaptanın talimatına uyma 
427
II– Bagaj hakkında doğru bilgi verme yükümlülüğü 
428
III– Gemiye zamanında gelmek 
428
F) Taşıyanın hapis hakkı 
428
G) Ölen yolcunun bagajı 
428
H) Yolcunun uğradığı zararlardan sorumluluk 
428
I– Taşıyanın sorumluluğu 
428
II– Fiilî taşıyanın sorumluluğu 
430
III– Taşıma süresi 
430
IV– Zorunlu sigorta 
430
V– Değerli eşya 
431
VI– Birlikte kusur 
431
VII– Bedensel zarardan doğan sorumluluğun sınırı 
431
VIII– Bagaj ve araçların zıyaı veya hasarından doğan sorumluluğun sınırı 
431
IX– Sorumluluk sınırlarına ilişkin ortak hükümler 
431
X– Taşıyanın adamlarının savunmaları ve sorumluluk sınırları 
432
XI– İstemlerin birleşmesi 
432
XII– Sorumluluğu sınırlandırma hakkının kaybı 
432
XIII– İstemlerin dayanağı 
432
XIV– Bagajın zıyaı veya hasara uğradığının bildirimi 
432
XV– Zamanaşımı 
433
XVI– Emredici hükümler 
433
BEŞİNCİ KISIM
Deniz Kazaları
BİRİNCİ BÖLÜM
Müşterek Avarya
A) Genel hükümler 
434
I– Tanım 
434
II– Uygulanacak kurallar 
434
B) Borçlular ve teminat 
434
I– Garame paylarının borçluları 
434
II– Alacaklıların rehin hakları 
435
1. Genel olarak 
435
2. Gemiye düşen garame payı için teminat 
435
3. Hapis hakkının kullanılması 
435
C) Dispeç 
435
I– Genel olarak 
435
1. Yaptırma yükümlülüğü 
435
2. Yapılacağı yer 
436
3. Dispeççi 
436
II– Dispeçin onaylanmasını isteme hakkı ve dispeçe itiraz 
436
1. Duruşma 
436
2. Dispeçin onaylanması 
437
3. Uygulanacak usul hükümleri 
437
4. Dispeç raporunun onaylanması hakkındaki kararın hükmü 
437
D) Zamanaşımı 
437
İKİNCİ BÖLÜM
Çatma
A) Uygulama alanı 
438
B) Kusursuz çatma 
438
C) Kusurlu çatma 
438
I– Bir tarafın kusuru 
438
II– Ortak kusur 
438
1. Eşya zararı 
438
2. Bedensel zarar 
439
III. Kılavuzun kusuru 
439
D) Dava öncesi delil tespiti 
439
E) Şekil şartı yokluğu 
439
F) Karine yokluğu 
439
G) Kaptanın yardım görevi ve yerine getirilmemesinden donatanın sorumsuzluğu 
440
H) Saklı tutulan hükümler 
440
İ) Zamanaşımı 
440
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurtarma
A) Eşya kurtarma 
441
I– Kurtarma faaliyeti 
441
II– Diğer hâller 
441
III– Kurtarma sözleşmesi 
441
1. Sözleşme yapma yetkisi 
441
2. Sözleşmenin uyarlanması veya iptali 
442
3. Emredici hükümler 
442
IV– Tarafların yükümlülükleri 
442
V– Kurtaranın hakları 
443
1. Kurtarma ücreti 
443
a) İlkeler 
443
b) Ücretin belirlenmesi 
443
c) Borçlular 
444
d) Gönderilenin sorumluluğu 
444
e) Ücretin paylaştırılması 
444
aa) Tek ücret 
444
bb) Birden çok kurtaran arasında 
444
cc) Gemi adamlarına ve kurtaranın diğer adamlarına verilecek pay 
444
f) Ücretten mahrumiyet 
445
2. Özel tazminat 
445
3. Faiz 
446
4. Ödeme zamanı ve teminat 
446
5. Rehin hakları 
446
6. Avans 
447
B) İnsan kurtarma 
447
I– Kaptanın yükümlülüğü 
447
II– Ücret 
447
C) Zamanaşımı 
447
ALTINCI KISIM
Gemi Alacakları
A) Gemi alacaklısı hakkı veren alacaklar 
448
B) Gemi alacağının verdiği kanuni rehin hakkı 
448
I– Kapsamı 
448
II– Temin ettiği alacaklar 
449
III– Önceliği 
449
IV– Sırası 
449
V– Devri ve intikali 
450
VI– Düşmesi 
450
VII– Zamanaşımı 
450
YEDİNCİ KISIM
Sorumluluğun Sınırlanması ve Petrol Kirliliği Zararının Tazmini
A) Deniz alacaklarına karşı sorumluluğun sınırlanması 
451
I– Kural 
451
II– Yabancılık unsuru taşımayan hâller 
451
III– Uygulama alanının genişletilmesi 
451
IV– Sözleşmenin uygulanmayacağı alacaklar 
452
V– Üçyüz tonilatodan küçük gemiler 
452
VI– Sondaj işlemi gemileri 
452
VII– Öncelik 
452
VIII– Fon kurmadan sorumluluğun sınırlanması 
452
B) Petrol kirliliği zararı hakkında özel hükümler 
453
I– Kural 
453
II– Yabancılık unsuru taşımayan hâller 
453
III– Uygulama alanının genişletilmesi 
453
IV– Davanın ihbarı ve davaya müdahale 
454
V– Yabancı hukukun uygulanması 
454
C) Sözleşmelere ilişkin ortak hükümler 
454
I– Kılavuzlar için sorumluluk sınırı 
454
II– Kişisel sorumlulukta fon kurulması 
455
III– Sınırlama hakkını kaldıran kusur 
455
IV– Kanuni halefiyet 
455
V– Alacakların teminatı 
455
VI– Diğer alacaklılar 
456
VII– Faiz 
456
VIII– Görevli ve yetkili mahkeme 
456
IX– Yargılama ve takip giderleri 
456
SEKİZİNCİ KISIM
A) Uygulanacak hukuk 
457
B) Tamamlayıcı hükümler 
457
C) Gemiler hakkında 
457
I– İhtiyati haciz 
458
1. Deniz alacakları 
458
2. İhtiyati haciz isteyebilme hakkı 
459
3. Yetkili mahkeme 
459
a) İhtiyati haciz kararı bakımından 
459
aa) Dava açılmadan önce 
459
aaa) Türk Bayraklı gemiler 
459
bbb) Yabancı bayraklı gemiler 
460
ccc) Yetkiye, tahkime ve esasa uygulanacak hukuka ilişkin bir anlaşmanın varlığı hâlinde Türk mahkemesinin yetkisi 
460
bb) Dava açıldıktan sonra 
460
cc) İtirazlar ve değişiklik istemleri 
460
b) Esas hakkında 
460
c) Tenfiz hakkında 
461
d) Haksız ihtiyati haciz sebebiyle açılacak tazminat davası hakkında 
461
4. Alacaklı tarafından delil gösterilmesi 
461
5. Alacaklı tarafından teminat gösterilmesi 
461
6. İhtiyati haczin yapılması 
462
a) İhtiyati haciz kararının icrası 
462
b) İhtiyati hacze başlama süresi 
462
c) Gemiye el konulması ve muhafaza tedbirleri 
462
d) Geminin seferde olması 
462
e) İhtiyati haczin kapsamı, geminin idaresi ve işletilmesi 
463
7. İhtiyati haciz hakkının kullanılması 
463
8. Geminin serbest bırakılması 
463
a) Geminin değerinin depo edilmesi 
463
b) İhtiyati haczin kaldırılması 
464
c) Tarafların anlaşması 
464
d) Saklı kalan haklar 
464
e) Teminatın değiştirilmesi 
464
9. Yeniden veya aynı alacak için ihtiyati haciz 
464
10. İhtiyati haczi tamamlayan işlemler 
465
II– Rehinli alacakların takibi 
465
1. Fer’ilik ilkesi 
465
2. İflas yoluyla takip hakkı 
465
3. Diğer takip yolları 
465
4. Rehinli alacaklıların takip hakkı 
466
a) Kanuni rehin hakkı sahiplerinin 
466
b) İpotek sahiplerinin 
466
III. Cebrî satış 
466
1. Haciz 
466
2. Paraya çevirme 
466
3. Yabancı sicile kayıtlı gemilerin satışı için hazırlıklar 
466
4. Artırmanın ilanı 
467
5. Vaktinden evvel satış 
467
6. Pazarlık suretiyle satış 
467
7. Satış ve ihalenin sonucu 
468
8. Sıra cetveli 
468
a) İlkeler 
468
b) Birinci sıra 
468
c) İkinci sıra 
468
d) Üçüncü sıra 
469
e) Dördüncü sıra 
469
f) Beşinci sıra 
469
g) Altıncı sıra 
469
h) Yedinci sıra 
469
i) Sekizinci sıra 
469
D) Eşya hakkında 
470
I– Hapis hakkı için defter tutulması 
470
II– İlamlı icra 
470
III– İlamsız icra 
470
ALTINCI KİTAP
Sigorta Hukuku
BİRİNCİ KISIM
A) Sigorta sözleşmesi 
471
I– Temel kavramlar 
471
1. Tanım 
471
2. Karşılıklı sigorta 
471
3. Reasürans 
471
4. Geçerli olmayan sigorta 
471
II– Hükümler 
472
1. Sözleşmenin yapılması sırasında susma 
472
2. Temsil 
472
a) Genel olarak 
472
b) Talimat bulunmaması 
472
3. Sigorta menfaatinin yokluğu 
472
4. Sigortanın kapsamı 
472
5. Sigorta süresi 
473
6. Sigorta dönemi 
473
7. Sigorta ettiren dışındakilerin bilgisi ve davranışı 
473
8. Fesih ve cayma 
473
a) Olağanüstü durumlarda fesih 
473
b) Sigorta priminin artırılmasında fesih 
473
c) Kısmi fesih ve cayma 
473
9. Tebliğler ve bildirimler 
474
10. Olağanüstü durumlar 
474
a) Tarafların aczi, takibin semeresiz kalması 
474
b) Sigortacının iflası 
474
11. Prim iadesi 
474
12. Zamanaşımı 
474
III– Tarafların borç ve yükümlülükleri 
475
1. Sigortacının borç ve yükümlülükleri 
475
a) Rizikoyu taşıma yükümlülüğü 
475
aa) Genel olarak 
475
bb) İmkânsızlık 
475
b) Aydınlatma yükümlülüğü 
475
c) Sigorta poliçesi verme yükümlülüğü 
475
aa) Genel olarak 
475
bb) İçerik 
476
d) Giderleri ödeme borcu 
476
e) Tazminat ödeme borcu 
476
aa) Genel olarak 
476
bb) Kısmi tazminat ödemeleri 
477
cc) Rizikonun gerçekleşmesinde kusur 
477
2. Sigorta ettirenin borç ve yükümlülükleri 
477
a) Prim ödeme borcu 
477
aa) Genel olarak 
477
bb) Ödeme zamanı 
477
cc) Ödeme yeri 
478
dd) Primin indirilmesi 
478
ee) Temerrüt 
478
b) Beyan yükümlülüğü 
479
aa) Sözleşmenin yapılmasında 
479
aaa) Genel olarak 
479
bbb) Yazılı sorular 
479
ccc) Bağlantı 
479
ddd) Sigortacı tarafından gerçek durumun bilinmesi 
479
eee) Yaptırım 
479
fff) Caymanın şekli ve süresi 
480
ggg) Caymanın hükümleri 
480
hhh) Cayma hakkının düşmesi 
480
bb) Teklifin yapılması ile kabulü arasındaki değişiklikleri beyan yükümlülüğü 
480
cc) Sözleşme süresi içinde 
480
aaa) Genel olarak 
480
bbb) Sigortacının hakları 
481
dd) Riziko gerçekleştiğinde 
481
c) Bilgi verme ve araştırma yapılmasına izin verme yükümlülüğü 
482
d) Zararı önleme, azaltma ve sigortacının rücu haklarını koruma yükümlülüğü 
482
e) Sözleşmede öngörülen yükümlülüklerin ihlali 
482
B) Kanun hükümlerinin uygulama alanı 
483
C) Sigorta sözleşmeleri hakkında uygulanacak hükümler 
483
D) Koruyucu hükümler 
483
İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Zarar Sigortaları
A) Mal sigortaları 
484
I– Menfaat ve kapsam 
484
1. Genel olarak 
484
2. Başkası lehine sigorta 
484
3. Müşterek menfaatlerin sigortası 
484
4. Menfaat üzerinde sınırlamalar 
484
a) Sınırlı ayni hak 
484
b) Haciz 
485
II– Geçmişe etkili sigorta 
485
III– Tazminat ilkesi 
486
1. Genel olarak 
486
2. Sigorta değeri 
486
3. Sigorta bedeli 
486
4. Hükümleri 
486
a) Eksik sigorta 
486
b) Aşkın sigorta 
486
c) Takseli sigorta 
486
d) Birden çok sigorta 
487
aa) Kural 
487
bb) Müşterek sigorta 
487
cc) Çifte sigorta 
487
dd) Kısmi sigorta 
487
e) Sigortacının sigortalanan menfaati inceleyebilmesi 
488
IV– Sigorta edilen menfaatin sahibinin değişmesi 
488
V– Zarar gören mal ve zararın gerçekleştiği yerde değişiklik yapmama 
488
VI– Halefiyet 
488
B) Sorumluluk sigortaları 
488
I– Genel hükümler 
488
1. Sözleşmenin konusu ve kapsamı 
488
2. Hukuki koruma 
489
3. Bildirim yükümlülüğü 
489
4. Sigortacının yardımları 
489
5. Kasten neden olma 
489
6. Doğrudan dava hakkı 
490
7. Sigortacının zarar görenden bilgi alma hakkı 
490
8. Takas 
490
9. Halefiyet 
490
10. Zamanaşımı 
490
II– Zorunlu sorumluluk sigortaları 
490
1. Sözleşme yapma zorunluluğu 
490
2. Zarar görenle ilişkide ifa yükümlülüğü 
491
III– Sorumluluk sigortalarına uygulanacak hükümler 
491
C) Koruyucu hükümler 
491
İKİNCİ BÖLÜM
Can Sigortaları
A) Hayat sigortası 
492
I– Tanım 
492
II– Tontin 
492
III– Sözleşmeden cayma 
492
IV– Hayatı sigorta edilecek kişi 
492
V– Sigorta değeri 
492
VI– Doktor incelemesi 
493
VII– Lehtar 
493
1. Atanması ve değiştirilmesi 
493
2. Lehtar atanmasına ilişkin yorum kuralı 
493
VIII– Sigorta ettiren lehine hak 
494
IX– Grup sigortaları 
494
X– Beyanlar 
494
1. Yanlış yaş beyanı 
494
2. Sözleşmenin yapılması sırasındaki beyan yükümlülüğünün ihlali 
495
3. Sözleşmenin devamı sırasındaki beyan yükümlülüğünün ihlali 
495
XI– Sigortadan ayrılma 
495
XII– Ödünç verme 
495
XIII– Prim ödenmesinden muaf sigorta 
496
XIV– İntihar 
496
XV– Sigorta ettiren veya lehtarın sigortalıyı öldürmesi 
496
XVI– Lehtarın sigorta ettirenin yerine geçmesi 
496
XVII– Sigortacının iflası 
497
B) Kaza sigortası 
497
I– Genel olarak 
497
II– Tedavi giderleri 
497
III– Sigortalı 
497
IV– Uygulanacak hükümler 
497
C) Hastalık ve sağlık sigortası 
498
I– Sigortanın yaptırılması 
498
II– Teminatlar 
498
1. Sigorta teminatı 
498
2. Sağlık sigortası teminatları 
498
III– Sigorta değeri 
498
IV– Hastalık sigortasında lehtar 
498
V– Bekleme süresi 
499
VI– Yeni doğan bebeğin ve evlat edinilenin sigorta kapsamında olması 
499
VII– Bilgi isteme hakkı 
499
VIII– Hastalık ve sağlık sigortasına uygulanacak diğer hükümler 
499
IX– Koruyucu hükümler 
500
SON HÜKÜMLER
A) Şirket davalarında yargılama usulü 
501
B) Ölçeklerine göre işletmeler 
501
C) Ölçeklerine göre sermaye şirketleri 
501
D) Elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri 
501
I– İnternet sitesi 
501
II– Beyanlar, belgeler ve senetler 
502
III– Güvenli elektronik imza 
503
IV– Elektronik ortamda kurullar 
503
1. İlkeler 
503
2. Uygulama kuralları 
504
E) Kurumsal yönetim ilkeleri 
504
F) Ticari hükümlerle yasaklanmış işlemler ile mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları 
505
G) “Şirket” ve “ortaklık” terimlerinin kanuniliği 
506
H) Ticaret sicili harçları 
506
İ) Yürürlükten kaldırılan hükümler 
506
Yürürlük 
513
Yürütme 
514
TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 
515
ÇEK KANUNU 
523
KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN 
531
TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU 
533
REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 
539
SERMAYE PİYASASI KANUNU 
557
KOOPERATİFLER KANUNU 
625
TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ 
647
ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA
BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
697
ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
725
ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK 
729
KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 
733
SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK 
743
Kavramlar Dizini 
751