Türk İdari Yargılama Hukukunda Dava Açma Süreleri Açısından Mücbir Sebep
 Doç. Dr. Müzeyyen Eroğlu Durkal  - Kitap
Türk İdari Yargılama Hukukunda

Dava Açma Süreleri Açısından Mücbir Sebep

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
208
Barkod:
9789750293139
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
318,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Son yıllarda yaşanan Covid-19 salgını, sel ve deprem felaketleri, mücbir sebep kavramını ön plana çıkarmıştır. Mücbir sebep, hukukun birçok dalında dava açma ve başvuru sürelerini ya da bir ödev ya da sorumluluğun yerine getirilme süresini uzatan bir neden olarak kabul edilmektedir.
İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda ise dava açma sürelerinin mücbir sebep nedeniyle kaçırılması halinde, dava açma sürelerinin uzayacağı ya da duracağı yönünde bir düzenleme yer almamaktadır. Kanun'da bu konuda düzenleme bulunmaması nedeniyle, konuyla ilgili hem doktrindeki görüşler hem de Danıştay kararları arasında birlik bulunmamaktadır.
Oysa kişilerin iradeleri dışında gerçekleşen, öngöremedikleri ve önleyemedikleri durumlar nedeniyle dava açma süresini kaçırmaları halinde, dava açma süresinin bu durumdan etkilenmeyeceğinin kabulü, hak arama özgürlüğü önünde önemli bir engel teşkil etmektedir. Bu düşünceden hareketle ele alınan kitapta, öncelikle mücbir sebep kavramı üzerinde durulmuştur. Ardından mücbir sebebin idari yargıdaki dava açma sürelerine etkisi konusunda doktrindeki ve Danıştay kararlarındaki farklı görüşlere yer verilmiştir. Mücbir sebebin, idari yargıdaki dava açma sürelerini etkilemesi gerekliliği; mevcut hukuki düzenlemeler, adil yargılanma hakkı, mahkemeye erişim hakkı ve bu hakların Anayasamıza yansıması olan hak arama özgürlüğü ile hukuki güvenlik ve belirlilik ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İdari Dava Açma Süreleri
.
Dava Açma Süresinin Kaçırılması
.
Hak Arama Özgürlüğü
.
Dava Açma Süresinin Uzaması
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz ve Teşekkür 
7
Kısaltmalar 
13
GİRİŞ 
15
BİRİNCİ BÖLÜM
MÜCBİR SEBEP KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
I. MÜCBİR SEBEP KAVRAMI 
19
A. Kavramsal Çerçeve 
19
B. Bilimsel İçtihatlarda Mücbir Sebep 
21
C. Yüksek Yargı İçtihatlarında Mücbir Sebep 
25
D. Mücbir Sebebin Nispilik Özelliği 
29
II. MÜCBİR SEBEBİN UNSURLARI 
30
A. Dışsallık (Haricilik) 
32
B. Öngörülemezlik 
33
1. Olayın Sıklıkla Meydana Gelmemesi 
34
2. Olayın Yer ve Zaman Bakımından Belirlenebilir Olmaması 
35
3. Olayın Sonuçlarının Önceden Tahmin Edilemeyecek Etkililikte Olması 
36
4. Olayın İdarenin Faaliyetine Atfedilebilir Olmaması 
36
C. Önlenemezlik (Kaçınılmazlık, Karşı Konulamazlık) 
37
III. MÜCBİR SEBEP VE BEKLENMEYEN HAL 
43
IV. MÜCBİR SEBEBE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 
45
A. Özel Hukukta Mücbir Sebebe İlişkin Düzenlemeler 
45
1. Türk Medeni Kanunu’nda Mücbir Sebep 
45
2. Türk Borçlar Kanunu’nda Mücbir Sebep 
46
3. Türk Ticaret Kanunu’nda Mücbir Sebep 
49
4. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Mücbir Sebep 
50
5. Karayolları Trafik Kanunu’nda Mücbir Sebep 
56
6. İş Kanunu’nda Mücbir Sebep 
56
B. Kamu Hukukunda Mücbir Sebebe İlişkin Düzenlemeler 
57
1. Anayasa Hukukunda Mücbir Sebep 
57
2. Ceza Hukukunda Mücbir Sebep 
59
3. Ceza Yargılaması Hukukunda Mücbir Sebep 
60
4. Kabahatler Kanunu’nda Mücbir Sebep 
61
5. Vergi Usul Hukukunda Mücbir Sebep 
62
b. Vergi Usul Kanunu’ndaki Mücbir Sebep Halleri 
63
aa. Ağır Kaza, Ağır Hastalık ve Tutukluluk 
63
bb. Yangın, Yer Sarsıntısı ve Su Basması Gibi Afetler 
69
cc. Kişinin İradesi Dışında Vukua Gelen Mecburi Gaybubetler 
71
dd. Sahibinin İradesi Dışındaki Sebeplerle Defter ve Belgelerinin Elinden Çıkmış Olması 
72
6. İdare Hukukunda Mücbir Sebep 
72
a. Devlet İhale Kanunu’nda Mücbir Sebep 
73
b. Kamu İhale Kanunu’nda Mücbir Sebep 
74
c. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda Mücbir Sebep 
75
d. Yükseköğretim Kanunu’nda Mücbir Sebep 
77
e. İdarenin Sorumluluğunda Mücbir Sebep 
78
İKİNCİ BÖLÜM
MÜCBİR SEBEBİN İDARİ DAVA AÇMA SÜRELERİNE ETKİSİ
I. İDARİ YARGILAMA HUKUKUNDA GENEL OLARAK DAVA AÇMA SÜRELERİ 
89
II. MÜCBİR SEBEBİN DAVA AÇMA SÜRELERİNE ETKİSİ 
98
B. Danıştay’ın Görüşü 
101
III. DAVA AÇMA SÜRELERİNE ETKİSİ AÇISINDAN MÜCBİR SEBEBİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
112
A. Hukuki Dayanakları Neler Olabilir? 
112
1. Eski Hale Getirme Müessesesi 
113
3. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Atıfta Bulunulmayan Hallerde de Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin Uygulanabildiği Alanlar 
115
4. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda Sürelerin Uzamasına ve Ek Sürelere İlişkin Yer Alan Düzenlemeler 
118
5. Vergi Usul Kanunu’ndaki Düzenlemeler 
119
7. Adil Yargılanma Hakkı 
127
8. Mahkemeye Erişim Hakkı 
130
9. Hukuki Güvenlik ve Belirlilik İlkeleri 
138
10. 7226 sayılı Kanun’daki Düzenlemeler 
147
11. Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
149
12. Değerlendirme 
150
B. Şartları Neler Olabilir? 
153
1. Mücbir Sebebin Varlığı 
153
2. Dava Açma Süresinin Kaçırılması 
154
3. Mücbir Sebep ile Dava Açma Süresinin Kaçırılması Arasında İlliyet Bağı Bulunması 
154
4. Değerlendirme 
155
C. Sebepleri Neler Olabilir? 
155
1. Doğal Afet 
156
2. Ağır Hastalık 
158
3. Ağır Kaza 
161
4. Tutukluluk 
162
5. Yapılan Tebligattan ve Sürenin Başlamasından Haberdar Olamama 
163
6. Hukuki Hata 
166
7. Vekil ile Takip Edilen Davalarda Vekil Yönünden Gerçekleşebilecek Durumlar 
169
8. Değerlendirme 
175
D. Etkisi Nasıl Olabilir? 
175
Sonuç ve Öneriler 
179
Kaynaklar 
189
KARAR DİZİNİ 
199
Kavram Dizini 
205