Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt: 3

 (Milletlerarası Sözleşmeler) Prof. Dr. İzzet Özgenç  - Kitap

Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt: 3

(Milletlerarası Sözleşmeler)

1. Baskı, 
Nisan 2017
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
1040
Barkod:
9789750242618
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
625,00
İndirimli (%95):
34,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
"Türk Ceza Hukuku Mevzuatı" serisinin üçüncü kitabı olan Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt: 3 (Milletlerarası Sözleşmeler)'de Türkiye'nin taraf olduğu ceza hukuku alanındaki çok taraflı milletlerarası sözleşmelerin Türkçe resmi metinleri derlenmiştir.
Bazı sözleşmelerde değişiklik yapan ve Türkiye'nin de taraf olduğu sözleşme hükümleri, asıl sözleşme metinlerine işlenmiştir. Bazı tadil sözleşmeleri, değişiklikler dışında başka hükümler de içermesi sebebiyle, kitapta ayrıca derlenmiştir.
Keza kitapta, Türkiye'nin taraf olduğu ceza hukuku alanındaki iki taraflı milletlerarası sözleşmelerin listesine de yer verilmiştir.
Ayrıca, kitaba, İnterpol'ün hukuki yapısına ve ceza muhakemesi sürecindeki fonksiyonuna ilişkin bir bilgi notu eklenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)
.
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
.
Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi
.
İşkenceye ve Diğer Zalimane; Gayriinsanî Veya Küçültücü Muamele Veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
.
İşkencenin ve Gayriinsani Ya Da Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi
.
Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi
.
Ceza Kovuşturulmalarının Aktarılması Konusunda Avrupa Sözleşmesi
.
Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi
.
Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Sözleşmesi
.
Sınır Aşan Suçları Önleme ve Mücadele Etmeye İlişkin İşbirliği Anlaşması
.
Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
.
Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme
.
Terörist Bombalamalarının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme
.
Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme
.
Diplomasi Ajansları Da Dahil Olmak Üzere Uluslararası Korunmaya Sahip Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme
.
Uçakların Kanundışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında Sözleşme
.
Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşme
.
Uçaklarda İşlenen Suçlar ve Diğer Bazı Eylemlere İlişkin Sözleşme
.
Tedhişçiliğin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi
.
Terörizmin (Tedhişçiliğin) Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolü
.
Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi
.
Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi
.
1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesi
.
Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
.
Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuşturucu veya Psikotrop Maddelerin Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaşma
.
Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi
.
Uluslararası Ticarî İşlemlerdeyabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi
.
Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi
.
Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi
.
Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Sözleşme
.
Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi
.
Jenosit'in Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkındaki Sözleşme
.
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme
.
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
.
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol
.
Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi (İlgili Hükümleri)
.
Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi (İlgili Hükümleri)
.
Aşırı Derecede Yaralayan ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması Veya Sınırlandırılması Sözleşmesi
.
Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi
.
Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi
.
Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi
.
Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi
.
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
1. İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞME (AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ) 
11
2. İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞMEYE EK PROTOKOL 
19
3. 11 NOLU PROTOKOL İLE DEĞİŞİK, İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA AVRUPA SÖZLEŞMESİ’NE ÖLÜM CEZASININ KALDIRILMASINA DAİR EK 6 NO’LU PROTOKOL 
23
4. 11 NO'LU PROTOKOL İLE DEĞİŞİK İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞME'YE EK 7 NO'LU PROTOKOL 
27
5. İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ’NE EK ÖLÜM CEZASININ HER KOŞULDA KALDIRILMASINA DAİR 13 NO.LU PROTOKOL 
33
6. ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 
37
7. ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME'YE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ İLE İLGİLİ İHTİYARİ PROTOKOL 
63
8. ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME'YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ İHTİYARİ PROTOKOL 
75
9. AVRUPA KONSEYİ ÇOCUKLARIN CİNSEL SÖMÜRÜ VE İSTİSMARA KARŞI KORUNMASI SÖZLEŞMESİ 
85
10. İŞKENCEYE VE DİĞER ZALİMANE; GAYRİİNSANÎ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ 
111
11. İŞKENCENİN VE GAYRİİNSANİ YA DA KÜÇÜLTÜCÜ CEZA VEYA MUAMELENİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 
129
12. CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLÎ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİ 
139
13. CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLİ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL 
155
14. CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLİ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİNE İKİNCİ EK PROTOKOL 
161
15. CEZA KOVUŞTURULMALARININ AKTARILMASI KONUSUNDA AVRUPA SÖZLEŞMESİ 
185
16. CEZA YARGILARININ MİLLETLERARASI DEĞERİ KONUSUNDA AVRUPA SÖZLEŞMESİ 
203
17. SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 
231
18. SUÇLULARIN İADESİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ'NE EK PROTOKOL 
247
19. SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK İKİNCİ PROTOKOL 
253
20. SUÇLULARIN İADESİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ'NE EK ÜÇÜNCÜ PROTOKOL 
259
21. SUÇLULARIN İADESİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ'NE EK DÖRDÜNCÜ PROTOKOL 
269
22. HÜKÜMLÜLERİN NAKLİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 
279
23. HÜKÜMLÜLERİN NAKLİNE DAİR SÖZLEŞMEYE EK PROTOKOL 
291
24. SINIR AŞAN SUÇLARI ÖNLEME VE MÜCADELE ETMEYE İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI 
297
25. SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ 
311
26. SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ’NE EK KARA, DENİZ VE HAVA YOLUYLA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI PROTOKOL 
349
27. SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNE EK İNSAN TİCARETİNİN, ÖZELLİKLE KADIN VE ÇOCUK TİCARETİNİN ÖNLENMESİNE, DURDURULMASINA VE CEZALANDIRILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL 
365
28. SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNE EK ATEŞLİ SİLAHLAR, PARÇALARI VE AKSAMLARI İLE MÜHİMMATININ YASADIŞI ÜRETİMİNE VE KAÇAKÇILIĞINA KARŞI PROTOKOL 
377
29. TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME 
391
30. TERÖRİST BOMBALAMALARININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME 
409
31. NÜKLEER TERÖRİZMİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME 
423
32. DİPLOMASİ AJANSLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI KORUNMAYA SAHİP KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME 
441
33. UÇAKLARIN KANUNDIŞI YOLLARLA ELE GEÇİRİLMESİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME 
449
34. SİVİL HAVACILIĞIN GÜVENLİĞİNE KARŞI KANUN DIŞI EYLEMLERİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME 
457
35. UÇAKLARDA İŞLENEN SUÇLAR VE DİĞER BAZI EYLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME 
465
36. TEDHİŞÇİLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 
475
37. TERÖRİZMİN (TEDHİŞÇİLİĞİN) ÖNLENMESİ AVRUPA SÖZLEŞMESİ TADİL PROTOKOLÜ 
489
38. AVRUPA KONSEYİ TERÖRİZMİN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ 
503
39. UYUŞTURUCU MADDELERE DAİR 1961 TEK SÖZLEŞMESİ 
523
40. 1971 PSİKOTROP MADDELER SÖZLEŞMESİ 
573
41. UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ 
601
42. AVRUPA TOPLULUĞU VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA UYUŞTURUCU VEYA PSİKOTROP MADDELERİN YASADIŞI ÜRETİMİNDE SIKÇA KULLANILAN ARA VE KİMYASAL MADDELERE DAİR ANLAŞMA 
637
43. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 
647
44. ULUSLARARASI TİCARÎ İŞLEMLERDEYABANCI KAMU GÖREVLİLERİNE VERİLEN RÜŞVETİN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ 
705
45. YOLSUZLUĞA KARŞI CEZA HUKUKU SÖZLEŞMESİ 
713
46. YOLSUZLUĞA KARŞI ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMESİ 
731
47. SUÇTAN KAYNAKLANAN GELİRLERİN AKLANMASI, ARAŞTIRILMASI, ELE GEÇİRİLMESİ VE EL KONULMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME 
741
48. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI, ARAŞTIRILMASI, EL KONULMASI, MÜSADERESİ VE TERÖRİZMİN FİNANSMANINA İLİŞKİN AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ 
765
49. JENOSİT'İN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASI HAKKINDAKİ SÖZLEŞME 
803
50. HER TÜRLÜ IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME 
809
51. MEDENİ VE SİYASİ HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME 
825
52. MEDENİ VE SİYASİ HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE EK İHTİYARİ PROTOKOL 
849
53. DİPLOMATİK İLİŞKİLER HAKKINDA VİYANA SÖZLEŞMESİ (İLGİLİ HÜKÜMLERİ) 
855
54. KONSOLOSLUK İLİŞKİLERİ HAKKINDA VİYANA SÖZLEŞMESİ (İLGİLİ HÜKÜMLERİ) 
863
55. AŞIRI DERECEDE YARALAYAN VE AYIRIM GÖZETMEYEN ETKİLERİ BULUNAN BELİRLİ KONVANSİYONEL SİLAHLARIN KULLANIMININ YASAKLANMASI VEYA SINIRLANDIRILMASI SÖZLEŞMESİ 
869
56. KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASI KARŞISINDA BİREYLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ 
899
57. KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASI KARŞISINDA BİREYLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ'NE EK DENETLEYİCİ MAKAMLAR VE SINIRAŞAN VERİ AKIŞINA İLİŞKİN PROTOKOL 
911
58. SANAL ORTAMDA İŞLENEN SUÇLAR SÖZLEŞMESİ 
915
59. AVRUPA KONSEYİ İNSAN TİCARETİNE KARŞI EYLEM SÖZLEŞMESİ 
951
60. BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ: İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİ 
977
61. KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE BUNLARLA MÜCADELEYE İLİŞKİN AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ 
993
62. EK 1. TÜRKİYE İLE DİĞER DEVLETLER ARASINDA AKDEDİLMİŞ İKİ TARAFLI ANLAŞMALAR LİSTESİ 
1031
63. EK 2. INTERPOL’ÜN HUKUKİ YAPISI VE CEZA MUHAKEMESİ SÜRECİNDEKİ FONKSİYONU 
1039