Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt:2 (Tüzük ve Yönetmelikler) Prof. Dr. İzzet Özgenç  - Kitap

Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt:2

(Tüzük ve Yönetmelikler)

1. Baskı, 
Ocak 2013
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
528
Barkod:
9789750222191
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Türk ceza hukukuna ilişkin yeni kanunların yürürlüğe girişinden sonra bu kanunların uygulanmasına yönelik olarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerin bir külliyat olarak yayımlanmasında, yapılan değişikliklerin aktüel bir şekilde izlenebilmesini sağlamak amacıyla fayda mülahaza edilmiştir.
Kitap, kapsamında yer alan tüzük ve yönetmeliklerle ilgili olarak 24 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Resmi Gazetede yayımlanmış olan bütün değişiklikleri içermektedir. Yönetmelikler, kitap içerisinde alfabetik sıraya göre yer almıştır. Eserin Türk hukuk camiasına yararlı olacağına inanılmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük
.
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
.
Adli Kolluk Yönetmeliği
.
Adli Sicil Yönetmeliği
.
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
.
Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik
.
Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekiller İçin Barolarca Yapılacak Cari Giderler ile Bu Hizmet İçin Çalıştırılacak Personele İlişkin Yönetmelik
.
Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
.
Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik
.
Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
.
Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
.
Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik
.
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
.
Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik
.
Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
.
Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği
.
Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri Yönetmeliği
.
Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik
.
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
.
Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği
.
Suç Eşyası Yönetmeliği
.
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik
.
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik
.
Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği
Kitabın İçindekileri
CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNETİMİ İLE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA TÜZÜK 
9
2.AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA YÖNETMELİĞİ 
105
3.ADLÎ KOLLUK YÖNETMELİĞİ 
113
4.ADLÎ SİCİL YÖNETMELİĞİ 
121
5.ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ 
134
6.CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNDURULABİLECEK EŞYA VE MADDELER HAKKINDA YÖNETMELİK 
155
7.CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK 
161
8.CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 
166
9.CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE İL ADLÎ YARGI ADALET KOMİSYONLARINCA BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
173
10.CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE UZLAŞTIRMANIN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 
178
11.CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ, GİZLİ SORUŞTURMACI VE TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME TEDBİRLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 
194
12.CEZA MUHAKEMESİNDE BEDEN MUAYENESİ, GENETİK İNCELEMELER VE FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
210
13.CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLİ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ KALEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK 
219
14.ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 
244
15.ÇOCUK KORUMA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 
266
16.DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI YÖNETMELİĞİ 
287
17.GÖZLEM VE SINIFLANDIRMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ 
376
18.HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ZİYARET EDİLMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
388
19.İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 
405
20.KORUMA BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ İLE BAKIM VE SOSYAL REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ 
416
21.SUÇ EŞYASI YÖNETMELİĞİ 
448
22.SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 
461
23.TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN TESPİTİ, DİNLENMESİ, SİNYAL BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KAYDA ALINMASINA DAİR USUL VE ESASLAR İLE TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞININ KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
489
24.YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ 
510