Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler  Prof. Dr. İzzet Özgenç  - Kitap

Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler

19. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
1248
Barkod:
9789750286339
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
835,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
18. baskı
Eylül 2022
825,00
409,00 (%50)
2
ürünü beraber alın
%20 İNDİRİMDEN
yararlanın!
Kitabın Açıklaması
Kitabın ondokuzuncu basısında, Yargıtay içtihatlarıyla yeni gelişen uygulamamız mümkün olduğunca gözönünde bulundurulmuş ve mevzuatta yapılan değişiklikler çerçevesinde özellikle infazla ilgili açıklamalar, güncellenmiştir.
Keza, kitap içeriğindeki ihmalî suçlara ilişkin açıklamalar büyük ölçüde yenilenmiş ve geliştirilmiştir.
Eserde, yeni TCK hükümlerinin uygulanmasına ilişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun güncel Kararlarının irdelenmesine, büyük yer verilmiştir.
Kitabın son basısından itibaren yeni basısı yapılana kadarki süreçte ceza hukuku alanında özellikle Yargıtay uygulamaları itibarıyla meydana gelen gelişmelere ilişkin değerlendirmelerim, güncel bir şekilde izzetozgenc.com internet sitesinde yayımlanmaktadır. Bu değerlendirmeler, bilahare kitabın yeni basısına aktarılmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ceza Hukukuna Giriş
.
Suç Teorisi
.
Yaptırım Teorisi
.
Milletlerarası Ceza Hukuku
Kitabın İçindekileri
Ondokuzuncu Basıya İlişkin Önsöz 
7
Birinci Basıya İlişkin Önsöz 
9
Kısaltmalar 
23
Birinci Bölüm
CEZA HUKUKUNA GİRİŞ
§1. Suç ve Ceza Kavramları 
25
Ekskurs 1. Fuhuş ve Hukuk 
40
§2. Ceza Hukukunun Fonksiyonu 
53
§3. Bir Bilim Dalı Olarak Ceza Hukuku 
55
§4. Ceza Hukukunun Diğer Bilim Dallarıyla Olan İlişkisi 
58
§5. Türk Ceza Hukukunun Kaynakları 
62
I. Doğrudan Kaynaklar 
62
A. Anayasa 
62
B. Türk Ceza Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar 
65
C. Milletlerarası Sözleşmeler 
69
II. Dolayısıyla Kaynaklar 
77
A. Yüksek Mahkeme Kararları 
77
B. Doktrin 
79
§6. Türkiye’de Yeni Bir Ceza Kanunu Hazırlanmasını Gerektiren Nedenler ve Hazırlık Süreci 
80
§7. Yeni TCK’nın Hazırlanmasında Etkili Olan Felsefi Düşünceler ve Kanunun Özellikleri 
85
§8. Genel Kanun – Özel Kanun İlişkisi 
108
§9. Suçların Tasnifi Sorunu – Kabahatlerin Suç Olmaktan Çıkarılması 
113
§10. Ceza Hukukunun Güvence Fonksiyonu 
120
I. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi 
120
II. Suçta Kanunilik İlkesi ve “Beyaz Hüküm” Sorunu 
123
III. Belirlilik İlkesi 
131
IV. Ceza Hukuku Kurallarının Yorumu ve Kıyas Yasağı 
134
A. Yorum 
134
B. Kıyas Yasağı 
136
V. Kabahatlerde Kanunilik İlkesi 
140
VI. Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması 
140
A. Maddi Ceza Hukukuna İlişkin Zaman Bakımından Uygulama İlkeleri 
140
B. Lehe Kanunun Belirlenmesinde İzlenmesi Gereken Yöntem 
145
C. Ceza İnfaz Rejiminde Değişiklik Yapan Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması 
149
D. Geçici ve Süreli Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması Sorunu 
153
E. Zamanaşımına İlişkin Hükümlerin Zaman Bakımından Uygulanması Sorunu 
154
F. Lehe Olan Kanunun Geçmişe Etki Alanı ve Uygulaması 
156
G. Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararlarının Zaman Bakımından Uygulanması Sorunu 
157
H. Kabahatlerle İlgili Zaman Bakımından Uygulama Kuralları 
158
§11. Türk Ceza Kanunu Hükümlerinin Uygulama Alanı 
160
I. Türk Ceza Kanunu Hükümlerinin Yer Bakımından Uygulanması 
160
II. Türk Ceza Kanunu Hükümlerinin Kişi Bakımından Uygulanması 
160
İkinci Bölüm
SUÇ TEORİSİ
§12. Suçun Yapısını Açıklayan Teoriler 
161
I. Klasik Suç Teorisi 
161
II. Teleolojik (Neo Klasik) Suç Teorisi 
165
III. Amaççı (Gaî, Final) Suç Teorisi 
170
IV. Sentezci Yaklaşım 
173
§13. Hukuki Değer İhlâli ve Haksızlık Teşkil Eden Bir Fiil Olarak Suç 
176
§14. Suçun Maddi Unsurları 
182
I. Bir Haksızlık Olarak Fiil 
182
A. Tek veya Çok Hareketli Suçlar 
186
B. Serbest Hareketli Suçlar 
187
C. Bağlı Hareketli Suçlar 
188
D. Seçimlik Hareketli Suçlar 
188
E. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlar 
192
II. Netice 
193
III. Nedensellik (İlliyet) Bağlantısı 
194
IV. Fail 
214
A. “Özgü (Mahsus) Suç” Kavramı 
214
B. Tüzel Kişilerin Suçun Faili Olabilmesi Sorunu 
215
C. Suç Nedeniyle Tüzel Kişinin Sorumluluğu 
217
D. Kabahatlerden Dolayı Tüzel Kişinin Sorumluluğu 
220
V. Suçun Konusu 
222
A. Zarar Suçu – Tehlike Suçu Ayırımı 
223
B. Soyut Tehlike Suçu – Somut Tehlike Suçu Ayırımı 
224
VI. Mağdur 
226
A. Genel Olarak Mağdur Kavramı 
226
B. Mağdur – Suçtan Zarar Gören Ayırımı 
226
VII. Suçun Nitelikli Unsurları 
229
§15. Suçun Manevi Unsuru 
234
I. Kast 
234
A. Bir Haksızlık Şekli Olarak Kast ve Kusurlulukla İlişkisi 
234
1) Doğrudan Kast 
245
2) Olası (Muhtemel) Kast 
246
B. Doğrudan Kast ve Olası (Muhtemel) Kast Ayırımının Yasama Faaliyeti ve Uygulama Açısından Önemi 
253
II. Taksir 
258
A. Bir Haksızlık Şekli Olarak Taksir 
258
B. Taksirli Haksızlık ve Netice İlişkisi 
272
C. Taksirle İşlenen Fiilden Dolayı Kusurluluk 
276
D. Taksirli Hareketlerin Birleşmesi ve Sorumluluk 
278
E. Taksirle İşlenen Suç Dolayısıyla Failin Kişisel ve Ailevi Durumu İtibarıyla Mağdur Olması 
285
F. “Bilinçli Taksir” Kavramı 
289
III. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç 
297
IV. Amaç veya Saik 
301
V. Kabahatlerde Manevi Unsur 
303
§16. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 
305
I. Genel Olarak Hukuka Aykırılık Kavramı 
305
II. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Sınıflandırılması Sorunu 
313
III. Yeni Türk Ceza Kanununda Hukuka Uygunluk Nedenleri 
315
A. Hakkın Kullanılması 
315
B. Görevin Yerine Getirilmesi 
322
Ekskurs 1. Kolluk Görevlilerinin Zor ve Silah Kullanma Yetkisi 
323
Ekskurs 2. Görevin Yerine Getirilmesi Hukuka Uygunluk Sebebi Bağlamında Müdafilik Görevinin Kapsam ve Sınırları 
343
Ekskurs 3. Kolluğun Suçlulukla Mücadele ve Suç Olaylarının Açıklığa Kavuşturulması Bağlamında Suç Oluşturan Fiilleri İşleyip İşleyemeyeceği Sorunu 
348
Ekskurs 4. Kolluğun Sürücülerle İlgili Olarak Alkol ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Denetimi Yapma Yetkisi ve Sınırları 
352
C. Meşru Savunma 
358
D. İlgilinin Rızası 
367
Ekskurs 5. Tıbbî Müdahalenin Hukuka Uygunluğuna İlişkin Kriterler 
380
Ekskurs 6. Sünnet Uygulamasının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi 
391
IV. Kabahatlerde Hukuka Aykırılık Unsuru ve Kabahatlerle İlgili Olarak Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Uygulanması 
393
§17. İhmalî Suçlar 
394
§18. Kusurluluk 
455
I. Normatif Bir Değer Yargısı Olarak Kusurluluk 
455
II. Kasten İşlenen Suçlarda Kusurluluk 
458
A. Algılama Yeteneği 
459
1) Haksızlık Bilinci 
459
2) Teorik Gelişim 
460
B. İrade Yeteneği 
462
1) Muaheze Yargısı ve İrade 
462
2) İrade Hürriyeti 
463
3) İrade Yeteneğinin Derecelendirilmeye Tabi Tutulması 
465
III. Taksirle İşlenen Suçlarda Kusurluluk 
466
A. Algılama Yeteneği 
466
B. İrade Yeteneği 
467
IV. Kusurluluğu Etkileyen Nedenler 
467
A. Yaş Küçüklüğü 
468
1) Birinci Grup Yaş Küçükleri 
469
2) İkinci Grup Yaş Küçükleri 
470
3) Üçüncü Grup Yaş Küçükleri 
474
B. Akıl Hastalığı 
476
C. Sağır ve Dilsizlik 
481
D. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma 
482
1) “Sebebinde Serbest Hareket” (actiones liberae in causa) Kavramı 
482
2) İstemeyerek Sarhoşluk 
484
3) İsteyerek Sarhoşluk 
485
4) Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılarının Kusur Yeteneği Sorunu 
487
Ekskurs 7. Zorunluluk Haline İlişkin Kur’an Hükümlerinin Günümüz Hukuk Anlayışına Aktarılması Sorunu 
487
E. Cebir veya Tehdit Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi 
489
F. Zorunluluk Hali Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi 
492
G. Hukuka Aykırı ve Fakat, Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi 
500
H. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması 
507
İ. Haksız Tahrik 
522
J. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri 
533
V. Kabahat Dolayısıyla Kusurluluk 
533
§19. Hata 
534
I. Kastı Kaldıran Hata Halleri 
534
A. Suçun Maddi Unsurlarında Hata 
534
B. Suçun Nitelikli Unsurlarında Hata 
537
C. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Maddi Şartlarında Hata 
538
II. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri 
545
A. Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Bir Nedenin Maddi Şartlarında Hata 
545
B. İşlenen Fiilin Haksızlık Oluşturduğu Hususunda Hata 
547
III. Hata Hükümlerinin Kabahatler Hakkında Uygulanması 
556
§20. Suça Teşebbüs 
557
I. Teşebbüsün Hukuki Niteliği 
557
II. Kasten İşlenen Suçun Varlığı 
559
III. Hazırlık ve İcra Hareketleri 
562
IV. Elverişlilik Sorunu 
572
V. Failin Elinde Olmayan Nedenlerle Suçun İcrasının Tamamlanamaması veya Neticenin Gerçekleşmemesi 
576
VI. Suça Teşebbüs ve Teşebbüs Suçu 
581
VII. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlara Teşebbüs Sorunu 
581
VIII. İhmali Suçlara Teşebbüs Sorunu 
582
IX. Gönüllü Vazgeçme 
584
X. Kabahate Teşebbüs 
593
§21. Suça İştirak 
594
I. Faillik 
594
A. Çok Failli Suçlar 
594
B. Suça İştirakin Hukuki Esası 
596
C. Müşterek Faillik 
600
1) Suçun İşlenişi Üzerinde Müşterek Hakimiyet Kurulması 
600
2) Birlikte Suç İşleme Kararı 
613
3) Özgü Suçlarda Müşterek Faillik 
623
4) İhmalî Suçlarda Müşterek Faillik 
625
5) Taksirli Suçlar ve Müşterek Faillik 
625
D. Dolaylı Faillik 
626
II. Şeriklik 
629
A. Azmettirme 
629
B. Yardım Etme 
635
III. Bağlılık Kuralı 
643
Ekskurs 8. Bağlılık Kuralına İlişkin Uygulama Sorunu 
651
IV. İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme 
664
V. Kabahate İştirak 
667
§22. Suçların İçtimaı 
669
I. Kural: Gerçek İçtima 
669
II. Bileşik Suç 
673
III. Zincirleme Suç 
678
IV. Aynı Neviden Fikrî İçtima 
696
Ekskurs 9: Yağma Suçu İle İlgili İçtima Sorunu ve Yargıtay Uygulamasına İlişkin Değerlendirmeleler 
708
V. Farklı Neviden Fikrî İçtima 
712
VI. Suç ve Kabahatin İçtimaı 
740
§23. Şahsi Cezasızlık Sebepleri, Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler ve Objektif Cezalandırılabilme Şartları 
747
I. Şahsi Cezasızlık Sebepleri 
747
II. Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler 
762
III. Ortak Özellikleri 
766
IV. Objektif Cezalandırılabilme Şartları 
768
§24. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulları 
773
I. Genel Olarak 
773
II. Şikâyet 
774
III. İzin, Talep ve Karar 
780
Üçüncü Bölüm
YAPTIRIM TEORİSİ
§25. Ceza Hukuku Yaptırımlarının Türleri, Amaçları ve Nitelikleri 
785
I. Yaptırım Türü Olarak Ceza ve Güvenlik Tedbiri 
785
II. Kusur ve Ceza İlişkisi: nulla poena sine culpa 
786
III. Ceza Yaptırımının İnsan Haysiyetiyle Bağdaşır Nitelikte Olması Prensibi 
793
Ekskurs 1. Kur’an’daki Ceza İle İlgili Hükümlerin Günümüz Hukuk Anlayışına Aktarılması 
795
IV. Ölüm Cezası 
800
V. Hapis Cezası 
804
VI. Hapis Cezasının Sakıncalarını Gidermeye Yönelik Kurumlar 
806
A. Cezaya Mahkumiyete Engel Olan Seçenek Kurumlar 
808
1) Uzlaşma 
808
2) Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi 
809
3) Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 
809
4) Adli Para Cezasına Hükmetme 
822
5) Önödeme 
822
a) Tanımı ve Hukuki Niteliği 
822
b) Önödemenin Koşulları 
824
B. Hapis Cezasının İnfazı Bakımından Seçenek Kurumlar: Hapis Cezasının Toplumsal Ortamda İnfazı 
833
1) Kamuya Yararlı Bir İşte Çalışma 
834
2) Belli Bir Eğitim Programına Katılma 
835
3) Zararın Tazmini 
835
VII. Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi 
839
VIII. Hapis Cezasının Ertelenmesi 
850
A. Ertelemenin Amacı ve Hukuki Niteliği 
850
B. Koşulları 
852
1) Hükmolunan Cezanın Türü ve Miktarına İlişkin Koşul 
852
2) Failin Geçmişine İlişkin Koşul 
856
3) Ertelemeye Liyakat Koşulu 
860
C. Erteleme Kararı 
860
D. Erteleme Kararının Sonuçları, Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri 
865
1) Denetim Süresinin İyi Halli Olarak Geçirilmesi, Bu Süre Zarfında Kasıtlı Bir Suç İşlenmemesi ve Denetimli Serbestlik Tedbirine İlişkin Yükümlülüklere Uygun Davranılmış Olması 
866
2) Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Bir Suç İşlenmesi veya Denetimli Serbestlik Tedbirine İlişkin Yükümlülüklere Uygun Davranılmamış Olması 
867
IX. Koşullu Salıverilme 
869
A. Amacı ve Hukuki Niteliği 
869
B. Koşulları 
870
1) Mahkûm Olunan Cezanın İnfazına İlişkin Koşullar 
870
2) Mahkûmun Kişiliğine İlişkin Koşullar 
883
C. Hükümlünün Koşullu Salıverilmeye Hazırlanması 
884
D. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi 
885
E. Cezanın Kalan Kısmının Kurum Dışında İnfaz Edilmesi 
886
F. Denetim Süresinin İyi Halli Olarak Geçirilmesi 
888
G. Denetim Süresi İçinde Yükümlülüklere Aykırı Hareket Edilmesi veya Hapis Cezasını Gerektiren Kasıtlı Bir Suç İşlenmesi 
889
X. Hapis Cezasının Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak İnfazı 
895
XI. Özel İnfaz Şekilleri 
899
A. Hafta Sonu veya Geceleri İnfaz 
899
B. Konutta İnfaz 
900
C. Ortak Hükümler 
901
XII. Hapis Cezası ve Disiplin Hapsi 
902
XIII. Adli Para Cezası 
906
XIV. Cezaların İnfazı 
915
A. Genel Olarak 
915
B. Hapis Cezasının İnfazı 
917
C. Hükümlülerin Tasnifi 
919
Ç. Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ve Bu Kurumlarda Cezasını Çekecek Hükümlüler 
921
D. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ve Bu Kurumlarda Cezasını Çekecek Hükümlüler 
922
E. Açık Ceza İnfaz Kurumları ve Bu Kurumlarda Cezasını Çekecek Hükümlüler 
924
F. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfazı 
926
G. Müebbet Hapis ve Süreli Hapis Cezasının İnfazı 
927
H. Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesi 
927
1) Hapis Cezasının İnfazının Hastalık Nedeni ile Ertelenmesi 
928
2) Hapis Cezasının İnfazının Hükümlünün Talebiyle Ertelenmesi 
929
3) Mahkemece İnfazın Ertelenmesi veya Durdurulması 
931
I. Hükümlülerin Kişilerle Görüşmesi ve Haberleşmesi 
933
1) Hükümlülerin Kişilerle Görüşmesi 
933
2) Hükümlülerin Dışarıyla Haberleşmesi 
941
J. Hükümlülerin Çalıştırılması 
943
K. Hükümlünün İnfaz Kurumunda Hastalanması 
945
L. Hükümlülerin İzinli Olarak İnfaz Kurumu Dışına Çıkarılması 
947
M. Adli Para Cezasının İnfazı 
950
Ekskurs 2. İnfaz Kurumlarındaki Hükümlü Sayısındaki Artış Sorunu ve Çözüm Önerisi 
954
XV. Güvenlik Tedbiri 
959
XVI. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 
964
XVII. Eşya Müsaderesi 
990
XVIII. Kazanç Müsaderesi 
994
Ekskurs 3. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi 
1008
XIX. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri 
1010
XX. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri 
1011
XXI. Suçta Tekerrür ve Mükerrirlere Özgü Güvenlik Tedbirleri 
1012
A. Tekerrürün Hukuki Niteliği 
1012
B. Tekerrürün Koşulları 
1013
C. Tekerrürün Sonuçları 
1017
D. Diğer Tehlikeli Suçlulara İlişkin İnfaz Rejimi 
1023
E. Terör Suçları Dolayısıyla Denetimli Serbestlik Tedbiri ve Özel Tekerrür 
1024
Ekskurs 4. Kabahatlerde Tekerrür Sorunu 
1026
XXII. Sınır Dışı Edilme 
1028
XXIII. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri 
1029
XXIV. Diğer Kanunlarda Düzenlenen Güvenlik Tedbirleri 
1033
XXV. Denetimli Serbestlik Tedbiri 
1037
§26. Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 
1041
I. Hapis Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 
1041
II. Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 
1051
A. Hapis Cezasına Seçenek Olarak Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 
1051
B. Hapis Cezasının Yanı Sıra Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 
1054
III. Suçun Nitelikli Halleri 
1055
IV. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
1058
V. Kusurluluğu Azaltan Nedenler 
1059
VI. Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebepler 
1061
VII. Takdiri İndirim Nedenleri 
1062
VIII. Sonuç Ceza Bakımından Sınırlama 
1065
IX. Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesiyle İlgili Örnekler 
1065
Ekskurs 5. Seri Muhakeme Usulünde Hükmolunacak Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi Bağlamında Ortaya Çıkan Sorunlara İlişkin Çözüm Önerisi 
1070
X. Mahsup 
1071
§27. Davanın veya Cezanın Düşmesi 
1078
I. Dava Zamanaşımı 
1078
II. Dava Zamanaşımının Durması veya Kesilmesi 
1084
III. Dava Zamanaşımı ve Muhakeme Şartı Olarak Dava Süresi 
1089
IV. Ceza Zamanaşımı 
1090
V. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi veya Durması 
1092
VI. Dava ve Ceza Zamanaşımına İlişkin Ortak Hükümler 
1093
VII. Kabahatlerde Zamanaşımı 
1094
VIII. Disiplin veya Tazyik Hapsini Gerektiren Fiiller Dolayısıyla Zamanaşımı 
1095
IX. Şikâyetten Vazgeçme 
1096
X. Şüphelinin, Sanığın veya Hükümlünün Ölümü 
1097
XI. Af 
1098
XII. Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi 
1100
Dördüncü Bölüm
MİLLETLERARASI CEZA HUKUKU
§28. Ceza Hukukuna İlişkin Türk Kanunlarının Uygulama Alanı 
1101
I. Türkiye’de İşlenen Suçlar Bakımından Kural 
1101
II. Yurt Dışında İşlenen Suçlar Bakımından İlkeler 
1110
A. Faile Göre Şahsilik İlkesi 
1110
1) Görev Suçlarına İlişkin İlke 
1110
2) Vatandaş Tarafından İşlenen Suç 
1112
B. Mağdura Göre Şahsilik İlkesi 
1119
C. Evrensellik ve Koruma İlkesi 
1122
D. Yurt Dışında Verilmiş Olan Mahkumiyete Bağlı Hak Yoksunlukları 
1140
III. Türk Ceza Kanununun Uygulama Alanına İlişkin Kuralların Kabahatler Bakımından Uygulanması 
1141
§29. Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması 
1142
§30. İade 
1144
I. Giriş 
1144
II. İade Kavramı, İade Kurumunun Hukuki Dayanağı ve Niteliği, Tarihi Gelişimi 
1144
A. Genel Olarak 
1144
B. Sığınma ve İade İlişkisi 
1146
C. İadenin Sınır Dışı Etmeden Farkları 
1148
D. İade ve “Takas” İlişkisi 
1151
E. İade Kurumunun Tarihi Gelişimi 
1156
III. İade Hukukunun Kaynakları ve Birbirleriyle İlişkisi 
1157
A. İade Hukukunun Kaynakları 
1157
B. Kaynaklar Arasındaki İlişki 
1170
IV. İadenin Koşulları 
1172
V. Talebin Sebebini Oluşturan Suçun Karşılığı Olarak Öngörülen Yaptırımın Niteliği Dolayısıyla Geriverme Sorunu 
1176
A. Yaptırım Olarak Güvenlik Tedbiri Gerektiren Suçlardan Dolayı İade Sorunu 
1176
B. Adli Para Cezası Gibi Mali Nitelikte Yaptırımı Gerektiren Suçlardan Dolayı İade Sorunu 
1177
C. Ölüm Cezası ve İade Sorunu 
1177
VI. Talebin Sebebini Oluşturan Suçun Niteliği Dolayısıyla İade Sorunu 
1179
A. Siyasi Suçlar Nedeniyle İade Sorunu 
1179
B. Terör Eylemleri Nedeniyle İade Sorunu 
1183
C. Devlet Başkanına Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle İade Sorunu 
1187
D. İade Talebinin Sebebini Oluşturan Suçun Siyasi Suç Olup Olmadığını Takdir Yetkisi 
1187
E. Siyasi Suç Nedeniyle İade Etmemenin Sonuçları 
1188
F. Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle İade Sorunu 
1189
G. Basın Suçları Nedeniyle İade Sorunu 
1190
H. Askeri Suçlar Nedeniyle İade Sorunu 
1191
İ. Mali Suçlar Nedeniyle İade Sorunu 
1191
J. Uyuşturucu Madde Suçları ve İade 
1192
VII. İade Talebinin Sebebini Oluşturan Suç Dolayısıyla Talepte Bulunulan Devletin Yargılama Yetkisine Sahip Olması 
1194
A. Suçun, Talepte Bulunulan Devletin Ülkesinde İşlenmiş Olması 
1194
B. Suçun Kendi Ülkesi Dışında İşlenmesine Rağmen, İade Talebinde Bulunulan Devletin Yargılama Yetkisinin Olması 
1194
VIII. “Non Bis In Idem” Kuralı ve İade Sorunu. İade Talebinin Sebebini Oluşturan Suç Nedeniyle Kişi Hakkında Talepte Bulunulan Devlet Yargı Organlarınca Karar Verilmiş Olması 
1196
IX. Vatandaşın İade Edilmemesi Kuralı 
1197
X. Özel Haller Sebebiyle İade Sorunu 
1199
XI. İade Usulü 
1199
A. İade Talebinde Bulunulması ve Talepname (Talep Belgesi) 
1199
B. Talepnamenin İncelenmesi 
1201
C. İade Sürecinde Koruma Tedbirleri 
1203
1) Geçici Tutuklama 
1203
2) Tutuklama ve Diğer Koruma Tedbirleri 
1205
D. Birden Fazla İade Talebi Karşısında Karar Verilmesi 
1206
E. İade Talebinde Bulunulmasının Teklif Edilmesi 
1206
F. İadesine Karar Verilen Kişinin Talepte Bulunan Devlete Teslim Edilmesi 
1207
G. Teslimin Ertelenmesi 
1208
H. Geçici İade 
1209
İ. Eşya ve Değerlerin Teslimi 
1209
J. İade Harcamaları ve Bu Harcamaların Karşılanması 
1209
XII. İadenin Sonuçları 
1210
A. İadede Özellik Kuralı 
1210
B. İadeye Neden Olan Fiilin Niteliğinde Değişiklik Meydana Gelmesi 
1211
C. Özellik Kuralının Etkisinin Ortadan Kalktığı Haller 
1211
1) İade Eden Devletin Talepnamede Belirtilmeyen Suçlar Dolayısıyla da Yargılamaya İzin Vermesi 
1211
2) İade Edilen Kişinin Rıza Göstermesi 
1212
3) Belirli Bir Sürenin Geçmesine Rağmen Ülkenin Terk Edilmemesi veya Tekrar Geri Gelinmesi 
1212
4) Üçüncü Bir Devlete Yeniden İade 
1212
D. İade Edilen Kişinin Yargılanması ve Yargılama Sonucu Hakkında İade Eden Devlete Bilgi Verilmesi 
1213
XIII. Milletlerarası Ceza Hukuku Sorunu Olarak, İade Alanında “Male Captus, Bene Detentus” Prensibi 
1213
Yararlanılan Kaynaklar 
1217
Dizin 
1243