Türk Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Göre Zamanaşımı ve Zamanaşımı Def'i
 Mehmet Akif Tutumlu  - Kitap
Türk Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Göre

Zamanaşımı ve Zamanaşımı Def'i

1. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
584
Barkod:
9789750290992
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
860,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Zamanaşımı; bir yönüyle, borç ilişkilerinde borçlunun borçtan kaçınmasına, dahası kurtulmasına hizmet eden bir savunma (def'i) aracı, bir yönüyle de mahkemelerin uzun yıllar öncesinde kalan uyuşmazlıklarla meşgul edilmesini önleyen bir kurumdur. Zamanaşımına ilişkin genel hükümler TBK'da düzenlenmiş olup, bunlar, genel zamanaşımı sürelerinin belirlenmesi, hesaplanması (başlangıcı ve işlemesi), zamanaşımı sürelerinin durma ve kesilme sebepleri, zamanaşımının ileri sürülmesi, zamanaşımından feragat ve ek süre gibi konulardır. Kitabın birinci kısmında bu konulara yer verilmiştir.
Zamanaşımının diğer bir boyutu ise usul hukukuna yönelik boyutudur. Burada öne çıkan konu ve problemler; zamanaşımı def'inin yargılamanın hangi aşamasında ve hangi şekilde ileri sürülmesi gerektiği, cevap dilekçesini süresinde veya hiç vermeyen davalının durumunun ne olduğu, ıslah yoluyla zamanaşımının ileri sürülüp sürülemeyeceği, zamanaşımı ilgili konularda (sürenin tespiti, durma, kesilme nedenleri, sürenin dolup dolmadığı vb.) ispat yükünün kime düştüğü, hakimin zamanaşımı olgusu ve def'i karşısındaki konumunun ne olduğu, mahkemenin söz konusu def'i hakkında nasıl karar oluşturması gerektiği, zamanaşımı def'nin diğer savunma sebepleriyle (yargı yolu-görev itirazı, yetki itirazı, husumet itirazı, hak düşürücü süre, takas ve mahsup savunması vb.) bir arada ileri sürülmesi halinde hangilerinin öncelikle karara bağlanması gerektiği, zamanaşımıyla ilgili ara kararından vazgeçmenin mümkün olup olmadığı, yargılama dışında ileri sürülen zamanaşımı savunmasının hâkim tarafından dikkate alınmasının gerekip gerekmediği şeklinde özetlenebilir. Bu konu ve problemler kitabın ikinci kısmında incelenmiştir.
Böylece bir madalyonun iki yüzünü oluşturan zamanaşımının maddi hukuk boyutu ile usul hukuku boyutu tek bir yapıtta bir bütün olarak okura ve uygulayıcıya sunulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Zamanaşımı Kavramı
.
Durma ve Kesilme Nedenleri
.
Zamanaşımının Yargılamada Bir Savunma Aracı Olarak İleri Sürülmesinin Koşulları
.
Öğreti
.
Yargıtay ve BAM Kararları
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
19
BİRİNCİ KISIM
TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE
ZAMANAŞIMI KAVRAMI, SÜRELERİ, DURMA VE
KESİLME SEBEPLERİ, SÜRELERİN HESAPLANMASI
Birinci Bölüm:
ZAMANAŞIMI KAVRAMI VE TANIMI–ZAMANAŞIMININ
KABUL SEBEPLERİ VE AMACI –ZAMANAŞIMININ KISA TARİHÇESİ– ZAMANAŞIMININ HUKUKİ NİTELİĞİ
§ 1. ZAMANAŞIMI KAVRAMI 
23
§ 2. ZAMANAŞIMINININ TANIMI 
24
§ 3. ZAMANAŞIMININ KURUMUNUN KABUL SEBEPLERİ VE AMACI 
27
§ 4. ZAMANAŞIMININ KISA TARİHÇESİ 
29
§ 5. ZAMANAŞIMININ HUKUKİ NİTELİĞİ 
32
İkinci Bölüm:
TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDAKİ
BELLİ BAŞLI ZAMANAŞIMI SÜRELERİ
§ 6. ON YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ 
35
I. Genel Olarak 
35
II. İsimsiz Sözleşmelerde 
57
III. İlama Dayalı Alacaklarda 
58
§ 7. BEŞ YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ 
59
I. Kira Bedelleri, Anapara Faizleri ve Ücret Gibi Diğer Dönemsel Edimler 
60
II. Otel, Motel, Pansiyon ve Tatil Köyü Gibi Yerlerdeki Konaklama Bedelleri ile Lokanta ve Benzeri Yerlerdeki Yeme İçme Bedelleri 
66
III. Küçük Sanat İşlerinden ve Küçük Çapta Perakende Satışlardan Doğan Alacaklar 
67
IV. Bir Ortaklıkta, Ortaklık Sözleşmesinden Doğan ve Ortakların Birbirleri Veya Kendileri ile Ortaklık Arasındaki; Bir Ortaklığın Müdürleri, Temsilcileri, Denetçileri ile Ortaklık Veya Ortaklar Arasındaki Alacaklar 
67
V. Vekâlet, Komisyon ve Acentalık Sözleşmelerinden, Ticari Simsarlık Ücreti Alacağı Dışında, Simsarlık Sözleşmesinden Doğan Alacaklar 
68
VI. Eser Sözleşmesinden Doğan Alacaklar 
71
§ 8. İKİ YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ 
76
I. Haksız Fiil Zamanaşımı 
76
II. Sebepsiz Zenginleşme Zamanaşımı 
77
III. Rücu Davalarında Zamanaşımı 
77
§ 9. CEZA ZAMANAŞIMI (UZAMIŞ) SÜRESİ 
79
I. Genel Olarak 
79
II. Ceza Zamanaşımı Kavramı ve Uygulanma Koşulları 
81
A. Kavram 
81
B. Uygulanma Koşulları 
82
1. Haksız Fiilin Ceza Kanunlarına Göre Suç Teşkil Etmesi 
82
a. Ceza Kanunları İbaresi 
82
b. Beraat Kararının Bağlayıcılığı Sorunu 
83
c. İşlenen Suçun Şikâyete Bağlı Olup Olmaması–Mağdurun Şikâyetçi Olmaması–Şikâyet Süresinin Geçirilmiş Olması 
84
d. Takipsizlik Kararının Etkisi 
84
e. Zarar Görenin Kamu Davasına Katılmamış Olması 
85
f. Sanık Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilmiş Olmasının Ceza Zamanaşımının Uygulanmasına Engel Teşkil Etmediği 
85
g. Sanık Hakkında Güvenlik Tedbirine Hükmedilmiş Olması 
87
h. Failin Cezai Sorumluluğunun Bulunmaması 
87
ı. Genel Affın Etkisi 
87
i. Özel Affın Etkisi 
87
2. Ceza Zamanaşımının Daha Uzun Olması 
87
3. Ceza Zamanaşımının Kişiler Yönünden Uygulanması 
88
4. Ceza Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması 
94
a. Sürenin İşlemeye Başlayacağı Tarih 
94
b. Ceza Davası Devam Ettiği Sürece Hukuk Davasının Açılabileceği– Zamanaşımının Dolmamış Olacağı 
95
c. Maluliyet Bakımından Gelişen Bir Durumun Olup Olmadığı 
97
d. Durma ve Kesme Nedenleri Hususunda TBK Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği 
99
5. Tazminat Davasının Trafik Kazasından Kaynaklanması 
99
6. Ceza Zamanaşımının Sigorta Şirketleri ile Diğer Tüzel Kişiler Hakkında Uygulanıp Uygulanmayacağı Sorunu 
101
a. Sigorta Şirketleri Hakkında 
101
7. Kasko Sigortalarında ceza Zamanaşımının Uygulanamaması 
109
b. Tüzel Kişiler Hakkında 
116
§ 10. DAHA UZUN VE DAHA KISA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 
120
I. Daha Uzun Zamanaşımı Süreleri 
120
II. Daha Kısa Zamanaşımı Süreleri 
120
§ 11. ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILMASI 
121
Üçüncü Bölüm:
ZAMANAŞIMININ İŞLEMEMESİ– ZAMANAŞIMINI DURDURAN VE
KESEN SEBEPLER
§ 12. ZAMANAŞIMININ İŞLEMEYECEĞİ DURUMLAR 
123
I. Genel Olarak 
123
II. Bazı Özel Sebepler 
124
A. İpoteğin Tapu Kütüğüne Tescil Edilmiş Olması 
124
B. Mirasçılar Arasındaki Alacaklar Bakımından 
125
C. Devam Eden Zilyetlik Bakımından 
126
D. Özel Mevzuatta Zamanaşımına Uğramayacağı Bildirilen Alacaklar 
126
E. Muvazaa Davalarında Zamanaşımının Söz Konusu Olmaması 
128
F. Taşınmaz Vaadi Sözleşmesinde Taşınmazın Alıcıya Teslim Edilmiş Olması 
128
§ 13. ZAMANAŞIMINI DURMASI 
131
I. Genel Açıklamalar ve Kavram 
131
A. Genel Açıklamalar 
131
B. Kavram 
131
II. Zamanaşımını Durduran Sebepler 
132
A. Velâyet Süresince, Çocukların Ana ve Babalarından Olan Alacakları İçin 
132
B. Vesayet Süresince, Vesayet Altında Bulunanların Vasiden Veya Vesayet İşlemleri Sebebiyle Devletten Olan Alacakları İçin 
133
C. Evlilik Devam Ettiği Sürece, Eşlerin Diğerinden Olan Alacakları İçin 
135
D. Hizmet İlişkisi Süresince, Ev Hizmetlilerinin Onları Çalıştıranlardan Olan Alacakları İçin 
139
E. Borçlu, Alacak Üzerinde İntifa Hakkına Sahip Olduğu Sürece 
141
F. Alacağın, Türk Mahkemelerinde İleri Sürülme İmkânının Bulunmadığı Sürece 
142
G. Alacaklı ve Borçlu Sıfatının Aynı Kişide Birleşmesinde, Birleşmenin İleride Geçmişe Etkili Olarak Ortadan Kalkması Durumunda, Bu Durumun Ortaya Çıkmasına Kadar Geçecek Süre 
143
III. Kanunda Sayılan Durdurma Sebeplerinin Sınırlı Olup Olmadığı 
144
A. Genel Olarak 
144
B. Bazı Özel Kanun Hükümleri 
144
1. Tereke Defterinin Tutulmasında 
144
2. Taşınmaz Rehninde 
144
3. İcra ve İflâs Kanununda 
146
4. Bankacılık Kanununda 
146
5. Arabuluculuk Sürecinde 
146
C. Yorumun Rolü 
147
IV. Zamanaşımının Durmasının Sonuçları 
149
§ 14. ZAMANAŞIMINI KESEN SEBEPLER 
150
I. Genel Olarak 
150
II. Zamanaşımının Kesilme Sebepleri 
152
A. Alacaklının Fiillerinden Kaynaklanan Sebepler 
152
1. Dava Açılması 
152
a. Türk Mahkemelerinde 
152
aa. Genel Olarak 
152
ab. Özel Durumlar 
154
aba. Kısmî Davada 
154
abb. Belirsiz Alacak Davasında 
156
abc. Tespit Davasında 
173
abca. Müspet Tespit Davasında 
173
abcb. Menfi Tespit Davasında 
173
abd. Karşı Davada 
176
abe. Davanın İhbarında 
176
abf. Davaya Müdahalede 
176
abfa. Asli Müdahalede 
176
abfb. Fer'i Müdahalede 
177
abfc. Kamu Davasına Katılmada 
177
abg. Davanın Islahında 
178
abh. Bedel Artırımında 
180
b. Görevsiz Mahkemede 
181
c. Yabancı Mahkemelerde 
189
ç. Kanun Yoluna Başvurulması 
191
2. Geçici Hukuki Korumalar 
192
a. Delillerin Tespitinde 
192
b. İhtiyati Tedbirde 
192
c. İhtiyati Hacizde 
193
d. Adli Yardımda 
194
3. Alacaklının Def’i İleri Sürmesi 
196
4. Alacaklının Hakeme Başvurması 
197
a. İç Tahkime Başvurulması 
197
b. Milletlerarası Tahkime Başvurulması 
198
c. Hakem–Bilirkişiye Başvurulması 
199
d. Tüketici Hakem Heyetine Başvurulması 
199
e. Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvurulması 
200
5. Alacaklının İcra Takibinde Bulunması 
202
a. Takibin Şekli ve Zamanaşımının Kesilme Anı 
202
b. Yetkisiz İcra Dairesinde Yapılan Takibin Zamanaşımına Etkisi 
205
B. Borçlunun Fiillerinden Kaynaklanan Sebepler 
206
1. Borçlunun Borcunu İkrar Etmesi 
206
a. İkrarın Anlamı 
206
b. İkrarın Şekli ve Zamanı 
208
III. Zamanaşımının Kesilmesinin Sonuçları 
220
IV. Davanın Reddinde Ek Süre 
221
A. Genel Olarak 
221
1. Ek Sürenin Koşulları 
227
a. Davanın veya Def’inin TBK. m.158’de Belirtilen Nedenlerden Biriyle Reddedilmiş Olması 
227
aa. Mahkemenin Yetkisiz veya Görevsiz Olması 
227
bb. Ret Kararının Düzeltilebilir veya Şekle (Usule) İlişkin Bir Hataya Dayanması 
227
cc. Davanın Süresinden Önce Açılmış Olması 
230
b. Ret Kararının Kesinleşmiş Olması 
231
c. Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Bulunması 
231
Dördüncü Bölüm:
ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN HESAPLANMASI
§ 15. DAVADA UYGULANMASI GEREKEN ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN TESPİTİ 
235
§ 16. ZAMANAŞIMI SÜRELERİN HESABI 
242
I. Genel İlkeler 
242
II. Sürelerin Yanlış Yorumu ve Hesaplanmasının Adil Yargılanma Hakkını İhlal Etmesi 
244
§ 17. ZAMANAŞIMI SÜRELERİN İŞLEMEYE BAŞLADIĞI TARİH 
249
I. Genel Olarak 
249
II. Sözleşmeden Doğan Alacaklarda 
251
A. Sözleşmenin Hiç İfa Edilmemesi 
251
B. Sözleşmenin Gereği Gibi İfa Edilmemesi 
253
C. Sözleşmenin Feshedilmemiş Olması 
257
D. Sözleşmenin Geçersiz Olması 
258
III. Halefiyet Durumunda 
261
A. Genel Olarak 
261
B. Sigortacının Durumu 
262
III. Haksız Fiil Zamanaşımında 
275
A. Zararın Öğrenilmesi Kavramı 
276
B. Kesin Raporun Verilmesi ve Bunun Öğrenilmesi 
277
C. Maluliyet Durumunda Zamanaşımı Sürelerinin İşlemeye Başlaması 
278
D. Gelişen Durumun Varlığı 
280
E. Bedensel (Maddi) Zararın TL Olarak Bilirkişi Raporu ile Tespiti ve Zarar Görene Tebliği tarihinden İtibaren Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başlayacağı 
282
F. Haksız Fiil Sona Ermeden Zamanaşımının Başlamayacağı 
282
G. Küçük veya Kısıtlı Açısından Öğrenme Tarihinin Esas Alınamayacağı 
284
Ğ. Ceza Zamanaşımı Süresinin Dolmamış Olması 
285
H. Zarara Uğrayan Kamu Kurumu Açısından Sürenin Başlaması 
286
İ. Zarara Uğrayan Tüzel Kişi Açısından Sürenin Başlaması 
288
J. Zarara Uğrayan Tacirler Açısından Sürenin Başlaması 
288
K. Zarar Görenin Mirasçıları Yönünden Zamanaşımının İşlemesi 
289
L. Failin–Tazminat Yükümlüsünün Kim Olduğunun Bilinmesi 
289
M. Rücu Davalarında Zamanaşımının İşlemeye Başladığı Tarih 
292
1. Genel Olarak 
292
2. SGK’nın Rücuan Tazminat Davaları Bakımından 
293
3. Bağ–Kur’un Rücuan Tazminat Davaları Bakımından 
295
4. Diğer Rücu Davaları Bakımından 
296
N. Eylemin Hukuka Aykırılığının Yargı Kararı ile Tespiti 
298
O. Haksız Fiilin Tekrar Etmesi Hâlinde Her Fiil İçin Ayrı Bir Sürenin İşlemeye Başlaması 
298
P. Sonradan Ortaya Çıkan Zararlar Bakımından Zamanaşımının İşlemeye Başladığı Tarih 
299
IV. Sebepsiz Zenginleşme Zamanaşımında 
303
Beşinci Bölüm:
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI VE
ZAMANAŞIMI DEF’İNİN İLERİ SÜRÜLMESİ
§ 18. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI 
325
§ 19. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI DEF’İNİN İLERİ SÜRÜLMESİ 
332
İKİNCİ KISIM
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE ZAMANAŞIMI DEF’İ, ZAMANAŞIMI DEF’İNİ İLERİ SÜRÜLME ŞEKLİ VE SÜRESİ, ZAMANAŞIMI DEF’İ KARŞISINDA HÂKİMİN DURUMU, ZAMANAŞIMI VE İSPAT
Birinci Bölüm
DEF’İ KAVRAMI– ZAMANAŞIMI DEF’İ– ZAMANAŞIMI DEF’İNİN
İTİRAZLAR, İLE İLK İTİRAZLAR VE DAVA ŞARTLARINDAN FARKLARI
§ 1. DEF’İ KAVRAMI VE DEF’İ TÜRLERİ 
337
I. Def’i Kavramı 
337
II. Def’i Türleri 
339
§ 2. ZAMANAŞIMI DEF’İ 
340
§ 3. ZAMANAŞIMI DEF’İ İLE İTİRAZLAR ARASINDAKİ FARKLAR 
342
§ 4. ZAMANAŞIMI DEF’İ İLE İLK İTİRAZLAR ARASINDAKİ FARKLAR 
346
§ 5. ZAMANAŞIMI DEF’İ İLE DAVA ŞARTLARI ARASINDAKİ FARKLAR 
348
İkinci Bölüm:
ZAMANAŞIMI DEF’NİN İLERİ SÜRÜLMESİ
§ 6. YAZILI YARGILAMA USULÜNDE 
349
I. İlk Cevap Dilekçesinde 
349
A. Cevap Dilekçesinin Verilme Süresi 
349
1. Normal Süre 
349
2. Ek Cevap Süresi 
350
II. İkinci Cevap Dilekçesinde 
353
III. Zamanaşımı Def‘inin Cevap Dilekçesinde Yer Alması 
353
A. Yasal Dayanak 
353
B. Dilekçedeki Sıra 
353
C. Kullanılan İfade 
354
D. Zamanaşımı Def’ine Gerekçe Gösterme Zorunluluğu Var mıdır? 
360
E. Cevap Dilekçesi Dışında (Başka Bir Dilekçe ile) Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülüp Sürülemeyeceği 
361
IV. Cevap Dilekçesi Vermeyen Davalının Durumu 
362
V. Cevap Süresinden Sonra Verilen Beyan (Cevap) Dilekçesinde Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülmesi 
363
VI. Islah Talebine Karşı Zamanaşımı Def’inin Beyan Dilekçesinde İleri Sürülmesi 
364
§ 7. BASİT YARGILAMA USULÜNDE 
365
I. Genel Olarak 
365
II. Tek Cevap Dilekçesi Verme İlkesi 
366
III. Ek Cevap Süresi ve Diğer Hususlar 
368
§ 8. BİRLEŞEN DAVALARDA 
368
Üçüncü Bölüm:
ZAMANAŞIMI DEF’NİN YASAL SÜRESİNDEN SONRA
(SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ SURETİYLE) İLERİ SÜRÜLMESİ
§ 9. KARŞI TARAFIN AÇIK MUVAFAKATİ İLE 
373
§ 10. ISLAH YOLUYLA 
374
I. 1086 Sayılı HUMK Dönemi 
374
A. Süresinde Cevap Dilekçesi Verilmemiş Olsa Bile Islahla Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülebileceği Görüşü 
374
B. Süresinde Verilen Cevap Dilekçesinde Belirtilmesi Unutulan Zamanaşımı Def’inin Islahla İleri Sürülebileceği Görüşü 
375
II. 6100 Sayılı HMK’den Sonraki Dönem 
376
Dördüncü Bölüm:
DAVADAKİ KONUMUNA GÖRE ZAMANAŞIMI DEF’İNİ
İLERİ SÜRME HAK VE YETKİSİ BULUNAN KİŞİLER
§ 11. DAVALI 
399
§ 12. İHTİYARİ DAVA ARKADAŞI KONUMUNDAKİ DAVALILAR 
400
I. Genel Olarak 
400
II. Müteselsil Borçlulukta Durum 
406
§ 13. MECBURİ DAVA ARKADAŞI KONUMUNDAKİ DAVALILAR 
411
§ 14. DAVALININ YANINDA YER ALAN FER’İ MÜDAHİLİN DURUMU 
412
§ 15. ASLİ MÜDAHALE DAVASINDA DAVALILARIN DURUMU 
420
§ 16. DAVALIYI TEMSİL EDEN İHBAR OLUNANIN DURUMU 
421
Beşinci Bölüm:
ZAMANAŞIMI DEF’İNİ İLERİ SÜRME HAKKINDAN FERAGAT
§ 17. ZAMANAŞIMINDAN VE ZAMANAŞIMI DEF’İNDEN FERAGAT 
425
I. Yasal Düzenleme 
425
II. Gerçek Feragat İradesinin Varlığı 
426
III. Feragatin Hangi Aşamada Geçerli Olacağı Sorunu 
439
IV. Zamanaşımından Feragatin Üst Sınırı 
441
V. Zamanaşımından Feragat Beyanı ve Şekli 
441
VI. Zamanaşımından Feragatte İspat Yükü ve İspat Şekli 
442
§ 18. BİRLİKTE BORÇLULARDA DURUM 
442
Altıncı Bölüm:
ZAMANAŞIMI DEF’İNİN İLERİ SÜRÜLMESİNİN
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ANLAMINA GELMESİ
§ 19. GENEL OLARAK HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI 
443
§ 20. ZAMANAŞIMI DEF’İNİN İLERİ SÜRÜLMESİNİN HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ANLAMINA GELMESİ 
444
I. Borçlunun Oyalayıcı Davranışları ile Zamanaşımı Süresinin Geçirilmiş Olması 
445
II. Borçlunun Güven Verici Davranışları ile Zamanaşımı Süresinin Geçirilmiş Olması 
449
III. Borçlunun Çelişkili Davranışları ile Zamanaşımı Süresinin Geçirilmiş Olması 
450
YedinciBölüm:
ZAMANAŞIMI VE İSPAT
§ 21. İSPAT KAVRAMI, İSPATIN KONUSU, İSPAT HAKKI, İSPAT YÜKÜ VE İSPAT YÜKÜNÜN DAĞILIMI 
453
I. İspat Kavramı 
453
II. İspatın Konusu 
453
III. İspat Hakkı 
454
IV. İspat Yükü 
455
V. İspat Yükünün Dağılımı, Buna İlişkin Normlar ve Uygulamalar 
456
A. Genel Olarak 
456
B. İspat Yükünün Dağılımına İlişkin Normlar 
456
1. Genel Hükümler 
456
§ 22. ZAMANAŞIMI VE ZAMANAŞIMI DEF’İ KONUSUNDA İSPAT YÜKÜ VE İSPATIN KAPSAMI 
457
I. Zamanaşımı Süresinin Tespiti 
457
II. Zamanaşımı Süresinin Başlaması 
458
III. Zamanaşımının Durması ve Kesilmesi 
460
IV. Zamanaşımının Süresinin Dolduğu İddiasının İspat Yükü 
460
V. Zamanaşımı ile İlgili Hukuki Sorunların Çözümü 
461
SEKİZİNCİ BÖLÜM:
DAVADA GERÇEKLEŞEN ZAMANAŞIMI OLGUSU VE
ZAMANAŞIMI OLGUSU KARŞISINDA HÂKİMİN DURUMU
§ 23. DAVADA GERÇEKLEŞEN ZAMANAŞIMININ OLGUSU 
463
§ 24. ZAMANAŞIMINI OLGUSU KARŞISINDA HÂKİMİN DURUMU 
466
I. Zamanaşımının Hâkim Tarafından Re’sen Gözetilemeyeceği İlkesi (TBK m.161) 
466
II. Dava Dışında İleri Sürülmüş Olan Zamanaşımı Def’i Karşısında Hâkimin Durumu 
466
III. TBK m.161 Hükmünün Hâkimin Tarafsızlığı İlkesi ile İlişkisi 
469
Dokuzuncu Bölüm:
ZAMANAŞIMI DEF’İNİN KARARA BAĞLANMASI GEREKEN
YARGISAL AŞAMA
§ 25. ÖN İNCELEME DURUŞMASININ TAMAMLANMASINDAN SONRA– TAHKİKATA GEÇMEDEN ÖNCE 
473
I. Zamanaşımı Def’inin Ön İnceleme Duruşması Tamamlandıktan Sonra Karara Bağlanması 
474
II. Tahkikata Geçmeden Önce Zamanaşımı Def’inin Karara Bağlanması 
481
Onuncu Bölüm:
ZAMANAŞIMI DEF’İ HAKKINDA KARAR VERİLMESİ KARARIN GEREKÇESİ–KABUL VE RET KARARLARININ HUKUKİ NİTELİKLERİ
§ 26. ZAMANAŞIMI DEF’İ HAKKINDA KARAR VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
489
I. Genel Olarak 
489
II. Zımni Ret Mümkün mü? 
493
§ 27. KARARIN GEREKÇESİ 
494
§ 28. ZAMANAŞIMI HÜKÜMLERİNİN DOĞRU UYGULANMASI 
498
I. Genel Olarak 
498
II. Zamanaşımı Kurallarının Hatalı Yorumlanması–Mahkemeye Erişim Hakkının İhlali 
506
III. Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması 
507
§ 29. ZAMANAŞIMI DEF’İ İLE İLGİLİ ARA KARARLARI 
512
I. Zamanaşımı Def’i ile Diğer İtirazların Karara Bağlanmasında Sıra 
512
A. Zamanaşımı Def’i– Yargı Yolu ve Görev İtirazı 
512
B. Zamanaşımı Def’i– Yetki İtirazı 
513
C. Zamanaşımı Def’i– Husumet İtirazı 
513
D. Zamanaşımı Def’i– Hak Düşürücü Süre İtirazı 
514
E. Zamanaşımı Def’i –Diğer Süre İtirazları 
514
F. Zamanaşımı Defi– Ödeme (Tediye) İtirazı 
515
G. Zamanaşımı Def’i– Takas Savunması (Def’i) 
515
H. Zamanaşımı Def’i– Mahsup Savunması 
518
İ. Zamanaşımı Defi– İhbarın Yapılmadığı Def’i 
519
II. Zamanaşımı Def’inin Reddi Kararı 
519
A. Zamanaşımı Def’inin Reddine İlişkin Kararın Ara Kararı Şeklinde Tesisi Gerektiği 
519
B. Zamanaşımı def’inin Reddine İlişkin Ara Kararından Dönülmesinin Mümkün Olup Olmadığı 
521
§ 30. ZAMANAŞIMI DEF’İNİN KABULÜNE İLİŞKİN NİHAİ KARAR 
527
I. Kabul Kararının Niteliği 
527
II. Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Reddine İlişkin Kararın Özellikleri 
528
III. Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Reddi Hâlinde Yargılama Giderleri ve Vekâlet Ücreti 
529
A. Yargılama Giderleri 
529
B. Vekâlet Ücreti 
529
IV. Davanın Hem Zamanaşımından Hem de Esastan Reddine Karar Verilemeyeceği 
531
Kaynakça 
533
Yazarın Özgeçmişi ve Diğer Yapıtları 
545
Kavram Dizini 
583