Türk Borçlar Kanunu Kapsamında Eser Sözleşmesinde Eksik İş ve Ayıplı İş (Taşınmazlar Bakımından) Ayşe Nida Günal Üstün  - Kitap
Türk Borçlar Kanunu Kapsamında

Eser Sözleşmesinde Eksik İş ve Ayıplı İş

(Taşınmazlar Bakımından)

1. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
136
Barkod:
9789750292156
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
265,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Bu çalışmada eksik iş ve ayıplı iş kavramlarının tanımları ve farklılıkları ortaya konulmuş, aynı zamanda bu kavramların hüküm ve sonuçları ile ve eksik iş ve ayıplı iş bakımından karşılaşılan tartışmalı hususlar irdelenmiştir. Konu anlatılırken özellikle güncel yargı kararlarından ve doktrindeki görüşlerden faydalanılmıştır. Eser sözleşmesinde eksik iş ve ayıplı iş bu çalışmada özellikle taşınmazlar bakımından ve yalnızca 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde, mehaz düzenlemelere yer verilmeden irdelenmiştir.
Yargıtay kararları tarafımızca incelendiğinde taşınmazlar kapsamında vuku bulan eksik iş ve ayıplı işe ilişkin uyuşmazlıkların çoğunluğu oluşturduğu görünmüştür. Bu nedenle çalışmamızda eksik iş ve ayıplı işe ilişkin genel tanımlar verilmekle beraber örneklendirmeler ve yargı kararları çoğunlukla taşınmazlar ve özellikle de inşaat sözleşmeleri bakımından verilmiştir. Eser sözleşmesinin taraflarından birinin tüketici olması halinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uygulama alanı bulabilmektedir ancak çalışmamız kapsamında konu yalnızca 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu bakımından ele alınmıştır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda da eser sözleşmesine yönelik hükümler bulunmaktadır. Ancak belirttiğimiz gibi bu çalışma kapsamında yalnızca 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu işlenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Eksik İş ve Ayıplı İşin Ayırt Edilmesi
.
Eksik İş ve Ayıplı İş Durumunda Teslim Sorunu
.
Eksik İş ve Ayıplı İş Halinde İş Sahibinin Hakları
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
11
Giriş
I. TEMEL KAVRAMLAR, KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ 
13
A. Genel Olarak Eser Sözleşmesi 
13
1. Tanımı 
13
2. Unsurları 
14
a. Bir Eser Meydana Getirme 
14
b. Bedel Ödeme 
15
c. Anlaşma 
17
3. Niteliği 
18
4. Tarafların Borçları 
20
a. Yüklenicinin Borçları 
20
b. İş Sahibinin Borçları 
24
B. Genel Olarak İnşaat Sözleşmesi 
25
II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 
29
III. ARAŞTIRMA PLANI 
31
Birinci Bölüm
ESER SÖZLEŞMESİNDE
EKSİK İŞ, AYIPLI İŞ VE TESLİM KAVRAMLARI
I. EKSİK İŞ 
33
A. Tanımı 
33
B. Çeşitleri 
35
1. Maddi Eksiklik 
35
2. Hukuki Eksiklik 
36
C. Derecelendirilmesi 
36
1. Önemsiz Eksiklik 
37
2. Orta Dereceli Eksiklik 
37
3. Önemli Eksiklik 
37
II. AYIPLI İŞ 
38
A. Tanımı 
38
B. Çeşitleri 
39
1. Açık Ayıp – Gizli Ayıp 
39
2. Maddi Ayıp – Hukuki Ayıp 
41
3. Ekonomik Ayıp 
42
III. EKSİK İŞ VE AYIPLI İŞİN AYIRT EDİLMESİ 
43
A. Edimden Amaç Doğrultusunda Yararlanma Bakımından 
44
B. Eksikliğin Esere Zarar Vermeden Giderilip Giderilemeyeceği Bakımından 
44
C. Yargıtay Uygulaması ve Eleştirilerimiz 
44
IV. EKSİK İŞ VE AYIPLI İŞ BAKIMINDAN TARTIŞMALI HUSUSLAR 
47
A. Yüzölçümü Eksikliği 
47
B. İskân Ruhsatının Olmaması 
49
V. EKSİK İŞ VE AYIPLI İŞ DURUMUNDA TESLİM SORUNU 
52
A. Teslim ve Kabul Kavramları 
53
1. Teslim Etme Kavramı 
53
2. Teslim Alma Kavramı 
54
3. Kabul Kavramı 
55
4. İfa Olarak Kabul Kavramı 
56
5. Teslime İlişkin Koşullar Belirlenmesi 
57
6. Teslimin Gerçekleşmesinin Sonuçları 
58
7. Teslimi İspat Yükü 
59
B. Eksik İşin Teslimi 
60
1. Eserin İş Sahibi Tarafından İfa Olarak Kabulünün Teslim İçin Şart Olduğuna İlişkin Görüş 
61
2. Teslimin Eserin Eksikliğinin Derecesine göre Belirleneceğine İlişkin Görüş 
61
a. Önemsiz Eksiklik Durumunda 
62
b. Orta Dereceli Eksiklik Durumunda 
62
c. Önemli Eksiklik Durumunda 
63
C. Ayıplı İşin Teslimi 
64
İkinci Bölüm
EKSİK İŞ VE AYIPLI İŞ HALİNDE İŞ SAHİBİNİN HAKLARI
I. EKSİK İŞ HALİNDE TESLİMİN GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA EKSİKLİKLERİN TABİ OLACAĞI HÜKÜMLER 
67
A. Ayıp Hükümlerinin Uygulanacağı Görüşü 
68
B. Genel Hükümlerin Uygulanacağı Görüşü 
69
C. Hem Ayıp Hükümlerinin Hem Genel Hükümlerin Uygulanabilmesi Gerektiği Görüşü 
70
II. TESLİMİN GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA İŞ SAHİBİNİN HAKLARI 
70
A. Aynen İfa ve Olumlu Zararın Tazmini 
70
B. Bedelde İndirim ve Olumlu Zararın Tazmini 
72
C. Ödemezlik Def’ini Kullanma Hakkı 
74
III. TESLİMİN GERÇEKLEŞMEMESİ İLE YÜKLENİCİ TEMERRÜDÜ VE İŞ SAHİBİNİN HAKLARI 
75
A. Temerrüdün Şartları 
76
1. Teslim Borcu Muaccel Hale Gelmiş Olmalı 
76
2. Teslim Gerçekleşmemiş Olmalı 
77
3. Eserin Meydana Getirilmesinde Objektif İmkânsızlık Bulunmamalı 
78
4. Teslim Edilmeme Hukuka Aykırı Olmalı 
79
5. Yükleniciye İhtarda Bulunulmalı 
80
6. Yükleniciye Süre Verilmeli 
81
B. İş Sahibinin TBK m.125’te Düzenlenen Hakları 
82
1. Aynen İfa ve Gecikme Tazminatı 
83
2. Aynen İfadan Vazgeçme ve Olumlu Zararın Tazmini 
86
3. Sözleşmeden Dönme ve Olumsuz Zararın Tazmini 
87
C. Eksik İş Halinde Teslimin Gerçekleşmemesi Durumunda İş Sahibinin Başvurabileceği Bazı Diğer Haklar 
94
1. Nama İfa 
94
2. Tam Tazminat Karşılığında Fesih 
98
IV. AYIPLI İŞ HALİNDE SORUMLULUĞUN KOŞULLARI 
101
A. Eser Teslim Edilmiş Olmalı 
101
B. Teslim Edilen Eserde Ayıp Bulunmalı 
102
C. Ayıp İş Sahibine Yüklenememeli 
102
D. İş Sahibi Eseri Kabul Etmiş Olmamalı 
107
E. Gözden Geçirme ve Bildirim Külfeti Yerine Getirilmeli 
107
V. AYIPLI İŞ HALİNDE İŞ SAHİBİNİN HAKLARI 
110
A. Sözleşmeden Dönme Hakkı 
112
B. Bedelde İndirim Yapılmasını Talep Hakkı 
114
C. Ayıbın Onarımını Talep Hakkı 
117
D. Nama İfa Talebi 
118
E. Ödemezlik Def’ini Kullanma Hakkı 
119
F. Zararın Tazminini İsteme Hakkı 
119
VI. EKSİK İŞ VE AYIPLI İŞ DURUMUNDA ZAMANAŞIMI 
121
A. Eksik İş Durumunda Zamanaşımı 
121
B. Ayıplı İş Durumunda Zamanaşımı 
121
1. Seçimlik Haklardan Doğan Alacaklar Bakımından 
121
2. Tazminat Alacağı Bakımından 
123
Sonuç 
125
Kaynakça 
129
Kavram Dizini 
135