Tüketicinin Temliken Satışa Dayalı Açtığı Tapu İptal ve Tescil Davası Mehmet Akif Tutumlu  - Kitap
Tüketicinin Temliken Satışa Dayalı Açtığı

Tapu İptal ve Tescil Davası

2. Baskı, 
Haziran 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
528
Barkod:
9789750269875
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
800,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Tüketici mahkemelerinde görülen tapu iptal ve tescil davalarının çözüme bağlanması, tüketici yargılamasına özgü birçok usul kuralının bilinmesini ve uygulanmasını gerektirdiği gibi, başta eser sözleşmesi olmak üzere maddi hukuka ilişkin birçok kuralın Yargıtay kararları ile somutluk kazanmış ilkelerinin uygulanmasını gerektirmektedir.
Bu kitapta yapılması amaçlanan husus, bu davayı özgül olarak tüm yönleriyle incelemeye çalışmak; Tüketici Hukuku, Borçlar Hukuku ve Medeni Usul Hukukunun kesişme noktalarını, kuramsal açıklamalar ve emsal Yargıtay içtihatları bağlamında uygulamacı hukukçuların yararlanmasına sunmaktır. Ayrıca yazar bu tür davalara uzun yıllardır bakmakta olan bir yargıç olarak, yazılı eserlerde bulunmayan bazı pratik bilgileri genç hukukçularla paylaşmayı da, isabetli ve adil hükümlerin oluşturulmasına naçizane bir katkı sağlaması bakımından, sevinçli bir görev saymıştır.
Bu baskıda; kitaba yeni bölüm ( 3. bölüm) olarak, 7251 Sayılı Kanunla Tüketici Hukukuna getirilen Arabuluculuk bahsini eklenmiştir. Önemli bir konu olan takyidatların (haciz, tedbir, ipotek vb.) tescil talebi karşısındaki hukuki durumu da 6. bölümde, 4 ayrı başlık altında (hukuki statü, talep koşulu, taraf teşkili, ispat) değerlendirilmiştir. Yedinci bölümde yeni bir paragraf bazında, arsa sahipleri ile diğer davalıların (bir kısmının) kabul beyanlarının hukuki değeri incelenmiştir. Sekizinci bölüme, yapsatçı yükleniciden satın alınan bağımsız bölümün tapu devrinin yapılması bakımından inşaatın tamamlanma seviyesi konusunda bir paragraf ile buna ilişkin BAM kararı eklenmiştir. Yargılama giderlerinin incelendiği 11. bölümde, davanın kabul veya reddi durumuna göre, vekâlet ücretinin nispi ve maktu olarak tayini konusu ayrı başlıklar hâlinde açıklanmış ve içtihatlarla örneklendirilmiştir. Bu arada kanun yolları ve diğer hususlarda gerekli güncellemelerin yanı sıra, kaynakçaya da yeni eklemeler yapılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tanımı, Şekli, Hukuki Niteliği, Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
.
Bağımsız Bölümün Alacağın Temliki (Devri) Yoluyla Tüketiciye Devri
.
Temliken Satışa Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasında Görevli Mahkeme
.
Temliken Satışa Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasında Yetkili Mahkeme
.
Temliken Satışa Dayalı Tapu İptal ve Tescil
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
2. Baskıya Önsöz 
5
Önsöz 
7
Birinci Bölüm
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN
TANIMI, ŞEKLİ, HUKUKİ NİTELİĞİ, TARAFLARIN
HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. TANIMI 
17
II. ŞEKLİ 
19
III. HUKUKİ NİTELİĞİ 
30
IV. SÖZLEŞMENİN TAPUYA ŞERH EDİLMESİ 
31
V. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
32
A. Arsa Sahipleri (İş Sahipleri) 
32
B. Yüklenici 
32
İkinci Bölüm
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN
ALACAĞIN TEMLİKİ (DEVRİ) YOLUYLA
TÜKETİCİYE DEVRİ
I. ALACAĞIN TEMLİKİ (DEVRİ) 
33
A. Genel Olarak 
33
B. Arsa Payı Karşılığı İnşaat sözleşmesinde Alacağın Temliki 
34
1. Genel Olarak 
34
2. Şekli 
40
a. Yükleniciden Temliken Satın Alınan Bağımsız Bölümler Yönünden 
40
b. Yapsatçı Yükleniciden Adi Sözleşme ile Satın Alınan Bağımsız Bölüm Yönünden 
41
3. Temlikin Hüküm ve Sonuçları 
42
a. Yüklenici (Devreden) Açısından 
42
b. Üçüncü Kişi (Tüketici) Açısından 
43
c. Arsa sahibi (Borçlu) Açısından 
44
Üçüncü Bölüm
TEMLİKEN SATIŞA DAYALI TAPU İPTAL VE
TESCİL DAVASINDA DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK
I. TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK 
47
A. Kanun Hükümleri 
47
II. ZORUNLU ARABULUCULUK KAPSAMINDAKİ DAVALAR VE İSTİSNALARI 
49
A. Zorunlu Arabuluculuk Kapsamındaki Davalar 
49
B. İstisnalar 
49
C. Tüketicinin Temliken Satışa Dayalı Açtığı Tapu İptal ve Tescil Davasında Durum 
50
1. Tapu İptal ve Tescil Davasında 
50
2. Terditli Davada 
50
Dördüncü Bölüm
TEMLİKEN SATIŞA DAYALI TAPU İPTAL VE
TESCİL DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME
I. TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASININ GENEL KOŞULLARI 
51
II. TEMLİKEN SATIŞA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA DURUM 
58
A. Temliken Bağımsız Bölüm Satışı Bir Tüketici İşlemi midir? 
58
B. Alıcı Tüketici mi? 
60
C. Satıcı Profesyonel mi? 
69
D. Emsal Yargıtay İçtihatları 
71
III. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ TEMLİKE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL TALEPLERİ HAKKINDA KARAR VEREBİLİR Mİ? 
102
Beşinci Bölüm
TEMLİKEN SATIŞA DAYALI TAPU İPTAL VE
TESCİL DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME
I. GENEL OLARAK 
103
II. TÜKETİCİ TARAFINDAN AÇILAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME 
104
A. Kesin Yetki Kuralı 
104
B. Terditli Davada Durum 
105
C. Karşı Davada Yetki 
106
D. Tüketicinin Yerleşim Yeri Mahkemesinin Durumu? 
107
Altıncı Bölüm
TEMLİKEN SATIŞA DAYALI TAPU İPTAL VE
TESCİL DAVASINDA TARAFLAR VE TARAF TEŞKİLİ
I. DAVACI 
109
II. DAVALILAR 
113
A. Satıcı (Yüklenici) 
113
B. Arsa Sahipleri 
115
C. Tapu Maliki 
117
D. Takyidat (İhtiyati Haciz–İhtiyati Tedbir) Lehtarlarının Durumu 
120
1. Hukuki Statüsü 
120
2. Talep Koşulu 
121
3. Taraf Teşkili (Takyidat Lehtarlarının Davaya Dâhil Edilmesi) 
121
4. Takyidatların Kaldırılmasında İspat 
125
III. TARAF TEŞKİLİ 
129
Yedinci Bölüm
TEMLİKEN SATIŞA DAYALI TAPU İPTAL VE
TESCİL İLE BEDEL İADESİ DAVALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ
I. GENEL OLARAK 
141
II. TEMLİKE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA ZAMANAŞIMI 
141
III. AYNEN İFANIN İMKÂNSIZ OLMASI HÂLİNDE BEDEL İADESİ DAVASINDA 
145
IV. ZAMANIŞIMI DEF’İNİN İLERİ SÜRÜLMESİ 
146
Sekizinci Bölüm
TESCİL ŞARTLARI – İSPAT, DELİLLER, TAHKİKAT
I. TESCİL ŞARTLARI 
153
A. Sözleşmelerin Mevcudiyeti 
153
1. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi 
153
2. Temliken (Devren) Satış Sözleşmesi 
153
B. Edimlerin İfası 
157
1. Alıcının (Davacının) Yükleniciye Karşı Bedel Borcu 
157
a. Genel Olarak 
157
b. Depo Kararı 
158
2. Alıcının Arsa Sahiplerine Karşı Halef Sıfatıyla Borçları 
162
a. İnşaat Seviyesi 
166
aa. İnşaatın Fiziki Tamamlanma Seviyesinin Yüzdelik (%) Oran Şeklinde Belirlenmesi Gerektiği 
166
bb. Tescil İçin İnşaatın % 95 veya Onu Aşan Bir Seviyeye Ulaşmış Olması Gerektiği 
166
cc. İnşaat Seviyesinin Karar Tarihine Yakın Olarak Belirlenmesi Gerekir 
168
dd. İnşaatın Kimin Tarafından Yapıldığı–Kimin Tarafından Devam Edildiği Hususu Tespit Edilmelidir 
172
ee. Yapsatçı Yükleniciden Satın Alınan Bağımsız Bölümün Tapu Devrinin Yapılması Bakımından İnşaatın Tamamlanma Seviyesi 
176
b. Yapı Kullanma İzni (İskan Ruhsatı) ile Diğer Şartların Yerine Getirilmesi 
176
aa. İskan Şartı 
176
bb. Diğer Şartlar: Yüklenicinin Borçları 
183
aaa. Depo Kararı 
183
II. İSPAT, DELİLLER, TAHKİKAT 
236
A. Genel olarak 
236
B. Davalıların Davayı Kabul Beyanlarının Hukuki Değeri 
236
C. Temliken Satışa Dayalı Tapu İptal ve tescil Davasında İspat, Deliller ve Tahkikat 
237
Dokuzuncu Bölüm
AYNI TAŞINMAZIN BİRDEN FAZLA KİŞİYE SATILMASI –
HAKLARIN YARIŞMASI VE MUVAZAA İDDİALARININ İSPATI
I. AYNI TAŞINMAZIN BİRDEN FAZLA KİŞİYE SATILMASI– ŞAHSİ HAKLARIN YARIŞMASI 
291
II. MUVAZAA İDDİALARININ İSPATI 
297
Onuncu Bölüm
AYNEN İFANIN İMKÂNSIZ OLMASI VE
TAZMİNAT ALACAĞI
I. AYNEN İFANIN İMKÂNSIZ OLDUĞU HÂLLER 
321
A. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi 
321
1. Geriye Etkili Fesih 
321
2. İleriye Etkili Fesih 
330
3. Muvazaalı Fesih 
350
B. Satılan Dairenin Arsa sahiplerine Düşen Dairelerden Olması 
354
C. Kaçak İnşaat 
356
D. İnşaat Seviyesinin Katlanılabilir (Kabul Edilebilir) Oranda Olmaması 
358
E. Taşınmazın İyiniyetli Üçüncü Kişiye Satılması 
362
II. TAZMİNAT ALACAĞI 
363
A. Genel Olarak 
363
C. Faiz Talebi, Faiz Türü ve Faizin İşlemeye Başlayacağı Tarih 
368
D. Zamanaşımı Süresi 
372
Onbirinci Bölüm
TEMLİKEN SATIŞA DAYALI TAPU İPTAL VE
TESCİL DAVASINDA YARGILAMA GİDERLERİ
I. GENEL OLARAK 
375
II. TEMLİKEN SATIŞA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA DURUM 
378
A. Kural Olarak Genel Hükümlerin Uygulanması 
378
B. Özel Durumlar 
380
1. Davanın Açılmasına Sebebiyet Verilmemesi– İlk Oturumda Davanın Kabulü 
380
2. Davalının Dava Açılmadan Önce Tapunun Devri İradesi Göstermesi 
382
3. Taraflar Arasında Sulh Sözleşmesi Yapılmış Olması 
383
4. Davalı Arsa Sahiplerinin Özel Konumu 
385
III. TERDİTLİ DAVADA DURUM 
393
IV. DAVANIN KONUSUZ KALMASINDA DURUM 
393
V. ÖZEL OLARAK YARGILAMA GİDERLERİ 
395
A. Harç 
395
1. Genel Olarak 
395
2. Temlike Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası bakımından 
396
3. Davanın İlk Oturumunda Kabulü 
399
B. Vekâlet Ücreti 
399
1. Genel Olarak 
399
2. Temlike Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası Bakımından 
403
a. Nispi Vekâlet Ücreti 
403
b. Maktu Vekâlet Ücreti (Davanın Reddi) 
403
3. Terditli Davada Tazminat Talebi yönünden 
405
4. Birleştirilen Davada Vekâlet Ücretinin Özelliği 
406
C. Giderlerle İlgili Diğer İçtihatlar 
408
Onikinci Bölüm
TEMLİKEN SATIŞA DAYALI TAPU İPTAL VE
TESCİL DAVASINDA İHTİYATÎ TEDBİRLER
I. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
421
A. Tüketici Mahkemelerinin Görevli ve Yetkili Olması 
421
B. Tüketici Hakem Heyetlerinin Durumu 
423
II. YAKLAŞIK İSPAT 
423
III. İHTİYATÎ TEDBİR KARARI 
425
A. İhtiyatî Tedbir Kararının Unsurları 
425
B. Gerekçe Gösterme Zorunluluğu 
426
IV. İHTİYATÎ TEDBİRE İLİŞKİN DİKKATE ŞAYAN HUSUSLAR 
427
V. KANUN YOLU 
442
Onüçüncü Bölüm
TEMLİKEN SATIŞA DAYALI TAPU İPTAL VE
TESCİL DAVASINDA HÜKMÜN OLUŞTURULMASI
I. GENEL OLARAK 
445
II. TEMLİKEN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI BAKIMINDAN 
446
A. Karar Başlığında “Türk Milleti Adına” İbaresinin Yer Almalıdır 
446
B. Mahkemenin Sıfatı 
447
C. Hâkimin ve Zabıt Kâtibinin Ad ve Soyadları ile Sicil Numaraları 
448
D. Tarafların Sıfatları ve Ad ve Soyadları, T.C. Kimlik Numaraları ve Yasal Temsilcilerinin Ad ve Soyadları 
449
E. Hükmün Gerekçesi Yazılmalıdır 
452
F. Hüküm Fıkrası 
456
1. Hüküm Fıkrası Açık ve İnfaza Elverişli Olmalıdır 
456
a. Genel Olarak 
456
b. Tapu İptal ve tescil Hükmü 
457
c. Depo Edilen Paranın Arsa Sahiplerine Ödenmesi 
460
d. Tazminat Hükmü 
460
2. Tapu İptal ve Tescil Hükmünün Özeti Tapu Sicil Müdürlüğüne Gönderilmelidir 
461
3. Gerekçeli Hüküm Fıkrası Tefhim Edilen Hüküm Sonucuna Aykırı Olmamalıdır 
462
4. Taleplerden Her Biri Hakkında Hüküm Verilmelidir 
466
5. Şartlı Hüküm Verilmemelidir 
466
6. Terditli Talepler Hakkında Karar Verilmelidir 
469
7. Birleşen Davalar Hakkında Hüküm Kurulmalıdır 
471
8. Harcanmayan Avansın İadesine Karar Verilmelidir 
473
9. Yargılama Giderleri Hakkında Re’sen Hüküm Kurulmalıdır 
474
Ondördüncü Bölüm
KANUN YOLLARI, TAPU İPTAL VE TESCİL İLE
TAZMİNAT HÜKMÜNÜN KESİNLEŞMESİ, HÜKMÜN İNFAZI
I. KARARLARA KARŞI KANUN YOLLARI 
475
A. İstinaf 
475
1. İstinaf Kanun Yoluna Açık Kararlar 
475
a. Nihai (Esas Hakkındaki) Kararlar 
475
b. Geçici Hukuki Koruma Kararları 
476
c. İstinaf Başvurusunda Bölge Adliye Mahkemelerinin Görev Alanı ve Yetkisi 
477
d. İstinaf Kanun Yoluna Başvuru Süresi 
478
e. Talep Şartı: İstinaf dilekçesinin Verilmesi 
478
f. Harç ve Giderlerin Ödenmesi 
479
g. Katılma Yolu ile Başvuru 
480
2. İstinaf Kanun Yoluna Başvurunun kapalı Olduğu Kararlar 
480
a. Miktar veya Değeri 5.880 TL'nin Altında Kalan Nihai Kararlar 
480
b. Özel Kanun Hükümleri Uyarınca Kesin Olarak Verilen İlk Derece Mahkemesi Kararları 
480
aa. Genel Olarak 
480
bb. Tüketici Mahkemelerince THH Kararlarına İtiraz Verilen Kararlar 
481
cc. Zorunlu Tahkim 
481
dd. İcra Mahkemelerince Verilen Bazı Kararlar 
481
ee. Diğer Özel Hükümler 
482
c. İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Dışındaki Geçici Hukuki Koruma Kararları 
482
B. Temyiz 
483
1. Temyiz Edilebilen Kararlar 
483
2. Temyizi Mümkün Olmayan Kararlar 
484
II. TAPU İPTAL VE TESCİL YA DA TAZMİNAT HÜKMÜNÜN KESİNLEŞMESİ 
485
A. Hükme Karşı Kanun Yoluna Gidilmemesi 
485
III. TAPU İPTAL VE TESCİL İLE TAZMİNAT HÜKMÜNÜN İNFAZI 
485
A. Tapu İptal ve Tescil Hükmünün İnfazı 
485
B. Tazminat Hükmünün İnfazı 
487
Kaynakça 
489