Tüketici Yargılaması Hukuku Görev – Yetki – Taraf Teşkili – İspat – Deliller – Islah – Hüküm – İnfaz Mehmet Akif Tutumlu  - Kitap

Tüketici Yargılaması Hukuku

Görev – Yetki – Taraf Teşkili – İspat – Deliller – Islah – Hüküm – İnfaz

2. Baskı, 
Şubat 2019
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
968
Barkod:
9789750252631
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.120,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
2.baskıda; ilk baskıdan bu güne değin başta mevzuat olmak üzere tüketici hukuku alanında bilimsel öğreti ve uygulamada meydana gelen değişiklik, yenilik ve gelişmeler bu baskıya eksiksiz yansıtılmaya çalışılmıştır. Yine yenilik ve değişiklik arz eden Yargıtay kararları da metne işlenmiştir.
Kitabın bu yeni baskısında ayrıca; adi ortaklığın ortakları, donatma iştiraki ile hakim teşebbüs'ün (TTK m.195/5) tüketici sayılıp sayılmadıkları konusunda açıklamalar yapılmıştır. Bundan başka, dernek ve vakıfların hiçbir kategorik ayrıma gidilmeksizin tüketici konumunda değerlendirilmesi şeklindeki hatalı genel yarının aksine dernek ve vakıfların tüketici konumlarının TTK m. 16 hükmü ışığında bazı kategorik ayrımlarla değerlendirilmesi gerektiği sonucuyla ilgili bölümde bu konu ayrıntılı olarak inceleme yapılmıştır. Ayrıca 6502/TKHK'da yer almayan sözleşmelerden ariyet, karz (tüketim ödüncü), trampa sözleşmelerinin tüketici işlemi niteliğinde olup olmadığına ilişkin Yargıtay kararları ilgili bölüme işlenmiş ve bu konuların uygulamacılar için aydınlık kazanması sağlanmıştır. Yine bankacılık sözleşmeleri bölümü bu ikinci baskıda kitaba eklenmiştir. TKHK'da düzenlenmiş sözleşmeler bağlamında cayma hakkı konusunda bilgilendirme yükümlülüğü ve bunun ispat yükü hakkında yeni paragraf eklenmiştir. Birinci baskıdan sonra istinaf kanun yolunun işlerlik kazanmasından ötürü kitabın kanun yolları ve hükmün kesinleşmesi bölümü yeniden yazılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tüketici Mahkemelerinin Kurulma Nedenleri, Niteliği, Yapısı ve Kuruluşu
.
Tüketici Hakem Heyetlerinin Kuruluş Amacı, Kuruluşu, Oluşumu, Hukuki Niteliği ve İşleyişi
.
Tüketici Mahkemelerinin Görevi ve Görevi Belirleyen Temel Kavramlar
.
Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev ve Yetki Sınırları
.
Tüketici Mahkemelerinin Yetkisi
.
Yabancı Unsurlu Tüketici Davalarında Yetkili Mahkemenin Tespiti
.
Tüketici Mahkemesinde Taraf Sıfatı (Husumet) ve Taraflar
.
Tüketici Mahkemesinde Dava Açılması, Davaya Cevap ve Yargılama Usulü
.
Tüketici Mahkemesinde Kısmi Dava–Belirsiz Alacak Davası
.
Tüketici Davalarında İddia ve Savunmanın Değiştirilmesi ve Genişletilmesi Yasağı, Bu Yasağın Aşılması ve Islah
.
Tüketici Mahkemelerinde İspat ve Deliller
.
Tüketici Davalarında Zamanaşımı
.
Tüketici Mahkemesinde Geçici Hukuki Koruma Normlarının Uygulanması
.
Tüketici Mahkemelerinde Karar (Hüküm), Kanun Yolları, Kararların Kesinleşmesi ve Kararların İnfazı
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İkinci Baskının Önsözü 
5
Kısaltmalar 
23
Birinci Bölüm
TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN KURULMA NEDENLERİ,
NİTELİĞİ, YAPISI VE KURULUŞU
§ 1. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN KURULMA NEDENLERİ, NİTELİĞİ VE YAPISI 
25
§ 2. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU 
28
I. Pozitif Hukuk Metinleri 
28
II. Tüketici Mahkemelerinin Kurulması ve Yargı Çevreleri ile İlgili Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararları 
28
İkinci Bölüm
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN KURULUŞ AMACI,
KURULUŞU, OLUŞUMU, HUKUKİ NİTELİĞİ VE İŞLEYİŞİ
§ 3. KURULUŞ AMACI 
35
§ 4. KURULUŞU 
37
§ 5. OLUŞUMU 
38
I. Genel Olarak 
38
II. Başkan ve Üyeler 
38
III. Raportör 
43
§ 6. HUKUKİ NİTELİĞİ 
45
§ 7. İŞLEYİŞİ 
47
I. Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru 
47
A. Görev 
47
B. Yetki 
47
C. Harç ve Masraftan Muafiyet 
48
II. Tüketici Hakem Heyetlerin Usuli Yetkileri ve Görevleri 
49
A. Taleple Bağlılık İlkesi 
49
1. Kural 
49
2. İstisna 
50
B. İncelemenin Dosya Üzerinde Yapılması 
50
C. Tarafları Dinleme Yetkisi 
51
D. Bilgi ve Belge İsteme Yetkisi 
51
E. Bilirkişi İncelemesi Yaptırma Yetkisi 
51
F. Keşif, Tanık, Yemin Delillerine Başvurma Yetkilerinin Olup Olmadığı 
51
G. Başvuruların Altı Ay İçinde Karara Bağlanması 
52
H. Kararların Unsurları 
52
I. Kararların Bildirimi 
52
İ. Faaliyet Raporu 
53
§ 8. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ 
53
§ 9. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARINA İTİRAZ 
54
§ 10. İTİRAZ DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME, TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN VEREBİLECEĞİ KARARLAR 
57
I. Görevli Mahkeme 
57
II. Yetkili Mahkeme 
58
III. İtiraz Davasında Mahkemece Verilebilecek Kararlar 
59
IV. Kararların Kesin Olması 
60
Üçüncü Bölüm
TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ VE
GÖREVİ BELİRLEYEN TEMEL KAVRAMLAR
§ 11. GENEL OLARAK: TÜKETİCİ UYUŞMAZLIĞI 
63
§ 12. TÜKETİCİ UYUŞMAZLIĞININ UNSURLARI 
65
I. Tüketici 
65
A. Tanımı 
65
B. Amaç Unsuru 
66
C. Karma Amaç Sorunu 
72
D. Kapsamı 
77
1. Gerçek Kişiler 
77
2. Tüzel Kişiler 
79
a. Genel Olarak 
79
b. Ticaret Şirketleri 
80
c. Kooperatifler 
82
d. Dernekler 
82
aa. Genel Olarak 
82
bb. Ticari İşletme İşletmeyen Dernekler 
83
cc. Ticari İşletme İşleten Dernekler 
83
dd. Kamu Yararına Çalışan Dernekler 
84
e. Vakıflar 
85
aa. Ticari İşletme İşletmeyen Vakıflar 
85
bb. Ticari İşletme İşleten Vakıflar 
86
f. Belediye 
87
g. Köy Tüzel Kişiliği 
89
h. Üniversiteler 
90
ı. Sendikalar 
91
i. Siyasi Partiler 
94
k. Meslek Odaları ve Kuruluşları 
97
l. Apartman Site Yöneticiliğinin Konumu 
97
m. Devlet ve Diğer Kamu Tüzel Kişileri 
99
E. Tüketici Kavramı ve Bunun Kapsamı ile İlgili İçtihatlar 
99
II. Satıcı/Sağlayıcı 
125
A. Tanımı 
125
B. Kapsamı 
125
C. Satıcı/Sağlayıcı Kavramı ve Kapsamı ile İlgili İçtihatlar 
127
III. Tüketici Uyuşmazlığına Kaynaklık Eden Tüketici İşlemi, Tüketici Sözleşmeleri, Tüketiciye Yönelik Uygulamalar ve Diğer Unsurlar 
139
A. Genel Olarak 
139
B. Bazı Sözleşmelerin TKHK Karşısındaki Durumu 
141
1. Vekâlet Sözleşmesi 
141
2. Kullanım Ödüncü (Ariyet) Sözleşmesi: 
146
3. Tüketim Ödüncü (Karz) Sözleşmesi 
148
4. Mal Değişim Sözleşmesi (Trampa) 
150
5. Finansal Kiralama sözleşmeleri 
151
6. Kira Sözleşmeleri 
153
7. Bağışlama Sözleşmeleri 
156
8. Sigorta Sözleşmeleri 
157
9. Taşıma Sözleşmeleri 
162
10. Eser Sözleşmeleri 
166
a. Genel Olarak 
166
b. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri 
167
aa. Tüketici Tarafından Yüklenici ve Arsa Sahiplerine Karşı Açılacak Davalar Yönünden 
167
bb. Arsa Sahipleri Tarafından Yükleniciye Karşı Açılan Davalar Yönünden 
169
11. Bankacılık İşlemleri 
174
12. İkinci El Satışlar 
187
13. Sözleşmenin Geçersiz Olması 
188
14. İsimsiz Sözleşmeler 
190
B. Sözleşme Görüşmelerinden doğan Sorumluluk (Culpa in Contrahendo) 
192
C. Haksız Fiilde Durum 
194
§ 13. TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREV SINIRLARI 
196
I. Parasal Sınırlar 
196
A. Genel Olarak 
196
B. Parasal Sınırın Her Yıl Yeniden Belirlenmesi 
197
C. Parasal Değerlerin Dava Tarihine Göre Dikkate Alınması Gerektiği 
197
D. Fer’i Alacakların Görevde Nazara Alınıp Alınamayacağı 
199
E. Görevin Dava Şartlarından Olması 
200
II. Görev ile İlgili Diğer Konular ve Sorunlar 
201
A. Parayla Ölçülebilir ve Parayla Ölçülemeyen Taleplerin Bir Arada Bulunduğu Uyuşmazlıklar 
201
B. Menfi Tespit Talepleri 
203
C. Uyarlama Talepleri 
204
D. Muarazanın Men’i ve İleriye Yönelik Talepler 
204
E. Maddi ve Manevi Tazminat Davasının Birlikte Açılması 
204
F. Manevi Tazminat Davasının Tek Başına Açılması 
206
G. İdari Yaptırım Kararlarının İptali–İdari Para Cezalarına Karşı İtiraz Davası 
207
H. Uyuşmazlığın Bir Kısmının Tüketici Mahkemesinin Bir kısmının Genel Mahkemenin Görev Alanına Girmesi 
207
İ. Tüketici Uyuşmazlıkları Hakkında Tahkime Gidilemeyeceği 
210
J. Görevle İlgili Yargıtay Kararları 
213
Dördüncü Bölüm
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN
GÖREV VE YETKİ SINIRLARI
§ 14. GENEL OLARAK 
391
§ 15. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN YETKİ ALANI 
391
I. Yetki Alanı 
391
II. Görev Alanı 
392
A. Genel Olarak 
392
B. Tüketici Hakem Heyetlerinin Bakabilecekleri Uyuşmazlık ve İşler 
392
1. Genel Olarak 
392
2. Değeri Parayla Ölçülebilen Uyuşmazlıklarda 
394
a. Genel Olarak 
394
b. Özellik Gösteren Durumlar 
395
aa. Başvuru Tarihinin Esas Alınması 
395
bb. Tek Başvuru İlkesi 
395
cc. Talep Edilen Miktarın (Talebin Kapsadığı Tüm Unsurların) Esas Alınması 
396
dd. Parasal Değerleri Aşan Talepler 
397
ee. Dava Şartı 
398
ff. İtirazın İptali Başvuruları Bakımından 
400
gg. Manevi Tazminat Talepleri Bakımından 
409
3. Değeri Parayla Ölçülemeyen Uyuşmazlıklar Bakımından 
409
C. Tüketici Hakem Heyetlerinin Bakamayacakları Uyuşmazlık ve İşler 
410
1. Ceza Yaptırımına İlişkin Hükümler 
410
2. Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri 
410
3. İdari Yargı Alanına Giren Uyuşmazlıklar 
410
4. Vekâlet Ücreti 
411
Beşinci Bölüm
TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN YETKİSİ
§ 16. GENEL OLARAK 
413
§ 17. TÜKETİCİ AÇISINDAN 
413
§ 18. TÜKETİCİ SIFATINA SAHİP OLMAYANLAR (SATICI/SAĞLAYICI) AÇISINDAN 
415
§ 19. YETKİYE İLİŞKİN ÖZELLİK GÖSTEREN DURUM VE UYGULAMALAR 
415
I. Yetki Anlaşması Yapma Yasağı 
415
III. Mahkemece Yetkinin Res'en Gözetilemeyeceği 
417
A. Kural 
417
B. İstisna 
419
§ 20. YETKİ İLK İTİRAZININ İLERİ SÜRÜLMESİ 
420
I. Cevap Dilekçesinde İleri Sürülme Zorunluluğu 
420
II. Yetki İtirazının Süresinde Yapılması Zorunluluğu 
422
III. Yetkili Mahkemenin Tek ve Doğru Olarak Gösterilmesi 
423
IV. Yetkiye İlişkin Yargıtay Kararları 
424
Altıncı Bölüm
YABANCI UNSURLU TÜKETİCİ DAVALARINDA
YETKİLİ MAHKEMENİN TESPİTİ
§ 21. GENEL OLARAK 
449
§ 22. ÖZEL YETKİ HÜKÜMLERİNİN UNSURLARI 
450
I. Genel Unsurlar 
450
A. Yabancılık 
450
B. Tüketici Sözleşmesinin Mevcudiyeti 
451
II. Özel Durumlar 
453
A. Tüketicinin Açtığı Davalar Bakımından Yetkili Mahkeme 
453
1. Tüketicinin Yerleşim Yeri Mahkemesi 
453
2. Tüketicinin Mutad Meskeninin Bulunduğu Yer Mahkemesi 
454
3. Karşı Tarafın (Davalının) İşyerinin Bulunduğu Yer Mahkemesi 
454
4. Karşı Tarafın (Davalının) Yerleşim Yerinin Bulunduğu Yer Mahkemesi 
455
5. Karşı Tarafın (Davalının) Mutad Meskeninin Bulunduğu Yer Mahkemesi 
455
B. Tüketiciye Karşı Açılacak Davalar Bakımından Yetkili Mahkeme 
455
III. Yetki Anlaşmasının Mümkün Olup Olmadığı 
455
Yedinci Bölüm
TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE TARAF SIFATI
(HUSUMET) VE TARAFLAR
§ 23. TÜKETİCİ DAVASINDA TARAF SIFATI (HUSUMET) VE TARAFLAR 
457
I. Genel Olarak Taraf Sıfatı (Husumet) 
457
II. Taraflar 
461
A. Genel Olarak 
461
B. Davacı/Tüketici 
461
C. Davalı/Satıcı/Sağlayıcı/İmalatçı–Üretici 
472
1. Genel Olarak 
472
2. Özel Durumlar 
474
3. Uygulamadan Örnekler 
480
Sekizinci Bölüm
TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇILMASI,
DAVAYA CEVAP VE YARGILAMA USULÜ
§ 24. DAVA AÇILMASI 
489
I. Genel Olarak 
489
II. Dava Dilekçesinin Unsurları 
491
A. Genel Olarak 
491
B. Bazı Unsurların Tüketici Yargısı Bağlamında Değerlendirilmesi 
492
1. İddia ve Somutlaştırma Yükü 
492
2. Delillerin Gösterilmesi 
494
3. Talep Sonucu 
502
4. Dava Değerinin Bildirilmesi 
503
III. Harçtan Muafiyet 
504
IV. Gider Avansı Yatırma Yükümlülüğü 
505
V. Dava Açılması ve Sonuçları 
510
A. Dava Açılması 
510
B. Dava Açılmasının Sonuçları 
511
§ 25. DAVAYA CEVAP 
512
I. Cevap Vermenin Zorunlu Olmaması 
512
II. Cevap Dilekçesinin Verilme Süresi 
513
III. Cevap Dilekçesinin Verilmesi 
514
IV. Cevap Dilekçesinin İçeriği 
514
V. Cevap Dilekçesinin İlk İtirazlar ve Zamanaşımı Bakımından Etkisi 
515
A. İlk İtirazlar Yönünden 
515
B. Zamanaşımı Yönünden 
516
VI. Cevap Dilekçesi Verilmemesinin Delil Gösterme Bakımından Etkisi 
516
VII. Cevap Dilekçesinde Karşı Davanın Açılabilmesi 
518
§ 26. TÜKETİCİ DAVALARINDA BASİT YARGILAMA USULÜNÜN UYGULANMASI 
519
I. Genel Olarak 
519
II. Özelliklerin İncelenmesi 
519
A. Tek Dilekçe Hakkı 
519
B. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı 
520
C. Davayı Bir Kez Takipsiz Bırakma ve Bir Kez Yenileme Hakkı 
520
D. Mahkemenin Dosya Üzerinden Karar Verme Yetkisi 
522
E. Adli Tatilin Davalara ve Sürelere Etkisi 
528
Dokuzuncu Bölüm
TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE
KISMİ DAVA–BELİRSİZ ALACAK DAVASI
§ 27. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE KISMİ DAVA 
531
I. Genel Olarak 
531
II. Kısmi Davanın Koşulları 
532
A. Koşullar 
532
B. Koşulların Uygulama Bakımından Yorumu 
532
1. Talep Konusunun Bölünebilir Olması 
532
2. Alacağın Tümünün Aynı Hukuki İlişkiden Doğmuş Olması 
534
3. Bakiye Haktan Feragat Edilmemiş Olması 
534
4. Asıl Davanın Kesinleşmemiş Olması Hâlinde Ne Yapılması Gerektiği 
537
6. Tüketici Mahkemesinde Açılan Kısmi Davada Müddeabihin Tutarının Göreve Etkisi 
539
§ 28. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE BELİRSİZ ALACAK DAVASI 
542
I. Genel Olarak 
542
II. Belirsiz Alacak Davasının Koşulları 
543
A. Koşulları 
543
1. Alacak Miktarının Tam ve Kesin Olarak Belirlenememesi 
543
a. Genel Olarak 
543
b. Davanın Belirsiz Alacak Davası Şeklinde Kurgulanmasına İlişkin Sorunlar 
546
2. Dava Dilekçesinde Hukukî İlişkinin ve Asgari Alacak Miktarının Gösterilmesi 
562
III. Tüketici Mahkemesinde Açılacak Belirsiz Alacak Davasında Görev Sorunu 
566
IV. Tüketici Hakem Heyetlerinde Belirsiz Alacak Talebinin İncelenmesi 
574
V. Kısmî Dava ile Belirsiz Alacak Davası Arasındaki Başlıca Farklar 
575
VI. Tüketici Uyuşmazlıklarında Belirsiz Alacak Davası Örnekleri 
577
Onuncu Bölüm
TÜKETİCİ DAVALARINDA İDDİA VE
SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ YASAĞI,
BU YASAĞIN AŞILMASI VE ISLAH
§ 29. TÜKETİCİ DAVALARINDA İDDİA VE SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ YASAĞI 
583
I. Davacı Açısından 
583
II. Davalı Açısından 
583
§ 30. TÜKETİCİ DAVALARINDA İDDİA VE SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ
VE GENİŞLETİLMESİ YASAĞININ AŞILMASI (HMK M.141/1–2) 
584
I. Karşı Tarafın Açık Muvafakati 
584
II. Ön İnceleme Duruşmasına Karşı Tarafın Mazeretsiz Gelmemesi 
584
III. Islah 
586
§ 31. TÜKETİCİ DAVALARINDA ISLAH 
586
I. Genel Olarak 
586
II. Islahın Türleri 
587
III. Islahın Konusu ve Kapsamı 
587
IV. Islahın Mümkün Olmadığı Hâller 
588
A. Aynı Davada Islah Hakkının Ancak Bir Kez Kullanılabileceği (HMK m.176/2) 
588
B. Hükmün Bozulmasından Sonra Islahın Mümkün Olmadığı (İBK 04.02.1948–10/3; İBK 13.06.2016, E. 2015/1, K. 2016/1) 
589
C. Islahın Tahkikatın Sona Ermesine Kadar Yapılabileceği 
590
D. İstinaf’ta Islah Yoluna Başvurulamayacağı 
590
E. Manevi Tazminat İsteminin Islahla Artırılamayacağı 
590
F. Dava Konusu Olmayan Bir Talebin Islahla Davaya Dâhil Edilemeyeceği 
591
G. Islahla Taraf Değişikliği Yapılamayacağı 
591
H. Menfi Tespit Davasında Müddeabihin Islahla Artırılamayacağı 
591
I. Islahla İkinci Tanık Listesi Verilemeyeceği 
591
İ. Islahla Maddi Hukuk İşlemlerinin Düzeltilemeyeceği 
592
K. Islah Yoluyla İlk İtirazların İleri Sürülemeyeceği 
592
L. Karşı Davanın Islah Yoluyla Açılamayacağı 
592
M. Ayıplı Mal Davasında Tercih Hakkını Kullanmış Olan Davacının (Tüketicinin)
Bu Tercihini Islah Yoluyla Değiştiremeyeceği 
592
V. Islahın Koşulları 
602
A. Talep Koşulu 
602
B. Islah Talebinin Şekli 
603
C. Islah İçin Süre Verilmesi, Sürenin Veriliş Şekli ve Hukuki Sonuçları 
604
1. Verilmesi Gereken Sürenin Miktarı 
604
2. Sürenin Veriliş Şekli 
606
3. Sürenin Hukuki Sonuçları 
606
4. Islah Dilekçesi veya Islah Beyanının Karşı Tarafa Tebliğ Edilmesi 
607
5. Islah Harç ve Teminatının Yatırılması 
608
6. Kısmen Islah Koşulu Olarak Dava Dilekçesinde Fazlaya İlişkin Hakkın Saklı Tutulmuş Olması 
609
7. Davacının Talebini ıslahla Azaltmasının Kısmen Feragat Niteliğinde Olması 
612
VI. Islahın Zamanaşımının Kesilmesi ile Zamanaşımı Def’ine Etkisi 
613
A. Islahın Zamanaşımının Kesilmesi Etkisi 
613
1. Kısmen Islahta 
613
2. Tamamen Islahta 
614
B. Islahın Zamanaşımı Def’ine Etkisi 
614
VII. Islahın Faiz Taleplerine Etkisi 
615
A. Dava Dilekçesinde Talep Edilmesi Unutulan Faizin Islahla İstenmesi– Faiz Türünün Islahla Değiştirilmesi 
615
B. Islahın Faizin Başlangıç Tarihine Etkisi 
615
1. Tamamen Islahta 
615
2. Kısmen Islahta 
615
Onbirinci Bölüm
TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE İSPAT VE DELİLLER
§ 32. İSPAT KAVRAMI, İSPATIN KONUSU, İSPAT HAKKI, İSPAT YÜKÜ VE İSPAT YÜKÜNÜN DAĞILIMI 
619
I. İspat Kavramı 
619
II. İspatın Konusu 
619
III. İspat Hakkı 
620
IV. İspat Yükü 
621
V. İspat Yükünün Dağılımı, Buna İlişkin Normlar ve Uygulamalar 
622
A. Genel Olarak 
622
B. İspat Yükünün Dağılımına İlişkin Normlar 
623
1. Genel Hükümler 
623
2. Özel Hükümler 
624
a. Tüketici Sözleşmelerinde Ücret ve Masraf Belgesinin Tüketiciye Verilmesi 
624
b. Haksız Şart Kuralının Uygulanması 
625
c. Tüketici Lehine Yorum İlkesi 
626
d. Mal veya Hizmetin Sipariş Edildiği İddiasının İspat Yükü 
626
e. Ayıplı Malda İspat Yükü 
626
f. İndirimli Ürünlerde Fiyat Etiketine İlişkin İspat Yükü 
628
g. Ayıplı Hizmette İspat Yükü 
629
h. Taksitle Satıştan Cayma Hakkı Konusunda Tüketicinin Bilgilendirilmesi 
629
ı. Tüketici Kredisi Sözleşmeleri 
630
i. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler 
630
j. Mesafeli Sözleşmeler 
631
k. Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler 
632
l. Perakende Satışlarda İspat Yükü 
632
l. Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzlarının Tüketiciye Teslim Edildiğinin İspat Yükü 
633
m. Garanti Belgesinin Tüketiciye Verildiğinin İspat Yükü 
633
n. Ticari Reklamlarda Yer Alan İddiaların Doğruluğunun İspat Yükü 
633
o. Haksız Ticari Uygulamada İspat Yükü 
634
ö. Elektronik Ticarette Şikâyete Konu İşlemlerin İspat Yükü 
634
p. Banka Kredi Kartları ile İlgili İşlemlerde İspat Yükü 
635
C. İspat Yükünün Dağılımına İlişkin Uygulamalar 
635
§ 33. DELİLLER 
661
I. Genel Olarak Tüketici Davasında Deliller 
661
II. Delil Gösterme Kavramı 
661
III. Delil Gösterme Yükü 
662
IV. Delil Gösterme Usulü 
663
A. Dava ve Cevap Dilekçelerinde Delil Gösterilmesi 
663
B. Dava ve Cevap Dilekçelerinde Delil Gösterilmemiş Olması 
664
V. Delil Avansı 
665
A. Delil Avansı Kavramı 
665
B. Delil Avansı ile Delil Avansı Arasındaki Farklar 
666
C. Delil Avansına Yönelik Kesin Sürenin Koşulları 
666
1. Delil Avansı İçin Kesin Sürenin Ön Koşulları 
666
2. Delil Avansına İlişkin Kesin Sürenin İçkin Koşulları 
668
D. Delil Avansı Yatırmamanın Sonuçları 
676
§ 34. İSPAT VE DELİLLERLE İLGİLİ TÜKETİCİ HUKUKU UYGULAMALARI 
679
Onikinci Bölüm
TÜKETİCİ DAVALARINDA ZAMANAŞIMI
§ 35. AYIPLI MAL DAVALARINDA ZAMANAŞIMI 
747
§ 36. İKİNCİ EL SATIŞLARDA ZAMANAŞIMI 
747
§ 37. AYIPLI HİZMET DAVALARINDA ZAMANAŞIMI 
747
§ 38. 6502/TKHK’DA DÜZENLENMEMİŞ SÖZLEŞMELERDE ZAMANAŞIMI 
748
§ 39. DİĞER TÜKETİCİ İŞLEMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ 
749
§ 40. ORTAK HÜKÜMLER 
753
Onüçüncü Bölüm
TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE
GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA NORMLARININ UYGULANMASI
§ 41. İHTİYATİ TEDBİRLER 
759
I. Genel Olarak 
759
II. Görev 
760
III. Teminat 
761
IV. İnceleme 
761
V. İspat 
762
VI. İhtiyati Tedbir Kararlarında Gerekçe Zorunluluğu 
768
VII. İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz 
768
VIII. İstinaf Kanun Yolunun Açık Olması 
769
IX. İhtiyati Tedbir Kararının Süresi 
770
X. İhtiyati Tedbir Dosyasının Statüsü 
771
XI. Tüketici Mahkemelerinde Hangi Tedbirlerin Verilebileceği 
771
A. HMK'daki Tedbirler 
771
B. 6502/TKHK’daki Tedbirler 
772
1. Kanuna Aykırı Bir Durumun Doğması Tehlikesi Nedeniyle Hukuka Aykırı Durumun Ortadan Kaldırılması 
772
2. Ayıplı Seri Mallarda Üretimin, Satışın Durdurulması ve Ayıplı Malın Toplatılması 
773
3. THH Kararların İcrasının Tedbiren Durdurulması 
774
§ 42. İHTİYATİ HACİZ 
774
I. Genel Olarak 
774
II. Görev 
776
III. Talep ve İnceleme 
781
IV. İspat 
784
A. İspat Yükü 
784
B. İspatın Derecesi 
784
C. Deliller 
788
D. Delillerin Değerlendirilmesi ve Gerekçe 
791
E. Emsal İçtihatlar 
795
V. İtiraz ve Temyiz 
803
§43. DELİL TESPİTİ 
806
I. Koşulları 
806
II. Görev 
807
III. Prosedür 
807
IV. İtiraz 
808
V. Delil Tespit Yöntemi 
808
VI. Delil Tespitinde Elde Edilen Delilin İspat Değeri 
808
VII. Delil Tespit Dosyasının Statüsü 
809
Ondördüncü Bölüm
TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE KARAR (HÜKÜM),
KANUN YOLLARI, KARARLARIN KESİNLEŞMESİ VE
KARARLARIN İNFAZI
§44. KARAR VE HÜKÜM KAVRAMLARI 
811
I. Karar Kavramı 
811
A. Genel Olarak 
811
B. Ara Kararları 
811
C. Nihai Kararlar 
812
1. Genel Olarak 
812
a. Usuli Nihai Kararlar 
813
b. Esastan Verilen Nihai Kararlar 
813
II. Hüküm Kavramı 
813
A. Genel Olarak 
813
B. Hükmün Hukuki Varlık Kazanması 
814
C. Hükmün (Gerekçeli Kararın) Unsurları (HMK m.297/1) 
816
1. “Türk Milleti Adına” İbaresi 
816
2. Hükmü Veren Mahkeme ile Hâkim veya Hâkimlerin ve Zabıt Kâtibinin Ad ve Soyadları ile Sicil Numaraları, Mahkeme Çeşitli Sıfatlarla Görev Yapıyorsa Hükmün Hangi Sıfatla Verildiği 
816
3. Tarafların ve Davaya Katılanların Kimlikleri ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Varsa Kanuni Temsilci ve Vekillerinin Ad ve Soyadları ile Adresleri 
818
4. Gerekçe 
818
5. Hüküm Sonucu 
827
a. Asıl Talepler 
827
aa. Her Talep Hakkında Bir Karar Verme zorunluluğu 
828
bb. Birleşen Davalar Hakkında Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği 
829
cc. Talepten Fazlasına Karar Verilemeyeceği 
832
dd. Terditli Hüküm Kurulamayacağı 
833
ee. Şartlı Hüküm Kurulamayacağı 
833
ff. Hem Usulden Hem Esastan Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği 
834
gg. Hem Husumetten Hem Zamanaşımından Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği 
835
hh. Görevsizlik Kararı Veren Mahkeme Husumet İtirazının Çözümünü Görevli Mahkemeye Bırakmalıdır 
836
ıı. “Önceki Kararda Direnilmesine” Şeklinde Hüküm Kurulamayacağı 
837
ii. Bozma Kapsamı Dışında Kalan Hususların da Yeniden Hüküm Altına Alınması Gerektiği 
839
mm. Kısa Karar ile Gerekçeli Kararın Birbirine Uyumlu Olması Zorunluluğu 
847
nn. Alacak Kalemlerinin Hüküm Fıkrasında Gösterilmemesi Bozma Sebebidir 
850
oo. Davanın Hangi Nedenle Kabul Edildiğinin Açıklanmamış Olması 
851
öö. Hakkında Feragat Beyanı Bulunan Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği 
852
pp. Bedel İadesi Kararında Ayıplı Malın Bütünlüğünün Gözetilmesi 
853
rr. Gider Avansı Yatırılmaması Nedeniyle Davanın Esastan Değil Usulden Reddine Karar Verilmelidir 
854
ss. Bilirkişi Raporlarından Hangisine Dayanıldığının Açıklanmaması 
854
şş. Hükmün Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak, İnfaza Elverişli Şekilde Kaleme Alınması Gerektiği 
855
b. Yardımcı Talepler (Yargılama Giderleri) 
856
aa. Genel Olarak 
856
bb. Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
863
cc. Fer’i Müdahale Gideri 
864
dd. Esastan Sonuçlanmayan Davalarda Yargılama Giderinin Belirlenmesi 
864
ee. Yargılama Giderlerinin Kapsamı 
867
ff. Yargılama Giderlerine İlişkin Emsal İçtihatlar 
868
c. Avansın Harcanmayan Kısmının İadesi 
890
d. Kanun Yolları ve Süresi 
891
e. Hükmün Verildiği Tarih 
891
f. Hâkim ve Zabıt Kâtibinin İmzası 
892
g. Gerekçeli Kararın Yazıldığı Tarih 
892
§45. KARARA KARŞI KANUN YOLLARI VE KARARIN KESİNLEŞMESİ 
893
I. İstinaf 
893
A. İstinaf Kanun Yoluna Açık Kararlar 
893
1. Nihai (Esas Hakkındaki) Kararlar 
893
2. Geçici Hukuki Koruma Kararları 
894
3. İstinaf Başvurusunda Bölge Adliye Mahkemesinin Yetkisi 
895
4. İstinaf Kanun Yoluna Başvuru Süresi 
896
5. Talep Şartı: İstinaf dilekçesinin Verilmesi 
896
6. Harç ve Giderlerin Ödenmesi 
897
7. Katılma Yolu ile Başvuru 
897
B. İstinaf Kanun Yoluna Başvurunun kapalı Olduğu Kararlar 
898
1. Miktar veya Değeri 4.400,00 TL'nin Altında Kalan Nihai Kararlar 
898
2. Özel Kanun Hükümleri Uyarınca Kesin Olarak Verilen İlk Derece Mahkemesi Kararları 
898
a. Genel Olarak 
898
b. Tüketici Mahkemelerince THH Kararlarına İtiraz Verilen Kararlar 
898
c. Zorunlu Tahkim 
899
ç. İcra Mahkemelerince Verilen Bazı Kararlar 
900
d. Diğer Özel Hükümler 
900
e. İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Dışındaki Geçici Hukuki Koruma Kararları 
901
II. Temyiz 
901
A. Temyiz Edilebilen Kararlar 
901
B. Temyizi Mümkün Olmayan Kararlar 
902
C. Temyiz Koşulları 
905
1. Süre Koşulu 
905
2. Temyiz Dilekçesi ve Temyiz Dilekçesinin Verilmesi 
906
a. Temyiz Dilekçesi 
906
b. Temyiz Dilekçesinin Verilmesi 
907
c. Temyiz Harç ve Giderlerinin Yatırılması 
908
III. Kararın Kesinleşmesi 
910
§ 46. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE KARARLARIN İNFAZI 
910
I. Genel Olarak 
910
II. Ayıplı Malla İlgili Kararların İnfazı 
912
Kaynakça 
919
Yazarın Özgeçmişi ve Diğer Yapıtları 
933
Kavramlar Dizini 
961