Tüketici Senetlerinin Devri ve Sonuçları N. Nisa Ok  - Kitap

Tüketici Senetlerinin Devri ve Sonuçları

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
111
Barkod:
9786052645642
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
200,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Çalışmada TKHK ile TTK arasındaki hükümlerden kaynaklanan uygulama farklılığının önüne geçilerek TKHK'de düzenlendiği şekilde, tüketiciyi koruyan hükümler kapsamında tüketici senetlerinin düzenlenmesine dair çözüm önerileri sunulması amaçlanmıştır. Bir diğer taraftan literatüre bu konuda yeteri kadar katkı yapılmamış olması da bu bağlamda çalışma hazırlamaya değer görülmüştür.
Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde tüketici hukukunda yer alan temel kavramlar açıklanmadan önce mülga 4077 sayılı TKHK3'de (eTKHK) yapılan tüketici ve tüketici senedi ile ilgili olarak yapılan değişikliklerin kısaca bir nedenine yer verilmiştir. Daha sonrasında ise söz konusu değişiklerinin nedeni ayrıntılı olarak açıklanmış ve tüketici hukukunda yer alan temel kavramlardan olan tüketici ve tüketici işleminin detaylı olarak tanımı yapılmıştır. Tüketici senetlerinin gerek kanun gerekse yönetmeliklerde genel bir tanımı yapılmadığından tüketici hukukunda yer alan temel kavramlardan yola çıkılarak tüketici senetleri tanımına ve unsurlarına yer verilmiştir. Ardından tüketici senetlerinin kıymetli evrak niteliği üzerinde durularak kıymetli evrakın unsurları ve def'i kavramları detaylı olarak incelenmiştir.
İkinci bölümde ise kıymetli evrakın devir şekilleri incelenmiş, TTK ve TKHK kapsamında tüketici senetlerinin devri ele alınmıştır. Son olarak üçüncü bölümse ise Yargıtay ilamları ve doktrinde yer alan görüşler çerçevesinde tüketici senetlerinin devrinin sonuçları, görevli mahkemenin belirlenmesi hususu ve tüketici senetlerinin takip usulüne etkisi incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tüketici Senetleri
.
Tüketici Senetlerinin Devri
.
Tüketici Senetlerinin Devrinin Sonuçları
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
7
İÇİNDEKİLER 
9
KISALTMALAR 
11
GİRİŞ 
13
BİRİNCİ BÖLÜM
TÜKETİCİ SENETLERİ
I. GENEL OLARAK 
17
II. TÜKETİCİ HUKUKUNDA YER ALAN TEMEL KAVRAMLAR 
20
A. Tüketici Kavramı ve Unsurları 
20
1. Ticari ve Mesleki Saikle Hareket Etmeme Unsuru 
21
2. Gerçek veya Tüzel Kişi Olma Unsuru 
24
3. Hareket Etme Unsuru 
29
B. Tüketici İşlemleri Kavramı 
30
1. Tüketici İşlemleri Tanımı 
32
C. Tüketici Senetleri Tanımı ve Unsurları 
33
1. Nama Yazılı Düzenlenme Unsuru 
35
a. Tüketici Senetlerinin Nama Yazılı Olarak Düzenlemesinin
Tüketiciye Sağladığı Faydalar 
37
2. Her Bir Taksit İçin Ayrı Ayrı Düzenlenme Unsuru 
39
a. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Aykırı Olarak Kıymetli
Evrak Düzenlenmesinin Taksitle Satım Sözleşmesine Etkisi 
40
b. Tüketici Senetlerinin Her Bir Taksit İçin Ayrı Senet Olarak
Düzenlemesinin Tüketiciye Sağladığı Faydalar 
41
III. TÜKETİCİ SENETLERİNİN KIYMETLİ EVRAK NİTELİĞİ 
42
A. Kıymetli Evrak Tanımı ve Unsurları 
42
1. Senet Unsuru 
44
2. Devredilebilir Hak Unsuru 
46
3. Hakkın Senede Bağlanması Unsuru 
47
B. Kıymetli Evrakta Yer Alan Def’iler 
48
1. Def’i Kavramı ve Türleri 
48
a. Mutlak Def’iler 
49
(1) Senet Metninden Anlaşılan Def’iler 
50
(2) Senetteki Taahhüdün Hükümsüzlüğüne İlişkin Def’iler 
51
b. Nispi (Şahsi) Def’iler 
52
C. Kıymetli Evrakın Türüne Göre Defilerin Değerlendirilmesi 
53
D. Tüketici Senetlerinde İleri Sürülebilecek Def’ilerin Değerlendirilmesi 
54
IV. TÜKETİCİNİN SENETLERİNİN KAMBİYO SENEDİ KARŞISINDAKİ DURUMU 
55
A. Kambiyo Senedinin Tanımı 
55
B. Kambiyo Senedinin Ortak Özellikleri 
56
C. Kambiyo Senedinin Türleri 
59
1. Poliçe 
59
2. Bono 
61
3. Çek 
62
D. Tüketici Senetlerinin Kambiyo Senedi Açısından Değerlendirilmesi 
64
İKİNCİ BÖLÜM
TÜKETİCİ SENETLERİNİN DEVRİ
I. KIYMETLİ EVRAKIN GENEL OLARAK DEVİR ŞEKİLLERİ 
67
A. Nama Yazılı Kıymetli Evrakın Devir Şekilleri 
67
B. Emre Yazılı Kıymetli Evrakın Devir Şekilleri 
69
C. Hamile Yazılı Kıymetli Evrakın Devir Şekilleri 
70
II. TÜKETİCİ SENETLERİNİN DEVİR ŞEKİLLERİ 
71
A. Tüketici Senetlerinin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’na Göre
Devir Şekilleri 
71
B. Tüketici Senetlerinin Türk Ticaret Kanunu’na Göre Devir Şekilleri 
74
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜKETİCİ SENETLERİNİN DEVRİNİN SONUÇLARI
I. TÜKETİCİ SENETLERİNİN GEÇERSİZLİĞİ KAVRAMI 
77
A. Geçersizlik Kavramına İlişkin Doktrinde Yer Alan Görüşler ve Çözüm
Önerileri 
78
1. Şahsi Def’i Olduğu Görüşü 
79
2. Mutlak Def’i Olduğu Görüşü 
79
3. Şahsi Def’ilerin Herkese Karşı İleri Sürülmesi Gerektiği Görüşü 
80
4. Doktrinde Yer Alan Çözüm Önerileri 
81
B. Yargıtay İlamları Doğrultusunda Geçersizlik Kavramı 
81
1. Yargıtay’ın Geçersizliği Mutlak Def’i Olarak Kabul Ettiği Kararları 
82
2. Yargıtay’ın Geçersizliği Nispi Def’i Olarak Kabul Ettiği Kararları 
84
3. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 29 Kasım 2019
Tarihli “İçtihatların Birleştirilmesine Yer Olmadığına” Dair Kararı 
87
II. GEÇERSİZLİK KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
89
III. TÜKETİCİ SENEDİ NEDENİYLE ÇIKACAK UYUŞMAZLIKTA GÖREVLİ MAHKEME SORUNU 
91
IV. TÜKETİCİ SENETLERİNİN TAKİP USULÜNÜN TÜKETİCİYE ETKİSİ 
95
SONUÇ 
101
KAYNAKÇA 
105