Tüketici Hukuku Davaları Teori – Uygulama Oya Şahin Mccarthy, Mutlu Dinç, Leyla Çizmecioğlu, Derya İçöz Demirel, Doç. Dr. Ahmet Karakocalı, Mesut Kavak, Prof. Dr. Hayrunnisa Özdemir, Ayşegül Ö  - Kitap
3. Baskı, 
Ekim 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1224
Barkod:
9789750277375
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.415,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Tüketiciye mal ve hizmet sunan satıcı ve sağlayıcılar ile onlara danışmanlık yapanlar, dava açma ya da açılmış bir davaya cevap hazırlığında olan avukatlar, çıkan uyuşmazlıkları çözmeye çalışan tüketici hakem heyeti üyeleri ve tüketici mahkemesi hakimleri; bu kitap sizlerin ihtiyaçları gözetilerek "uygulamaya ve uygulayıcılara" yardımcı olmak düşüncesi ile hazırlandı.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un kapsamından başlayarak tüm konular okuma kolaylığı sağlayacak ve özellikle dikkat çekilmesi gereken hususlarda uyarılar yapılarak tasarlandı. Kitabın sonuna bir içtihat dizini ve kavramlar dizini eklenerek aranan konulara daha kolay ulaşılması sağlanmaya çalışıldı.
Yargıtay kararları mevcut uygulamanın ne olduğunu göstermek ve böylece özellikle dava açma hazırlığında olanlar için "öngörülebilirlik" sağlanmasına yardımcı olunmak amacı ile özetlendi ve ilgili bölümlere eklendi. Aslında hepimizi ilgilendiren bir yasanın uygulamada aldığı şekli görmek, farklı görüşleri, eksiklikleri aksaklıkları göstermek ve gelişmesine katkıda bulunmak isteği ile hazırlanmış çok yazarlı bu kitabı beğenilerinize sunuyor ve Seçkin Yayıncılık olarak gelecek geri bildirimlere açık olduğumuzu, geri bildirimleriniz ile tüketici hukukunun gelişmesine katkıda bulunmaya devam etmeyi arzu ettiğimizin bilinmesini istiyoruz.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Birinci Bölüm: Tüketici Uyuşmazlıkları – Tüketici Sözleşmelerinin Temel Özellikleri
.
Tüketici Uyuşmazlıkları Açısından Tüketici Kavramı ve Bu Kavramın Kapsadığı Kişiler, Hâkim Mehmet Akif Tutumlu
.
Tüketici Sözleşmelerini Diğer Sözleşmelerden Ayıran Hususlar, M.A. Av. Oya Şahin Mccarthy
.
Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar, Doç. Dr. Ahmet Karakocalı
.
İkinci Bölüm: Ayıplı Mal ve Hizmetler
.
Ayıplı Mal, Prof. Dr. Hayrunnisa Özdemir
.
Ayıplı Hizmetler, Prof. Dr. Hayrunnisa Özdemir
.
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Ayıplı Mal Kavramı ve İspat Yükü, Hâkim Mehmet Akif Tutumlu
.
Üçüncü Bölüm: Tüketici Sözleşmeleri
.
Taksitle Satış Sözleşmesi, Av. Leyla Çizmecioğlu
.
Tüketici Kredileri, Av. Ayşegül Özkurt
.
Konut Finansmanı, Av. Ayşegül Özkurt
.
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi, Av. Aylin Süzen
.
İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler, M.A. Av. Oya Şahin Mccarthy
.
Mesafeli Sözleşmeler, Öğr. Gör. Elce Tutar
.
Devre Mülk – Devre Tatil Sözleşmeleri, Av. Öznur Ulaş
.
Paket Tur Sözleşmeleri, Av. Mesut Kavak
.
Abonelik Sözleşmeleri, Av. Rıdvan Yıldız
.
Promosyonlu Satışlar (Promosyonlu Satış Sözleşmeleri) , Doç. Dr. Selin Sert Sütçü
.
Dördüncü Bölüm: Tüketici Menfaatlerinin Korunması
.
Garanti Belgesi, Doç. Dr. Ahmet Karakocalı
.
Satış Sonrası Hizmetler, Doç. Dr. Ahmet Karakocalı
.
Garanti Belgesi ve Satış Sonrası Hizmetlere İlişkin Uygulamadaki Sorunların Eski ve Yeni Yasal Düzenlemeler Kapsamında Değerlendirilmesi, Doç. Dr. Ahmet Karakocalı
.
Otomotiv Sektörü Bakımından Garanti Belgesi ve Satış Sonrası Hizmetlere İlişkin Yasal Düzenlemelerin Değerlendirilmesi, Doç. Dr. Ahmet Karakocalı 853
.
Beşinci Bölüm: Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar
.
Ticari Reklam (Aldatıcı Reklam), Av. Derya İçöz Demirel
.
Haksız Ticari Uygulamalar, Av. Ali Selim
.
Altıncı Bölüm: Tüketici Hakem Heyeti Uygulamaları
.
Tüketici Hakem Heyetlerinde Uyuşmazlık Çözümü, Hâkim Mehmet Akif Tutumlu
.
Satıcı ve Sağlayıcıların Tüketici İşleminden Kaynaklanan Alacak Taleplerinde Tüketici Hakem Heyetlerinin Konumu, M.A. Av. Oya Şahin Mccarthy
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Yazar Özgeçmişleri 
5
Önsöz 
13
Birinci Bölüm: 
TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARI – TÜKETİCİ
SÖZLEŞMELERİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 
41
• 
TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARI AÇISINDAN TÜKETİCİ KAVRAMI VE BU KAVRAMIN KAPSADIĞI KİŞİLER
Hâkim Mehmet Akif TUTUMLU 
43
I. Tüketici Uyuşmazlığı 
43
II. Tüketici 
45
A. Tanımı 
45
B. Amaç Unsuru 
46
C. Karma Amaç Sorunu 
49
D. Kapsamı 
51
1. Gerçek Kişiler 
51
2. Tüzel Kişiler 
52
a. Genel Olarak 
52
b. Ticaret Şirketleri 
52
c. Kooperatifler 
55
d. Dernekler 
55
e. Vakıflar 
56
f. Belediye 
57
g. Köy Tüzel Kişiliği 
57
h. Üniversiteler 
57
ı. Sendikalar 
57
i. Siyasi Partiler 
58
j. Meslek Odaları ve Kuruluşları 
58
k. Apartman Site Yöneticiliğinin Konumu 
58
l. Devlet ve Diğer Kamu Tüzel Kişileri 
59
III. Tüketici Kavramı ve Bunun Kapsamı ile İlgili İçtihatlar 
59
Kaynakça 
63
• 
TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNİ DİĞER SÖZLEŞMELERDEN AYIRAN HUSUSLAR
M.A. Av. Oya ŞAHİN MCCARTHY 
65
I. Giriş 
65
II. Bir Sözleşmenin Tüketici Sözleşmesi Olduğu Nasıl Anlaşılacaktır? 
67
A. Genel Olarak 
67
B. Tüketici Sözleşmelerinin Tarafları 
67
1. Tüketici 
67
2. Satıcı ve Sağlayıcı 
70
C. Tüketici Sözleşmelerinin Konusu 
73
D. Sonuç Olarak 
73
E. Önemli Notlar 
73
III. Tüketici Sözleşmelerinin Ayırt Edici Özellikleri 
78
IV. Tüketici Sözleşmelerine Özgü Koruma Hükümleri 
83
A. Temel İlkeler 
83
B. Cayma Hakkı 
86
C. Haksız Şartlara Karşı Tüketicinin Korunması 
87
D. Sözleşmenin Zorunlu İçeriğinin Kanun Koyucu Tarafından Saptanması 
89
V. Tüketici Hukukuna Özgü Bu Kurallara Uymamanın Yaptırımı 
90
VI. Sonuç Olarak 
92
Kaynakça 
93
• 
TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR
Doç. Dr. Ahmet KARAKOCALI 
95
I. Standart Sözleşme Kavramı ve Haksız Şartlara Karşı Korumanın Nedenleri 
95
II. Genel İşlem Koşulu ve Haksız Şart Kavramı ile Bunlara İlişkin Pozitif Düzenlemeler 
95
III. Haksız Şartı İnceleme Sistematiği 
97
A. Tüketiciyle Müzakere Edilmeden Sözleşmeye Dâhil Edilen Sözleşme Hükümleri 
98
B. Genel İşlem Koşullarının Varlığı 
100
C. Yürürlük Denetimi ve Global Kabul 
100
D. İçerik Denetimi 
101
1. Yargısal Denetim 
101
2. İdari Denetim 
103
IV. Kredi Kullandırım İşlemlerinde Tahsil Edilen Masrafların Haksız Sözleşme Şartı Bakımından ve Yargıtay Kararları ile Birlikte Değerlendirilmesi 
103
VI. Örnek Bilirkişi Raporları 
114
Kaynakça 
126
İkinci Bölüm: AYIPLI MAL VE HİZMETLER 
127
• 
AYIPLI MAL
Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR 
129
I. Ayıplı Mal 
129
A. Genel Olarak 
129
B. TKHK’ya Göre Ayıplı Mal Tesliminden Doğan Sorumluluğun Şartları 
130
1. Ayıplı Bir Malın Teslimi 
130
2. Zikir ve Vaad Edilen Niteliklerin Yokluğu 
132
3. Lüzumlu Vasıfların Yokluğu 
134
4. Ayıp Çeşitleri 
137
a. Maddî Ayıp 
137
b. Hukukî Ayıp 
139
c. Ekonomik Ayıp 
141
II. Ayıplı Maldan Sorumluluk 
145
A. Ayıplı Maldan Sorumluluk 
145
1. Malın Teslim Edilmesi ve Malda Bir Ayıbın Olması 
146
2. Hasarın Geçtiği Anda Ayıbın Var Olması 
147
3. Ayıbın Bilinmemesi 
149
4. Ayıptan Doğan Sorumluluğu Kaldıran Bir Sorumsuzluk Anlaşması Yapılmamış Olması 
151
5. Muayene ve İhbar Külfeti Bir Şart Olmaktan Çıkmıştır 
152
B. Ayıplı Mal Karinesinden Kurtuluş 
154
III. İspat Yükü 
156
A. Genel Açıklamalar 
157
IV. Tüketicinin Seçimlik Hakları 
161
A. Genel Açıklamalar 
162
1. Genel Olarak 
162
2. Dönme Hakkı 
165
3. Satış Bedelinin İndirilmesi 
170
4. Ücretsiz Onarım ve Yenisi ile Değiştirme Hakları 
172
5. Ayıplı Malın Ayıpsız Benzeriyle Değiştirilmesini İsteme Hakkı 
178
6. Tazminat Talebi 
184
a. Sözleşmeden Dönme Durumunda Tazminat 
185
b. Diğer Seçimlik Haklarla Birlikte Tazminat Talebinde Bulunmak 
186
c. Seçimlik Hakları Kullanmaksızın Sözleşmeye Aykırılık Sebebiyle Tazminat Talebi 
187
7. Ayıplı Mal Tesliminden Dolayı Sorumlu Tutulacak Kişiler 
187
a. Satıcı 
187
b. Tüketicinin Üretici ve İthalatçıya Başvurma Hakkı 
187
c. Kredi Veren 
189
V. Zamanaşımı 
191
Sonuç 
199
• 
AYIPLI HİZMETLER
Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR 
203
I. Ayıplı Hizmet 
203
A. Genel Açıklamalar 
203
B. Ayıplı Hizmetin Tanımı ve Unsurları 
205
II. Ayıplı Hizmetten Dolayı Sorumluluk 
209
III. Tüketicinin Seçimlik Hakları 
211
A. Genel Açıklamalar 
211
B. Sözleşmeden Dönme 
212
C. Ayıp Oranında Satış Bedelinden İndirim Talep Etme 
213
D. Ücretsiz Onarım İsteme 
213
E. Hizmetin Yeniden Görülmesi 
214
F. Maddi Tazminat 
215
IV. Zamanaşımı 
215
Kaynakça 
224
• 
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNA GÖRE AYIPLI MAL KAVRAMI VE İSPAT YÜKÜ
Hâkim Mehmet Akif TUTUMLU 
227
II. 6502 Sayılı TKHK’daki Durum 
232
A. Ayıplı Ürün Tanımı, Ölçütleri, Kapsamı 
232
1. Tanım 
232
2. Ölçütler 
233
3. Kapsam 
233
B. Tüketicinin Seçimlik Hakları 
234
C. Ayıp İhbarı Külfetinin Bulunup Bulunmadığı Sorunu 
235
D. Zamanaşımı 
236
E. İspat Yükü 
237
1. Yasal Karine ve İstisnaları 
237
2. Ayıp Kapsamına Giren Diğer Durumlarda İspat Yükü ve Satıcının Kurtuluş Karineleri 
238
a. Geç Teslim 
238
b. Hatalı Montaj 
238
c. Ayıplı Mal İbaresinin–Etiketinin Bulunmayışı 
239
d. Ürünün Teknik Mevzuata Aykırı Olarak Piyasaya Sürülmesi 
239
e. Reklam ve İlanlarda Vaat Edilen Özelliklerin Bulunmayışı 
240
f. Sözleşmenin Kurulduğu Tarihte Tüketicinin Ayıptan Haberdar Olması 
240
3. Ayıplı Mal Davasında İspat Yükü Bakımından Üretici ile İthalatçının Durumu 
240
Kaynakça 
242
Üçüncü Bölüm: TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ 
243
• 
TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ
Av. Leyla ÇİZMECİOĞLU 
245
I. Giriş 
245
II. Tanımı, Hükümlerin Uygulama Alanı ve Hukuki Niteliği 
248
A. Tanımı 
248
1. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndaki Tanımlama 
248
2. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelikteki Tanımlama 
249
B. 6089 Sayılı TBK ve 6502 Sayılı TKHK’da yer alan Taksitle Satış Sözleşmelerine İlişkin Tanımlamalar Arasındaki Temel Farklar 
252
C. Türk Borçlar Kanunu ile Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümlerinin Uygulama Alanı 
262
D. Sözleşmenin Hukuki Niteliği ve Özellikleri 
269
1. Sözleşmenin Tipik Olması 
270
2. Mülkiyetin Devri Amacını Güden Sözleşme Niteliği 
271
3. İş Görme Amacını Güden Sözleşme Niteliği 
272
4. İvazlı Bir Sözleşme Olması 
273
5. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Niteliği 
273
III. Sözleşmenin Şekli 
274
A. Genel Olarak 
274
B. Taksitle Satış Sözleşmesinde Şekil ve Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar 
274
1. Şekil 
274
a. Metin 
276
b. İmza 
276
2. Sözleşmede Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar 
278
3. Senetlerin Nama Yazılı Olması Şartı ve Her Bir Taksit İçin Ayrı Senet Düzenlenme Zorunluluğu 
280
4. Şekle Aykırılığın Sonuçları 
286
IV. Tarafları 
293
A. Gerçek Kişinin Tüketici Sıfatı 
293
B. Tüzel Kişilerin Tüketici Sıfatı 
295
V. Kredi Kartı ile Yapılan Satışlar 
297
VI. Bağlı Krediler Yoluyla Yapılan Taksitle Satışlar 
302
VII. Cayma Hakkı 
304
A. Cayma Süreleri 
305
B. Cayma Hakkının Kullanılması 
305
1. 6502 Sayılı TKHK’nın 17. Maddesi Kapsamında Kalan Taksitle Satış Sözleşmelerinde Cayma Hakkı 
305
2. Mesafeli Satışlarda Cayma Hakkı 
310
3. Bağlı Kredilerde Cayma Hakkı 
311
C. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar 
312
D. Cayma Hakkının Kullanılmasının Sonuçları 
315
1. Taksitli Satışlarda 
316
2. Mesafeli Satışlarda 
317
3. Bağlı Kredilerde 
317
VIII. Temerrüt 
319
IX. Erken Ödeme 
324
X. Uyuşmazlıkların Yargısal Yönden Çözülmesi 
326
A. Görev ve Yetki 
328
B. Başvurularda Dikkat Edilecek Hususlar 
335
C. Kararların Niteliği 
339
D. Taksitle Satış Sözleşmesine İlişkin Olarak THH’ye Yapılabilecek Başvuru ve Tüketici Mahkemelerine Açılabilecek Bazı Dava Türleri 
341
E. Tüketici Hakem Heyeti ile Tüketici Mahkemelerine Başvurularda Kullanılacak Örnek Dilekçeler 
343
F. Kararların İcrası 
350
Kaynakça 
354
• 
TÜKETİCİ KREDİLERİ
Av. Ayşegül ÖZKURT 
357
I. Giriş 
357
II. Genel Anlamda Banka Kredisi ve Tüketici Kredisi 
358
A. Genel Anlamda Banka Kredisi ve Çeşitleri 
367
1. Banka Kredi Sözleşmeleri 
369
a. Ticari Krediler 
376
b. Bireysel Krediler 
377
aa. Tüketici Kredileri 
377
bb. Banka Kartlarından Doğan Krediler 
378
aaa. Kredi Kartları 
378
bbb. Doğrudan Tüketici Kredisi 
382
cc. Konut Finansmanı Kredileri 
383
c. Bankanın Hatalı İşleminden Doğan Açık Krediler 
383
III. Tüketici Kredileri 
384
A. Genel Olarak 
384
B. Tüketici Kredisi Sözleşmesi ve Genel İşlem Şartları 
384
1. Tüketici Kredisi Sözleşmeleri 
384
a. Tüketici Sözleşmesi Kavramı 
384
b. Sözleşmenin Tarafları ve Amacı 
385
aa. Kredi Kuruluşu 
385
bb. Banka Müşterisi ve Tüketici Kavramı 
386
c. Geçerlilik Şartları 
387
d. Genel İşlem Şartlarının Geçerliliği 
387
e. Sözleşmenin Şekli 
388
f. Tüketici Sözleşmenin Hukuki Niteliği 
389
C. Tüketici Kredisi Sözleşmesi ve Emredici Hükümler 
391
1. Tüketici Hukuku Alanında Bankacılık Yönünden Emredici Düzenlemelerle Getirilen Sınırlamalar 
392
2. Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Hükümleri 
393
a. Tarafların Hakları 
393
aa. Bankanın/Kredilendirme Kuruluşunun Hakları 
393
aaa. Kredi Olarak Verilen Anapara Tutarı 
393
bbb. Faiz İsteme 
394
ccc. Masraf İsteme 
395
ddd. Muacceliyet ve Borcun Tamamını İsteme 
397
bb. Kredi Müşterisinin Hakları 
397
aaa. Aleyhe Değiştirme Yasağı 
397
bbb. Ek Bedel İsteme Yasağı 
398
ccc. Ücret ve Masraf Bilgilerinin Ayrıca Verilmesi 
399
ddd. Tüketiciden Kıymetli Evrak Alınması 
399
eee. Şahsi Teminatların Durumu 
399
fff. Bileşik Faiz 
400
b. Kredi Müşterisinin Temerrüde Düşmesi ve Sonuçları 
400
aa. Genel Olarak 
400
bb. Çapraz Temerrüt Kayıtları 
401
cc. Maaş Haczi/Emekli Maaşının Haczedilememesi 
401
IV. Bankaların Sözleşme Öncesinde Bilgi Verme Yükümlülüğü 
414
A. Sözleşme Öncesi Sorumluluk 
414
B. Bankacılık Alanında Sorumluluğun Kapsamının Genişlemesi 
415
C. Tüketici Kredisi Alanında Verilecek Bilginin Kapsamı 
416
D. Bilgi Verme Yükümlülüğüne Aykırılıkların Sonuçları 
416
V. Tüketici Kredisinin Sona Ermesi ve Sonuçları 
418
A. Sözleşmenin Sona Ermesi 
418
1. Türk Borçlar Kanunu’na Göre Sona Erme Sebepleri 
418
2. Erken Ödeme ile Sona Erme 
419
3. Bozucu Yenilik Doğuran Bir Hakkın Kullanılmasıyla Sona Erme 
420
a. Sözleşmenin Feshiyle Sona Erme 
420
b. Sözleşmeden Dönme ile Sona Erme 
423
c. İptal ile Sona Erme 
423
B. Sözleşmenin Sona Ermesinin Sonuçları 
424
1. Ödeme ile Sona Ermenin Sonuçları 
424
2. Fesihle Sona Ermenin Sonuçları 
424
VI. Sonuç 
425
Kaynakça 
452
• 
KONUT FİNANSMANI
Av. Ayşegül ÖZKURT 
455
I. Giriş 
455
II. Konut Kredileri 
456
A. Genel Olarak 
456
B. Konut Kredisi Sözleşmesi ve Genel İşlem Şartları 
458
1. Konut Kredisi Sözleşmeleri 
458
2. Konut Kredisi Sözleşmesinin Tarafları ve Amacı 
460
3. Geçerlilik Şartları 
463
4. Genel İşlem Şartlarının Geçerliliği 
463
5. Sözleşmenin Şekli ve Unsurları 
463
6. Sözleşmenin Hukuki Niteliği 
464
7. Tarafların Hakları ve Borçları 
464
C. Bankanın/Kredilendirme Kuruluşunun Hakları ve Borçları 
465
D. Kredi Müşterisi Olan Tüketicinin Hakları ve Borçları 
469
E. Sözleşme Öncesinde Bilgi Verme Yükümlülüğü 
470
1. Konut Finansmanı Kuruluşların Sözleşme Öncesi Bilgi Verme Yükümlülüğü 
470
2. Tüketicinin Konut Finansmanı Kuruluşuna Doğru Bilgi Verme Yükümlülüğü 
472
F. Konut Finansmanı Talebi ve Tüketiciyi Davet 
473
III. Konut Kredisinin Sona Ermesi 
474
A. Sözleşmenin Sona Ermesi 
474
B. Erken Ödeme ile Sona Erme 
475
C. Bozucu Yenilik Doğuran Bir Hakkın Kullanılmasıyla Sona Erme 
477
1. Sözleşmenin Feshiyle Sona Erme 
477
2. Sözleşmeden Dönme ile Sona Erme (Cayma Hakkı) 
477
3. İptal ile Sona Erme 
478
IV. Sonuç 
478
Kaynakça 
495
• 
ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİ
Av. Aylin SÜZEN 
497
I. Giriş 
497
II. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Tanımı ve Hukuki Niteliği 
498
A. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Tanımı 
498
B. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 
499
III. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Tarafları 
501
A. Tüketici 
502
B. Satıcı 
502
IV. Tüketicinin Sözleşme Kurulmadan Önce Bilgilendirilmesi 
502
V. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde İnşaat (Yapı) Ruhsatı Alınma Zorunluluğu 
504
VI. Sözleşmenin Şekli 
506
A. Sözleşmede Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar 
508
B. Çeşitleri 
509
1. Sözleşmenin Tapuda Yapılması 
509
2. Sözleşmenin Noterde Yapılması 
510
C. Şekle Aykırılığın Yaptırımı 
511
VII. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinde Teminat 
511
A. Diğer Teminat Türleri 
516
1. Banka Teminat Mektubu 
516
2. Hak Ediş Sistemi 
517
3. Bağlı Kredi ile Teminat 
518
VIII. Konutun Teslimi 
519
IX. Tüketicinin Sözleşmeden Dönme Hakkı 
524
X. Tüketicinin Sözleşmeden Cayma Hakkı 
528
XI. Tüketicinin Erken Ödeme Hakkı 
531
XII. Tüketicinin Bedel Ödeme Borcunu Yerine Getirmemesi Sonucu Temerrüdü ve Muacelliyet Kaydı 
532
Kaynakça 
548
• 
İŞYERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER
M.A. Av. Oya ŞAHİN MCCARTHY 
551
I. Giriş 
551
II. Geçerlilik Koşulları 
553
III. Satıcı veya Sağlayıcının Yükümlülükleri 
559
IV. Cayma Hakkının Kullanılması ve Sonuçları 
561
V. Ceza Hükümleri 
563
VI. Doğrudan Satış ve Piramit Satış Sistemleri 
564
Kaynakça 
568
• 
MESAFELİ SÖZLEŞMELER
Öğr. Gör. Elce TUTAR 
569
I. Giriş 
569
II. Mesafeli Sözleşmenin Tanımı ve Hukuki Niteliği 
570
A. Tanımı 
570
B. Hukuki Niteliği 
573
III. Mesafeli Sözleşmenin Unsurları ve Türleri 
574
A. Unsurları 
574
1. İletişim Araçlarının Kullanılması 
575
2. Tüketiciyle Karşı Karşıya Gelmeme 
575
3. Uzaktan Pazarlama Sistemi Oluşturulması 
576
4. Tarafların Anlaşması 
576
B. Türleri 
576
1. Yazılı İletişim Araçlarıyla Yapılan Sözleşmeler 
576
2. Telefon Aracılığıyla Yapılan Sözleşmeler 
577
3. Tele–Shopping Aracılığıyla Yapılan Sözleşmeler 
578
4. İnternet Yoluyla Kurulan Mesafeli Sözleşmeler 
578
5. Diğer İletişim Araçları İle Yapılan Ticaret 
579
IV. Ön Bilgilendirme 
579
V. Sözleşmenin Kurulması ve Şekli 
587
A. Sözleşmenin Kurulması 
587
B. Sözleşmenin Şekli 
589
VI. Tarafların Hakları ve Borçları 
595
A. Satıcı – Sağlayıcının Borçları 
595
B. Tüketicinin Borçları 
597
VII. Tüketicinin Cayma Hakkı ve Sonuçları 
598
A. Cayma Hakkının Kullanılması 
598
1. Hukuki Niteliği 
601
2. Cayma Süresi 
601
a. Genel Olarak 
601
b. Cayma Hakkı Süresinin Uzaması Müeyyidesi 
602
B. Cayma Hakkının Kullanılmasının Sonuçları 
604
1. Satıcı – Sağlayıcının İade Borcu 
604
2. Tüketicinin İade Borcu 
608
C. Cayma Hakkının İstisnaları 
609
VIII. Uyuşmazlık Konusu Dava Türleri 
614
A. Mesafeli Sözleşmelere İlişkin Davalarda Görevli Mahkeme 
614
1. İl ve İlçe Hakem Heyetleri 
615
2. Tüketici Mahkemeleri 
616
B. Mesafeli Sözleşmelere İlişkin Davalarda Yetkili Mahkeme 
622
IX. Sözleşmenin Sona Ermesi 
623
X. Zamanaşımı 
623
XI. Konuya İlişkin Kararlar 
624
Kaynakça 
694
• 
DEVRE MÜLK – DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİ
Av. Öznur ULAŞ 
697
I. Giriş 
697
II. Sözleşmenin Tanımı ve Hukuki Niteliği 
698
A. Devre Mülk Sözleşmesi 
698
1. Sözleşmenin Tanımı ve Hukuki Niteliği 
698
B. Devre Tatil Sözleşmesi 
699
1. Sözleşmenin Tanımı ve Hukuki Niteliği 
699
III. Ön Bilgilendirme 
699
IV. Sözleşmenin Şekli–Sözleşmede Bulunması Gerekli Zorunlu Unsurlar ve Şekle Aykırılığın Sonuçları 
703
A. Devre Mülk ve Devre Tatil Sözleşmesinin Şekli 
703
B. Devre Mülk ve Devre Tatil Sözleşmesinde Bulunması Gerekli Zorunlu Unsurlar 
704
C. Şekle Aykırılığın Hukuki Sonuçları 
705
V. Özellikleri 
708
A. Devre Mülk ve Devre Tatil Ayrımı 
708
B. Bağlı Krediler 
710
C. Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmesi 
711
1. Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmelerinde Ödeme Bildirimi Yükümlülüğü ve Sözleşmenin Feshi 
711
D. Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmeleri 
711
1. Ayni Hakka Konu Taşınmazın Ön Ödemeli Satışı 
713
2. Şahsi Hakka Konu Taşınmazın Ön Ödemeli Satışı 
714
VI. Tarafları 
714
A. Gerçek ve Tüzel Kişinin Tüketici Sıfatları 
714
B. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 
715
1. Satıcı veya Sağlayıcının Hak ve Yükümlülükleri 
715
a. Satıcı veya Sağlayıcının Hakları 
715
b. Satıcı veya Sağlayıcının Yükümlülükleri 
716
2. Tüketicinin Hak ve Yükümlülükleri 
719
a. Tüketicinin Hakları 
719
b. Tüketicinin Yükümlülükleri 
719
VII. Cayma Hakkı 
720
A. Cayma Hakkının Kullanımı 
720
B. Eksik Bilgilendirme ve Cayma Hakkı Süresi 
723
VIII. Uyuşmazlık Konusu Dava Türleri 
723
A. Devre Tatil ve Devre Mülk Sözleşmesine İlişkin Davalarda Görevli Mahkeme 
723
B. Devre Tatil ve Devre Mülk Sözleşmesine İlişkin Davalarda Yetkili Mahkeme 
724
C. Dava Dilekçesi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Örnek Dava Dilekçesi) 
725
D. Yargılama Safhası ve Dikkat Edilecek Hususlar (Bilirkişi Raporu) 
729
E. Mahkemeye Sunulması Gereken Deliller 
729
Kaynakça 
735
• 
PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ
Av. Mesut KAVAK 
737
I. Genel Olarak 
737
A. Paket Tur Düzenleyicisi ve Aracısı Ayrımı 
738
II. Sözleşmenin Tanımı ve Unsurları 
739
A. Ulaştırma, Konaklama ve Bunlara Yardımcı Hizmetlerden En Az İkisinin Birlikte Olması 
739
B. Her Şeyin Dahil Olduğu Fiyatla Satış Yapılması 
740
C. Yirmi Dört Saatten Uzun Sürmesi veya Gecelik Konaklama İçermesi 
740
III. Bilgilendirme Yükümlülüğü 
741
A. Sözleşme Öncesi Bilgilendirme 
741
B. Yolculuk Öncesi Bilgilendirme 
744
IV. Sözleşme Düzenleme Yükümlülüğü ve Sözleşmenin Şekli 
744
A. Sözleşme Düzenleme Yükümlülüğü 
744
B. Sözleşmenin Şekli ve Hukuki Niteliği 
746
V. Paket Tur Sözleşmesinin Özellikleri 
752
A. Sözleşmenin Tarafları 
752
1. Paket Tur Düzenleyicisi / Aracısı 
752
2. Katılımcı 
753
B. Tarafların Hakları ve Borçları 
754
1. Katılımcının Hakları ve Borçları 
754
2. Paket Tur Düzenleyicisinin/Aracısının Hakları ve Borçları 
755
C. Sözleşmenin İçeriğinin Değiştirilmesi ve Paket Turun İptali 
756
1. Sözleşmenin İçeriğin Değiştirilmesi 
756
2. Sözleşmenin Esaslı Unsurlarında Değişiklik 
758
3. Paket Turun İptali 
759
D. Sözleşmenin Gereği Gibi İfa Edilmemesi 
761
E. Sözleşmenin Devri 
764
F. Sözleşmenin Feshi 
765
G. Sorumluluktan Kurtulma ve Sorumsuzluk Kaydı 
767
H. Covid–19 Salgınının Paket Turlara Etkisi 
769
VI. İhtilaf Halinde Başvuru Yapılabilecek Merciiler 
770
A. Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru 
770
B. Tüketici Mahkemelerine Başvuru 
771
C. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne Başvuru 
773
Kaynakça 
775
• 
ABONELİK SÖZLEŞMELERİ
Av. Rıdvan YILDIZ 
777
I. Giriş 
777
II. Sözleşmenin Tanımı ve Hukuki Niteliği 
777
III. Abonelik Sözleşmelerinin Şekli ve Şekle Aykırılığın Sonuçları 
779
A. Abonelik Sözleşmelerinde Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar 
779
1. Abonelik Sözleşmelerinin Şekil Şartları ve Şekle Aykırılığın Sonuçları 
779
2. Abonelik Sözleşmelerinde Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar ve Zorunlu Unsurların Bulunmamasının Sonuçları 
780
IV. Abonelik Sözleşmesi Tipleri ve Bu Sözleşmelerin Özellikleri 
782
A. Taahhütlü Abonelik Sözleşmeleri 
782
1. Giriş 
782
2. Taahhütlü Abonelik Sözleşmelerinin Özellikleri 
782
3. Taahhütlü Abonelik Sözleşmelerinde Ödeme Bildirimi ve Ödeme Bildirimine İtiraz 
783
4. Taahhütlü Aboneliğin Süresinden Önce Feshi 
784
5. Taahhütlü Abonelik Sözleşmelerinin Sona Ermesi 
785
B. Elektronik Haberleşme Sektöründe Abonelik Sözleşmeleri 
786
1. Abonelik Sözleşmelerinin Kurulması 
786
2. Abonelik Sözleşmelerinin Uygulanması 
787
3. Kişilerin Bilgisi Dışında Açılan GSM hatlarında İzlenecek Yol 
788
4. Elektronik Haberleşme Sektöründe Kampanyalar 
788
5. Tarife Değişiklikleri ve Fatura Üst Sınırı Uygulaması 
789
6. Hizmetin Kısıtlanması ya da Durdurulması 
790
7. Haksız Şartlar ve Sözleşmenin Yorumu 
790
8. Fatura Düzenleme ve Gönderme Yükümlülüğü 
791
9. Sözleşmelerin Feshi ve Fesihte Takip Edilecek Usul 
792
C. Elektrik Piyasasında Abonelik Sözleşmeleri 
793
1. Perakende Satış Sözleşmenin Kurulması 
793
2. Perakende Satış Sözleşmesinin Kapsamı 
794
3. Tüketim Miktarının Tespiti, Okuma ve Fatura Dönemleri 
795
4. Faturalarda ve Faturalandırmaya Esas Unsurlarda Hata Tespitinde İzlenecek Yol 
796
5. Sayacın Tüketim Miktarını Doğru Kaydetmemesi Durumunda İzlenecek Yol 
798
6. Tüketicinin Fatura Borcunu Zamanında Ödememesi 
799
7. Başka Abonenin Borcu Sebebiyle Yeni Aboneye Elektrik Hizmeti Verilmemesi Durumunda İzlenecek Yol 
800
8. Elektriğin Kesilmesi ve Kesilmiş Olan Elektriğin Yeniden Bağlanması 
801
9. Kaçak Elektrik Enerjisi Tüketimi 
802
10. Kaçak Elektrik Enerjisinin Faturalandırılması 
803
11. Usulsüz Elektrik Enerjisi Tüketimi 
803
D. Doğalgaz Piyasasında Abonelik Sözleşmeleri 
805
1. Abonelik Sözleşmelerinin Kurulması 
805
2. Sayaçlarla İlgili Hususlar ve Ölçüm 
805
3. Sayacın ölçüm yapmaması veya yanlış ölçüm yapması 
806
4. Hizmetin Durdurulması ve Yeniden Başlatılması 
807
5. Abonelik Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Müşteri Şikayetleri 
808
6. Faturalandırma Esasları 
809
7. Faturaların Ödenmesi ve Faturalara İtiraz 
809
8. Kaçak ve Usulsüz Doğalgaz Kullanımı 
811
V. Abonelik Sözleşmesinin Tarafları 
812
A. Gerçek ve Tüzel Kişilerin Tüketici Sıfatları 
812
B. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 
812
C. Ödeme Bildirimine İlişkin Esaslar 
812
VI. Cayma Hakkı ve Sözleşmenin Feshi 
813
VII. Sözleşmenin Feshinin Sonuçları 
814
VIII. Uyuşmazlık Konusu Dava Türleri 
814
A. Taahhütlü Aboneliklerden Kaynaklanan Davalar 
815
B. Katma Değerli Hizmetlerden Kaynaklanan Davalar 
816
C. Hizmetin Verilmemesinden Kaynaklı Davalar 
817
D. Hatalı Faturalardan Kaynaklanan Davalar 
818
Kaynakça 
820
• 
PROMOSYONLU SATIŞLAR (Promosyonlu Satış Sözleşmeleri)
Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ 
821
I. Giriş 
821
II. Tanımı 
827
III. Hukuki Niteliği 
828
IV. Şekli ve Şekle Aykırılığın Hukuki Sonuçları 
831
V. Promosyonun Özellikleri 
834
A. Promosyon Konusu Olan Edimin Özel Bir Karşılığının Olmaması 
834
B. Promosyonun Asıl Edime Bağımlı Olması 
834
C. Promosyonun Asıl Edimden Ayrılması veya Ayırt Edilmesi 
835
D. Promosyonun Diğer Özellikleri 
836
VI. Promosyonun Çeşitleri 
837
A. Mal Promosyonu 
838
B. Hizmet Promosyonu 
839
C. Diğer Promosyonlar 
839
VII. Tarafları 
839
A. Promosyonu Yapan veya Gerçekleştiren 
839
B. Dağıtıcı 
840
C. Tüketici 
840
VIII. Tarafların Hak ve Borçları 
841
A. Promosyonu Yapan veya Gerçekleştirenin Hak ve Borçları 
841
1. Dağıtıcı ile Olan İlişkisinde 
841
a. Hakları 
841
b. Borçları 
842
2. Tüketici ile Olan İlişkisinde 
843
a. Hakları 
843
b. Borçları 
844
B. Dağıtıcının Hak ve Borçları 
845
1. Promosyonu Yapan veya Gerçekleştiren ile Olan İlişkisinde 
845
a. Hakları 
845
b. Borçları 
845
2. Tüketici ile Olan İlişkisinde 
846
a. Hakları 
846
b. Borçları 
846
C. Tüketicinin Hak ve Borçları 
847
1. Promosyonu Yapan veya Gerçekleştiren ile Olan İlişkisinde 
847
a. Hakları 
847
b. Borçları 
847
2. Dağıtıcı ile Olan İlişkisinde 
848
a. Hakları 
848
b. Borçları 
848
IX. Sözleşmeden Dönme 
848
X. Uyuşmazlık Konusu Dava Türleri 
850
Kaynakça 
862
Dördüncü Bölüm: TÜKETİCİ MENFAATLERİNİN KORUNMASI 
865
• 
GARANTİ BELGESİ
Doç. Dr. Ahmet KARAKOCALI 
867
I. Giriş 
867
II. Garanti Belgesi ve Garanti Belgesi ile Satılması Zorunlu Mallar 
869
III. Garanti Belgesi Düzenleme, İbraz ve İspat Yükümlülüğü 
870
IV. Garanti Süresi 
872
V. Garanti Belgesinin Tüketiciye Sağladığı Haklar 
873
A. Ücretsiz Onarım ve Koşulları Varsa Diğer Seçimlik Hakların Kullanılması 
873
B. Kullanım Hatası Raporu ve İtiraz Hakkı 
878
VI. İhtiyari Garanti Belgesi 
880
A. Genel Olarak 
881
B. Hukuki Niteliği ve Sorumlular 
882
C. Şekli ve İçeriği 
882
D. Tüketicinin Hakları 
883
• 
SATIŞ SONRASI HİZMETLER
Doç. Dr. Ahmet KARAKOCALI 
885
I. Genel Olarak 
885
II. Satış Sonrası Hizmetlerin Kapsamı ve Madde Gerekçeleri 
886
III. Servis İstasyonlarının Yükümlülükleri 
889
IV. Üretici, İthalatçı ve Satıcının Sorumluluğu 
891
• 
GARANTİ BELGESİ VE SATIŞ SONRASI HİZMETLERE İLİŞKİN UYGULAMADAKİ SORUNLARIN ESKİ VE YENİ YASAL DÜZENLEMELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Ahmet KARAKOCALI 
895
I. Giriş 
895
II. Garanti Belgesi ve Satış Sonrası Hizmetlere İlişkin Uygulanacak Olan Yasal Düzenlemelerin Belirlenmesi 
896
III. Garanti Belgesini Kaybeden veya Almadığını İddia Eden Tüketiciye İbraz Zorunluluğu Getirilmiş midir? Yani Garanti Belgesini Sunmayan Tüketici Bu Kapsamda Talepte Bulunabilir mi? 
896
IV. Yetkili Olmayan Servis Dışında Garanti Kapsamındaki Mala Müdahale Edilmesi Garantiyi Etkiler mi? 
897
V. Garanti Belgesi ile Satılan Ürünlerde Tüketici Diğer Seçimlik Haklarını Kullanmadan Önce Ücretsiz Onarım Hakkını Kullanmak Zorunda mıdır? 
899
VI. Garanti Kapsamında Ücretsiz Onarım Hakkının Kullanılması ve Ürünün Tamir Edilmesi Sonrasında Ortaya Çıkan Diğer Ayıplar Tüketicinin Seçimlik Hakları Üzerinde Nasıl Etki Eder? 
901
VII. Garanti Belgesi Kapsamında Ücretsiz Onarım Hakkını Kullanan Tüketicilerin, Koşulları Oluştuğu Halde Diğer Seçimlik Haklarını Kullanması Hususunda Karşılaşılan Sorunlar 
902
VIII. Süresi İçerisinde Tamir Edilen Ürünün Tüketiciye Teslim Edilmesi Hususunda Ortaya Çıkan Sorunlar 
903
IX. Kullanım Hatasına İlişkin Raporla İlgili Yasal Düzenlemelerden Kaynaklı Sorunlar 
904
X. İkame Ürün Verilme(me)si Sorunu 
906
XI. Tüketici Hakem Heyetlerinin Yapısı ve İşleyişi ile İlgili Sorunlar 
907
XII. Yetkili Servis İstasyonlarından Kaynaklı Sorunlar 
907
XIII. Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinin Sınırlı Konularda Düzenleme Getirmesi 
907
• 
OTOMOTİV SEKTÖRÜ BAKIMINDAN GARANTİ BELGESİ VE SATIŞ SONRASI HİZMETLERE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Ahmet KARAKOCALI 
909
I. Giriş 
909
II. Otomotiv Sektörünün Garanti Belgesine İlişkin Yasal Düzenlemeler Etrafında Değerlendirilmesi 
910
A. Kapsamın Belirlenmesi 
910
1. Garanti Belgesi Yönetmeliği’nden Hareketle 
910
2. Binek Otomobil – Hafif Ticari Araç Ayrımı 
911
B. Garanti Süresi 
913
C. Garanti Belgesinin Tüketiciye Sağladığı Haklar 
914
D. Kullanım Hatasına İlişkin Raporun Sunulması 
918
III. Otomotiv Sektörünün Satış Sonrası Hizmetlere İlişkin Yasal Düzenlemeler Etrafında Değerlendirilmesi 
921
A. Satış Öncesi Hizmet Kavramı 
921
B. Satış Sonrası Hizmetler Bakımından Değerlendirmeler 
924
1. Satış Sonrası Hizmetlerin Kapsamı ve Servis İstasyonlarının Yükümlülükleri 
924
2. Üretici, İthalatçı ve Satıcının Sorumluluğu 
929
IV. Yargıtay Kararları 
932
Kaynakça 
948
Beşinci Bölüm: TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR 
949
• 
TİCARİ REKLAM (Aldatıcı Reklam)
Av. Derya İÇÖZ DEMİREL 
951
I. Giriş 
951
II. Ticari Reklam Tanımı ve Unsurları 
952
A. Ticari Reklam Tanımı 
952
B. TKHK Kapsamında Ticari Reklamın Unsurları 
952
1. Ticarilik Unsuru 
952
2. Mesaj 
953
3. Amaç Unsuru 
953
4. Mesaj Kaynağı 
953
5. Mecra (Reklam Araçları) 
954
6. Yöntem Unsuru 
957
7. Kitleye Hitap Etme (Kişisel Olmama) 
959
III. Ticari Reklamların Temel İlke ve Esasları ile Reklam Yasakları 
960
IV. Aldatıcı Reklamlar 
965
A. Aldatıcı Reklam Tanımı 
965
1. Reklamın Yanlış (ya da Yalan) veya Yanıltıcı Olması 
966
a. Reklamın Yanlış (ya da Yalan) Olması 
966
b. Reklamın Yanıltıcı Olması 
972
aa. Reklamın Lafzi Anlamının Aldatıcı Olmaması 
972
aaa. Reklamlardaki İfadenin Vaadi Desteklememesi 
972
bbb. Reklamdaki İfade ile Gösteri Arasındaki İlişki 
975
ccc. Önemli Noktaların Açıklanmaması 
976
bb. Reklamdaki İfadenin Birden Fazla Anlamının Olması 
981
cc. Belirsiz İfadeler 
982
dd. Zaten Var Olan veya Var Olması Gereken Hususlara Yer Verilmesi 
983
2. Reklamın Hitap Ettiği Kitlede Orta Seviyedeki Tüketiciyi Aldatması veya Aldatma İhtimalinin Bulunması 
985
a. Orta Seviyedeki Tüketici Kıstası 
985
b. Reklamın Hitap Ettiği Tüketici Kıstası 
986
3. Aldatıcılığın Önemli (Tüketicinin Kararını Etkileyebilecek) Olması 
987
B. Aldatıcı Olabilecek Özel Reklam Halleri 
989
1. Abartma 
989
2. Üçüncü Kişilerle İlgili Reklamlar 
990
a. Karşılaştırmalı Reklamlar 
990
b. Kötüleme 
1000
c. Tanınmışlığın Kullanıldığı ve Taklit Reklamlar 
1005
3. Bilimsel Araştırma Sonuçlarına ve Tanık Beyanlarına Dayandırılan Reklamlar 
1009
a. Bilimsel Araştırma Sonuçlarına Dayandırılan Reklamlar 
1009
b. Tanık Beyanlarına Dayandırılan Reklamlar 
1011
4. Reklamlarda Fiyatların Kullanılması ve İndirimli Satışlar 
1012
5. Çekiliş, Yarışma ve Promosyon İçerikli Reklamlar 
1021
6. Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar 
1026
7. Tüketim Malı ve Hizmetler ile İlgili Reklamlar 
1027
a. Mal ve Hizmetlerin Özelliklerine Yer Verilen Reklamlar 
1027
b. Mal ve Hizmetlerin Resmi Tanınma, Onaylanma, Belli Bir Ödül Kazandığına, Sertifikalı Olduğuna Dayanan Reklamlar 
1033
c. Tüketim Sonucunda Sertifika, Diploma, Öğrenim ve Kazanım, İstihdam Taahhüdüne Dayanan Reklamlar 
1035
d. Garantiye Dayanan Reklamlar 
1037
8. Bilinçaltına Hitap Edici Reklamlar 
1039
9. Reklamlarda Bazı Özel Düzenlemeler 
1040
a. Doğrudan Satış ve Tele–Alışveriş 
1040
b. Devre Tatil veya Uzun Süreli Tatil 
1040
c. Kira Yoluyla veya Taksitle Satış Şartlarını İçeren Reklamlar 
1040
d. Konut veya Tatil Amaçlı Taşınmaza İlişkin Reklamlar 
1040
e. Sosyal Amaçlı Yardımlar ve Toplumsal Değerler 
1041
f. Mevzuatta Özel Düzenleme Bulunan Mal ve Hizmetler 
1042
g. Yasal Hakların Kısıtlandığı Reklamlar 
1049
h. Çocuk, Hasta, Yaşlı ve Engellilere Yönelik Reklamlar 
1050
i. Örtülü Reklamlar 
1054
V. Reklamlara İlişkin Sorumlu Kişiler 
1058
VI. Reklamlardaki İddialara İlişkin İspat Külfeti 
1060
VII. Aldatıcı Reklamlara Karşı TKHK Kapsamındaki Hakları 
1063
A. Ayıplı Mal ve Hizmete İlişkin Hükümler 
1063
B. Reklam Kurulu’na Şikayet 
1065
1. Reklam Kurulu’nun Görev ve Yetkileri 
1065
2. Reklam Kurulu’na Başvuru Şekli ve Başvurularda Bulunması Gereken Özellikler 
1067
3. Reklam Kurulu’nca Uygulanacak Yaptırımlar 
1068
a. Tedbiren Durdurma 
1068
b. Durdurma 
1068
c. Aynı Yöntemle Düzeltme 
1068
d. Para Cezası 
1069
4. Reklam Kurulu Kararlarının Aleniyeti, Uygulanması ve Yetki 
1073
5. Reklam Kurulu’na Yapılan Başvurunun Reddedilmesi 
1073
6. Reklam Kurulu Kararlarının Yargısal Denetimi 
1074
VIII. Uyuşmazlık Konusu Dava Türleri 
1076
B. Zamanaşımının Tayini 
1078
C. Aldatıcı Reklamdan Kaynaklanan Ayıba İlişkin Davalarda Görevli ve Yetkili Mahkeme 
1079
D. Tüketici Hakem Heyetine Müracaat, İnceleme ve Sonuçları 
1080
E. Aldatıcı Reklam Kapsamında Ayıplı Mal ya da Hizmete İlişkin Tüketici Mahkemesi’nde Dava Açılması ve Yargılama 
1083
Kaynakça 
1091
• 
HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR
Av. Ali SELİM 
1095
I. Giriş 
1095
II. Haksız Ticari Uygulamaların Politik Alt Yapısı 
1095
III. Türk Hukuku Açısından Mevzuat Süreci ve Avrupa Birliği 
1097
IV. Haksız Ticari Uygulamaların Hukuki Niteliği 
1099
V. Sorumluluğun Şartları 
1101
A. Haksız Ticari Uygulamaların Genel Şartları 
1103
1. Mesleki Özen Yükümlülüğü 
1103
2. Ortalama Tüketici veya Tüketici Grubunun Davranışlarının Etkilenmesi veya Etkilenme İhtimalinin Bulunması 
1105
a. Ortalama Tüketici veya Tüketici Grubu 
1105
b. Tüketicinin Davranışlardan Etkilenmesi veya Etkilenme İhtimalinin Bulunması 
1107
3. Tüketici Davranışını Etkileme Niteliğinin veya İhtimalinin Önemli Bir Yoğunluğa Ulaşması 
1108
B. Özel Nitelikli Haksız Ticari Uygulamaların Şartları 
1110
1. Aldatıcı Eylemler ve İhmaller 
1110
a. Aldatıcı Eylemler 
1111
b. Aldatıcı İhmaller 
1114
2. Saldırgan Ticari Uygulamalar 
1116
3. Aldatıcı ve Saldırgan Ticari Uygulamalara İlişkin Örnek Uygulamalar 
1118
VI. İspat Yükümlülüğü 
1119
VII. Uyuşmazlık Konusu Dava Türleri 
1121
A. Haksız Ticari Uygulamalar Yönünden Hukuk Davası 
1121
1. Tüketici Tarafından Açılabilecek Hukuk Davaları 
1121
2. Tüketiciler Dışındaki Kurum ve Kuruluşların Dava Açma Yetkisi 
1122
3. Görevli ve Yetkili Mahkemenin Tespiti 
1123
a. Görevli Mahkemelerin Tespitinde Yaşanan Sorunlar 
1123
b. Yetkili Mahkemenin Tespiti 
1126
B. İdari Yaptırım ve İdari Yaptırım Sonucu Meydana Gelen Uyuşmazlıklar 
1128
1. Reklam Kurulu Tarafından Uygulanan Yaptırımlar 
1128
2. Reklam Kurulu Kararlarına Karşı Açılacak Davalar 
1129
a. İptal Davasına İlişkin Düzenlemeler 
1130
b. Haksız Ticari Uygulamalar Açısından İptal Davası 
1131
aa. Yetki Unsuru 
1132
bb. Şekil Unsuru 
1133
cc. Sebep ve Konu Unsuru 
1134
dd. Maksat Unsuru 
1136
c. Tam Yargı Davası Açısından Düzenlemeler 
1136
d. Haksız Ticari Uygulamalar Açısından Tam Yargı Davası 
1138
Kaynakça 
1147
Altıncı Bölüm: TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ UYGULAMALARI 
1151
• 
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNDE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ
Hâkim Mehmet Akif TUTUMLU 
1153
I. Tüketici Hakem Heyetlerinin Kuruluşu 
1153
A. Yasal Dayanak 
1153
B. Kuruluş Amacı 
1155
II. THH’nin Hukuki Niteliği 
1155
III. THH’lerin Oluşumu 
1159
IV. THH’lerin Yetki ve Görev Alanı 
1160
A. Yetki Alanı 
1160
B. Görev Alanı 
1161
1. Genel Olarak 
1161
2. Arabuluculuya Başvurma Şartından Muafiyet 
1162
3. TSHH’lerin Bakabilecekleri Uyuşmazlık ve İşler 
1162
a. Genel Olarak 
1162
b. Değeri Parayla Ölçülebilen Uyuşmazlıklarda 
1164
c. İtirazın İptali Davaları Bakımından 
1168
d. Menfi Tespit Talepleri Bakımından 
1168
e. Manevi Tazminat Talepleri Bakımından 
1168
e. Değeri Parayla Ölçülemeyen Uyuşmazlıklar Bakımından 
1169
3. THH’lerin Bakamayacakları (Karar Veremeyecekleri) Uyuşmazlık ve İşler 
1169
V. THH’lerine Başvuruda Harç ve Masraftan Muafiyet 
1170
VI. THH’lerin Usuli Yetkileri ve Görevleri 
1171
A. Taleple Bağlılık İlkesi 
1171
1. Kural 
1171
2. İstisna 
1172
B. İncelemenin Dosya Üzerinde Yapılması 
1172
C. Tarafları Dinleme Yetkisi 
1172
D. Bilgi ve Belge İsteme Yetkisi 
1172
E. Bilirkişi İncelemesi Yaptırma Yetkisi 
1173
F. Keşif, Tanık, Yemin Delillerine Başvurma Yetkilerinin Olup Olmadığı 
1173
G. Başvuruların Altı Ay İçinde Karara Bağlanması 
1173
H. Kararların Unsurları 
1173
I. Kararların Bildirimi 
1174
İ. Faaliyet Raporu 
1174
VI. THH Kararlarının Hukuki Niteliği 
1174
A. Mülga 4077 Sayılı Kanun Sistemi Bakımından 
1174
B. 6502 Sayılı Kanun Sistemi Bakımından 
1176
VII. THH Kararlarına İtiraz 
1177
VIII. İtiraz Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme, Tüketici Mahkemesinin Verebileceği Kararlar 
1179
A. Görevli Mahkeme 
1179
B. Yetkili Mahkeme 
1179
C. İtiraz Davasında Mahkemece Verilebilecek Kararlar 
1180
D. Kararların Kesin Olması 
1181
Kaynakça 
1182
• 
SATICI VE SAĞLAYICILARIN TÜKETİCİ İŞLEMİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK TALEPLERİNDE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN KONUMU
M.A. Av. Oya ŞAHİN MCCARTHY 
1183
I. Giriş 
1183
II. THH’lerine Gelecek Uyuşmazlıklar Bakımından Tüketici İşlemi 
1185
III. Tüketici Hakem Heyetleri’nin Çeşitleri ve Görev Sınırı 
1185
IV. Tüketici Hakem Heyetinin Görev Tespiti 
1186
V. Satıcı ve Sağlayıcıların Tüketici İşleminden Kaynaklanan Alacak Taleplerinde Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemelerine Başvuru Zorunluluğu Hakkında 
1188
VI. Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri Bakımından Yetkili Yer Sorunu 
1192
A. Yer Bakımından Yetkili Tüketici Hakem Heyetleri 
1192
B. Yer Bakımından Yetkili Tüketici Mahkemeleri 
1192
Kaynakça 
1194
İçtihatlar Dizini 
1195
Dilekçeler Dizini 
1203
Kavramlar Dizini 
1205