Temel Hukuk Dizisi İnfaz Hukuku (THD) Prof. Dr. İzzet Özgenç, Prof. Dr. Cumhur Şahin  - Kitap
Temel Hukuk Dizisi

İnfaz Hukuku (THD)

6. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
296
Barkod:
9789750286636
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
200,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Diğer Baskılar
5. baskı
Ekim 2022
145,00
25,00 (%83)
4. baskı
Eylül 2021
140,00
15,00 (%89)
Kitabın Açıklaması
Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak, öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.
Dizinin "İnfaz Hukuku" ismiyle yayınlanan bu kitabında; teorik tartışmalara girilmeden, güncel mevzuata göre ceza hukuku yaptırımları ve bunların infazı hakkında özlü bilgilere yer verilmiştir. Kitapta; Türk ceza hukuku yaptırımlar sisteminin ve infaz hukukunun temel ilkelerinin aktarılmasından sonra, hapis ve adli para cezalarının infazı konularına geniş yer verilmiş ve hapis cezasının ve güvenlik tedbirlerinin infazı sürecinde bu yaptırımları tamamlayan bir kurum olarak "denetimli serbestlik tedbiri" ele alınmıştır. Esasen istifade etmesi beklenen öğrencilere pratik faydası bakımından kitapta; Türk Ceza Kanunu'nda belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma (m. 53), eşya müsaderesi (m. 54), kazanç müsaderesi (m. 55), çocuklara özgü güvenlik tedbirleri (m. 56), akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri (m. 57) ve tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri (m. 60) olmak üzere muhtelif güvenlik tedbirlerine yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İnfaz Hukukunun Tanımı, Temel İlkeleri ve Kaynakları
.
Ceza Hukuku Yaptırımlarının Amaçları, Nitelikleri ve Türleri
.
Hapis Cezasının İnfazı
.
Hükümlülerin Kişilerle Görüşmesi ve Haberleşmesi
.
Hükümlülerin Çalıştırılması
.
Hükümlünün İnfaz Kurumunda Hastalanması
.
Hükümlülerin İzinli Olarak İnfaz Kurumu Dışına Çıkarılması
.
Hükümlünün Koşullu Salıverilme Öncesinde Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak İnfaz Kurumundan Çıkarılması
.
Kadın Hükümlünün, Anne Bakımına Muhtaç Çocuğuyla Bir Arada Olmasının Sağlanması
.
Hükümlünün Koşullu Salıverilmesi
.
Hükümlünün Beslenmeyi Veya Tedaviyi Reddetmesi ve Buna Karşı Alınması Gereken Tedbirler
.
Hükümlünün Yurt Dışına Çıkışının Yasaklanması Sorunu
.
Hükümlünün Dini Hakları
.
Hükümlülerle İlgili Disiplin Suçları ve Yaptırımları, Disiplin Soruşturması, Hükümlülerin Ödüllendirilmesi
.
Adli Para Cezasının İnfazı
.
Denetimli Serbestlik Tedbiri ve Uygulaması
.
Kısa Süreli Hapis Cezası Yerine Seçenek Yaptırımların İnfazı
.
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
.
Müsadere Hükmünün İnfazı
.
Hükümlünün Ölümünün İnfaz Üzerindeki Etkisi
.
Hükümlülerin Nakli
.
Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler
.
Mahsup
.
Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi
.
Disiplin Hapsi ve İnfazı
.
Tutuklama Koruma Tedbirinin İnfazı
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
5
Kısaltmalar 
13
1. BÖLÜM: İNFAZ HUKUKUNUN TANIMI, TEMEL İLKELERİ VE KAYNAKLARI 
15
2. BÖLÜM: CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARININ AMAÇLARI, NİTELİKLERİ VE TÜRLERİ 
21
I. CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI OLARAK CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRİ 
21
II. KUSUR VE CEZA İLİŞKİSİ: NULLA POENA SINE CULPA 
22
III. CEZA YAPTIRIMININ İNSAN HAYSİYETİYLE BAĞDAŞIR NİTELİKTE OLMASI PRENSİBİ 
23
IV. HAPİS CEZASI 
23
V. ADLÎ PARA CEZASI 
23
VI. GÜVENLİK TEDBİRİ 
25
A. Suç İşleyen Kişiyle İlgili Olarak Uygulanan Güvenlik Tedbirleri 
26
B. Suçun Konusuyla İlgili Olarak Uygulanan Güvenlik Tedbirleri 
27
C. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçla İlgili Olarak Uygulanan Güvenlik Tedbirleri 
28
3. BÖLÜM: HAPİS CEZASININ İNFAZI 
29
I. HAPİS CEZALARININ İNFAZINDA GÖZETİLECEK İLKELER 
29
II. HAPİS CEZASININ İNFAZININ BAŞLATILMA SÜRECİ 
30
III. HÜKÜMLÜLERİN TASNİFİ 
34
A. Hükümlülerin Gözlemi 
34
B. Hükümlülerin Gruplandırılması 
41
C. Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ve Bu Kurumlarda Cezasını Çekecek Hükümlüler 
43
D. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ve Bu Kurumlarda Cezasını Çekecek Hükümlüler 
46
E. Açık Ceza İnfaz Kurumları ve Bu Kurumlarda Cezasını Çekecek Hükümlüler 
55
IV. AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASININ İNFAZI 
58
V. MÜEBBET HAPİS VE SÜRELİ HAPİS CEZASININ İNFAZI 
60
VI. HAPİS CEZASININ İNFAZININ ERTELENMESİ 
61
A. Hapis Cezasının İnfazının Hastalık Nedeni ile Ertelenmesi 
62
B. Hapis Cezasının İnfazının Hükümlünün Talebiyle Ertelenmesi 
64
C. Mahkemece İnfazın Ertelenmesi veya Durdurulması 
66
VII. ÖZEL İNFAZ ŞEKİLLERİ 
69
A. Hafta Sonu veya Geceleri İnfaz 
69
B. Konutta İnfaz 
70
C. Ortak Hükümler 
71
4. BÖLÜM: HÜKÜMLÜLERİN KİŞİLERLE GÖRÜŞMESİ VE HABERLEŞMESİ 
73
I. HÜKÜMLÜLERİN KİŞİLERLE GÖRÜŞMESİ 
73
II. HÜKÜMLÜLERİN DIŞARIYLA HABERLEŞMESİ 
90
III. HÜKÜMLÜNÜN RADYO, TELEVİZYON VE İNTERNET VE SAİR YAYINLARDAN YARARLANMA HAKKI 
93
5. BÖLÜM: HÜKÜMLÜLERİN ÇALIŞTIRILMASI 
95
6. BÖLÜM: HÜKÜMLÜNÜN İNFAZ KURUMUNDA HASTALANMASI 
101
7. BÖLÜM: HÜKÜMLÜLERİN İZİNLİ OLARAK İNFAZ KURUMU DIŞINA ÇIKARILMASI 
107
I. MAZERET İZNİ 
108
II. TOPLUMSAL ORTAMA İNTİBAK İZNİ (ÖZEL İZİN) 
111
III. İŞ ARAMA İZNİ 
112
IV. “COVID–19” SALGINI DOLAYISIYLA HÜKÜMLÜLERİN İZNE AYRILMASI 
112
V. İZİNDEN DÖNMEME VEYA GEÇ DÖNME 
114
8. BÖLÜM: HÜKÜMLÜNÜN KOŞULLU SALIVERİLMESİ 
117
I. MAHKÛM OLUNAN CEZANIN BELLİ BİR MİKTARININ İNFAZ KURUMUNDA ÇEKİLMESİ 
117
II. MAHKÛMUN İYİ HALLİ OLMASI 
132
A. Genel Olarak 
132
B. Hükümlünün Kişiliğine İlişkin Şart: İyi Halin Tespiti 
133
III. HÜKÜMLÜNÜN KOŞULLU SALIVERİLMEYE HAZIRLANMASI 
137
IV. KOŞULLU SALIVERİLME KARARININ VERİLMESİ 
138
V. CEZANIN KALAN KISMININ KURUM DIŞINDA ÇEKİLMESİ 
139
VI. DENETİM SÜRESİNİN İYİ HALLİ OLARAK GEÇİRİLMESİ 
142
VII. DENETİM SÜRESİ İÇİNDE YENİ BİR SUÇ İŞLENMESİ, CEZANIN KALAN KISMININ İNFAZ KURUMUNDA ÇEKİLMESİ 
143
9. BÖLÜM: HÜKÜMLÜNÜN KOŞULLU SALIVERİLME ÖNCESİNDE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANARAK İNFAZ KURUMUNDAN ÇIKARILMASI 
145
10. BÖLÜM: KADIN HÜKÜMLÜNÜN, ANNE BAKIMINA MUHTAÇ ÇOCUĞUYLA BİR ARADA OLMASININ SAĞLANMASI 
157
11. BÖLÜM: HÜKÜMLÜNÜN BESLENMEYİ VEYA TEDAVİYİ REDDETMESİ VE BUNA KARŞI ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 
159
I. GENEL OLARAK 
159
II. HÜKÜMLÜNÜN BESLENMEYİ REDDETMESİ 
160
III. HÜKÜMLÜNÜN TEDAVİYİ REDDETMESİ 
163
12. BÖLÜM: HÜKÜMLÜNÜN YURT DIŞINA ÇIKIŞININ YASAKLANMASI SORUNU 
165
13. BÖLÜM: HÜKÜMLÜNÜN DİNİ HAKLARI 
169
14. BÖLÜM: CEZA İNFAZ KURUMUNDA BULUNAN HÜKÜMLÜYE VASİ TAYİNİ SORUNU 
171
15. BÖLÜM: HÜKÜMLÜLERLE İLGİLİ DİSİPLİN SUÇLARI VE YAPTIRIMLARI, DİSİPLİN SORUŞTURMASI, HÜKÜMLÜLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ 
175
I. GENEL OLARAK 
175
II. DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALARI 
176
A. Kınama Disiplin Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Disiplin Suçları 
177
B. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma Disiplin Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Disiplin Suçları 
178
C. Ücret Karşılığı Çalışılan İşten Yoksun Bırakma Disiplin Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Disiplin Suçları 
179
D. Haberleşme veya İletişim Araçlarından Yoksun Bırakma veya Kısıtlama Disiplin Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Disiplin Suçları 
180
E. Ziyaretçi Kabulünden Yoksun Bırakma Disiplin Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Disiplin Suçları 
181
F. Hücreye Koyma Disiplin Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Disiplin Suçları 
182
III. ÇOCUK HÜKÜMLÜLER HAKKINDA UYGULANABİLECEK DİSİPLİN TEDBİRLERİ VE CEZALARI 
184
A. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Tedbirleri 
184
B. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları 
185
C. Çocuk Hükümlüler Bakımından Uyarma Disiplin Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Disiplin Suçları 
186
D. Çocuk Hükümlüler Bakımından Kınama Disiplin Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Disiplin Suçları 
187
E. Çocuk Hükümlü Bakımından Onarma, Tazmin Etme ve Eski Hale Getirme Disiplin Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Disiplin Suçları 
187
F. Çocuk Hükümlü Bakımından Harcamalarına Sınır Koyma Disiplin Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Disiplin Suçları 
188
G. Çocuk Hükümlü Bakımından Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma Disiplin Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Disiplin Suçları 
189
H. Çocuk Hükümlü Bakımından Teşvik Esaslı Ayrıcalıkları Geri Alma Disiplin Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Disiplin Suçları 
190
I. Çocuk Hükümlü Bakımından İznin Ertelenmesi veya Ziyaretlerin Kapalı Şekilde Yaptırılması Disiplin Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Disiplin Suçları 
190
J. Çocuk Hükümlü Bakımından Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İade Disiplin Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Disiplin Suçları 
191
K. Çocuk Hükümlü Bakımından Odaya Kapatma Disiplin Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Disiplin Suçları 
192
IV. DİSİPLİN SORUŞTURMASI 
193
V. DİSİPLİN CEZASINI GEREKTİREN EYLEMLERİN TEKRARI, DİSİPLİN CEZALARININ İNFAZI VE KALDIRILMASI 
195
VI. DİSİPLİN CEZALARINA KARŞI ŞİKAYET VE İTİRAZ 
197
VII. DİSİPLİN CEZASININ HUKUKİ SONUÇLARI 
199
VIII. ÖDÜLLENDİRME 
200
A. Genel Olarak 
200
B. Ödüllendirilebilecek Tutum ve Davranışlar 
202
C. Hükümlü ve Tutuklulara Verilebilecek Ödüller 
203
16. BÖLÜM: ADLÎ PARA CEZASININ İNFAZI 
205
17. BÖLÜM: DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ VE UYGULAMASI 
211
I. CEZAYA HÜKMEDİLMEDEN ÖNCEKİ DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ 
212
II. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI İLE BİRLİKTE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ 
213
III. KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI YERİNE SEÇENEK YAPTIRIM OLARAK HÜKMEDİLEN GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI SÜRECİNDE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ 
215
IV. HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ HALİNDE DENETİM SÜRESİ ZARFINDA HÜKÜMLÜ HAKKINDA DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ 
215
V. HAPİS CEZASININ İNFAZI SÜRECİNDE KOŞULLU SALIVERİLME ÖNCESİNDE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ 
217
VI. HAPİS CEZASININ İNFAZI SÜRECİNDE KOŞULLU SALIVERİLMEDEN YARARLANILMASI HALİNDE DENETİM SÜRESİ ZARFINDA DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ 
218
VII. CEZANIN İNFAZI TAMAMLANDIKTAN SONRA DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ 
221
VIII. TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ 
221
IX. DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULAMASINA VAZİYET EDEN İDARİ TEŞKİLAT 
224
18. BÖLÜM: KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI YERİNE SEÇENEK YAPTIRIMLARIN İNFAZI 
229
19. BÖLÜM: GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI 
239
20. BÖLÜM: MÜSADERE HÜKMÜNÜN İNFAZI 
241
I. ATEŞLİ SİLAH, MERMİ, HER TÜRLÜ PATLAYICI MADDE, BIÇAK, KESİCİ VE ÖLDÜRÜCÜ ALET İLE BENZERLERİNE İLİŞKİN MÜSADERE HÜKMÜNÜN İNFAZI 
242
II. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDELERE İLİŞKİN MÜSADERE HÜKMÜNÜN İNFAZI 
243
III. MOTORLU KARA TAŞITLARININ MÜSADERESİNE İLİŞKİN HÜKMÜN İNFAZI 
247
IV. BANKAYA YATIRILMIŞ PARAYA İLİŞKİN MÜSADERE HÜKMÜNÜN İNFAZI 
248
V. TAŞINMAZ MALA İLİŞKİN MÜSADERE HÜKMÜNÜN İNFAZI 
248
VI. ŞİRKET ORTAKLIK PAYLARINA İLİŞKİN MÜSADERE HÜKMÜNÜN İNFAZI 
249
VII. ORMAN SUÇLARI BAĞLAMINDA VERİLEN MÜSADERE HÜKMÜNÜN İNFAZI 
251
VIII. KAÇAKÇILIK SUÇLARI BAĞLAMINDA VERİLEN MÜSADERE HÜKÜMLERİNİN İNFAZI 
251
IX. DİĞER EŞYA İLE İLGİLİ OLARAK VERİLEN MÜSADERE KARARLARININ İNFAZI 
252
X. KAİM DEĞER MÜSADERESİNE İLİŞKİN HÜKMÜN İNFAZI 
252
21. BÖLÜM: HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜNÜN İNFAZ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
253
22. BÖLÜM: HÜKÜMLÜLERİN NAKLİ 
255
23. BÖLÜM: CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNDURULABİLECEK EŞYA VE MADDELER 
263
24. BÖLÜM: MAHSUP 
269
25. BÖLÜM: MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ 
275
26. BÖLÜM: DİSİPLİN HAPSİ VE İNFAZI 
283
27. BÖLÜM: TUTUKLAMA KORUMA TEDBİRİNİN YERİNE GETİRİLMESİ 
289