Tebligat Hukuku Bilgisi Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi  - Kitap

Tebligat Hukuku Bilgisi

9. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
392
Barkod:
9789750290602
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
310,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
8. baskı
Eylül 2023
310,00
185,00 (%40)
7. baskı
Ocak 2023
305,00
155,00 (%49)
6. baskı
Şubat 2021
300,00
125,00 (%58)
3. baskı
Mayıs 2016
295,00
95,00 (%68)
2. baskı
Kasım 2013
290,00
35,00 (%88)
Kitabın Açıklaması
Bu eser, Tebligat Kanunu'nun madde sistematiği dikkate alınarak hazırlanmıştır. İlgili maddenin altında dikkat edilmesi gerekli hususlar belirtilmiş olup, her maddenin daha iyi anlaşılabilmesi için ayrıntılı açıklama yapılmıştır.
Eser son değişiklikler dikkate alınarak hazırlanmış, hazırlanırken tebligat bölümünde (kabulden teslimata kadar) çalışmalar yapılmış, tebliğ memurlarıyla hem şehir merkezinde hem de köylerde dağıtıma çıkılmış, Kanun'un nasıl uygulandığı yerinde görülmüştür.
Yurt dışı tebligatlar konusunda Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Tebligat Bürosunda, Hukuk Tebligat Bölümü ile Ceza Tebligat Bölümünde ve Türkiye Cumhuriyeti Hamburg (Almanya) Başkonsolosluğu'nda, Tebligat Kanunu'nun 25/a maddesi çerçevesinde yapılan tebligatlarla ilgili çalışmalar yapılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tebligat Hukuku ile İlgili Genel Bilgiler
.
Umumi Hükümler
.
Tebligat Esasları
.
Hususi Hükümler
.
Kazai Tebligat
.
Mali Tebligat
.
Cezai Hükümler
.
Müteferrik Hükümler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
7
TEBLİGAT HUKUKU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
I. TEBLİGATIN TANIMI VE ÖNEMİ 
15
A. Tebligatın Tanımı 
15
B. Tebligatın Önemi 
17
II. TEBLİGAT HUKUKU İLE İLİŞKİLİ OLAN TEMEL USUL İLKELERİ 
19
A. Genel Olarak 
19
B. Adil Yargılanma Hakkı 
21
C. Hukuki Dinlenilme Hakkı 
22
D. Usul Ekonomisi İlkesi 
24
III. TEBLİGAT MEVZUATI 
25
A. İç Hukuk Alanında Gelişmeler 
25
B. Uluslararası Sözleşmeler Alanındaki Gelişmeler 
27
IV. SÜRELER 
28
V. TEBLİGATIN ŞEKLİ OLMASI VE SONUÇLARI 
33
TEBLİGAT KANUNU
BİRİNCİ BAP
BİRİNCİ FASIL
Kanunun Şümulü
Madde 1: Tebligatın Yapılması 
35
AÇIKLAMALAR 
36
Madde 2: Tebligatın Memur Vasıtasıyla Yapılması 
47
AÇIKLAMALAR 
47
Madde 3: Ücret Tarifesi 
50
AÇIKLAMALAR 
50
Madde 4: Memur Vasıtasıyla Tebliğlerde Zaruri Masraflar 
51
AÇIKLAMALAR 
51
Madde 5: Ücret ve Masrafın Peşin Ödenmesi 
53
AÇIKLAMALAR 
53
Madde 6: Tebliğ Evrakının Zıyaı Halinde Masraflar 
57
AÇIKLAMALAR 
57
Madde 7: Uçak, Telgraf ve Diğer Vasıtalarla Tebligat ve Ücretleri 
58
AÇIKLAMALAR 
58
Madde 7/a: Elektronik Tebligat 
63
AÇIKLAMALAR 
65
İKİNCİ FASIL
Tebligat Esasları
Madde 8: Tebliğ Evrakının Nüshaları ve Makbuz Verilmesi 
81
AÇIKLAMALAR 
81
Madde 9: Davetiyenin İhtiva Edeceği Kayıtlar 
84
AÇIKLAMALAR 
84
Madde 10: Bilinen Adreste Tebligat 
87
AÇIKLAMALAR 
89
AÇIKLAMA 
100
Madde 11: Vekile ve Kanuni Mümessile Tebligat 
106
İlgili Mevzuat 
106
AÇIKLAMALAR 
108
Madde 12: Hükmi Şahıslara ve Ticarethanelere Tebligat 
138
AÇIKLAMALAR 
138
Madde 13: Hükmi Şahısların Memur ve Müstahdemlerine Tebligat 
147
AÇIKLAMALAR 
147
Madde 14: Askeri Şahıslara Tebligat 
152
AÇIKLAMALAR 
152
Madde 15: Sefer Hali 
159
AÇIKLAMALAR 
159
Madde 16: Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat 
160
AÇIKLAMALAR 
160
Madde 17: Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcrası 
169
AÇIKLAMALAR 
169
Madde 18: Otel, Hastane, Fabrika ve Mektep Gibi Yerlerde Tebligat 
173
AÇIKLAMALAR 
174
Madde 19: Mevkuf ve Mahkûmlara Tebligat 
178
AÇIKLAMALAR 
178
Madde 20: Muhatabın Muvakkaten Başka Yere Gitmesi 
183
AÇIKLAMALAR 
183
Madde 21: Tebliğ İmkânsızlığı ve Tebellüğden İmtina 
189
AÇIKLAMALAR 
191
Madde 22: Yaş ve Ehliyet Şartı 
219
AÇIKLAMALAR 
219
Madde 23: Tebliğ Mazbatası 
221
AÇIKLAMALAR 
222
Madde 24: İmza Edemeyecek Durumda Olmak 
234
AÇIKLAMALAR 
234
Madde 25: Yabancı Memlekette Tebligat Usulü 
236
AÇIKLAMALAR 
236
Madde 25/a: Siyasî Temsilcilik Aracılığıyla Yabancı Ülkedeki Türk … 
250
AÇIKLAMALAR 
251
Madde 26: Türkiye’deki Elçilik veya Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebligat Evrakı 
261
AÇIKLAMALAR 
261
Madde 27: Yabancı Memlekette Türk Memurlarına ve Askeri Şahıslarına Tebligat 
263
AÇIKLAMALAR 
263
Madde 28: İlanen Tebligat 
265
AÇIKLAMALAR 
266
Madde 29: İlan Şekli 
279
AÇIKLAMALAR 
279
Madde 30: İlanın İhtiva Edeceği Kayıtlar 
285
AÇIKLAMALAR 
285
Madde 31: İlanen Tebligatta Tebliğ Tarihi 
286
AÇIKLAMALAR 
286
Madde 32: Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü 
287
AÇIKLAMALAR 
287
Madde 33: Resmi ve Adli Tatil Günlerinde Tebligat 
300
AÇIKLAMALAR 
300
İlgili Mevzuat 
300
İKİNCİ BAP
BİRİNCİ FASIL
Kazai Tebligat
Madde 34: Şümulü 
303
AÇIKLAMALAR 
303
Madde 35: Adres Değiştirmenin Bildirilmesi Mecburiyeti 
305
AÇIKLAMALAR 
306
Madde 36: Celse Esnasında veya Kalemde Tebligat 
323
İlgili Mevzuat 
323
AÇIKLAMALAR 
323
Madde 37: Avukat Kâtiplerine ve Stajyerlerine Tebligat 
326
AÇIKLAMALAR 
326
Madde 38: Vekillerin Yekdiğerine Tebligat Yapması 
327
İlgili Mevzuat 
327
AÇIKLAMALAR 
327
Madde 39: Tebellüğ Edecek Şahsın Hasım Olması 
329
AÇIKLAMALAR 
329
Madde 40: Tebligata Ait Kararların Müstaceliyeti 
331
AÇIKLAMALAR 
331
Madde 41: Memur Vasıtasıyla Tebligat 
332
AÇIKLAMALAR 
332
Madde 42: Müstacel Hallerde Tebligat 
333
AÇIKLAMALAR 
333
Madde 43: Cumhuriyet Başsavcılığına Tebligat 
334
AÇIKLAMALAR 
334
Madde 44: Askeri Kazada Tebligat 
336
AÇIKLAMALAR 
336
İKİNCİ FASIL
İdari Tebligat
Madde 45: Şümulü 
337
AÇIKLAMALAR 
337
Madde 46: PTT Teşkilâtı Olmaması 
339
AÇIKLAMALAR 
339
Madde 47: Müteaddit Şahsın Mümessiline Tebligat 
340
AÇIKLAMALAR 
340
Madde 48: Gümrük ve İnhisar İşlerinde Tebligat 
341
AÇIKLAMALAR 
341
Madde 49: Tapu İdarelerince Yapılacak Tebligat 
342
AÇIKLAMALAR 
342
ÜÇÜNCÜ FASIL
Mali Tebligat
Madde 50: Divanı Muhasebat Tarafından Yapılacak Tebligat 
343
AÇIKLAMALAR 
343
Madde 51: Diğer Mali Tebligat 
344
AÇIKLAMALAR 
344
İlgili Mevzuat 
347
AÇIKLAMALAR 
352
ÜÇÜNCÜ BAP
Madde 52: Kanunu Tatbik ile Mükellef Olanların İşleyecekleri Suçlar 
367
AÇIKLAMALAR 
367
Madde 53: Yanlış Adres Bildirmek 
369
AÇIKLAMALAR 
369
Madde 54: Tebliğ Evrakının Muhatabına Verilmemesi ve Tebligatı … 
370
AÇIKLAMALAR 
370
Madde 55: Yalan Beyan 
372
AÇIKLAMALAR 
372
Madde 56: Tebliğ Evrakının Taliki ile İlgili Suçlar 
374
AÇIKLAMALAR 
374
Madde 57: Tebliğ Memurları Aleyhine İşlenen Suçlar 
375
AÇIKLAMALAR 
375
DÖRDÜNCÜ BAP
Madde 58: Tebliğin Vaktinde Yapılmaması 
376
AÇIKLAMALAR 
376
Madde 59: Tebliğ Mazbatalı Kapalı Zarf 
377
AÇIKLAMALAR 
377
Madde 60: Yönetmelik 
378
AÇIKLAMALAR 
378
Madde 61: Diğer Kanunlardaki Atıflar 
379
AÇIKLAMALAR 
379
Madde 62: Kaldırılan Hükümler 
380
AÇIKLAMALAR 
380
Ek Madde 1: Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat 
381
AÇIKLAMALAR 
381
Ek Madde 2 
383
Geçici Madde 1: Teknik Altyapının Kurulması, Tüzük Hükümlerinin Uygulanması 
384
AÇIKLAMALAR 
384
Geçici Madde 2: Elektronik Tebligat Adreslerinin Verilmesi 
385
Madde 63: Kanunun Mer’iyete Girmesi 
386
AÇIKLAMALAR 
386
Madde 64: Kanunu İcra Edecek Makam 
387
AÇIKLAMALAR 
387
Kavram Dizini 
389