Tasarrufun İptali Davası (Borçlu Muvazaası) Erhan Günay  - Kitap

Tasarrufun İptali Davası

(Borçlu Muvazaası)

7. Baskı, 
Haziran 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
456
Barkod:
9789750293399
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
565,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
6. baskı
Eylül 2021
560,00
295,00 (%47)
Kitabın Açıklaması
Alacaklısından mal kaçırmak amacıyla borçlunun üçüncü kişilerle yaptığı tasarruflara karşı alacaklıların iptal davası açmaktan başka imkanının kalmadığı, uyuşmazlıkların giderek yoğunlaşmasından anlaşılmaktadır. Dava açmak zorunda kalan alacaklı, dava açarken anılan davaya ilişkin "önkoşulları ve koşulları" göz önünde bulundurmak zorundadır. Aksi halde davası retle sonuçlanacaktır.
Uygulamaya dönük olarak hazırlanan eserde; tasarrufunun iptali davasının amacı, tarafları, koşulları, iptale konu tasarruflar, iptal kararının niteliği, diğer davalarla benzerliği ve farklılığı konuları üzerinde durulmuş, İİK.278. maddesinin üçüncü fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan "neseben veya" deyimini iptal eden Anayasa Mahkemesi'nin 11.7.2018 tarihli ve 2018/9-84 sayılı kararına da değinilmiştir.
İİK 278.maddesinin 3.fıkrasının 1.bendinde yer alan "neseben"… ibaresi 11.7.2018-9/84sayılı kararla; "karı ve koca ile" ibaresi 16.12.2021-52/97sayılı kararla, "usul" ve "üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar " ibareleri 26.1.2022-9/4 sayılı kararla Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Son iki iptal kararları 22.12.2022 ve 12.1.2023 tarihlerinde yürürlüğe girmiştir. Bundan böyle İİK m.278/3-1'in uygulanacağı hısımlar, borçlunun alt soyu, evlatlık ve evlat edinenle sınırlı tutulacaktır. Derdest davalarda ise iptal kararlarının uygulanacağı HGK 17.5.2023-237/477 sayılı kararında vurgulanmıştır.
Tasarrufun iptaline ilişkin uyuşmazlıkların temyiz denetim dairesi olan 17.Hukuk Dairesinin kapatılması sebebiyle, bu tür uyuşmazlıkların temyiz yargı denetimi 4.Hukuk Dairesine verilmiştir. Uygulamayı yönlendiren ve benimsenen 17.Hukuk Dairesinin kararları kitapta aynen korunmuş, yeni baskıda ayrıca 4.Hukuk Dairesi kararlarına da yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Davanın Amacı, Tarafları, Koşulları, Görev ve Yetki, Yargılama Usulü
.
İptale Konu Tasarruflar
.
İptal Kararının Niteliği
.
Hak Düşürücü Müddet
.
Diğer Davalarla Benzerliği–Farklılığı
.
Dava Dilekçesi Örneği
.
Uygulamalı: Olay–Sorun–Çözüm
.
Güncel Yargıtay Kararları
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
7. Baskıya Önsöz 
5
6. Baskıya Önsöz 
7
5. Baskıya Önsöz 
9
4. Baskıya Önsöz 
11
3. Baskıya Önsöz 
13
2. Baskıya Önsöz 
15
Önsöz 
17
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
(BORÇLU MUVAZAASI)
I. 1. Tasarrufun İptali Davasının Amacı 
25
2. Davada Bazı Kavramların Anlamı 
26
– Alacaklı 
27
– Borçlu 
27
– Üçüncü Kişi 
27
– Dördüncü Kişi 
27
– Dava Arkadaşlığı 
28
– Fahiş Fiyat Farkı 
28
– Tasarruf 
30
– İvazsız Tasarrufların İptali 
30
– Butlan 
30
– Borç Ödemeden Acze Düşme Hali 
30
– 3. Kişinin Kötü Niyetini İspat Yükü 
30
– 3. Kişinin İyi Niyetinin Aranmayacağı Durum 
31
– 3. Kişinin Tazminatla Sorumlu Tutulması 
31
– Harç, Vekalet Ücreti 
32
* Yargıtay Kararları 
33
II. İPTAL DAVASINDA TARAFLAR 
61
1. Davacılar 
61
a. Muvakkat Aciz Vesikalı Alacaklı 
62
b. Kati Aciz Vesikalı Alacaklı 
63
c. İflas İdaresi 
66
d. İİK m. 245’e Göre Alacaklılar 
67
e. İİK m. 255/3’e Göre Alacaklılar 
67
f. Aciz Belgesine İlişkin Ayrıntılı Anlatım 
68
1. Borç Ödemekten Aciz Belgesi 
68
2. Haciz Yolu ile Takipte Aciz Vesikası Verilmesi 
69
3. Aciz Belgesinin Maddi Hukuk Bakımından Önemi 
70
4. Kati ve Muvakkat Aciz Belgesinin Hukuki Sonuçlarının Farklılığı 
71
5. Haciz Tutanağının Aciz Belgesi Hükmünde Sayılmadığı Durumlar 
73
2. Davalılar 
74
* Yargıtay Kararları 
76
III. İPTAL DAVALARINDA GÖREV VE YETKİ 
90
1. Görevli Mahkeme 
90
* Yargıtay Kararları 
91
2. Yetkili Mahkeme 
102
* Yargıtay Kararları 
103
IV. DAVA KOŞULLARI 
106
1. Geçici veya Kati Aciz Vesikasının Varlığı 
106
2. İcra Takibinin Kesinleşmesi 
107
3. Tasarrufun Borcun Doğumundan Sonra Yapılmış Olması 
108
4. Gerçek Bir Alacağın Varlığı 
109
5. Dava Koşullarının İncelenmesi 
112
* Yargıtay Kararları 
113
V. İPTALE KONU TASARRUFLAR 
168
1. İvazsız Tasarrufların Butlanı 
169
a. İlgili Madde: İİK 278 
169
b. Açıklama 
170
* Yargıtay Kararları 
176
2. Acizden Dolayı Butlan 
211
a. İlgili Madde: İİK 279 
211
b. Açıklama 
212
c. Aczine Kendi Fiiliyle Sebep Olmak 
214
* Yargıtay Kararları 
214
3. Zarar Verme Kastından Dolayı İptal 
220
a. İlgili Madde: İKK 280 
220
b. Açıklama 
221
c. Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçu 
227
* Yargıtay Kararları 
231
VI. İPTAL DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ 
266
1. İlgili Madde: İİK. 281 
266
2. Açıklama 
268
3. Basit Yargılama Usulünün Özellikleri 
274
–Dilekçelerin Verilmesi 
274
–Cevap Süresi 
274
–Delillerin Gösterilmesi ve İbrazı 
274
–İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı 
275
–Ön İnceleme ve Tahkikat 
275
–Davanın Takipsiz Bırakılması 
276
* Yargıtay Kararları 
276
VII. İPTAL KARARININ İÇERİĞİ 
286
1. Açıklama 
286
2. Temyiz Mercii 
289
* Yargıtay Kararları 
289
VIII. İADENİN KAPSAMI 
293
1. İlgili Madde: İİK. 283 
293
2. Açıklama 
293
* Yargıtay Kararları 
296
IX. HAK DÜŞÜRÜCÜ MÜDDET 
323
1. İlgili Madde: İİK. 284 
323
2. Açıklama 
323
* Yargıtay Kararları 
324
X. 6183 S. AATUHK UYARINCA “İPTAL DAVALARI” 
327
1. İptal Davası Açılması m. 24 
327
a. Açıklama 
327
* Yargıtay Kararları 
328
2. İptal Talebinde Muhatap m. 25 
329
a. Açıklama 
329
3. Hükümsüz Sayılmada Zamanaşımı m. 26 
329
a. Açıklama 
330
4. İvazsız Tasarrufların Hükümsüzlüğü m. 27 
330
a. Açıklama 
330
* Yargıtay Kararları 
332
5. Hükümsüz Sayılan Diğer Tasarruflar m. 29 
334
a. Açıklama 
335
6. Amme Alacağının Tahsiline İmkan Bırakmamak Amacıyla Yapılan Tasarruflar m. 30 
335
a. Açıklama 
335
* Yargıtay Kararları 
338
7. Üçüncü Şahısların Hak ve Mecburiyetleri m. 31 
342
a. Açıklama 
342
XI. DİĞER DAVALARLA BENZERLİĞİ–FARKLILIĞI 
344
1. Muris Muvazaası Davası 
344
2. Genel Muvazaa Davası 
348
3. İstihkak Davası 
350
* Yargıtay Kararları 
354
XII. İPTAL DAVASINA İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
366
XIII. YARGITAY KARARLARI EŞLİĞİNDE İPTAL DAVALARINA İLİŞKİN UYGULAMA (OLAY–SORUN–ÇÖZÜM) 
369
1. Dava Şartının Bozmaya Uyulmadan Önce Yerine Getirilmesi, Davalı Yararına Kazanılmış Hak Oluşturur mu? 
369
2. Alacağına Karşılık Borçludan Taşınmazın Satın Alınması İptale Tabi Batıl Bir
Tasarruf mudur? 
370
3. Nakden Tazminden Sorumluluk Davalı 3. Kişi ile Birlikte Borçluya mı Aittir? 
370
4. Gerçek Değerin Haricen Ödendiğinin İspatı Ne Suretle Kimin Tarafından Yapılacaktır? 
371
5. İstihkak Davasına Karşılık Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? 
373
6. Hısımlar Arasındaki İvazlı Tasarruflarda Borçlunun Alacaklıdan Mal Kaçırma Kastı
Aranacak mıdır? 
374
7. Tasarrufun Diğer Tarafı 3. Kişide İyi Niyet Hangi Hallerde Aranır, Hangi Hallerde Aranmaz? 
374
8. Dördüncü Kişinin Sorumluluğu İçin Kötü Niyetinin İspatlanması Şart mıdır? 
375
9. Tapu Kaydı Dava Dışı Bırakılan 4. Kişide Olduğu Gerekçesiyle İptal Davasının Reddi
İsabetli midir? 
376
10. Borcun Doğumunun Tasarruf Tarihinden Önce Olduğu İddiası Mahkemece
Araştırılmalı mıdır? 
376
11. Ticari İşletmenin Devrinde Yasal Karinenin Aksi Kimin Tarafından Nasıl İspatlanabilir? 
378
12. Fahiş Fark Dördüncü Kişiyi Etkiler mi? 
378
13. Fahiş Fark İyi Niyet Sahibi 3. Kişiyi Etkiler mi? 
379
14. İhtiyati Haciz Tutanağının Aciz Belgesi Sayılmasının Şartı Nedir? 
380
15. Borçluya Ait Haczi Kabil Mal Bulunmamasından Amaç Nedir? 
381
16. İlgisiz Yerde Tutulan Borçlu Malının Bulunmadığı Yazılı Haciz Tutanağı Aciz Belgesi
Sayılır mı? 
382
17. İcra Müdürünce Takip Alacaklısına “Geçici Aciz Belgesi” Düzenlenip Verilmesi
Yasal mıdır? 
382
18. Süresinde Satış İstenmediğinde, Haciz Tutanağının Geçici Aciz Belgesi Niteliği Kalkar mı? 
383
19. Muvazaaya Dayalı Üçüncü Kişiye Ait Kaydın İptali ve Borçlu Üzerine Tescili İstemi İptal Davası Olarak Kabul Edilebilir mi? 
383
20. İptal Davasında Hangi Halde Zorunlu ya da İhtiyari Dava Arkadaşlığı Vardır? 
385
21. Kesinleşmemiş Alacak Yönüyle Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? 
386
22. İstihkak Davasına Karşı Açılan Tasarrufun İptali Davası Hangi Durumda İcra Mahkemesinde Bakılamaz? 
387
23. Tasarrufun İptali Davasının Borçlu Mirasçılarına Karşı Açılması Mümkün müdür? 
388
24. Alacaklılardan Mal Kaçırmaya Dayalı İşlemler Yasal Olarak Muvazaalı ya da Ahlaka Aykırı Sayılacak mıdır? Davanın Amacı, Şartları Nedir? 
390
25. Davalı 3. Kişi, Davacı Alacaklının Borçludan “Gerçek” Bir Alacağının Bulunmadığını Savunabilir mi? 
391
26. İtiraz ve Şikayete Konu Edilmemiş Olan Aciz Belgesinin Kapsamı, Tasarrufun İptali Davasında Hukuken Yetersizliği Şeklinde Değerlendirmeye Konu Yapılabilir mi? 
392
27. Borçlu Hakkında Bir Başkasına Verilmiş Aciz Belgesi Dayanak Yapılarak Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? 
394
28. Aciz Belgesi Olmadan Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? 
395
29. Taşınmaz Satışına İlişkin İşlemin İptali Davasında Mahkemenin Göz Önünde Tutacağı Hususlar Nelerdir? 
396
30. Alacaklı, Borçlunun Farklı Kişilerle Yaptığı Tasarrufların Aynı Dava İçinde İptalini
İsteyebilir mi? 
398
31. Kesin Veya Geçici Aciz Belgesinin Bulunmaması Ancak Borçlunun Aciz Halinin Var Olduğunun Anlaşılması Durumunda Tasarrufun İptali Davası reddedilir mi? 
400
32. Alacaklının, Davalı Borçluda Gerçek Bir Alacağının Bulunmadığı Borçlu ve 3. Kişi Tarafından İleri Sürülebilir mi? 
401
33. Tasarrufun İptaline İlişkin Hüküm Kesinleşmeden İcra Takibine Konulabilir mi? 
402
34. Tasarrufun İptali Davasında “Yetki İtirazı” Tüm Davalılar Tarafından Birlikte mi Yapılmalıdır? 
403
35. Borçlu Tasarrufunun İptali İçin Borçlunun Temerrüde Düşmesi Şart mıdır? 
404
36. Davanın Tazminata Dönüşmesi Halinde Kaim Değer Üzerine İhtiyati Haciz Konabilir mi? 
406
37. İhtiyati Haciz Talebi İcra Takibinin Kesinleşmemesi Nedeniyle Reddedilebilir mi? 
407
38. Geriye Doğru Bir Yıllık Sürenin Hesaplanmasında Herhangi Bir Haciz mi, Yoksa Adreste Yapılan Haciz Mi Dikkate Alınacaktır? 
408
39. Tasarrufun İptali Davasının Reddi Halinde Vekalet Ücreti Kimler Lehine Hükmedilir? 
411
40. Üçüncü Kişinin Tasarruf Konusunu Elden Çıkarması Halinde Bedelle Sorumlu mudur? 
412
41. Tasarrufun iptali davaları ticari davalardan mıdır? 
413
42. İptal Davalarında Zorunlu ve İhtiyari Dava Arkadaşlığı Hangi Davalılar Arasındadır? 
414
43. Tasarrufun İptali Davalarında Araştırılması Gereken Ön Koşul ve Koşullar Nelerdir? 
415
44. Araştırma Yapılmadan Aciz Belgesi Yokluğundan Tasarrufun İptali Davası
Reddedilir mi? 
417
45. Borcun Dava Sırasında Ödenmiş Olması Halinde Doğrudan Davanın Reddine Karar Verilmeli midir? 
418
46. Zorunlu Dava Arkadaşlığının Bulunması Halinde Taraf Teşkili Zorunluluğu
Gerekir mi? 
419
47. Dördüncü Kişinin Kötü Niyetinin Kanıtlanmaması Halinde Hükmün Kapsamı Ne Yönde Olmalıdır? 
422
48. Tasarruf Konusu Mala Konulan İhtiyati Haciz, İcrada Sıra Cetvelinde Dikkate
Alınır mı? 
423
49. Dava Şartı Yönüyle Davanın Reddi Halinde Nispi Mi Yoksa Maktu Mu Vekalet Ücretine Hükmedilir? 
425
50. Hangi Halde İcra Tutanağı Geçici Aciz Belgesi Yerine Geçer? 
426
51. Tasarrufun İptali Davası Borçlu Mirasçılarına Karşı Açılabilir mi? 
428
52. İstemin Bedele Dönüştürülmesi Halinde Ayrıca Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilir mi? 
430
53. İleri Sürülen Tasarrufun İptali Sebepleriyle Mahkemenin Bağlı Olup Olmadığı 
431
54. Muvazaa (TBK 19) ile Tasarrufun İptali (İİK 277 vd.) Davası Arasındaki Farklar Nedir? 
432
55. Tasarrufun İptali Davasında Verilen İhtiyati Haciz Kararı Farklı mıdır? 
435
56. Muvazaa İddiasıyla Açılmış Davada İİK m.277 vd. Hükümleri Kıyasen
Uygulanabilir mi? 
437
57. Para Borcuna Dayalı Temlik İşleminin Geçerli Kabul Edilmesinin Koşulları Nedir? 
439
58. 6183 s.AATUHK Hükümlerine Göre Tasarrufun İptali Favasının Şartları 
440
59. Alacak Karşılığı Taşınmazın Devir Alınması İşleminin Tasarrufun İptaline Konu Edilmesi 
441
60. Üçüncü Kininin Sorumluluğu yanında Borçlunun da Sorumlu Tutulması
Mümkün mü? 
441
61. Taşınmazı Elinden Çıkarmayan ya da Çıkaran Üçüncü Kişinin Sorumluluğu 
442
62. Boşanma Protokolüne Göre Taşınmaz Devri İşlemine Karşı Tasarrufun İptali Davası 
442
63. Kötü Niyetli Dördüncü Kişi Islah Yapılmadan Teşmille Davaya Katılabilir mi? 
444
64. Anayasa Mahkemesi İptal Kararının Derdest Davalara Etkisi Ne Suretledir? 
445
Kaynakça 
447
Kavramlar Dizini 
455