Tarihinden Bir Kesit Olarak Dönemsel Felsefe Prof. Dr. Vasfi Haftacı  - Kitap
Tarihinden Bir Kesit Olarak

Dönemsel Felsefe

1. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
330
Barkod:
9786259922584
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
490,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Felsefe tarihi; Yunan düşüncesi ile başlatılan, fakat Yunan'dan önce de var olan Çin, Hint, Mısır gibi coğrafyalarda ortaya konan düşünce ve fikir yapılarından etkilenmiş ikinci düzeyden bir etkinlik alanıdır. Bu etkinlik alanı kendi içinde İlk Çağ Felsefesi, Orta Çağ Felsefesi, Erken Modern Dönem Felsefesi, Geç Modern Dönem Felsefesi olmak üzere dört dönemde değerlendirilebilir.
İlk Çağ Felsefesi Thales ile başlamış, Roma İmparatorluğu döneminde Hıristiyanlığın resmi din olarak kabul edilmesinden sonra, İmparator Justinianus'un Atina felsefe okulunu kapatmasına kadar devam etmiştir. M.S. 4. yüzyılda Saint Augustinius ile başlayan Orta Çağ Felsefesi, Rönesans'ın gerçekleştirildiği 14-15 yüzyıllara kadar devam eden bin yıllık bir zaman dilimini kapsamış, bu uzun zaman dilimi içinde Batı Orta Çağ Felsefesi ile birlikte İslam Felsefesi de yerini almıştır.
Orta Çağ Felsefesi ile Erken Dönem Modern Felsefesinin ortaya çıktığı zaman dilimi içinde ara geçiş olarak iki yüz yıl süren bir Rönesans Felsefesi dönemi söz konusu olmuştur.
Yeni Çağ Felsefesi olarak da adlandırılan Erken Dönem Modern Felsefesinin başlaması 17. yüzyılda Descartes ile olmuş, Bu dönem, Batı Felsefesinin 19. yüzyıl sonlarına kadar süren en verimli kesitlerinden birini oluştur-muştur.
Çağdaş Felsefe olarak da adlandırılan Geç Modern Dönem Felsefesi, 19. yüzyıl sonlarında başlamış ve halen devam etmekte olan dönemdir.
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
FELSEFE TARİHİ xi 
01. ÖNSÖZ xii 
02. KISALTMALAR xvii 
03. KİTAPTAKİ KİMİ TERİM VE KAVRAMLAR xviii 
1. FELSEFEYE GİRİŞ 1 
100. Genel Açıklama 1 
110. Felsefe Bağlamında Düşünmek 2 
120. Felsefi Bilginin Sınırı ve Değeri 4 
130. Felsefenin Temel Kavramları 11 
140. İnsan Araştırması Olarak Felsefe 19 
150. Felsefe Açısından Birey 25 
160. Felsefe Açısından Toplum 31 
2. İLK ÇAĞ FELSEFESİ 41 
200. Genel Açıklama 41 
210. Materyalist Felsefe Milet Okulu 42 
220. İdealist Felsefe Pythagorasçılık 44 
230. İdealist Felsefe Ksenophanes 46 
240. İdealist Felsefe Herakleitos 46 
250. Elea Okulu Parmenides ve Anaksagoras 50 
260. Elea Okulu Demokritos 51 
270. Sofistler 53 
280. Sokrates 57 
290. Sokrates’in Ardılları 59 
3. PLATON VE ARİSTOTELES FELSEFESİ 63 
300. Platon–Genel Açıklama 63 
310. Platon’un Varlık Anlayışı 64 
320. Platon’un Bilgi Anlayışı 66 
330. Platon’un Ahlâk, Erdem ve Ruh Anlayışı 67 
340. Toplum ve Site Düzeni 69 
350. Aristoteles– Genel Açıklama 71 
360. Aristoteles’in Varlık Anlayışı 73 
370. Aristoteles’in Mantık ve Bilgi Anlayışı 75 
380. Aristoteles’in Ruh, Ahlâk ve Erdem Anlayışı 76 
390. Aristoteles’in Toplum, Siyaset ve Ekonomi Anlayışı 79 
4. HELENİSTİK DÖNEM–ROMA FELSEFESİ 81 
400. Genel Açıklama 81 
410. Epiküros (M.Ö. 341–270) 82 
420. Eski Stoa–Kıbrıslı Zenon (M.Ö. 336–264) 83 
430. Orta Stoa–Panaitios (M.Ö. 180–110) 85 
440. Orta Stoa–Poseidonios (M.Ö.135–51) 87 
460. Kuşkucu Felsefe 90 
470. Uzlaştırıcı–Mistik Felsefe 92 
480. Yeni Platonculuk 93 
5. BATI ORTA ÇAĞ FELSEFESİ 95 
500. Genel Açıklama 95 
510. Augustinus ve Boethius 96 
520. Anselmus ve Abelardus 101 
530. Eriugena 103 
540. Thomas Aquinas 103 
550. Baco, Bonaventura ve Magnus 105 
560. Brabant, Dacus ve Scotus 108 
570. Ockham ve Cusanus 111 
580. Francisco Suarez 113 
6. İSLAM FELSEFESİ 115 
600. Genel Açıklama 115 
610. İslam’da Felsefe Okulları 118 
620. Kindî (801–873) 122 
630. Ebubekir Zekeriya er– Razi (864–925) 124 
640. Farabi (870–950) 127 
650. İbni Sina (980–1037) 132 
660. Gazali (1058–1111) 135 
670. İbni Rüşd (1126–1198) 137 
680. Endülüs Felsefesi 141 
690. Osmanlı’da Felsefi Düşünce 145 
695. Çağdaş İslam Düşüncesi 148 
7. ERKEN DÖNEM MODERN FELSEFE 161 
700. Genel Açıklama 161 
710. Rönesans: Modernlik Başlangıcı ve İnsan Düşüncesi 162 
720. Rönesans: Toplum Düzeni ve Devlet Düşüncesi 174 
730. Rönesans: Felsefe ve Bilimde Gelişmeler 185 
740. Yeni Çağ Felsefesinin Kurucuları 194 
750. Kıta Rasyonalistleri 198 
760. İngiliz Deneyciliği 205 
770. Deneyciliği İzleyenler 217 
780. Aydınlanma Düşünürleri 234 
8. GEÇ DÖNEM MODERN FELSEFE 245 
800. Genel Açıklama 245 
810. Kant ve Eleştirel Felsefe 246 
820. Kant: Etik, Estetik ve Politika 251 
830. Alman İdealistleri 256 
840. Hegel ve Nesnel İdealizm 262 
850. Hegel Karşıtları 271 
860. Diyalektik Materyalizm 279 
870. İngiliz Faydacılığı 288 
9. SONUÇ 297 
90. TOPARLAMA 297 
900. Genel Açıklama 297 
901. Sokrates Öncesi Dönem 297 
902. Sokrates (M.Ö. 469–399) 300 
903. Platon (M.Ö. 427–347) 301 
904. Aristoteles (M.Ö. 384–322) 301 
905. Aristoteles Sonrası 302 
906. Batı Orta Çağ Felsefesi 303 
907. İslam Felsefesi 304 
908. Modern Dönem 310 
91. FELSEFEYE GİRİŞ: GENEL DEĞERLENDİRME 318 
92. SONSÖZ YA DA FELSEFE YAPMAK 321 
93. YARARLANILAN KAYNAKLAR 324