Suç Örgütleri Prof. Dr. İzzet Özgenç  - Kitap
15. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
398
Barkod:
9789750288685
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
510,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
14. baskı
Mart 2022
365,00
245,00 (%33)
Kitabın Açıklaması
Bu çalışmada, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulmuş örgütü yönetmek veya örgüte üye olmak ile işlenmesi amaçlanan suçların türünün kurulan örgütün niteliğinin belirlenmesi bakımından etkisi konularında açıklamalar yer almaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri'nin gerek doğrudan doğruya gerek çeşitli uluslararası organizasyonlar aracılığıyla dolaylı olarak ülkemize dayatması sonucu kanunlaşan 7.2.2013 tarihli ve 6415 sayılı "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun"nun ülkemiz insanı bakımından ne tür sakıncaların ortaya çıkardığına işaret etmek için, bu suça ilişkin açıklamalar, müstakil bir başlık altında yapılmıştır.
Kitabın ilk 13 basısında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçuna ve bu suçla irtibatlı olan çeşitli suçlara ilişkin açıklamalara yer verilmişti. Bu yeni basıda, bu kısımlar kitaptan çıkarılmıştır. Bu kısımlar, ilgisi itibarıyla 2022 yılı içinde yayımlamayı planladığımız, Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar adlı kitabımızın ikinci basısında ve ayrıca, "Devletin Yargı Fonksiyonu Aleyhine İşlenen Suçlar" adıyla yayımlamayı planladığımız diğer bir kitapta yayımlanacaktır.
Kitabın yeni basısında, terörizmin finansmanı suçunu müteakiben, terörizmin ve terör örgütünün propagandası suçuna ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.
Kitapta ayrıca, anayasayı ihlal mahiyeti taşıyan suçlar ile maddî ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku perspektifinden hareketle devlet sırrı kavramına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
Bütün bu suçlar bağlamında, suçun yapısına ilişkin olarak yeni TCK'nın Genel Hükümler kısmında yer verilen hükümlerle bağdaşmayan uygulama örneklerine tanık olunmakta ve uygulayıcılara hitap eden kitaplarda günümüz ceza hukuku anlayışında terkedilmiş olan anlatım yöntemleriyle açıklamalarda bulunulmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme veya Örgüte Üye Olma Suçları
.
Terör Örgütü
.
Terörizmin Finansmanı Suçu
.
Terörizmin ve Terör Örgütünün Propagandası Suçu
.
Anayasal Düzeni İhlal Suçları
.
Devlet Sırları ve Ceza Hukuku
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
5
§1. SUÇ ÖRGÜTÜ 
11
I. GENEL OLARAK “ÖRGÜTLÜ SUÇLULUK” KAVRAMI 
11
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 
12
III. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VEYA KURULMUŞ ÖRGÜTÜ YÖNETME SUÇU 
14
A. Suçun Maddî Unsurları 
14
B. Suçun Manevî Unsurları 
21
IV. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇU 
22
A. Suçun Maddi Unsurları 
22
B. Suçun Manevî Unsurları 
23
C. Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Örgüte Üye Olmak Suçu ve Kusurluluk Sorunu 
23
Ç. Örgüt Üyeliğinden Mahkûmiyet Sorunu ve Türk Uygulaması 
24
V. ÖRGÜTÜN FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE SUÇ İŞLENMESİ 
24
VI. ÖRGÜT ÜYESİ OLMAYAN KİŞİLERİN ÖRGÜT ADINA VEYA ÖRGÜTÜN KORKUTUCU GÜCÜNDEN YARARLANARAK SUÇ İŞLEMESİ 
30
VII. MÜEYYİDE VE ETKİN PİŞMANLIK 
36
VIII. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜTE YARDIM ETME 
49
IX. DEVLETİN GÜVENLİĞİNE VEYA ANAYASAL DÜZENE VE BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VEYA KURULMUŞ ÖRGÜTÜ YÖNETME YA DA BU ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇLARI 
57
X. TERÖR ÖRGÜTÜ KURMA VEYA KURULMUŞ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ YÖNETME YA DA BU ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇLARI 
61
EKSKURS 1: ÖRGÜTLÜ SUÇLULUK BAĞLAMINDA YAPILAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARDA İNSAN HAKKI İHLÂLLERİ 
63
EKSKURS 2: HÜKÜMLÜ OLARAK ABDULLAH ÖCALAN’IN PKK TERÖR ÖRGÜTÜYLE OLAN İLİŞKİSİNİN HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
73
EKSKURS 3: "ABDULLAH ÖCALAN'IN CEZASI AFFEDİLEBİLİR VEYA KONUTUNDA ÇEKTİRİLEBİLİR Mİ?" SORUSU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 
77
EKSKURS 4: KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ VE PKK’NIN TASFİYESİ İLE İLGİLİ USUL ÖNERİSİ 
79
EKSKURS 5: PKK’YA TÜZEL KİŞİLİK İZAFESİ GAYRETLERİ 
89
EKSKURS 6: İDARİ KARARLARLA TERÖR ÖRGÜTÜ İHDASI VE TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYELİK SORUNU 
96
EKSKURS 7: 15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE TEŞEBBÜSÜ BAĞLAMINDA CEZA SORUMLULUĞU 
99
EKSKURS 8: VATANDAŞLIK HAKKI VE SUÇ SEBEBİYLE VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMANIN HUKUKİ SONUÇLARI 
109
EKSKURS 9: SUÇ SORUŞTURMASI ÇERÇEVESİNDE ŞİRKET YÖNETİMİNE KAYYIM TAYİNİ 
112
EKSKURS 10: YARGITAY 16. CEZA DAİRESİNİN “FETÖ” KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
118
EKSKURS 11: TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN SORUMLULUĞUN ÖLÇÜTLERİNE DAİR HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER 
133
EKSKURS 12: BİR ÖRGÜTSEL YAPININ SUÇ ÖRGÜTÜNE EVRİLMESİ SORUNU ÜZERİNE 
140
EKSKURS 13: “TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ” SUÇLAMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN YAKALAMALAR ÜZERİNE 
144
EKSKURS 14: OLAĞANÜSTÜ HAL UYGULAMALARI VE CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU 
146
EKSKURS 15: HUKUK UYGULAMAMIZDA ŞİRKET ORTAKLIK PAYLARININ MÜSADERESİ SORUNU ÜZERİNE 
155
EKSKURS 16: MALUM “BU SUÇA ORTAK OLMAYACAĞIZ” BİLDİRİSİ İLE İLGİLİ HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER 
159
EKSKURS 17: “İLTİSAK” İBARESİ ÜZERİNE 
165
§2. TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU 
171
I. “KARAPARA” İLE TERÖRİZMİN FİNANSMANI ARASINDAKİ İLİŞKİ 
171
II. TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ 
173
III. “TERÖRİZMİN FİNANSMANI” VE “MALVARLIĞININ DONDURULMASI” SORUNU 
189
IV. “TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN” 
208
§3. TERÖRİZMİN VE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASI SUÇU VE CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU 
213
§4. ANAYASAYI İHLÂL SUÇU, YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ, HÜKÛMETE KARŞI SUÇ VE SUÇ İÇİN ANLAŞMA SUÇU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 
269
GİRİŞ 
269
I. ANAYASAYI İHLÂL SUÇU (TCK, m. 309) 
270
A. Korunan Hukukî Değer 
270
B. Suçun Maddi Unsurları 
271
1) Suçun Konusu 
271
2) Fiil 
271
3) Fail ve Mağdur 
284
C. Suçun Manevi Unsurları 
285
Ç. Anayasayı İhlâl Suçuna Teşebbüs Sorunu 
285
D. Anayasayı İhlâl Suçu ve İçtima Sorunu 
286
E. “Terör Suçu” Olarak Anayasayı İhlâl Suçu 
287
II. YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ (TCK, m. 311) 
288
A. Korunan Hukuki Değer 
288
B. Suçun Maddi Unsurları 
289
1) Suçun Konusu 
289
2) Fiil 
289
3) Fail ve Mağdur 
290
C. Suçun Manevi Unsurları 
290
D. “Yasama Organına Karşı Suç”a Teşebbüs Sorunu 
291
E. “Yasama Organına Karşı Suç” ve İçtima Sorunu 
291
F. “Terör Suçu” Olarak “Yasama Organına Karşı Suç” 
291
III. HÜKÛMETE KARŞI SUÇ (TCK, m. 312) 
291
A. Korunan Hukukî Değer 
291
B. Suçun Maddi Unsurları 
291
1) Suçun Konusu 
291
2) Fiil 
292
3) Fail ve Mağdur 
294
C. Suçun Manevi Unsurları 
294
D. “Hükûmete Karşı Suç”a Teşebbüs Sorunu 
294
E. “Hükûmete Karşı Suç” ve İçtima Sorunu 
294
F. “Terör Suçu” Olarak “Hükûmete Karşı Suç” 
294
IV. SUÇ İÇİN ANLAŞMA SUÇU (TCK, m. 316) 
294
SONUÇ 
297
EKSKURS 18: “BALYOZ DAVASI” KARARINA İLİŞKİN TESPİT VE HUKUKİ DEĞERLENDİRMELERİMİZ 
301
EKSKURS 19: MALUM “ERGENEKON DAVASI”SÜRECİNDE YAPILAN BAZI YANLIŞLAR ÜZERİNE 
338
EKSKURS 20: 15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE TEŞEBBÜSÜ BAĞLAMINDA CEZA SORUMLULUĞU – II 
340
EKSKURS 21: “DARBE TEŞEBBÜSÜ” SUÇU İLE İLGİLİ OLARAK GÖNÜLLÜ VAZGEÇME HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ SORUNU ÜZERİNE HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER 
348
EKSKURS 22: BERBEROĞLU KARARLARI İLE İLGİLİ HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER 
351
EKSKURS 23: TÜRK SİLAHLI KUVETLERİNİN SURİYE'DEKİ OPERASYONLARININ MEŞRUİYETİ 
355
§5. DEVLET SIRRI VE CEZA HUKUKU 
359
I. GİZLİLİK VE BİLGİ İLİŞKİSİ 
359
II. KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ 
359
III. KAMU GÖREVLİSİNİN GÖREVİYLE BAĞLANTILI OLARAK ÖĞRENDİĞİ BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ 
361
IV. DEVLETİN GÜVENLİĞİ VEYA MİLLETLERARASI İLİŞKİLERİ BAKIMINDAN ÖNEM ARZ EDEN BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ, “DEVLET SIRRI” KAVRAMI 
363
V. TÜRK HUKUKUNDA DEVLET SIRRI OLARAK KORUMA ALTINA ALINABİLECEK BİLGİLER 
366
VI. “DEVLET SIRRI” VE CEZA HUKUKU 
384
Kaynakça 
393