Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Ali Yıldırım, Prof. Dr. Hasan Şimşek  - Kitap
Sosyal Bilimlerde

Nitel Araştırma Yöntemleri

12. Baskı, 
Haziran 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
448
Barkod:
9789750269820
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
335,00
Stoktan hemen gönderilir.
2
ürünü beraber alın
%20 İNDİRİMDEN
yararlanın!
Kitabın Açıklaması
Bu kitap 1980'li yıllardan bu yana, çeşitli Sosyal Bilim alanlarında giderek daha fazla kullanılmaya başlanan nitel araştırma yöntemleri konusunda, Türkiye'de yayınlanmış ilk kapsamlı çalışmadır. İlk basıldığı 1999 yılından bu yana, kitabın kapsamı önemli ölçüde genişletilmiş, yeni bölümler eklenmiş, eski bölümler geliştirilmiş, kitabın içeriği ve dili güncellenmiştir. Bu süreç boyunca okuyucularımızın ilgisi ve önerileri, kitabın içeriğinin geliştirilmesine ve yeni bölümler eklenmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Elinizdeki 12. Baskıda kitabın tüm bölümleri elden geçirilmiş ve bazı bölümlere eklemeler yapılmıştır. Bu kapsamda özellikle nitel veri analizi bölümü geliştirilmiş ve desenlere özgü (anlatı analizi, söylem analizi, olgubilim analizi, vb.) analiz yöntemlerine yer verilmiştir.
"Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri" çeşitli alanlarda çok farklı meslek grupları tarafından kullanılmaktadır. Akademik içeriği nedeniyle üniversitelerin lisans ve lisansüstü programlarında ana veya yardımcı ders kitabı olarak sık kullanılan kaynaklar arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra öğretmenler, insan kaynakları çalışanları, yöneticiler, araştırma uzmanları gibi farklı konumlara sahip araştırmacıların sık başvurduğu bir kaynak olarak değerlendirilmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Araştırma Yöntemlerinde Dönüşümler ve Nitel Araştırma
.
Nitel Araştırma Desenleri ve Süreci
.
Nitel Araştırmada Etik
.
Nitel Araştırmada Örneklem
.
Nitel Veri Toplama Yöntemleri
.
Nitel Veri Analizi
.
Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik
.
Durum ve Eylem Araştırmaları
.
Karma Yöntem Araştırmaları
.
Nitel Araştırma Sonuçları ve Uygulama
.
Nitel Araştırmada Sık Yapılan Hatalar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Tablolar Listesi 
17
Şekiller Listesi 
17
1. Bölüm: BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNDE DÖNÜŞÜMLER 
19
Geleneksel Bilimsel Paradigmanın (Pozitivist/Akılcı Paradigmanın) Resmi 
21
Yorumlamacı/Oluşturmacı Paradigmanın Resmi 
24
Sosyal Bilimlerde Paradigmatik Dönüşüm 
26
Tartışma Soruları ve Etkinlikler 
30
2. Bölüm: NİTEL ARAŞTIRMANIN BİLİMSEL ARAŞTIRMA GELENEĞİ İÇİNDEKİ YERİ 
31
Nitel Araştırmanın Kuramsal Temelleri 
33
Nitel Araştırmanın Temel Özellikleri 
36
Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması 
45
Tartışma Soruları ve Etkinlikler 
60
3. Bölüm: NİTEL ARAŞTIRMA DESENLERİ 
61
Kültür Analizi 
64
Olgubilim 
66
Kuram Oluşturma 
69
Durum Çalışması 
70
Eylem Araştırması 
70
Nitel Araştırma Desenlerinin Karşılaştırılması 
71
Tartışma Soruları ve Etkinlikler 
74
4. Bölüm: NİTEL ARAŞTIRMA SÜRECİ 
75
Nitel Araştırmanın Temel Aşamaları 
77
Nitel Araştırma Soruları 
84
Nitel Araştırmada Çeşitleme 
87
Nitel Araştırmacının Davranışına İlişkin Bazı İlkeler 
88
Tartışma Soruları ve Etkinlikler 
92
5. Bölüm: NİTEL ARAŞTIRMADA ETİK 
93
Ahlak ve Etik 
95
Bilimsel Araştırmada Etik İlkelere İhtiyaç Duyulmasının Nedenleri 
97
Pozitivist ve Yorumlamacı Paradigmalarda Etik: “Denek”ten “Katılımcı”ya 
100
Etik Türleri ve Süreçleri 
101
Araştırma Etiği 
104
Tartışma Soruları ve Etkinlikler 
107
6. Bölüm: NİTEL ARAŞTIRMADA ÖRNEKLEM 
109
Bilimsel Araştırma ve Örneklem Seçimi 
111
Olasılık Temelli Örnekleme Yöntemleri 
113
Amaçlı Örnekleme Yöntemleri 
116
Örneklem Büyüklüğü Ne Olmalı? 
122
Tartışma Soruları ve Etkinlikler 
124
7. Bölüm: GÖRÜŞME 
125
Görüşmenin Temel Özellikleri 
127
Görüşme Formunun Hazırlanması 
134
Görüşmenin Yapılması 
145
Tartışma Soruları ve Etkinlikler 
152
8. Bölüm: ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ 
153
Odak Grup Görüşmesinin Temel Özellikleri 
155
Tarihsel Bir Bakışla Odak Grup Görüşmesi 
157
Odak Grup Görüşmesi Süreci 
158
Odak Grup Görüşmesinin Güçlü ve Zayıf Yönleri 
165
Tartışma Soruları ve Etkinlikler 
169
9. Bölüm: GÖZLEM 
171
Gözlemin Temel Özellikleri 
173
Gözlem Formunun Hazırlanması 
178
Gözlemin Yapılması 
181
Tartışma Soruları ve Etkinlikler 
186
10. Bölüm: DOKÜMAN İNCELEMESİ 
187
Doküman İncelemesinin Temel Özellikleri 
189
Doküman İncelemesinin Aşamaları 
194
Tartışma Soruları ve Etkinlikler 
202
11. Bölüm: MECAZLAR YOLUYLA NİTEL VERİ TOPLAMA 
203
Mecaz: Tanım ve İçerik 
207
Mecaz, Bilim ve Araştırma 
209
Mecazların Nitel Veri Toplamada Kullanılması 
210
Tartışma Soruları ve Etkinlikler 
217
12. Bölüm: İNTERNET YOLUYLA NİTEL ARAŞTIRMA 
219
Teknoloji ve Nitel Araştırma 
222
Nitel Araştırmada İnternetin Yeri 
223
İnternet Üzerinden Nitel Araştırma Yöntemleri 
228
İnternet Araştırmalarında Dikkate Alınması Gereken Konular 
233
Tartışma Soruları ve Etkinlikler 
236
13. Bölüm: NİTEL VERİ ANALİZİ 
237
Kavramsal Çerçeve 
239
Tümdengelimci Analiz 
244
Tümevarımcı Analiz 
249
Desenlere Bağlı Nitel Veri Analiz Yöntemleri 
260
Raporlaştırma 
265
Nitel Verilerin Sayısal Analizi 
266
Nitel Veri Analizinde Bilgisayarın Kullanılması 
273
Tartışma Soruları ve Etkinlikler 
276
14. Bölüm: NİTEL ARAŞTIRMADA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK 
279
Nitel Araştırmada Geçerlik 
281
Nitel Araştırmada Güvenirlik 
284
Geçerliği ve Güvenirliği Sağlamak Amacıyla Kullanılan Stratejiler 
289
Geçerlik, Güvenirlik ve Bilimsellik 
296
Tartışma Soruları ve Etkinlikler 
298
15. Bölüm: DURUM (ÖRNEK OLAY) ÇALIŞMASI 
299
Durum Çalışmasının Bir Araştırma Yöntemi Olarak Gelişmesi 
302
Durum Çalışmasının Plânlanması 
304
Durum Çalışmasında Geçerlik, Güvenirlik ve Genelleme 
311
Durum Çalışması Desenleri 
312
Tartışma Soruları ve Etkinlikler 
315
16. Bölüm: EYLEM ARAŞTIRMASI 
317
Eylem Araştırması Türleri 
319
Eylem Araştırması Süreci 
321
Eylem Araştırmasının Öğretimde Kullanılması 
328
Tartışma Soruları ve Etkinlikler 
329
17. Bölüm: KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMALARI 
331
Karma Yöntem Araştırmalarının Temelleri 
334
Karma Yöntem Araştırma Desenleri 
338
Karma Yöntem Araştırma Süreci 
342
Karma Yöntem Araştırmalarının Geleceği 
345
Tartışma Soruları ve Etkinlikler 
347
18. Bölüm: NİTEL ARAŞTIRMA SONUÇLARININ BİLİME VE UYGULAMAYA KATKISI 
349
Nitel Araştırma Sonuçlarının Bilimsel Alanyazına Katkısı 
351
Nitel Araştırma Sonuçlarının Uygulamada Kullanılması 
354
Tartışma Soruları ve Etkinlikler 
360
19. Bölüm: NİTEL ARAŞTIRMALARDA SIK RASTLANAN HATALAR 
361
Araştırma Probleminin Tanımıyla İlgili Hatalar 
363
Araştırma Deseniyle İlgili Hatalar 
364
Örneklemle İlgili Hatalar 
367
Veri Toplamayla İlgili Hatalar 
368
Veri Analiziyle İlgili Hatalar 
370
Sonuçların Yorumlanması ile İlgili Hatalar 
373
Geçerlik ve Güvenirlikle İlgili Hatalar 
376
Tartışma Soruları ve Etkinlikler 
378
EKLER 
379
Ek 1: Öğretmen Performansının Değerlendirilmesi Konusunda Yapılan Bir Araştırmada Kullanılan Öğretmen Görüşme Formu 
381
Ek 2: Öğrenme Süreçleri Konusunda Yapılan Bir Araştırmada Kullanılan Öğretmen ve Öğrenci Görüşme Formları 
385
Ek 3: Öğretmenlerde Program Okuryazarlığı Konusunda Yapılmış Bir Araştırmada Kullanılan Görüşme Formu 
389
Ek 4: Öğrenme Süreçleri Konusunda Yapılan Bir Araştırmada Kullanılan Gözlem Formu 
393
Ek 5: Öğrenme Süreçleri Konusunda Yapılan Bir Araştırmada Görüşme, Gözlem ve Doküman Verisi Analiz Örnekleri 
395
Ek 6: Öğretmenlerde Program Okuryazarlığı Konusunda Yapılmış Bir Araştırmada Elde Edilen Görüşme Verilerinden Bir Kesit 
397
Ek 7: Bir Nitel Araştırmada Bulunması Gereken Özellikler 
403
Ek 8: Nitel Araştırma Yöntemlerinin Kullanıldığı Araştırmalardan Bazı Örnekler 
407
Ek 9: Nitel ve Nicel Yöntemlerin Birlikte Kullanıldığı Araştırmalardan Bazı Örnekler 
417
Kaynaklar 
423
Kavramlar Dizini 
433
İsimler Dizini 
443
Yazarlar Hakkında 
447