Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Yeni Perspektifler  Araştırma Yöntemleri, Yeni Uygulamalar ve Bakış Açıları Prof. Dr. Remzi Altunışık, Prof. Dr. A. Ercan Gegez, Prof. Dr. Ünsal Sığrı, Prof. Dr. Erdoğan Koç, Prof. Dr. Atila Yüksel, Doç. Dr. Hakan Boz, Doç. Dr  - Kitap

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Yeni Perspektifler

Araştırma Yöntemleri, Yeni Uygulamalar ve Bakış Açıları

2. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
618
Barkod:
9789750288692
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
455,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kitap, uzun yıllar çeşitli seviyelerdeki öğrencilere "Araştırma Yöntemleri" dersleri veren "Endeksli Dergilerde Nasıl Yayın Yapılır" gibi eğitimler veren, her biri konusunda uzman 7 akademisyenin uzmanlık alanlarındaki bilgi, beceri ve deneyimlerinin bir araya getirilmesinden oluşmaktadır.
Kitap nicel ve nitel araştırma yöntemlerini bir araya getirerek, bu alandaki yeni yöntemleri, herkesin kolay anlayabileceği bir dille anlatmıştır. Ayrıca anlatılan konular; uygulamalar, örnekler, egzersizler, değerlendirme soruları, sunumlar vb. ile zenginleştirilerek konunun daha iyi ve daha kolay anlaşılması sağlanmıştır.
Eserde; Ontoloji ve Epistemoloji, Temel Yaklaşımlar ve Metodoloji, Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırma Süreci, Örnekleme ve Örnekleme Süreci, Ölçme ve Ölçekler, Ölçek Geliştirme, Nicel Araştırma Yöntemle¬ri, SmartPLS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi, AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi, Sosyal Bilimlerde Nöropazarlama, Yapay Zekâ, Büyük ve Küçük Veri, Nitel Araştırma Yöntemleri, Bilimsel Araştırmalarda Etik ve Raporlama, SSCI gibi Üst Seviyeli Endekslere Dahil Dergilerde Yayın Yapma: Orijinallik, Önem ve Kaliteli Yazım ve SSCI gibi Üst Seviyeli Endekslere Dahil Dergilerde Yayın Yapma: Teknik ve Pratik Bilgiler konularına yer verilmiştir.
Kitap işletmeden ekonomiye, psikolojiden sosyolojiye ve eğitim bilimlerinden iletişime kadar hemen hemen her sosyal bilim alanında lisans ve lisansüstü seviyede doğrudan ders kitabı olarak kullanılabileceği gibi, araştırmacılar ve konulan kendi kendine öğrenmek isteyenler için de rehber bir kitap olacaktır.
Kitabı derslerinde kullanacak olan akademisyenlere derslere ilişkin sunular ve destek materyalleri mevcuttur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Bilimsel Araştırma: Ontoloji ve Epistemoloji, Prof. Dr. Atila Yüksel
.
Bilimsel Araştırma: Temel Yaklaşımlar ve Metodoloji, Prof. Dr. Atila Yüksel
.
Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırma Süreci, Doç. Dr. Hakan Boz
.
Örnekleme ve Örnekleme Süreci, Prof. Dr. Remzi Altunışık
.
Ölçme ve Ölçekler, Prof. Dr. Remzi Altunışık
.
Ölçek Geliştirme, Prof. Dr. Remzi Altunışık
.
Nicel Araştırma Yöntemleri, Prof. Dr. Remzi Altunışık – Doç. Dr. Hakan Boz
.
SmartPLS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi, Doç. Dr. Erkan Yıldız
.
AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi, Doç. Dr. Erkan Yıldız
.
Sosyal Bilimlerde Nöropazarlama, Yapay Zekâ, Büyük ve Küçük Veri Doç. Dr. Hakan Boz
.
Nitel Araştırma Yöntemleri, Prof. Dr. Ünsal Sığrı
.
Bilimsel Araştırmalarda Etik ve Raporlama, Prof. Dr. Ercan Gegez – Prof. Dr. Erdoğan Koç
.
SSCI gibi Üst Seviyeli Endekslere Dahil Dergilerde Yayın Yapma: Teknik ve Pratik Bilgiler, Prof. Dr. Erdoğan Koç
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
1. Bölüm
BİLİMSEL ARAŞTIRMA: “ONTOLOJİ” VE “EPİSTEMOLOJİ”
Giriş 
25
1.1. “FELSEFE” VE “BİLİM” 
27
1.1.1. “Düşünsel Döngü”: Ontolojik ve Epistemolojik Varsayımlar 
28
1.1.1.1. Ontoloji 
30
1.1.1.1.1. “Varlık” 
30
1.1.1.1.2. “Varlığın Mahiyeti” 
31
1.1.1.1.3. “Ontolojik Bakış” 
32
1.1.2. “Epistemoloji” 
35
1.1.2.1. Bilgi ve Bilme Yetisi 
36
1.1.2.1.1. Bilginin Mahiyeti 
37
1.1.2.1.2. Bilginin Sınırları 
39
1.1.2.1.3. Bilginin Kaynakları 
39
1.1.2.1.3.1. “Septisizm” 
39
1.1.2.1.3.2. “Akılcılık” 
40
1.1.2.1.3.3. “Deneyimcilik” 
40
1.1.2.1.3.4. “Eleştiricilik” 
41
1.1.2.1.3.5. “Sezgicilik” 
41
1.1.2.1.4. Bilginin Ölçütleri 
41
1.1.3. “Doğruluk” 
43
1.1.4. “Hakikat, Gerçek, Gerçeklik ve Kesinlik” 
44
1.1.5. Bilmenin Seviyeleri 
46
1.2. ARAŞTIRMADA “FELSEFİ BAKIŞ”, “AKIL YÜRÜTME” VE “MANTIK” 
48
1.2.1. “Felsefi Bakış” 
48
1.2.2. Akıl Yürütme 
51
1.2.3. “Mantık Yürütme” 
53
Sonuç 
55
Bölüm Özeti 
57
Bölüm Uygulaması 
59
Değerlendirme Soruları 
60
Çoktan Seçmeli Sorular 
60
İleri Okumalar İçin Tavsiyeler ve İlave Kaynaklar 
62
Kaynakça 
62
2. Bölüm
BİLİMSEL ARAŞTIRMA: TEMEL YAKLAŞIMLAR VE METODOLOJİ
Giriş 
67
2.1. GELENEKSEL ETMENLER 
68
2.1.1. Bilim 
68
2.1.2. Bilimin Amacı 
71
2.1.3. Bilim Felsefesi 
71
2.1.4. Doğrulamacı Bilim Geleneği 
72
2.1.5. “Yanlışlamacı Bilim” Geleneği 
73
2.1.6. Devrimci Bilim Geleneği 
75
2.1.7. Çoğulcu Bilim Geleneği 
76
2.1.8. Paradigmalar 
77
2.2. YAPISAL ETMENLER 
79
2.2.1. “Nedensellik” 
79
2.2.2. “Argümantasyon” 
82
2.2.3. Eleştirel Bakış 
84
2.2.4. “Soru Geliştirme” 
85
2.2.4.1. Felsefi Soru 
86
2.2.4.2. “Bilimsel Soru” 
87
2.2.5. “Akademik Bilinç Hali” 
88
2.3. EYLEMSEL ETMENLER 
89
2.3.1. “Metodoloji” 
89
2.3.2. Bilimsel Yöntem ve Teknikler 
90
2.3.3. Bilimsel Araştırma Süreci 
93
2.3.4. Araştırma Sorunu ve Araştırma Sorusu 
93
2.3.5. “Kuram” 
94
2.3.6. “Kuramsal Çerçeve” 
95
2.3.7. “Kavram” 
96
2.3.8. “Olgu” 
96
2.3.9. “Değişken” 
96
2.3.10. “Hipotez” 
97
Sonuç 
98
Bölüm Özeti 
101
Bölüm Uygulaması 
101
Değerlendirme Soruları 
103
Çoktan Seçmeli Sorular 
103
Kaynakça 
105
3. Bölüm
SOSYAL BİLİMLERDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Özet 
109
Giriş 
109
3.1. ARAŞTIRMA PROBLEMİNİN TESPİTİ 
113
3.1.1. Örnek Araştırma Sorusu 
115
3.1.2. Örnek Literatür Tarama İpuçları 
116
3.2. DEĞİŞKEN VE HİPOTEZLERİN BELİRLENMESİ 
116
3.3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİNİN/DESENİNİN BELİRLENMESİ 
119
3.4. EVREN ÖRNEKLEM VERİ TOPLAMA ARAÇ VE YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ 
123
3.5. VERİLERİN ANALİZ EDİLMESİ VE BULGULARIN YORUMLANMASI 
124
3.6. ARAŞTIRMA RAPORUNU HAZIRLAMA VE SUNMA 
125
Sonuç 
126
Değerlendirme Soruları 
126
Çoktan Seçmeli Sorular 
127
İleri Okumalar İçin Tavsiyeler ve İlave Kaynaklar 
128
Kaynakça 
128
4. Bölüm
ÖRNEKLEME VE ÖRNEKLEME SÜRECİ
Özet 
129
Giriş 
129
4.1. ÖRNEKLEME NEDEN ÖNEMLİDİR? 
130
4.2. ÖRNEKLEME BAĞLAMINDA TEMEL KAVRAMLAR 
131
4.2.1. Evren/Popülasyon/Anakütle 
131
4.2.2. Sayım ve Örnekleme 
132
4.2.3. Örnekleme/Analiz Birimi 
134
4.3. ÖRNEKLEME TEORİSİ TERMİNOLOJİSİ 
135
4.3.1. Merkezi Limit Teoremi (MLT) 
135
4.4. ÖRNEKLEME SÜRECİ 
136
4.5. ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN BELİRLENMESİ 
138
4.5.1. Örneklem Büyüklüğünü Etkileyen Faktörler 
139
4.5.2. Olasılığa Dayalı Örneklemelerde Örneklem Büyüklüğü 
143
4.5.3. Olasılığa Dayalı Olmayan Örneklemelerde Örneklem Büyüklüğü 
148
4.6. ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ 
149
4.6.1. Olasılığa Dayalı Örnekleme Teknikleri 
151
4.6.1.1. Basit Tesadüfi Örnekleme (Simple Random Sampling) 
152
4.6.1.2. Sistematik Örnekleme (Systematic Sampling) 
154
4.6.1.3. Tabakalı/Zümrelere Göre örnekleme (Stratified Sampling) 
155
4.6.1.4. Kümeleme örneklemesi (Cluster Sampling) 
159
4.6.2. Olasılığa Dayalı Olmayan (Olasılıksız) Örnekleme Yöntemleri 
162
4.6.2.1. Kolayda Örnekleme (Convenience Sampling) 
162
4.6.2.2. Amaçlı/Yargısal/Kasti Örnekleme (Purposive/Judgemental Sampling) 
164
4.6.2.3. Kota Örnekleme (Quota Sampling) 
167
4.6.2.4. Kartopu Örneklemesi (Snowball Sampling) 
170
4.7. ÖRNEKLEME HATASI VE ÖNYARGILAR 
172
4.7.1. Örnekleme Hatası (Sampling Error) 
172
4.7.2. Anket Çalışmalarında Önyargılar 
175
4.7.3. Örnekleme Dışı Hatalar (Systematic/Nonsampling Errors) 
177
Değerlendirme Soruları 
178
Tartışma Soruları 
179
Çoktan Seçmeli Sorular 
180
İleri Okumalar İçin Tavsiyeler ve İlave Kaynaklar 
182
Kaynakça 
182
5. Bölüm
SOSYAL BİLİMLERDE ÖLÇME VE ÖLÇEKLER
Özet 
185
Giriş 
185
5.1. ÖLÇME (MEASUREMENT) 
186
5.2. ÖLÇÜM DÜZEYLERİ 
187
5.2.1. Nominal Ölçek 
188
5.2.2. Sıralı/Sıralama Ölçek 
189
5.2.3. Aralık/Interval Ölçüm 
190
5.2.4. Oranlı/Rasyo Ölçüm 
191
5.3. ÖLÇEKLERLE İLGİLİ BAZI HUSUSLAR 
192
5.4. ÖLÇEK TÜRLERİ VE SINIFLANDIRILMASI 
196
5.4.1. Sürekli Derecelendirme Ölçekleri 
198
5.4.2. Tek Maddeli Ölçekler 
199
5.4.2.1. Maddeli/Kategori Ölçekleri 
199
5.4.2.2. Karşılaştırmalı Ölçekler 
200
5.4.2.3. Sıralama Ölçekleri 
200
5.4.2.4. Q–Sınıflama (Q–Sort) Ölçeği 
201
5.4.2.5. Sabit–Toplam (Constant–Sum) Ölçeği 
202
Kaynak: Yazar tarafından daha önce yapılmış olan araştırmalardan esinlenerek oluşturulmuştur. 
204
5.4.2.6. Görsel (Graphic/Pictorial) Ölçekler 
204
5.4.2.7. Eşleştirilmiş–Karşılaştırma (Paired–Comparison) Ölçeği 
205
5.4.3. Çok Maddeli Ölçekler 
206
5.4.3.1. Likert Tipi Ölçekler 
207
5.4.3.2. Semantik (Anlamsal)–Farklılıklar (Semantic–Differentials) Ölçeği 
210
5.4.3.3. Profil Analizi 
212
5.4.3.4. Thurstone Ölçeği 
212
5.4.3.5. Stapel Ölçeği 
213
5.4.3.6. İlişkisel Ölçekler 
214
5.4.3.7. Sözlü Davranışsal/Satın alma Niyeti Ölçeği 
215
5.5. ÖLÇEKLERLE İLGİLİ HATALI UYGULAMALAR 
216
Değerlendirme Soruları 
218
Tartışma Soruları 
218
Çoktan Seçmeli Sorular 
219
İleri Okumalar İçin Tavsiyeler ve İlave Kaynaklar 
222
Kaynakça 
222
6. Bölüm
SOSYAL BİLİMLERDE ÖLÇEK GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Özet 
225
Giriş 
225
6.1. ÖLÇEK GELİŞTİRME SÜRECİ 
226
6.1.1. Ölçülmek İstenen Olgunun/Kavramın Belirlenmesi 
227
6.1.2. Başlangıç Madde Havuzunun Oluşturulması 
228
6.1.3. Ölçek Formatının Belirlenmesi 
230
6.1.4. Başlangıç Madde Havuzunun Uzmanlarca Değerlendirilmesi 
231
6.1.5. Geçerlilik İçin Belirli Yapıların veya Maddelerin Havuza İlave Edilmesi 
232
6.1.6. Revize Edilen Madde Havuzuna İlk Saha Çalışması Uygulanması 
232
6.1.7. Madde Analizi ve Faktör Analizi 
233
6.1.8. Güvenilirlik Analizleri 
234
6.1.9. Geçerlilik Çalışmaları 
236
6.1.10. Büyük Ölçekte Bir Örneklem Üzerinden Madde Havuzunun Test Edilmesi 
236
6.1.11. Nihai Ölçeğin Optimizasyonu 
237
6.2. ÖLÇEK DEĞERLENDİRME 
237
6.2.1. GÜVENİLİRLİK (RELIABILITY) 
241
6.2.1.1. Test–Tekrar Test (Test–Retest) Güvenilirliği 
242
6.2.1.2. Eşdeğer/Paralel Formlar (Equivalent/Parallel Forms) Güvenilirliği 
243
6.2.1.3. Bölünmüş–Yarımlar (Split–Half)) (İçsel Tutarlılık) Güvenilirliği 
244
6.2.1.4. Cronbach Alfa (İçsel Tutarlılık) Güvenilirliği 
245
6.2.2. Geçerlilik (Validity) 
246
6.2.2.1. Görünüş/Yüzey Geçerliliği (Face Validity) 
248
6.2.2.2. İçerik/Kapsam Geçerliliği (Content Validity) 
249
6.2.2.3. Yapı Geçerliliği (Construct Validity) 
251
6.2.2.4. Ölçüt Geçerliliği (Criterion–Related Validity) 
253
Ölçeğin Saha Uygulaması 
263
Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
264
Örneklem Büyüklüğü 
268
Değerlendirme Soruları 
270
Tartışma Soruları 
270
Çoktan Seçmeli Sorular 
271
İleri Okumalar İçin Tavsiyeler ve İlave Kaynaklar 
273
Kaynakça 
274
7. Bölüm
SOSYAL BİLİM ARAŞTIRMALARINDA NİCEL ANALİZ TEKNİKLERİ
Özet 
277
Giriş 
277
7.1. NİCEL ANALİZLERLE İLGİLİ TEMEL İSTATİSTİK KAVRAMLAR 
278
7.2. TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER 
279
7.2.1. Grafikler ve Kutu Grafiği (BoxPlot) 
280
7.2.2. Özet (Summary) İstatistikler 
281
7.2.2.1. Merkezi Eğilim Ölçütleri 
282
7.2.2.2. Değişkenlik Ölçütleri 
284
7.2.3. Çapraz (Frekans Dağılım) Tablolar 
288
7.3. HİPOTEZ VE HİPOTEZ TESTİ 
289
7.4. VERİ STANDARDİZASYONU 
293
7.5. NORMAL DAĞILIM EĞRİSİ VE STANDART NORMAL DAĞILIM 
294
7.5.1. Normallik Testi veya Normal Dağılım Testi 
295
7.6. ÇIKARIMSAL/TAHMİN EDİCİ İSTATİSTİKLER 
296
7.7. NİCEL ANALİZ TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 
296
7.8. PARAMETRİK ANALİZ TEKNİKLERİ 
299
7.8.1. Farkları İncelemeye Yönelik Analiz Teknikleri 
299
7.8.1.1. t–Testi 
300
7.8.1.1.1. Tek Örneklem t–testi (One Sample t–test) 
301
7.8.1.1.2. Bağımsız Gruplar t–testi (Independent Samples t–test) 
302
7.8.1.1.3. Eşleştirilmiş Gruplar t–testi (Paired–Samples t–test) 
304
7.8.1.2. ANOVA testi (Oneway ANOVA) 
306
7.8.2. İLİŞKİLERİ İNCELEMEYE YÖNELİK ANALİZ TEKNİKLERİ 
310
7.8.2.1. Korelasyon Analizi 
310
7.8.2.2. Regresyon Analizi 
314
7.9. PARAMETRİK OLMAYAN (NONPARAMETRİK) İSTATİSTİK ANALİZ TEKNİKLERİ 
319
7.9.1. Pearson Ki–Kare (İlişki ve Bağımsızlık) Analizi 
321
7.9.1.1. χ2Bazlı Çeşitli Non–Parametrik İstatistikler 
324
7.9.2. Yaygın Kullanılan Diğer Non–parametrik Analiz Teknikleri 
324
7.9.2.1. Mann Whitney U Testi 
324
7.9.2.2. İşaret (Sign) Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 
325
7.9.2.3. Kolmogorov–Smirnov (K–S) Testi 
327
7.9.2.4. Wald Wolfowitz Sıralar Testi 
329
7.9.2.5. Tek Grup Ki–Kare Testi 
330
7.9.2.6. Friedman Testi 
331
7.9.2.7. Kruskal–Wallis (K–W) H Testi 
332
7.10. ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ (MULTIVARIATE ANALYSIS) TEKNİKLERİ 
333
7.10.1. Çok Değişkenli Analizlerin Amaçları 
335
7.10.2. Çok Değişkenli Analiz Tekniklerinin Sınıflandırılması 
336
7.10.3. BAĞIMLILIK (DEPENDENCE) ANALİZ TEKNİKLERİ 
336
7.10.3.1. Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon Analiz 
337
7.10.3.2. Konjoint (Conjoint) Analizi 
338
7.10.3.3. Çoklu Ayırma (Diskriminant) Analizi 
338
7.10.3.4. Lojistik Regresyon Analizi 
340
7.10.3.5. Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA) 
341
7.10.3.6. Kanonik (Cannonical) Korelasyon Analizi (CCA) 
341
7.10.3.7. Yapısal Eşitlik Modellemesi (Structural Equation Modelling–SEM) 
342
7.10.4. BAĞIMLILIĞIN OLMADIĞI (INTERDEPENDENCE) ANALİZ TEKNİKLERİ 
343
7.10.4.1. Faktör (Factor) Analizi 
343
7.10.4.2. Kümeleme (Cluster) Analizi 
344
7.10.4.3. Çok Boyutlu Ölçekleme (Multidimensional Scaling– MDS) 
345
7.10.4.4. Çoklu Uyum/Bağlantı (Multiple Correspondence Analysis–MCA) Analizi 
346
7.10.4.5. Çok Değişkenli Analiz Bulgularının Yorumlanmasında Önemli Hususlar 
347
Sonuç 
348
Değerlendirme Soruları 
348
Çoktan Seçmeli Sorular 
349
İleri Okumalar İçin Tavsiyeler ve İlave Kaynaklar 
351
Kaynakça 
351
8. Bölüm
SmartPLS İLE YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ
Özet 
353
Giriş 
353
8.1. ÖRNEK ARAŞTIRMA MODELİ 
354
8.2. ÖLÇÜM MODELİ (MEASUREMENT MODEL) 
354
8.3. GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK (RELIABILITY AND VALIDITY) 
361
8.3.1. İç Tutarlık Güvenirliği (Internal Consistency Reliability) 
365
8.3.2. Birleşme Geçerliği (Convergent Validity) 
366
8.3.3. Ayrışma Geçerliği (Discriminant Validity) 
366
8.4. YAPISAL MODEL (STRUCTURAL MODEL) 
368
8.4.1. Faktörler İçin Yeniden Örnekleme 
370
8.4.2. İlişkiler İçin Yeniden Örnekleme (Hipotez Testleri) 
373
8.4.3. Analiz Sonuçlarının Harici Ortama Taşınması 
375
8.4.4. Model ve Model Katsayıları 
377
8.5. ARACI ETKİ ANALİZİ 
380
8.5.1. Baron ve Kenny Yöntemi 
380
8.5.2. Zhao vd.nin Yöntemi 
384
Değerlendirme Soruları 
386
Klasik Sorular 
386
Test Soruları 
386
İleri Okumalar İçin Tavsiyeler ve İlave Kaynaklar 
387
Kaynakça 
387
9. Bölüm
AMOS İLE YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ
Özet 
389
Giriş 
389
9.1. ÖRNEK ARAŞTIRMA MODELİ 
389
9.2. ÖLÇÜM MODELİ (MEASUREMENT MODEL) 
390
9.2.1. İşe Tutulma Değişkeni Doğrulayıcı Faktör Analizi 
391
9.2.2. Psikolojik Sermaye Değişkeni Doğrulayıcı Faktör Analizi 
413
9.2.3. Akış Deneyimi Değişkeni Doğrulayıcı Faktör Analizi 
422
9.2.4. İç Tutarlık Güvenirliği (Internal Consistency Reliability) 
427
9.2.5. Birleşme Geçerliği (Convergent Validity) 
430
9.2.6. Ayrışma Geçerliği (Discriminant Validity) 
430
9.3. YAPISAL MODEL (STRUCTURAL MODEL) 
431
Değerlendirme Soruları 
443
Klasik Sorular 
443
Test Soruları 
443
İleri Okumalar İçin Tavsiyeler ve İlave Kaynaklar 
444
Kaynakça 
444
Bölüm 10
SOSYAL BİLİMLERDE NÖROPAZARLAMA,
YAPAY ZEKÂ, BÜYÜK VE KÜÇÜK VERİ
Özet 
445
Giriş 
445
10.1. NÖROPAZARLAMA KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 
447
10.2. NÖROPAZARLAMA ARAŞTIRMALARINDA KULLANILAN YÖNTEMLER 
448
10.3. NÖROPAZARLAMA ARAÇLARININ SOSYAL BİLİMLERDE KULLANIMINA YÖNELİK ÖRNEK UYGULAMALAR 
450
10.4. SOSYAL BİLİMLERDE YAPAY ZEKÂ BÜYÜK VE KÜÇÜK VERİ KAVRAMLARI VE YÖNELİKLER ÖRNEK UYGULAMALAR 
462
Sonuç 
466
Değerlendirme Soruları 
466
Çoktan Seçmeli Sorular 
467
İleri Okumalar İçin Tavsiyeler ve İlave Kaynaklar 
468
Kaynakça 
468
Bölüm 11
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Özet 
471
Giriş 
471
11.1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ: TANIMLAR VE SÜRECİ 
472
11.1.1. Nitel ve Nicel Araştırmaların Farklılıkları 
474
11.1.2. Karma Yöntem Araştırmaları 
476
11.2. NİTEL ARAŞTIRMA DESENLERİ 
477
11.2.1. Kültür Analizi –Etnografya (Etnography–Ethnographic Research) 
477
11.2.2. Olgu Bilim – Fenomenoloji (Phenomenological Study) 
478
11.2.3. Gömülü Kuram – Kuram Oluşturma (Grounded Theory) 
478
11.2.4. Örnek Olay Çalışması – Durum – Vaka Çalışması (Case Study) 
479
11.2.5. Eylem Araştırması (Action Research) 
479
11.2.6. Tarihsel Karşılaştırmalı Araştırma (Historical Research) 
480
11.2.7. Deneysel (Experimental)– Yarı Deneysel (Quasi–Experimental) 
480
11.2.8. Feminist Araştırma (Feminist Research) 
480
11.2.9. Eleştirel Araştırma 
481
11.2.10. Bibliyometrik Araştırma 
481
11.2.11. Biyografi–Yaşam Hikâyesi (Biography)– Öz Yaşam Öyküsü 
481
11.3. NİTEL ARAŞTIRMADA ÖRNEKLEM SEÇİMİ 
481
11.3.1. Olasılıklı Örneklem (probability sampling) 
482
11.3.2. Amaçlı Örneklem (purposive sampling) 
483
11.3.3. Kolayda Örneklem – Uygunluk Örneklemi (convenience sampling) 
483
11.3.4. Karma Yöntem Örneklemi (mixed sampling) 
483
11.4. NİTEL ARAŞTIRMADA VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ 
483
11.4.1. Doküman İncelemesi: (Kayıtlar– Gazete–Basılı Medya–Görsel Malzeme) 
484
11.4.2. Arşiv Analizi (Archiaval Analysis) 
484
11.4.3. Bireysel Görüşme –Mülakat (Interview) 
485
11.4.4. Odak Grup Görüşmesi (Focus Group Study) 
485
11.4.5. Doğrudan Gözlem (Direct Observation)– Katılımcı Gözlem (Participant Observation) 
486
11.4.6. Görünmeyen–Soyut Unsurların İncelenmesiyle Veri Toplama (Intangibles) 
486
11.4.7. Kritik Olay Yöntemi (Critical Incident Technique) 
486
11.4.8. Biyografi–Yaşam Hikâyesi (Biography) 
487
11.4.9. Günlük (Diary) 
487
11.5. NİTEL ARAŞTIRMADA GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK 
487
11.5.1. Nitel Araştırmada Güvenilirlik 
488
11.5.2. Nitel Araştırmada Geçerlilik 
489
11.6. NİTEL ARAŞTIRMADA VERİ ANALİZİ 
489
11.6.1. Betimsel Analiz 
490
11.6.2. Kategorik–Sistematik Analiz 
490
11.6.3. Tematik Analiz 
490
11.6.4. Söylem Analizi ve Yorumlama 
491
11.6.5. Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi 
491
Değerlendirme Soruları 
493
Çoktan Seçmeli Sorular 
493
İleri Okumalar İçin Tavsiyeler ve İlave Kaynaklar 
495
Kaynakça 
497
EKLER 
498
EK–1: NİTEL ARAŞTIRMA KONTROL FORMU 
498
EK–2: ÖRNEK NİTEL ÇALIŞMA–1: 
507
EK–3: ÖRNEK NİTEL ÇALIŞMA–2: 
510
Bölüm 12
BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA ETİK VE RAPORLAMA
Özet 
517
Giriş 
517
12.1. BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA ETİK 
518
12.2. ARAŞTIRMADA ETİK STANDARTLARIN GELİŞİMİ 
518
12.2.1. Nuremberg Kodu ve Belmont Raporu 
518
12.2.2. Araştırmada Etik Açıdan Taraflar ve Birbirlerine Karşı Hakları 
519
12.2.2.1. Toplumsal Haklar 
520
12.2.2.2. Cevaplayıcı/Denek Hakları 
520
12.2.2.3. Müşteri Hakları 
522
12.2.2.4. Araştırma Tedarikçisi Hakları 
522
12.2.3. Akademik Çalışmalarda Dikkat edilmesi Gereken Etik Konular 
523
12.2.4. Araştırmada Etik Dışı Davranış Nedenleri 
523
12.3. İNTİHAL 
525
12.4. BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA RAPORLAMA 
527
12.4.1. Araştırma Raporunda Dikkat Edilmesi Gereken Konular 
528
12.4.1.1. Özet Bölümü 
530
12.4.1.2. Giriş Bölümü 
531
12.4.1.3. Giriş Bölümüne Başlama 
531
12.4.1.4. Konunun Önemi 
532
12.4.1.5. Konunun Öneminde Rakamsal Vurgular 
532
12.4.1.6. Çalışmanın Kısıtları 
533
12.4.1.7. Literatür Taraması ve Araştırma Hipotezleri 
533
12.5. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ, MODELİ VE ÖLÇÜM ARAÇLARI VE SONRASI 
534
12.5.1. Araştırma Metodolojisi 
534
12.5.2. Araştırma Modeli 
536
12.5.3. Ölçüm Araçları 
537
12.5.4. Ölçeklerin Tercümesi 
537
12.5.5. Araştırma Bulguları 
537
12.5.6. Araştırma Bulgularının Tartışılması 
538
12.5.7. Sonuç ve İleriki Araştırmalar İçin Öneriler 
540
12.5.8. Uygulamacılara Öneriler ve Geleceğe Yönelik Araştırma Önerileri 
541
12.5.9. Tablo, Şekil ve Resim Kullanımı 
541
12.5.10. Alıntı Sistemleri ve Referanslar 
542
12.5.11. Ek veya Ekler 
543
12.5.12. Sözlü Sunum 
544
12.5.13. Araştırmanın Değerlendirilmesi 
546
Sonuç 
548
Değerlendirme Soruları 
548
Çoktan Seçmeli Sorular 
548
İleri Okumalar İçin Tavsiyeler ve İlave Kaynaklar 
552
Kullanılan Kaynaklar 
552
Bölüm 13
SSCI GİBİ ÜST SEVİYELİ ENDEKSLERE DAHİL DERGİLERDE YAYIN YAPMA: ORİJİNALLİK, ÖNEM VE KALİTELİ YAZIM
Özet 
553
Giriş 
553
13.1. KALİTELİ YAYININ TEMEL ÖZELLİKLERİ 
555
13.1.1. Özgünlük (Orijinallik) 
556
13.1.2. Özgün Çalışma Fikirleri Kaynakları 
557
13.1.1.1. Çok Sayıda Makale Okumak 
558
13.1.1.2. Farklı Alanlardan Akademisyenlerle Sohbetler 
559
13.1.1.3. Sektör Çalışanları ile Sohbetler 
560
13.1.1.4. Sinema Filmleri ve Kitaplar 
561
13.2.1. Kaliteli Yazılmış Olması 
563
13.2.2. Kaliteli Yazım İçin Kimlerden Destek Alınabilir 
566
13.2.3. Çalışmanın Önemli Olması 
573
Sonuç 
575
Değerlendirme Soruları 
575
Çoktan Seçmeli Sorular 
576
İleri Okumalar İçin Tavsiyeler ve İlave Kaynaklar 
578
Kaynakça 
578
Bölüm 14
SSCI GİBİ ÜST SEVİYELİ ENDEKSLERE DAHİL
DERGİLERDE YAYIN YAPMA: TEKNİK VE PRATİK BİLGİLER
Özet 
581
Giriş 
581
14.1. MAKALELERİN ÖĞELERİ 
581
14.1.1. Başlık (Title) 
582
14.1.2. Özet (Abstract) 
584
14.1.3. Anahtar Kelimeler (Keywords) 
584
14.1.4. Giriş (Introduction) 
585
14.1.5. Literatür Taraması (Literature Review) 
585
14.1.6. Metot ve Metodoloji (Method / Methodology) 
587
14.1.7. Bulgular/Sonuçlar (Findings/Results) 
588
14.1.8. Tartışma, Çalışmanın Katkısı ve Tavsiyeler (Discussion, Contribution and Implications) 
589
14.1.9. Araştırmanın Kısıtları ve Geleceğe Dair Tavsiyeler (Limitations of the Study and Recommendations for Future) 
590
14.1.10. Sonuç (Conclusion/s) 
591
14.1.11. Kaynakça (References) 
591
14.2. MAKALELERLE İLGİLİ TEKNİK VE PRATİK BİLGİLER 
592
14.2.1. Üst yazı (Cover Letter) Yazılması 
593
14.2.2. Derginin Seçilmesi 
595
14.2.3. Hakem Değerlendirmelerine Cevap Yazma (Responses to Reviewers) 
597
Sonuç 
602
Değerlendirme Soruları 
602
Çoktan Seçmeli Sorular 
603
İleri Okumalar İçin Tavsiyeler ve İlave Kaynaklar 
605
Kaynakça 
606
Kavram Dizini 
607
Prof. Dr. A. Ercan GEGEZ 
613
Prof. Dr. Erdoğan KOÇ 
614
Doç. Dr. Erkan YILDIZ 
615
Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK 
616
Prof. Dr. Ünsal SIĞRI 
617
Prof. Dr. Atila YÜKSEL 
618