Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe – Yöntem – Analiz Prof. Dr. Sait Gürbüz, Doç. Dr. Faruk Şahin  - Kitap

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Felsefe – Yöntem – Analiz

5. Baskı, 
Ekim 2018
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
18x24
Sayfa:
479
Barkod:
9789750251276
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
400,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
İlk dört baskının kısa sürede tükenmesi üzerine, gözden geçirilmiş ve genişletilmiş beşinci baskısını yapan kitap, uzun yıllar üniversitelerin çeşitli bölümlerinde "Araştırma Yöntemleri" konusunda lisans ve lisansüstü seviyesinde dersler veren yazarların; anlattıkları derslerin notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki ve araştırma deneyimlerinden sağladıkları birikimlerle yazılmıştır. Kitabın en önemli özelliği, işlenen konuları, IBM SPSS, LISREL ve AMOS programlarıyla bilgisayar ortamında çözümlemesidir. Kitaptaki analizler ile ilgili veri dosyalarını seckin.com.tr'den indirebilirsiniz. İstatistikî analizler, bir sosyal bilim araştırmacısının işine yarayacak sadelikte sunulmuştur. Sosyal bilim araştırmalarında yaygın kullanılan analizlerin, nasıl yapılacağı, yorumlanacağı ve raporlanacağı örneklerle açıklanmıştır.
Eserde, nitel ve nicel araştırma yöntemleri ele alınarak, iki farklı araştırma türünün öğrenilmesi amaçlanmış; özellikle bilimsel araştırma sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi için veri analizi üzerinde durulmuş ve sonuçta okuyucunun bilimsel araştırma sürecinde yetkinliğinin artırılması hedeflenmiştir.
Kitap, felsefe-yöntem-analiz anlayışı içerisinde, gerek kuramsal bilgiye gerekse uygulamaya odaklanarak "Araştırma Yöntemleri" dersine uygun olarak hazırlandığından, ders esnasında kullanımı ve öğrencilerin konuyu anlaması kolaylaştırılmıştır. Ayrıca, kitabın yazarları tarafından ders anlatımını desteklemek amacı ile her bölüm için hazırlanmış sunumlar, kitabı dersinde kullanacak olan akademisyenlere verilecektir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Bilim Felsefesi ve Bilimsel Araştırma Süreci
.
Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri
.
Örnekleme, Veri Toplama ve Ölçme
.
IBM SPSS, LISREL ve AMOS ile Veri Analizi ve Raporlama
Kitabın İçindekileri
Bölüm 1: Bilimsel Yöntem ve Bilim Felsefesi 
19
Bölüm 2: Bilimsel Araştırma Süreci ve Araştırma Sorunsalını Belirleme 
47
Bölüm 3: Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi: Kuram, Model, Hipotez, Değişken ve
İşletimselleştirme 
67
Bölüm 4: Araştırma Tasarımı: Araştırma Desen ve Yöntemlerinin Sınıflandırılması 
95
Bölüm 5: Araştırma Evreni ve Örnekleme 
121
Bölüm 6: İşletimsel Tanımlama ve Ölçme 
141
Bölüm 7: Veri Toplama Teknikleri 
169
Bölüm 8: Veri İşlemeye Hazırlık, Temel İstatistikî Ölçüler ve Analiz Türleri 
199
Bölüm 9: Nicel Veri Analizi – I: Hipotez Testleri 
223
Bölüm 10: Nicel Veri Analizi – II: Korelasyon ve Regresyon Analizleri 
259
Bölüm 11: Keşfedici Faktör Analizi ve Güvenilirlik Analizi 
315
Bölüm 12: Yapısal Eşitlik Modellemesi 
337
Bölüm 13: Diğer Nicel Araştırma Desenleri: Deneysel Araştırma ve Meta Analizi 
373
Bölüm 14: Nitel Araştırma Desenleri ve Nitel Veri Analizi 
405
Bölüm 15: Araştırma Raporunun Hazırlanması ve Etik 
441
5. Baskıya Önsöz 
5
Sunuş 
7
Teşekkür 
9
Bölüm 1:
Bilimsel Yöntem ve Bilim Felsefesi
GİRİŞ 
21
NEDEN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ? 
21
BİLİM VE SOSYAL BİLİMLER 
23
BİLMENİN ALTERNATİF YOLLARI 
24
BİLİMSEL YÖNTEM 
26
BİLİMSEL ARAŞTIRMA 
28
SOSYAL BİLİMLERDE AKIL YÜRÜTME MANTIĞI: TÜMEVARIM VE TÜMDENGELİM 
29
BİLİM FELSEFESİ: ONTOLOJİ, EPİSTEMOLOJİ VE AKSİYOLOJİ 
30
PARADİGMA KAVRAMI 
31
SOSYAL BİLİM ANLAYIŞLARI 
33
SOSYAL BİLİMLERDE İŞLEVSELCİ, YORUMSAMACI, KÖKTEN İNSANCIL VE KÖKTEN YAPISALCI
PARADİGMALAR 
39
BİLİM FELSEFESİ VE ARAŞTIRMANIN ÇERÇEVESİ/YAPI TAŞLARI 
42
BÖLÜM ÖZETİ 
44
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI 
44
İNTERNET ALIŞTIRMALARI 
45
DİPNOTLAR 
46
Bölüm 2:
Bilimsel Araştırma Süreci ve Araştırma Sorunsalını Belirleme
GİRİŞ 
49
BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI (SÜRECİ) 
49
ARAŞTIRMA SORUNSALININ BELİRLENMESİ 
51
YAZIN TARAMASI 
55
BÖLÜM ÖZETİ 
64
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI 
64
İNTERNET ALIŞTIRMALARI 
64
DİPNOTLAR 
65
Bölüm 3:
Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi:
Kuram, Model, Hipotez, Değişken ve İşletimselleştirme
GİRİŞ 
69
SOSYAL BİLİMLERDE KURAM 
69
SOSYAL BİLİM ARAŞTIRMALARINDA HİPOTEZ 
72
SOSYAL BİLİM ARAŞTIRMALARINDA MODEL 
76
SOSYAL BİLİM ARAŞTIRMALARINDA DEĞİŞKEN 
77
SOSYAL BİLİM ARAŞTIRMALARINDA VARSAYIM 
83
İŞLETİMSELLEŞTİRME 
84
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ YAZMA 
86
BÖLÜM ÖZETİ 
92
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI 
92
İNTERNET ALIŞTIRMALARI 
93
DİPNOTLAR 
94
Bölüm 4:
Araştırma Tasarımı:
Araştırma Desen ve Yöntemlerinin Sınıflandırılması
GİRİŞ 
97
ARAŞTIRMA TASARIMI 
97
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 
98
BENİMSEDİKLERİ TEMEL FELSEFE AÇISINDAN ARAŞTIRMA TASARIMLARI 
98
AMAÇLARI BAKIMINDAN ARAŞTIRMA TASARIMLARI 
101
KULLANDIKLARI YÖNTEM BAKIMINDAN ARAŞTIRMA TASARIMLARI 
102
NİCEL ARAŞTIRMA DESENLERİ 
105
NİTEL ARAŞTIRMA DESENLERİ 
110
KAPSADIKLARI SÜRE BAKIMINDAN ARAŞTIRMA TASARIMLARI 
113
ANALİZ DÜZEYİ BAKIMINDAN ARAŞTIRMA TASARIMLARI 
115
BÖLÜM ÖZETİ 
117
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI 
117
İNTERNET ALIŞTIRMALARI 
118
DİPNOTLAR 
119
Bölüm 5:
Araştırma Evreni ve Örnekleme
GİRİŞ 
123
ÖRNEKLEM VE KAMUOYU ARAŞTIRMA ŞİRKETLERİ 
123
NEDEN ÖRNEKLEM SEÇİLİR? 
124
TEMEL KAVRAMLAR 
124
ÖRNEKLEME SÜRECİ 
126
ÖRNEKLEM TEKNİKLERİ 
131
BÖLÜM ÖZETİ 
139
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI 
139
İNTERNET ALIŞTIRMALARI 
139
DİPNOTLAR 
140
Bölüm 6:
İşletimsel Tanımlama ve Ölçme
GİRİŞ 
143
SOSYAL BİLİMLERDE ÖLÇME 
143
ÖLÇME TANIMI VE DÜZEYLERİ 
145
ÖLÇMEDE HATA 
149
ÖLÇME ARAÇLARININ ÖZELLİKLERİ 
154
BÖLÜM ÖZETİ 
167
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI 
167
İNTERNET ALIŞTIRMALARI 
167
DİPNOTLAR 
168
Bölüm 7:
Veri Toplama Teknikleri
GİRİŞ 
171
VERİ VE TÜRLERİ 
171
VERİ KAYNAKLARI 
173
VERİ TOPLAMA ARACI 
175
VERİ TOPLAMA ARACI SEÇİMİ VE TASARIMI 
187
BÖLÜM ÖZETİ 
197
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI 
197
İNTERNET ALIŞTIRMALARI 
197
DİPNOTLAR 
198
Bölüm 8:
Veri İşlemeye Hazırlık,
Temel İstatistikî Ölçüler ve Analiz Türleri
GİRİŞ 
201
VERİ HAZIRLAMA 
201
VERİ ANALİZİ ÖNCESİ İŞLEMLER 
208
İSTATİSTİKSEL ANALİZLERİN SINIFLANDIRILMASI 
218
İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN SINIFLANDIRILMASI 
219
BÖLÜM ÖZETİ 
221
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI 
221
İNTERNET ALIŞTIRMALARI 
221
DİPNOTLAR 
222
Bölüm 9:
Nicel Veri Analizi – I: Hipotez Testleri
GİRİŞ 
225
HİPOTEZ TESTİ 
225
PARAMETRİK HİPOTEZ TESTLERİ 
229
PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ 
242
Kİ–KARE TESTİ 
249
BÖLÜM ÖZETİ 
256
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI 
256
İNTERNET ALIŞTIRMALARI 
256
DİPNOTLAR 
257
Bölüm 10:
Nicel Veri Analizi – II:
Korelasyon ve Regresyon Analizleri
GİRİŞ 
261
KORELASYON ANALİZİ 
261
REGRESYON ANALİZİ 
268
BÖLÜM ÖZETİ 
312
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI 
312
İNTERNET ALIŞTIRMALARI 
312
DİPNOTLAR 
313
Bölüm 11:
Keşfedici Faktör Analizi ve Güvenilirlik Analizi
GİRİŞ 
317
FAKTÖR ANALİZİ VE TÜRLERİ 
317
KEŞFEDİCİ FAKTÖR ANALİZİ 
319
ÖRNEK KFA UYGULAMASI VE YORUMLANMASI 
322
GÜVENİLİRLİK ANALİZİ 
331
BÖLÜM ÖZETİ 
335
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI 
335
İNTERNET ALIŞTIRMALARI 
335
DİPNOTLAR 
336
Bölüm 12:
Yapısal Eşitlik Modellemesi
GİRİŞ 
339
YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ 
339
DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ 
342
YOL ANALİZİ 
344
MODEL UYUM İNDESKLERİ VE EŞİK DEĞERLERİ 
344
LISREL PROGRAMI İLE DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ UYGULAMASI 
346
LISREL PROGRAMI İLE YOL ANALİZİ UYGULAMASI 
356
IBM AMOS PROGRAMI İLE YEM UYGULAMALARI 
360
AMOS PROGRAMININ TANITIMI VE BİRİNCİ DÜZEY DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ UYGULAMASI 
360
AMOS PROGRAMI İLE İKİNCİ DÜZEY DFA UYGULAMASI 
367
AMOS PROGRAMI İLE YOL ANALİZİ UYGULAMASI 
368
BÖLÜM ÖZETİ 
371
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI 
371
İNTERNET ALIŞTIRMALARI 
371
Bölüm 13:
Diğer Nicel Araştırma Desenleri:
Deneysel Araştırma ve Meta Analizi
GİRİŞ 
375
DENEYSEL ARAŞTIRMA 
375
DENEYSEL ARAŞTIRMALARDA TEMEL KAVRAMLAR 
376
DENEYSEL ARAŞTIRMA TASARIMLARI 
377
DENEYSEL ARAŞTIRMALARDA İÇ VE DIŞ GEÇERLİLİK 
381
ÖRNEK ARAŞTIRMA ÖZETİ 
383
META ANALİZİ 
392
BÖLÜM ÖZETİ 
401
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI 
402
İNTERNET ALIŞTIRMALARI 
402
DİPNOTLAR 
403
Bölüm 14:
Nitel Araştırma Desenleri ve Nitel Veri Analizi
GİRİŞ 
407
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ NEDİR? 
408
NİTEL ARAŞTIRMANIN ÖZELLİKLERİ 
409
NİTEL ARAŞTIRMANIN PLANLANMASI 
411
NİTEL ARAŞTIRMA DESENLERİ 
413
NİTEL ARAŞTIRMADA VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ 
430
NİTEL VERİ ANALİZİ 
433
BÖLÜM ÖZETİ 
436
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI 
437
İNTERNET ALIŞTIRMALARI 
437
DİPNOTLAR 
438
Bölüm 15:
Araştırma Raporunun Hazırlanması ve Etik
GİRİŞ 
443
KAYNAK GÖSTERME VE ATIF YAPMA 
443
GENEL YAZIM KURALLARI VE ÜSLUP 
451
ARAŞTIRMA RAPORUNUN DÜZENİ 
451
BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA ETİK 
461
BÖLÜM ÖZETİ 
463
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI 
463
İNTERNET ALIŞTIRMALARI 
463
DİPNOTLAR 
464
Ekler 
465
EK–A: Yöntem İle İlgili Türkçe İngilizce Terimler 
465
EK–B: Yöntem İle İlgili İngilizce Türkçe Terimler 
466
Kaynaklar 
467
Kavramlar Dizini 
475
Yazarlar Hakkında 
480