Soruşturmayı Sona Erdiren veya Durduran Kararlarda Cumhuriyet Savcısının Değerlendirme Yetkisi Dr. Kadir Çakmak  - Kitap
Soruşturmayı Sona Erdiren veya Durduran Kararlarda

Cumhuriyet Savcısının Değerlendirme Yetkisi

1. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
367
Barkod:
9786052647509
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
380,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Tarihi gelişim süreci içerisinde evreler yaşayan ve mahkemelere göre genç bir kurum olan savcılık kurumunun ceza yargılaması diyalektiği içerisinde etkisi kanaatimizce önemlidir. Ceza yargılamasına ilişkin tartışmalar genel olarak kovuşturma evresinde hâkimin değerlendirme yetkisine ilişkin olarak gerçekleştirilmiştir. Ceza yargılaması diyalektiği içerisinde tez görevini üstlenen soruşturmada görevli savcının değerlendirme yetkisine yönelik tartışmaların azınlıkta olduğu gözlemlenmiştir. Ceza yargılaması sürecini başlatan savcının soruşturmayı sona erdiren kararlarda değerlendirme yetkisinin ceza yargılamasına etkisi nazara alındığında bu kapsamda bir çalışma yapma gerekliliği hâsıl olmuştur. Bu kapsamda çalışmamızda soruşturmayı sona erdiren veya durduran kararlarda savcının delilleri ve suçun unsurlarını değerlendirme yetkisinin sınırlarının ortaya konulması amaçlanmıştır.
Savcının suç işlendiği iddiasına yönelik olarak yürüttüğü soruşturma neticesinde vereceği kararlara yönelik olarak değerlendirme yetkisinin sınırı, belirtilen başlıklar altında yer verilen tarihi gelişim, kurumsal yapı, deliller ile olan ilişkisi ve maddi hukuk yönüyle tartışılacaktır. Esas olarak bu dört ayak üzerinden gerçekleştirilecek olan tartışmalarda savcılık uygulamasını derinden etkilediğini gözlemlediğimiz ve kurumsal bilinçaltı olarak kabul ettiğimiz tarihi gelişimin yanı sıra savcılık kurumuna yönelik alınmış uluslararası ilke kararlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Anayasa Mahkemesi kararları, Yargıtay kararları değerlendirmeye alınacaktır. Savcının soruşturmayı sona erdiren kararlarda değerlendirme yetkisine yönelik olarak bütüncül bir inceleme yapan çalışma sayısının azlığına rağmen alt başlıklarda yer verilen hususlara yönelik çok sayıda bulunan akademik çalışmalar Türk Ceza Kanununun bina edildiği gai suç teorisi kapsamında değerlendirmeye alınarak Türk Ceza Kanuna hâkim felsefe bağlamında bütüncül bir incelemeye alınacaktır. Ceza Muhakemesi Kanunu ile savcılık sisteminin öngörülen yetkileri suç teorisi ile birlikte değerlendirilecek ve savcının değerlendirme yetkisinin nerede başlayıp nerede bittiğine yönelik öteden beri süregelen tartışmalara bir nebze açıklama ve çözüm getirmeye çalışılacaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ceza Muhakemesi Sisteminde Savcılık Kurumu ve Tarihi Gelişimi
.
Türk Hukukunda Savcılık Teşkilatı
.
Cumhuriyet Savcısının Delilleri Değerlendirme Yetkisi ve Delilleri Değerlendirme Yetkisine İlişkin İlkeler
.
Cumhuriyet Savcısının Suçu Değerlendirme Yetkisi
.
Cumhuriyet Savcısının Alternatif Çözüm Yöntemlerine İlişkin Kararlarda Değerlendirme Yetkisi
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
TEŞEKKÜR 
5
İÇİNDEKİLER 
7
KISALTMALAR 
11
GİRİŞ 
13
BİRİNCİ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİ SİSTEMİNDE SAVCILIK KURUMU VE TARİHİ GELİŞİMİ
A. SAVCILIK MAKAMI 
17
B. SAVCILIK KURUMUNUN ORTAYA ÇIKIŞI 
19
C. SAVCILIK TEŞKİLATININ TÜRK CEZA MUHAKEMESİ SİSTEMİNDE TARİHİ
GELİŞİMİ 
22
1. Savcılığın Osmanlı Devleti Döneminde Gelişimi 
22
2. Savcılığın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Döneminde Gelişimi 
25
D. TARİHİ GELİŞİM İÇERİSİNDE CEZA MUHAKEMESİNDE SİSTEMLER 
37
1. İtham Sistemi 
38
2. Tahkik Sistemi 
40
3. İş birliği Sistemi 
42
E. SAVCILIK MAKAMININ CEZA İDDİASI GÖREVİ 
45
1. Ceza İddiası, Ceza Davası ve Kamu Davası Kavramları 
45
2. Savcı– Kamu Davası İlişkisini Düzenleyen İlkeler 
47
a. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi 
47
(1) Araştırma Mecburiyeti İlkesi 
48
(2) Kamu Davası Açma Mecburiyeti İlkesi 
54
(3) Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi 
61
b. Kamu Davasının Doğrudan Doğruyalığı İlkesi 
63
c. Kamu Davasının Kamusallığı İlkesi 
64
İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK HUKUKUNDA SAVCILIK TEŞKİLATI
A. YARGITAY’DA SAVCILIK TEŞKİLATI 
68
B. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNDE SAVCILIK TEŞKİLATI 
70
C. İDARİ YARGIDA SAVCILIK TEŞKİLATI 
73
D. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİNDE SAVCILIK TEŞKİLATI 
75
1. Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılığının Kurumsal Yapısı 
75
2. Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılığı Teşkilatının
İşleyişi: 
83
a. Savcının Değerlendirme Yetkisi Bağlamında Başsavcının
Savcıya Emir Verme Yetkisi 
87
(1) Soruşturmayı Sona Erdiren Kararlarda Savcı–Başsavcı İlişkisi ve
Savcının Değerlendirme Yetkisi 
90
(a) Savcının Soruşturmayı Sona Erdiren Kararı Kavramı 
91
(b) Soruşturmayı Sona Erdiren Kararlarda Başsavcının
Denetim Yetkisinin Sınırları 
94
(c) Soruşturmayı Sona Erdiren Kararlarda Başsavcının
Denetim Yetkisinin Devredilmesi ve Savcının Değerlendirme
Yetkisine Etkisi 
97
(2) Soruşturmayı Durduran veya Devreden Kararlarda Savcı–
Başsavcı İlişkisi ve Savcının Değerlendirme Yetkisi 
100
(3) Soruşturmanın Devamını Sağlayan Kararlarda Savcı–Başsavcı
İlişkisi ve Savcının Değerlendirme Yetkisi 
103
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
CUMHURİYET SAVCISININ DELİLLERİ DEĞERLENDİRME YETKİSİ VE DELİLLERİ DEĞERLENDİRME YETKİSİNE İLİŞKİN İLKELER
A. RESEN DELİL TOPLAMA İLKESİ 
106
B. DELİL SERBESTİSİ İLKESİ 
108
C. SAVCININ HUKUKA AYKIRI DELİLLERİ DEĞERLENDİRME YETKİSİ 
115
1. Delilin Elde Edilme Yönteminin Hukuka Aykırı Olması Halinde
Değerlendirme Yetkisi 
124
a. Savcının Kolluk Görevlileri Tarafından Elde Edilen Hukuka Aykırı
Delilleri Değerlendirme Yetkisi 
124
b. Savcının Özel Kişiler Tarafından Elde Edilen Hukuka Aykırı Delilleri
Değerlendirme Yetkisi 
137
2. Delil Teminine Yönelik Verilen Kararın Hukuka Aykırı Olması Halinde
Savcının Değerlendirme Yetkisi 
139
a. Savcılık Kararının Hukuka Aykırı Olması Halinde Değerlendirme
Yetkisi 
141
b. Hâkimlik Kararının Hukuka Aykırı Olması Halinde Değerlendirme
Yetkisi 
145
D. SAVCININ DELİL DEĞERLENDİRME YETKİSİ İLE İLGİLİ TEMEL HAKLAR 
151
1. Masumiyet Karinesi 
151
2. Lekelenmeme Hakkı 
160
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
CUMHURİYET SAVCISININ SUÇU DEĞERLENDİRME YETKİSİ
A. SORUŞTURMANIN KONUSU OLAN SUÇ VE HAKSIZLIĞIN UNSURLARINI DEĞERLENDİRME YETKİSİ 
166
1. Suç 
166
2. Suçun Maddi Unsurlarını Değerlendirme Yetkisi 
170
a. Fail Unsurunu Değerlendirme Yetkisi 
172
b. Mağdur Unsurunu Değerlendirme Yetkisi 
178
c. Suçun Konusu Unsurunu Değerlendirme Yetkisi 
183
d. Fiil Unsurunu Değerlendirme Yetkisi 
188
e. Netice Unsurunu Değerlendirme Yetkisi 
191
f. Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyeti Değerlendirme Yetkisi 
195
g. Suçun Nitelikli Unsurlarını Değerlendirme Yetkisi 
199
3. Suçun Manevi Unsurlarını Değerlendirme Yetkisi 
199
a. Kast Unsurunu Değerlendirme Yetkisi 
201
(1) Kastın Kapsamı 
201
(2) Savcının Kastın Unsurlarını Değerlendirme Yetkisi 
204
b. Taksir Unsurunu Değerlendirme Yetkisi 
206
(1) Savcının Objektif Özen Yükümlülüğünün İhlalini Değerlendirme
Yetkisi 
207
(2) Taksirli Suçlarda Netice Meselesi ve Savcının Değerlendirme Yetkisi 
211
(3) Savcının Taksirli Suçlarda Kusuru Değerlendirme Yetkisi 
214
4. Savcının Suçun Hukuka Aykırılık Unsurunu Değerlendirme Yetkisi 
221
a. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarını Değerlendirme
Yetkisi 
223
b. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Kanunilik İlkesi 
226
c. Tipiklik İçinde Yer Verilen Hukuka Aykırılığı Değerlendirme Yetkisi 
229
d. Kanunda Yazılı Hukuka Uygunluk Nedenlerini Değerlendirme
Yetkisi 
232
(1) Meşru Müdafaa Halini Değerlendirme Yetkisi 
233
(2) Görevin İfasını Değerlendirme Yetkisi 
240
(3) Hakkın kullanılmasını Değerlendirme Yetkisi 
244
(4) Rıza Halini Değerlendirme Yetkisi 
249
5. Savcının Kastı Kaldıran Hata Hallerini Değerlendirme Yetkisi 
254
a. Suçun Maddi Unsurlarında Hata Halini Değerlendirme Yetkisi 
256
b. Suçun Nitelikli Unsurlarında Hata Halini Değerlendirme Yetkisi 
259
c. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hata Halini
Değerlendirme Yetkisi 
264
B. SAVCININ KUSURLULUĞU DEĞERLENDİRME YETKİSİ 
269
C. SAVCININ CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN DİĞER ŞARTLARINI DEĞERLENDİRME YETKİSİ 
272
1. Savcının Objektif Cezalandırılabilme Şartlarını Değerlendirme Yetkisi 
273
2. Savcının Şahsi Cezasızlık Sebeplerini Değerlendirme Yetkisi 
278
3. Savcının Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepleri Değerlendirme Yetkisi 
287
BEŞİNCİ BÖLÜM
CUMHURİYET SAVCISININ ALTERNATİF ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN KARARLARDA DEĞERLENDİRME YETKİSİ
A. SAVCININ KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ KARARINDA DEĞERLENDİRME YETKİSİ 
293
1. Savcıya Takdir Yetkisi Tanıyan Erteleme Kurumunda Savcının
Değerlendirme Yetkisi 
294
2. Savcıya Takdir Yetkisi Tanımayan Erteleme Kurumunda Savcının
Değerlendirme Yetkisi 
299
B. UZLAŞTIRMAYA TABİ SUÇLARDA UZLAŞTIRMA SAVCISININ
DEĞERLENDİRME YETKİSİ 
301
1. Soruşturma Aşamasında Uzlaştırma Savcısının Değerlendirme Yetkisi 
302
a. Soruşturma Bürosuna Gönderme Kararında Değerlendirme
Yetkisine Başsavcının Etkisi 
304
b. Suçun İşlendiğini Gösterir Yeterli Şüpheye Yönelik Olarak Delil
Toplama Yetkisi 
305
c. Suçun Türüne Yönelik Değerlendirme Yetkisi 
307
d. Şahsi Cezasızlık Sebepleri ve Cezayı Kaldıran Şahsi Sebeplerin Varlığını
Uzlaştırma Savcısının Değerlendirme Yetkisi 
309
e. Uzlaştırmada Kusurluluğu Kaldıran Hallerin Varlığında Savcının
Değerlendirme Sorunu 
310
2. Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırma Savcısının Değerlendirme Yetkisi 
313
C. SERİ MUHAKEMEYE TABİ SUÇLARDA SERİ MUHAKEME SAVCISININ DEĞERLENDİRME YETKİSİ 
315
1. Soruşturma Aşamasında Seri Muhakeme Savcısının Değerlendirme
Yetkisi 
316
a. Soruşturma Savcısının Değerlendirmesi Karşısında Seri Muhakeme
Savcısının Değerlendirme Yetkisi 
316
b. Şüpheli Hakkında Uygulanacak Yaptırıma Yönelik Değerlendirme
Yetkisi 
320
2. Kovuşturma Aşamasında Seri Muhakeme Savcısının Değerlendirme
Yetkisi 
322
SONUÇ 
327
KAYNAKÇA 
355