Sigortacının Aydınlatma Yükümlülüğü (TTK m. 1423) Dr. Öğr. Üyesi Neyzen Fehmi Dolar  - Kitap

Sigortacının Aydınlatma Yükümlülüğü

(TTK m. 1423)

1. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
264
Barkod:
9789750287831
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
370,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Özel sigorta hukukunda, sigorta sözleşmesi yapmak amacıyla görüşmelere başlanmasından sözleşmenin kurulmasına kadar geçen zaman diliminde sigortacı ile sigorta ettiren arasında, akdedilecek sözleşme ilişkisinden bağımsız bir güven ilişkisi tesis edilmektedir. Ortaya çıkan söz konusu güven ilişkisi, taraflara birtakım yükümlülükler getirmektedir. Taraflar arasında sözleşme görüşmeleri sırasında kurulan güven ilişkisinden kaynaklanan yükümlülüklerden birisi de görüşmelere katılanların bilgi eksikliğinin giderilmesidir.
Türk hukukunda sigorta sözleşmesinin kurulmasından önce ve sözleşmenin devamı sırasında sigortacının karşı tarafı aydınlatma yükümlülüğü 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1423'üncü maddesinde düzenlenmiştir. Ancak söz konusu hüküm, sigortacının aydınlatma yükümlülüğünü düzenlemekle birlikte birçok açıdan izaha muhtaçtır.
Kitapta; Türk Ticaret Kanunu'nun 1423'üncü maddesinde düzenlenen sigortacının aydınlatma yükümlülüğü, Almanya ve İsviçre mevzuatı, doktrinde ileri sürülen görüşler ve mahkeme kararları ışığında ele alınmış ve açıklanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Hatlarıyla Sigorta ve Sigorta Sözleşmesi
.
Sigortacının Aydınlatma Yükümlülüğünün Kapsamı
.
Aydınlatma Yükümlülüğünün Tarafları ve İfa Edilmesi
.
Aydınlatma Yükümlülüğünün İhlâl Edilmesi ve İhlâlinin Hukuki Sonuçları
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
15
GİRİŞ 
19
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HATLARIYLA SİGORTA VE SİGORTA SÖZLEŞMESİ
§ 1. SİGORTA KAVRAMI VE TÜRLERİ 
21
I. Sigorta Kavramı 
21
II. Sigorta Türleri 
22
A. Sosyal Sigorta–Özel Sigorta Ayrımı 
22
B. Özel Sigorta Türleri 
24
§ 2. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, HUKUKİ NİTELİĞİ, ÖZELLİKLERİ VE TARAFLARI 
28
I. Sigorta Sözleşmesinin Tanımı 
28
II. Sigorta Sözleşmesinin Unsurları 
30
A. Sigortanın Konusu 
30
B. Riziko 
32
C. Sigorta Bedeli 
35
D. Prim 
37
III. Sigorta Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 
41
IV. Sigorta Sözleşmesinin Özellikleri 
43
A. Sigorta Sözleşmelerinde Azami İyiniyet Prensibi 
43
B. Sigorta Sözleşmelerinin Tüketici İşlemi Niteliği 
45
1. Genel Olarak Tüketici İşlemi 
45
2. Sigorta Sözleşmeleri Bakımından Değerlendirme 
50
V. Sigorta Sözleşmesinin Tarafları 
52
A. Sigortacı 
52
B. Sigorta Ettiren 
56
C. Sigorta Aracıları 
57
1. Sigorta Acentesi 
59
2. Sigorta Brokeri 
63
D. Sigorta Sözleşmesinde Taraflar Dışındaki İlgililer 
64
1. Sigortalı 
64
2. Riziko Şahsı 
66
3. Lehtar 
68
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
§ 3. AYDINLATMA KAVRAMI, TERMİNOLOJİ SORUNU VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
73
I. Kavram ve Terminoloji Sorunu 
73
A. Doktrinde İleri Sürülen Görüşler 
74
B. Değerlendirme 
77
II. Hukuki Niteliği 
80
A. Yükümlülük ve Külfet Kavramları 
80
1. Genel Olarak 
80
2. Yükümlülük Kavramı 
80
3. Külfet Kavramı 
84
B. TTK m. 1423’te Düzenlenen “Aydınlatma Yükümlülüğü”nün Hukuki Niteliği 
90
§ 4. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI 
92
I. Aydınlatma Yükümlülüğünün Tarihi Gelişimi 
92
A. Avrupa Birliği Hukuku 
93
B. Alman Hukuku 
97
C. İsviçre Hukuku 
99
D. Türk Hukuku 
100
II. Aydınlatma Yükümlülüğünün Ortaya Çıkış Sebepleri 
104
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SİGORTACININ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI
§ 5. KİŞİ BAKIMINDAN KAPSAM 
109
§ 6. KONU BAKIMINDAN KAPSAM 
111
I. Genel Olarak 
111
II. Reasürans Sözleşmesi 
111
III. Sigorta Abonman Sözleşmesi 
115
IV. Büyük Rizikolara İlişkin Sigorta Sözleşmeleri 
118
V. Değerlendirme 
124
§ 7. İÇERİK BAKIMINDAN KAPSAM 
125
I. Genel Olarak 
125
II. Sözleşme Öncesi Aydınlatma Yükümlülüğünün İçerik Bakımından Kapsamı 
130
A. Sigortacıya ve Acenteye İlişkin Bilgiler 
130
B. Sigorta Sözleşmesine İlişkin Bilgiler 
133
1. Sigorta Genel Şartları 
133
2. Prim 
134
3. Sözleşmenin Kurulması, Süresi ve Sona Ermesi 
135
4. Sigorta Teminatı 
136
5. Diğer Bilgiler 
136
C. Sigorta Tazminatına veya Bedeline İlişkin Genel Bilgiler 
137
D. Başvuru Yolları 
138
E. Sigortalının Hakları 
139
F. Sigortalının Özel Olarak Dikkat Etmesi Gereken Hükümler 
139
G. Gelişmelere Bağlı Bildirim Yükümlülükleri 
140
III. Sözleşmenin Devamı Sırasındaki Aydınlatma Yükümlülüğünün İçerik Bakımından Kapsamı 
141
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN TARAFLARI VE İFA EDİLMESİ
§ 8. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN TARAFLARI 
147
I. Aydınlatmanın Yükümlüsü 
147
A. Sözleşme Öncesi 
147
1. Sigortacı 
147
2. Sigorta Aracıları 
148
a. Sigorta Acentesi 
148
b. Sigorta Brokeri 
151
3. Grup Sigortalarında Aydınlatmanın Yükümlüsü 
152
B. Sözleşme Süresince 
154
II. Aydınlatmanın Muhatabı 
155
A. Sözleşme Öncesi 
156
1. Sigorta Ettiren 
156
2. Sigorta Ettirenin Temsilcisi ve Sigorta Brokeri 
159
3. Sigorta Sözleşmesinin Tarafı Olmayan Üçüncü Kişiler 
161
B. Sözleşme Süresince 
161
1. Sigortalı 
162
2. Sigorta Ettiren 
163
3. Sözleşmeden Menfaat Sağlayacak Kişiler 
163
§ 9. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İFA EDİLMESİ 
164
I. İfanın Şekli ve Usulü 
164
A. İfanın Şekli 
164
B. İfanın Usulü 
169
II. İfanın Zamanı 
170
A. Sözleşmenin Kurulmasından Önce 
170
B. Sözleşme Süresince 
182
C. Sözleşmenin Yenilenmesinde 
183
III. İfanın İspatı 
184
BEŞİNCİ BÖLÜM
AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂL EDİLMESİ VE
İHLÂLİNİN HUKUKİ SONUÇLARI
§ 10. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂL EDİLMESİ 
186
I. Yükümlülüğünün İhlâli Sayılan Haller 
186
A. Hiç Bilgi Verilmemesi 
186
B. Eksik Bilgi Verilmesi 
187
C. Yanlış Bilgi Verilmesi 
187
D. Fazla Bilgi Verilmesi 
188
II. TTK ve SSBİY’deki Düzenlemeler 
188
§ 11. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂL EDİLMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI 
190
I. Sözleşmenin Kurulmasından Önceki Aydınlatma Yükümlülüğün İhlâl Edilmesinin Hukuki Sonuçları 
190
A. Alman, İsviçre ve Türk Hukukundaki Düzenlemeler 
190
1. Alman Hukuku 
190
a. Mülga Mevzuat 
190
b. Yürürlükteki Mevzuat 
196
2. İsviçre Hukuku 
200
3. Türk Hukuku 
202
B. Sigorta Ettirenin İtiraz Hakkı 
203
1. İtiraz Hakkının Hukuki Niteliği 
203
a. Doktrinde İleri Sürülen Görüşler 
204
b. Değerlendirme 
209
2. İtiraz Hakkının Kullanılabileceği Süre 
215
3. İtiraz Hakkının Kullanılmasının Şartları 
220
4. İtiraz Hakkının Kullanılmasında Şekil 
221
5. İtiraz Hakkının Kullanılmamasının Sonuçları 
222
C. Sigorta Ettirenin Tazminat Talep Etme Hakkı 
223
II. Sözleşmenin Devamı Sırasındaki Aydınlatma Yükümlülüğün İhlâl Edilmesinin Hukuki Sonuçları 
230
A. Hukuki Düzenlemeler 
230
B. Sigortalının Tazminat Talep Etme Hakkı 
232
SONUÇ 
235
Kaynakça 
248
Kavram Dizini 
263