Sigorta Tahkim Yargılaması F. Tülay Parlak  - Kitap

Sigorta Tahkim Yargılaması

2. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
488
Barkod:
9789750291425
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
600,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Sigorta sözleşmesinden (poliçesinden) kaynaklanan uyuşmazlıkların mahkeme dışında çözümlenmesi için Türkiye'de kurulan ilk kurum, sigorta tahkimdir. Yasal olarak 14.06.2007 tarihinde 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu 30. maddesiyle kurulan sigorta tahkim, 2009 yılı Ağustos ayının 12. gününde ilk başvuruyu alarak faaliyete geçmiştir. Uygulamada ağırlıklı olarak trafik sigorta poliçesinden kaynaklı olarak yapılan başvurular, her geçen gün artmış, böylece mahkemeler büyük bir iş yükünden kurtulmuş ve uyuşmazlıklar, sigorta hukuku ve sigortacılık alanında uzman olan hakemler tarafından ilam niteliğinde karar verilerek daha az masrafla, daha kısa sürede çözüme kavuşturulmuştur.
15 yıllık başarılı ve etkin bir uygulama geçmişi olan sigorta tahkim yargılamasında, her kurumun işleyişinde olabileceği gibi bazı sorunlar bulunmaktadır. Bunlardan birisi, usûl hukukuna ilişkindir. Uygulanan usûl kurallarının çoğunluğu, Sigortacılık Kanunu 30. madde / 23. fıkranın, HMK'ya yaptığı atıf nedeniyle, HMK hükümlerinin kıyasen uygulanmasından oluşmaktadır. Ancak sigorta tahkimin niteliği, mahkeme ve HMK'da düzenlenen ad hoc (iç) tahkim kurumundan farklıdır. Bu sebeple HMK'nın birçok hükmü, sigorta tahkimin niteliğine uygun düşmediği için kıyasen uygulanmasında sorunlar yaşanmaktadır.
Kitap; sigorta tahkim yargılaması uygulamasında usul hukukuna ilişkin yaşanan tüm sorunların - asli ve fer'i müdahale dışında - tespit edildiği ve değerlendirildiği ilk çalışmadır. Kitapta, sigorta tahkime kimlerin, hangi şartlarda başvuru yapabileceği ve sigorta tahkim yargılamasında nasıl bir işleyişin olduğu, uygulamadaki sorunlarla birlikte aktarılmıştır. HMK'da kıyasen uygulanabildiği halde, talep edilmediği için uygulanmayan konulara da kitapta yer verilmiştir. Dolayısıyla kitap, hem sigorta tahkim yargılamasında uygulayıcılar için bir başucu kitabı niteliğini hem de uygulamada usûl hukukuna ilişkin sorunların tespit edilerek değerlendirilmesiyle akademik bir çalışma niteliğini birlikte barındırmaktadır.
Yeni baskıda; mevzuata, idari kararlara ve uygulamaya ilişkin değişiklikler kitaba eklenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Uygulamadaki Sorunlar
.
HMK'ya Göre Değerlendirilmesi
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
2. Baskıya Önsöz 
9
Teşekkür 
11
Kısaltmalar Listesi 
23
Giriş 
27
Birinci Bölüm
TAHKİM VE SİGORTA OMBUDSMANLIĞINA GENEL BAKIŞ
I. TAHKİMİN ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 
33
II. TAHKİMİN GELİŞİMİ 
39
III. TÜRKİYE’DE TAHKİM 
40
A. Kurumsal Tahkim 
41
1. Dünyada Yaygın Olan ve Türkiye’de de Uygulanan Kurumsal Tahkim Kurumları 
42
2. Türkiye’de Uygulanan Kurumsal Tahkim Kurumları 
43
3. Kurumsal Tahkimde Yargılama Usûlü 
45
B. Ad Hoc Tahkim 
48
C. Sigorta Tahkimi ve Ombudsmanlık / Hakem – Bilirkişilik 
50
IV. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA SİGORTA OMBUDSMANLIĞI 
51
A. Almanya Sigorta Ombudsmanlığı 
52
B. İngiltere’de Sigorta Ombudsmanlığı 
58
C. İsveç’te Sigorta Ombudsmanlığı 
61
D. Diğer Bazı Ülkelerde Sigorta Ombudsmanlığı 
64
İkinci Bölüm
SİGORTA TAHKİMİN MAHİYETİ
I. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE SONUÇLARI 
69
A. Hukuki Niteliğe İlişkin Değerlendirmeler 
69
B. Yargılama Faaliyeti Olduğu Hususu 
75
1. Somut Norm Denetimine İlişkin Hukuki Sonuçlar 
77
2. Hakemin Sorumluluğuna İlişkin Hukuki Sonuçlar 
77
C. Bazı İstatistikî Veriler Işığında Sigorta Tahkim 
78
II. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NUN YAPILANMASI 
85
III. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NUN FİNANSMANI 
90
IV. SİGORTA TAHKİMİN UYGULAMA ALANI 
91
A. Sigortacılık Kanunu 30. Maddeye Göre Sigorta Tahkimin Kapsamı 
92
B. Halefiyete Dayalı Rücu, Ekspertiz, Oto Tamir Servisleri ile Olan Uyuşmazlıklar ve TTK 109. Madde Kapsamında Sigorta Acentesinin Sorumluluğu Bakımından Sigorta Tahkim 
94
C. Bireysel Emeklilik Sözleşmesi ve İhracat Kredi Sözleşmeleri: Türk Eximbank A.Ş. (Diğer Adı: Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.) Örneği Bakımından Sigorta Tahkim 
97
D. Tespit Davası, Delil Tespiti, Tespit Edilen Kusur Oranına İtiraz ve Manevi Tazminat Talepleri Bakımından Sigorta Tahkim 
99
E. Seri Dosya Uygulaması ve Sigorta Tahkim 
103
F. Munzam Zarar Talepleri Açısından Sigorta Tahkim 
104
G. Değişiklik Davası ve Sigorta Tahkim (TBK 75. Maddenin Uygulama Alanı) 
107
V. SİGORTA TAHKİMDE TARAFLAR 
108
A. Genel Olarak Taraflar ve Başvurucunun Tüketici Sıfatına göre Değerlendirilmesi 
108
B. Sigorta Şirketinin Başvurucu Sıfatının Karşı Dava Açabilmesi Açısından Değerlendirilmesi 
111
C. Dain–i Mürtehinin Başvurucu Sıfatının Değerlendirilmesi 
112
D. Finansal Kiralama Şirketinin Başvurucu Sıfatının Değerlendirilmesi 
113
E. Alacağın Temliki Halinde Başvurucu Sıfatı 
115
F. Grup Davaları ve Topluluk Davaları Yönünden Başvurucu Sıfatı 
119
G. Sigorta Tahkim Yargılaması Sırasında Başvurucunun Vefat Etmesi Halinde 6100 S. HMK 55. Maddenin Uygulanabilme Sorunu 
121
H. Sigorta Tahkim Yargılamasında 6100 S. HMK 124. Maddenin (Tarafta İradi Değişiklik) Uygulanması Hususu 
122
Üçüncü Bölüm
SİGORTA TAHKİM YARGILAMASI ÖNCESİ SAFHA
I. BAŞVURU VE KABUL EDİLEBİLİRLİK ŞARTLARI 
125
A. Başvuru Şekli 
125
1. Genel Olarak 
125
2. Başvuru Sırasında Kişisel Veriler 
128
B. Kabul Edilebilirlik Şartları 
129
1. Sigorta Şirketine Başvuru (Özel Dava Şartı Niteliğinde Başvuru) 
129
a. Genel Olarak 
129
b. Cevap (Bekleme) Süresi 
131
2. Aleyhine Başvuru Yapılacak Olan Sigorta Şirketinin Sisteme Üyeliği 
132
3. Uyuşmazlığın Mahkeme veya Tüketici Hakem Heyetine İntikal Etmemiş ve İcra Takibi Yapılmamış Olması 
134
a. Müteselsilen Sorumluluk Açısından Değerlendirme 
135
b. Tüketici Mahkemesine Başvuru Zorunluluğu Olan Haller Açısından Değerlendirme 
137
c. Medeni Yargıda Açılmış Manevi Tazminat Davaları Açısından Değerlendirme 
139
d. Medeni Yargıda Açılmış Davanın Açılmamış Sayılması Kararının Varlığı Halinde Konunun Değerlendirilmesi 
140
e. Hüküm Kurmaya Elverişli Olmayan Malûliyet Raporuna İstinaden Usûlden Red Kararının Varlığı Halinde Yapılan Başvurunun Değerlendirilmesi 
141
C. Başvuru Ücreti 
144
1. Genel Olarak Başvuru Ücreti 
144
2. Başvurucu Sayısı Bakımından Başvuru Ücretinin Değerlendirilmesi 
147
D. Diğer Masraflar 
147
1. Bilirkişi Ücreti 
149
2. Başvurucunun Yabancı Olması Halinde Teminat Yatırılması Hususu 
151
II. RAPORTÖR SAFHASI 
153
A. Kavram Olarak Raportör ile İtiraz Yetkilisi Arasındaki Farklar ve Sigorta Tahkim Yargılamasındaki Ön İnceleme ile Medeni Yargılamadaki Ön İnceleme Arasındaki Farklar 
153
B. Raportörün Ön İnceleme Süreci ve İncelemenin Kapsamı 
156
1. Sigorta Şirketinin Sisteme Üyeliği 
157
2. Kabul Edilebilirlik Şartlarının İncelenmesi 
157
a. Vekâletanme 
157
b. Diğer Hususlar 
159
c. İncelemede Yetkisi Yönünden Kapsam 
159
C. Eksik Bilgi ve Belgenin Tespiti Sürecine İlişkin Sorunlar 
161
1. Sigorta Şirketinden Temin Edilmesi Gereken Belgeler Yönünden Sorunlar ve Savunma Dilekçesi için Ek Süre Talep Edilmesi Halinde 6100 S. HMK 428., 127. Madde ile 317. madde/ 2. Fıkranın Uygulanması Sorunu 
161
2. Eksik Bilgi ve Belge Temini Halinde Raportörün Karar Verme Yetkisi Hususuna İlişkin Sorunlar 
162
III. UYUŞMAZLIK HAKEMİ – İTİRAZ HAKEMİ GÖREVLENDİRME SAFHASI 
169
A. Uyuşmazlık Hakemi ve İtiraz Hakemi Olma Şartları 
171
B. Uyuşmazlık Hakemi ve İtiraz Hakemlerinin Görevlendirilme Usulü 
178
C. Uyuşmazlık Hakemi ve İtiraz Hakemlerinin Tarafsızlığının Sağlanmasına İlişkin Düzenlemeler 
180
D. Uyuşmazlık Hakemin ve İtiraz Hakeminin Reddi 
181
E. Uyuşmazlık Hakemi ve İtiraz Hakeminin Bakamayacağı İşler 
183
F. Uyuşmazlık Hakemi ve İtiraz Hakeminin Görevleri Sebebiyle Sorumlulukları 
184
IV. SİGORTA TAHKİMİ VE ARABULUCULUK 
186
A. STK’ya Başvuru Öncesinde Arabulucuya Başvurunun Zorunlu Olmaması 
187
B. İhtiyari Arabulucu Nezdinde Anlaşamama ile Sonuçlanan Bir Uyuşmazlıkta Sigorta Tahkim Yargılamasındaki HUAK 5. Madde Kapsamında Karşılaşılan Sorunlar 
188
C. İhtiyari Arabulucu Nezdinde Anlaşılması Halinde Anlaşma Tutanaklarının KTK 111. Madde Kapsamında Değerlendirilmesi 
190
D. Sigorta Hukukundan Kaynaklı Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuk ve Sigorta Tahkimin Birlikte Uygulanmasının Değerlendirilmesi 
192
V. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE SİGORTACILIK VERİLERİN TOPLANMASI, SAKLANMASI VE PAYLAŞILMASINA DAİR YÖNETMELİK BAĞLAMINDA SİGORTA TAHKİM 
194
Dördüncü Bölüm
SİGORTA TAHKİM YARGILAMASINDA UYGULANAN
USÛL İLKELERİ VE KIYAS
I. SİGORTA TAHKİM YARGILAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ 
197
A. Sigortacılık Kanun’unda ve Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Düzenlenen Usul Kuralları 
197
B. Sigortacılık Kanun’unun 6100 Sayılı HMK’ya Yaptığı Atıf Neticesinde Uygulanan Usul Kuralları 
199
1. Sigorta Tahkim Yargılamasında 6100 S. HMK’ya Doğrudan Atıf Yapılan Hususlar 
199
2. Sigorta Tahkim Yargılamasında Kıyasen Atıf ve Kapsamı 
199
II. SİGORTA TAHKİM YARGILAMASINDA UYGULANAN TEMEL USÛL İLKELERİ 
201
A. 6100 Sayılı HMK’daki Temel İlkeler 
201
1. HMK’da Yer Alan Temel Usûl İlkeleri 
202
2. Derhal Uygulama İlkesi 
204
3. Gizlilik İlkesi 
204
B. Sigortacılık Kanun’unda Düzenlenen İlke: Evrak Üzerinden İnceleme İlkesi 
205
1. Genel Olarak 
205
2. Evrak Üzerinden İnceleme İlkesi ve İstisnası: Aydınlatma Yükümlülüğü 
206
3. Evrak Üzerinden İnceleme Yetkisi ve 6100 S. HMK 195. Maddesinin ve 6100 S. HMK 204. Maddesinin Uygulanması Sorunu 
207
4. Evrak üzerinden İnceleme Yetkisi ve 6100 S. HMK 218. Maddesinin ve 6100 S. HMK 293. Maddesinin Uygulanması Sorunu 
208
III. SİGORTA TAHKİM YARGILAMASINDA YORUM, KIYAS VE BOŞLUK HUSUSU 
209
A. Hukukta Yorum Hususu 
209
B. Hukukta Kıyas ve Atıf Hususu 
212
1. Hukukta Kıyas (Örnekseme) ve Sınırları 
213
2. Hukukta Atıf (Yollama) ve Çeşitleri 
214
C. Hukukta Boşluk ve Boşluk Doldurma Hususu 
215
1. Hukukta Boşluk 
216
2. Hukukta Boşluk Doldurma 
218
D. Medeni Usul Hukukunda Yorum, Kıyas, Boşluk ve Boşluk Doldurma Hususu 
221
E. Sigorta Tahkim Yargılamasına Yorum ve Kıyas 
226
1. Sigorta Tahkim Yargılamasında Yorum ve Yorumda Sınır 
226
2. Sigorta Tahkim Yargılamasında Kıyas 
227
3. Sigortacılık Kanunu m. 30/23. Fıkrasında 6100 Sayılı HMK’ya Yapılan Kıyasen Atfın Uygulanması 
228
Beşinci Bölüm
SİGORTA TAHKİM YARGILAMA SAFHASI
I. SİGORTA TAHKİM YARGILAMASINDA DAVA AÇILIŞ TARİHİ 
233
II. SİGORTA TAHKİM YARGILAMASINDA SÜRELER 
236
A. Sigorta Tahkim Yargılama Süresi ve Uzatılması 
237
1. Genel Olarak 
238
2. Süre Uzatım İçin Taraflardan Birinin Muvafakat Vermemesi Halinde 6100 Sayılı HMK m. 427/ 2. Fıkranın Uygulanmasına İlişkin Değerlendirme 
241
3. Süre Uzatım İçin Taraflardan Birinin Muvafakat Vermemesi Halinde 6100 Sayılı HMK m. 320 / 3. Fıkra / 3. Cümlenin Uygulanmasına İlişkin Değerlendirme 
243
4. Süre Uzatım İçin Taraflardan Birisinin Muvafakat Vermemesi Halinde Dosyadan El Çekme Kararının Verilmesi veya TMK 2. Maddenin ve HMK 29. Maddenin Uygulanması 
244
5. Yargıtay’ın Bozma Kararı Vererek STK’ya İade Ettiği Dosyalardaki Yargılama Süresi ve Süre Uzatım Sorunu 
248
B. Ara Kararda Verilen Sürelere İlişkin Sorunlar 
248
C. Cevap Dilekçesinin, Bilirkişi Raporunun, Maluliyet Raporunun ve Islah Dilekçesinin Tebliği ve Talebin Belirlenmesi İçin Süre Verilmesi Sorunu 
252
D. Sigorta Tahkim Yargılamasında Zamanaşımı Süresine İlişkin Sorunlar 
256
1. Zamanaşımı Süresinin Kesilmesine İlişkin Sorunlar 
256
2. Zamanaşımı Süresinin Durmasına İlişkin Sorunlar 
257
a. Genel Olarak 
257
b. Sigorta Şirketine Başvuru ile Zamanaşımı Süresinin Durması Hususu 
258
E. Mücbir Sebep ve Olağanüstü Hallerde Süreler 
259
1. Covid –19 Pandemi Döneminde Sigorta Tahkim Yargılamasında Sürelerin Durması Hususu 
259
2. Deprem Nedeniyle Sürelerin Durması 
260
III. SİGORTA TAHKİM YARGILAMASINDA İSPAT VE DELİLLER 
260
A. Sigorta Tahkim Yargılamasında İspat Yükü ve Delil İkame Yükü 
261
B. Sigorta Tahkim Yargılamasında Olay Yeri Terk, Müterafik Kusur, Plakası Tespit Edilemeyen Aracın Sebep Olduğu Zarar, Geçmiş Hasar Kayıtlarının İbrazı, DASK Poliçelerinde Dolaylı İspat 
263
C. Sigorta Tahkim Yargılamasında Kullanılabilen Deliller 
267
D. Malûliyet Raporlarının Delil Niteliği ve İspat Gücü 
272
IV. SİGORTA TAHKİM YARGILAMASINDA ADLİ YARDIM 
275
V. SİGORTA TAHKİM YARGILAMASINDA İHTİYAR–İ TEDBİR 
277
VI. SİGORTA TAHKİM YARGILAMASINDA TEBLİGAT 
278
A. 7201 Sayılı Tebligat Kanun’un Uygulama Alanı Olup Olmadığı Sorunu 
278
B. Tebliğ Tarihinin Hesaplanmasındaki Sorun 
281
C. Nihai Kararın Tebliği ve Temyiz Süresinin Başlamasına İlişkin Sorun 
283
VII. SİGORTA TAHKİM YARGILAMASINDA DOSTANE ÇÖZÜM VE HAKKANİYET KURALLARININ UYGULANMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
285
VIII. SİGORTA TAHKİM YARGILAMASINDA MÜZEKKERE YAZILMASI VE DURUŞMA 
285
A. Sigorta Tahkim Yargılamasında Müzekkere Yazılması 
286
B. Sigorta Tahkim Yargılamasında Duruşma 
290
IX. İDDİANIN VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞININ SİGORTA TAHKİM YARGILAMASININ HANGİ AŞAMASINDA UYGULANACAĞI SORUNU 
292
X. SİGORTA TAHKİM YARGILAMASINDA SOMUT NORM DENETİMİ HUSUSU 
296
Altıncı Bölüm
SİGORTA TAHKİM YARGILAMASINA İLİŞKİN
UYGULAMADA EN SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR
I. TALEPLE BAĞLILIK İLKESİNİN SİGORTA TAHKİM YARGILAMASINDA UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
299
A. Ekspertiz Ücreti Yönünden 
299
B. Değer Kaybı Hesaplama Yöntemi Bakımından 
302
C. Aktüeryal Hesaplama Yönünden 
303
D. Başvuru Dilekçesinde Belirtilen Dava Türünün Taleple Bağlılık İlkesi Bağlamında Değerlendirilmesi 
304
II. SİGORTA TAHKİM YARGILAMASINDA ISLAH 
306
A. Islahın İtiraz Aşamasında Yapılması Sorunu 
307
B. Islah ile Netice–i Talep Kalemlerinin Değiştirilmesi 
310
C. İtiraz Aşamasında Yapılan Bilirkişi İncelemesine İstinaden İkinci Kez Islah 
311
D. İtiraz Aşamasında Alınan Maluliyet Raporuna İstinaden Islah 
313
E. Sigorta Şirketinin, Başvurucunun Islah Hakkını Kullanmasından Önce Ödeme Yapması Halinde Başvurucunun Bilirkişi Raporuna göre Daha Yüksek Meblağda Islah Yapması 
315
F. Yargıtay’ın Bozma Kararı Sonrasında Yapılan Sigorta Tahkim Yargılamasında Islah ve Aktüeryal Hesaplamada Esas Alınacak Olan Veriler Açısından Usûli Müktesep Hak 
317
III. (ÖZEL) DAVA ŞARTI NİTELİĞİNDEKİ BAŞVURUYA İLİŞKİN SORUNLAR 
320
A. Başvuru Yapılırken İbraz Edilmesi Gereken Evraklar: Maluliyet Raporuna İlişkin Sorunlar 
321
B. 6100 Sayılı HMK m. 115/2. Fıkranın Uygulaması 
328
IV. STK NEZDİNDEKİ UYUŞMAZLIKLARIN BELİRSİZ ALACAK DAVASI MI KISMİ DAVA MI OLDUĞUNA İLİŞKİN SORUNLAR 
339
A. Dava Türü Yönünden: Belirsiz Alacak Davası – Kısmi Dava ve Hukuki Yarar 
339
V. UZLAŞTIRMAYA İLİŞKİN CMK M. 254/2. FIKRANIN HÜKÜM VE SONUÇ DOĞURUP DOĞURMADIĞI SORUNU 
347
Yedinci Bölüm
SİGORTA TAHKİM YARGILAMASININ
SONA ERMESİ SAFHASI: HÜKÜM
I. SİGORTA TAHKİM YARGILAMASI NETİCESİNDE VERİLEN KARARLARIN DENETLENMESİ VE KANUN YOLLARI 
355
A. Sigorta Tahkim Yargılaması Neticesinde Verilen Kararlar 
355
B. Sigorta Tahkim Yargılamasında Nihai Karara Karşı Denetim Yolları 
356
1. İtiraz Aşaması 
357
2. Temyiz Aşaması 
359
a. Sigortacılık Kanunu 30. Madde / 12. Fıkrada Temyize İlişkin Konuda 6100 S. HMK’ya Yapılan Doğrudan Atfın Ad Hoc Tahkim Hükümlerine mi Medeni Yargılama Hükümlerine mi Yapıldığı Sorunu 
361
b. Genel Olarak Temyiz Safhası 
363
c. SK m. 30/12. Fıkrada Düzenlenen Özel Temyiz Sebepleri 
365
d. SEDDK’nın SK m. 30/11. ve 15. Fıkralarında Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ’in İtiraz ve Temyiz Sınırları Açısından Hukuki Değerlendirilmesi 
366
C. İtiraz Sınırı ve Temyiz Sınırına İlişkin Sorunlar 
371
1. Temyiz Sınırının Değerlendirilmesi 
371
2. İtiraz Sınırı ve Temyiz Sınırı Açısından Esas Alınacak Olan Tutar Sorunu 
376
3. Islahın Temyiz Sınırına Yakın Bir Miktarda Yapılması Halinde Temyiz Yolunun Açık Olup Olmadığı Sorunu 
379
4. Dava Değeri Temyiz Sınırının Altında Kalan Başvuruda Verilen Usulden Red Kararına Karşı Temyiz Yolunun Açık Olup Olmadığı Sorunu 
382
5. Yargıtay’ın Bozma Kararından Sonra Yapılan Sigorta Tahkim Yargılamasında Usûli Müktesep Hak ve Temyiz Sınırı 
383
II. İPTAL DAVASI, YARGILAMANIN YENİLENMESİ KARAR DÜZELTME MÜESSESELERİ ÇERÇEVESİNDE SİGORTA TAHKİM 
385
III. KARARIN TAVZİHİ, TASHİHİ VE KARARIN TAMAMLATILMASI 
389
IV. SİGORTA TAHKİM YARGILAMASINDA SULH, KABUL VE FERAGAT 
391
A. Nihai Karar Verilmesinden Önce Sulh, Kabul ve Feragat 
392
B. Nihai Karar Verildikten Sonra Sulh, Kabul ve Feragat ile Ek Karar 
393
V. YARGILAMA SIRASINDA SİGORTA ŞİRKETİ TARAFINDAN TAZMİNAT ÖDEMESİ YAPILMASI HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİNİN AKIBETİ 
393
A. HMK 312. Madde / 2 Fıkra Kapsamında Yargılama Giderine İlişkin Sorunlar 
394
B. AAÜT 6. Maddenin Uygulama Alanı Olup Olmadığı Sorunu 
396
VI. SİGORTA TAHKİM YARGILAMASINDA HÜKMEDİLECEK VEKÂLET ÜCRETİ HUSUSU 
397
A. Başvurucu Lehine Hükmedilen Vekâlet Ücretinin 1/5 Oranında Olması Gerekip Gerekmediği Sorunu 
398
B. Yargılama Sırasında Bilirkişi Raporundan sonra Islahtan Önce Sigorta Şirketince Yapılan Ödemelerde Vekâlet Ücreti 
405
C. Taraflar Lehine Hükmedilen Vekâlet Ücretinin Maktu Ücret Altında Kalıp Kalmadığı Sorunu 
406
D. Yargıtay’ın Bozma Kararı Sonrasındaki Sigorta Tahkim Yargılamasında Hükmedilen Vekâlet Ücreti 
407
VII. VERİLEN KARARLARIN İCRASI VE TEMİNATIN İADESİ SORUNU 
409
VIII. İTİRAZ HAKEM HEYETİ KARARINA KARŞI DİRENME HAKKI SORUNU 
410
IX. KATILMA YOLUYLA İTİRAZ YOLUNUN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI SORUNU 
415
X. SİGORTA TAHKİM YARGILAMASINDA DOSYAN EL ÇEKME KARARI SORUNU 
417
Sonuç ve Öneriler 
421
Sigortacılık Kanunu 30. Madde 
437
Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik 
444
Online Başvuru Formu 
464
Yabancı Uyruklular İçin Fiziksel Başvuruda Kullanılan Başvuru Formu 
465
Başvuru Sahiplerinin Verilerinin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni 
470
Sigorta Tahkim Komisyonu İnternet Sitesinde Yayınlanan Örnek Mahiyetinde Vekâletname Metni 
471
Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Ücret Tarifesi ve Tarifenin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar 
472
Kaynakça 
475
Kavram Dizini 
485