Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülükleri ve İhlâline Bağlanan Hukukî Sonuçlar Dr. Hakan Gencer  - Kitap

Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülükleri ve İhlâline Bağlanan Hukukî Sonuçlar

1. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
316
Barkod:
9789750290206
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
425,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Sigorta ile amaçlanan meydana gelmesi muhtemel zararlı sonuçların engellenmesinden daha ziyade, bu zararlı sonuçların sigorta topluluğu üyeleri arasında dağıtılmasıdır. Bu amaca hizmet eden sigorta sözleşmeleri, karşılıklı güvene dayanan, dürüstlüğün anahtar kelime olduğu sözleşmelerdir. Sigorta sözleşmesinin her iki tarafı içinde geçerli olan dürüstlük ilkesi gereğince sigortacıya nasıl ki aydınlatma yükümlülüğü getirilmişse aynı şekilde de sigorta ettirene, beyan yükümlülüğü getirilmiştir. Böylece sözleşmenin taraflarının sahip olduğu bilginin, taraflar arasında mümkün olduğunca simetri bir şekilde dağıtılması amaçlanmıştır.
Kanunumuzda sigorta ettirenin beyan yükümlülükleri, TTK'nın 1435 ilâ 1446'ncı maddeleri arasında üç aşamalı olarak yerini almıştır. Düzenleme ile eTTK'den farklı olarak sigorta ettirene, sigorta sözleşmesi boyunca birtakım "beyan yükümlülükleri" getirilmiştir. Bu beyan yükümlülükleri, sigorta sözleşmesinin yapılması esnasında, sigorta sözleşmesinin devam ettiği aşamada ve son olarak da rizikonun meydana gelmesi aşamasında kendini göstermektedir.
Sigorta sözleşmeleri konusunda, Alman Sigorta Sözleşmesi Kanununda 2008 yılında yapılan reform niteliğindeki değişikliklerle, sigortacı ve sigorta ettiren arasında çıkabilecek birçok ihtilafın kolayca çözümünü sağlayacak maddeler kabul edilmiştir. Ancak 13.01.2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı TTK'da kendisinden önce yürürlüğe giren 2008 tarihli Alman Sigorta Sözleşmesi Kanunu yerine, bir asır hizmet eden ve Almanya'nın ilga ettiği eski Alman Sigorta Sözleşmesi Kanununu mehaz almıştır. Böylece yüz yıldan fazla bir geçmişi olan mehaz kanunla, hukukî sorunların çözümü tercih edilmiştir.
Eser tüm bu konuları ayrıntılı olarak incelemektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Rizikonun ağırlaşması,
.
Alman Sigorta Sözleşmesi Kanunu (VVG)
.
Carte v Boehm Davası
.
Avrupa Sigorta Sözleşmesi Hukuku İlkeleri (PEICL)
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
17
Giriş 
19
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK SİGORTA SÖZLEŞMESİ, TASNİFİ VE
BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
§ I. SİGORTA SÖZLEŞMESİ, TARAFLARI, DİĞER İLGİLİ KİŞİLER, UNSURLARI VE HUKUKÎ NİTELİĞİ 
25
A. Sigorta Sözleşmesi 
25
1. Sigorta Sözleşmelerinin Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanundaki Yeri 
31
a. Sigorta Sözleşmesinin Tüketici İşlemi Niteliği 
31
b. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Açısından Sigorta Sözleşmesi 
32
2. Sigorta Sözleşmesinde Sigortacının Borç ve Yükümlülükleri 
35
a. Genel Olarak 
35
b. Sigorta Tazminatı 
36
c. Sigorta Bedeli 
37
3. Sigorta Ettirenin Borç ve Yükümlülükleri 
38
B. Sigorta Sözleşmesinin Tarafları ve Diğer İlgili Kişileri 
40
1. Sigorta Sözleşmesinin Tarafları 
40
a. Sigortacı 
40
b. Sigorta Ettiren 
41
2. Diğer İlgili Kişiler 
42
a. Zarar Sigortalarında İlgili Kişiler 
42
aa. Sigortalı 
42
aaa. Temsilci Aracılığıyla Yapılan Sigorta Sözleşmelerinde Sigortalı 
43
bbb. Başkası Lehine Sigorta Sözleşmelerinde Sigortalı 
44
bb. Sigorta Edilen Menfaatin El Değiştirmesi Durumunda Yeni Malik 
45
cc. Sigortalanan Menfaat Üzerinde Bulunan Kanunî Sınırlamalarda Üçüncü Kişiler 
45
dd. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Malî Sorumluluk (Mesuliyet) Sigortalarında ve Diğer Sorumluluk Sigortalarında Üçüncü Kişiler 
46
b. Hayat Sigortalarında İlgili Kişiler 
46
aa. Riziko Şahsı 
46
bb. Lehtar 
47
C. Sigorta Sözleşmesinin Unsurları 
48
1. Sigortacı (Insurer) 
48
2. Sigorta Ettiren (Insured) ve Sigortalı (Assured/Insurant) 
48
3. Sigortalanan Menfaat (Insurable Interest) 
49
4. Riziko/Sigorta Olayı (Risk) 
49
5. Sigorta Tazminatı/Bedeli (Amount Issued) 
50
6. Prim (Premium) 
50
D. Sigorta Sözleşmesinin Hukukî Niteliği 
50
§ II. SİGORTA SÖZLEŞMELERİNİN TASNİFİ 
52
A. Genel Olarak 
52
B. Eski Türk Ticaret Kanununa Göre Tasnif 
53
C. Türk Ticaret Kanununa Göre Tasnif 
53
E. İhtiyaç ve Riziko Kıstasına Göre Tasnif 
54
1. İhtiyacın Karşılanması Kıstasına Göre Tasnif 
54
a. Zarar Sigortaları 
54
aa. Aktif Sigortaları 
55
bb. Pasif Sigortaları 
56
b. Can (Meblağ) Sigortaları 
56
aa. Hayat Sigortaları 
57
bb. Kaza Sigortaları 
57
cc. Hastalık ve Sağlık Sigortaları 
58
2. Riziko Konusu Kıstasına Göre Tasnif 
59
§ III. SİGORTA ETTİRENİN BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ, TARİHSEL GELİŞİMİ, MEHAZ KANUN, TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ VE GENEL OLARAK SİGORTA ETTİRENİN BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
59
A. Genel Olarak 
59
B. Tarihsel Gelişim 
61
C. Mehaz Kanunda Beyan Yükümlülüğü 
61
1. Değişiklik Öncesi 
61
2. Değişiklik Sonrası 
63
D. Kanunumuzda Beyan Yükümlülüğü 
64
E. Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü 
68
1. Genel Olarak 
68
2. Beyan Yükümlülüğü Kavramı 
69
3. Beyan Yükümlülüğünün Varlık Sebebi 
70
4. Beyan Yükümlülüğünün Hukukî Niteliği 
70
a. Görev Görüşü 
72
b. Yükümlülük Görüşü 
72
c. Borç Görüşü 
73
d. Külfet Görüşü 
76
e. Şart Teorisi 
76
f. Bilgi Beyanı (Tasavvur Açıklaması) Görüşü 
77
g. Yargıtayın Görüşü 
77
h. Görüşümüz 
78
5. Beyan Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi 
78
a. Beyan Yükümlülüğünü Yerine Getirecek Kişi 
78
b. Beyanın Muhatabı 
80
c. Beyanın Şekli 
81
6. Beyan Yükümlülüğünün Kapsamı 
83
a. Genel Olarak 
83
b. Sözleşme Kurulması Aşamasında Beyan Yükümlülüğü 
83
c. Sözleşmenin Devamı Esnasında Beyan Yükümlülüğü 
84
d. Rizikonun Gerçekleşmesi Sonrası Beyan Yükümlülüğü 
85
7. Dürüstlük Kuralının Beyan Yükümlülüğüne Etkisi 
86
a. Genel Olarak 
87
b. Dürüstlük Kuralı Açısından Bakış 
87
c. Culpa in Contrahendo Açısından Bakış 
90
d. Carte v Boehm Davası Açısından Bakış 
91
İkinci Bölüm
SİGORTA ETTİRENİN ZARAR SİGORTALARINDA BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İHLÂLİNE BAĞLANAN HUKUKÎ SONUÇLAR
§ IV. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI AŞAMASINDA SİGORTA ETTİRENİN BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İHLÂLİNE BAĞLANAN HUKUKÎ SONUÇLAR 
93
A. Sigorta Sözleşmesinin Kurulması Aşamasında Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü 
93
1. Genel Olarak 
93
2. Kapsamı 
94
a. Mülga 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Kapsam 
94
aa. Mal Sigortalarındaki Düzenleme 
95
bb. Denizcilik Rizikolarına Karşı Sigortalardaki Düzenleme 
96
cc. Mal Sigortaları ile Denizcilik Rizikolarına Karşı Sigorta Arasındaki Farklar 
98
b. Yeni 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Kapsam 
99
3. Sözleşmenin Kuruluş Aşamasındaki Beyan Yükümlülüğü 
102
a. Genel Olarak 
102
b. Kapsamı 
104
aa. TTK m. 1435 Uyarınca Yazılı ve Sözlü Sorular 
104
bb. TTK m. 1436 Uyarınca Yazılı Sorular 
107
aaa. Sigorta Ettirene Sigortacı Tarafından Soru Listesinin Verilmesi Durumu 
108
bbb. Sigorta Ettirene Soru Listesi Dışında Soru Yöneltilmesi 
109
cc. Sigorta Ettirenin Bildiği veya Bilmesi Gereken Hususlar 
109
c. Sigorta Sözleşmesinin Süresi Bitmeden Değiştirilmesi, Süresi Bittikten Sonra Yenilenmesi ve Rizikonun Sigorta Sözleşmesi Devam Ederken Ağırlaşması Durumunda Beyan Yükümlülüğü 
111
aa. Sigorta Sözleşmesinin Süresi Bitmeden Değiştirilmesi 
111
bb. Süresi Bittikten Sonra Yenilenmesi 
111
cc. Rizikonun Sigorta Sözleşmesi Devam Ederken Ağırlaşması 
112
d. Beyanın Şekli 
112
e. Beyan Yükümlülüğünün İfa Anı 
114
f. Beyan Yükümlülüğünü Yerine Getirecek Kişi 
115
g. Sigorta Ettiren Dışında Beyan Yükümlülüğünü Yerine Getirebilecek Kişiler 
116
h. Beyanın Muhatabı 
117
4. Önemli Hususlar 
118
a. Genel Olarak 
118
b. Kavram 
119
aa. Sigorta Sözleşmesinin Yapılmayacak Olması 
122
bb. Sigorta Sözleşmesinin Değişik Şartlarda Yapılacak Olması 
123
c. “Culpa in Contrahendo” Açısından Konuya Bakış 
123
d. Önemli Husus Açısından Sigortalanacak Eşyanın Değerinin Belirlenmesi 
124
e. Önemli Hususun Sigorta Ettirenin Kusuru Nedeniyle Öğrenilememiş Olması 
125
g. Önemli Hususların Belirlenmesi 
126
aa. Genel Olarak Önemli Olma Kriteri 
127
bb. Kendiliğinden Beyan Usulü Uyarınca Önemli Hususların Belirlenmesi 
127
cc. Liste Usulü Uyarınca Önemli Hususların Belirlenmesi 
129
h. Yazılı Sorular 
129
ı. Riziko Hakkında Sigortacının Araştırma Yapma Yükümlülüğü 
132
i. İspat 
134
5. İlliyet Bağı 
135
6. Beyan Yükümlülüğünün Sınırları 
136
a. Maruf Olan Bilgilerin Beyan Yükümlülüğü 
137
b. Sigorta Sözleşmesiyle Bağlantısı Olmayan Bilgileri Beyan Yükümlülüğü 
137
c. Özel Hayata İlişkin Beyan Yükümlülüğü 
138
B. Sigorta Sözleşmesinin Kurulması Aşamasında Beyan Yükümlülüğünün İhlâline Bağlanan Hukukî Sonuçlar 
142
1. Genel Olarak 
142
2. Beyan Yükümlülüğünün İhlâli Sayılan Eylemler 
143
a. Genel Olarak 
143
b. İhlâl Sayılan Eylemlerin Kapsamı 
144
bb. Liste Usulünde Olasılıklar 
147
aaa. Soruların Tamamen veya Kısmen Cevaplanmaması veyahut Üzerinin Çizilmesi 
148
aaaa. Sigortacının Sigorta Sözleşmesinden Cayması 
149
bbbb. Sigortacının Cayma Hakkını Kullanamayacağı Durumlar 
149
i. Sigortacının Gerçek Durumu Bilmesi 
149
ii. Cevapsız Bırakılan Soruların Cevaplarının Diğer Sorularda Olması 
150
iii. Cayma Hakkından Sarih veya Zımni Vazgeçme 
150
cccc. Caymanın Sonuçları 
151
bbb. Soruların Gerçeğe Aykırı Bir Şekilde Cevaplanması 
151
ccc. Soruların Önemsiz Görülmesi 
152
ddd. Genel Niteliğe Haiz Sorular 
153
c. Sigortacının Aydınlatma Yükümlülüğünün Beyan Yükümlülüğüne Etkisi 
154
d. Reform Sonrası Alman Sigorta Sözleşmesi Kanununda Sözleşmenin Kuruluşu Aşamasındaki İhlâle İlişkin Düzenleme 
156
e. PEICL Açısından Sözleşmenin Kuruluşunda Beyan Yükümlülüğünün İhlâli 
158
3. Beyan Yükümlülüğünün İhlâlinde Kusur Şartı 
159
4. Bağlantı 
161
5. İhlâlin Oluşma Anına Göre Bağlanan Hukukî Sonuçlar 
162
a. Rizikonun Gerçekleşmesi Öncesinde 
162
b. Rizikonun Gerçekleşmesi Sonrasında 
163
6. Beyan Usulü ve Liste Usulünde İhlâlin Sonuçları 
164
7. Zarar Sigortalarında Sigorta Sözleşmesinin Kurulması Aşamasında Beyan Yükümlülüğünün İhlâline Bağlanan Hukukî Sonuçlar 
165
a. Rizikonun Gerçekleşmesi Öncesi Beyan Yükümlülüğünün İhlâli 
166
aa. Sigortacının Sigorta Sözleşmesinden Riziko Öncesi Cayma Hakkı 
166
aaa. Cayma Hakkının Kullanılabilmesi için Gereken Şartlar 
166
aaaa. Beyan Yükümlülüğü İhlâlinin Riziko Öncesi Öğrenilmesi Şartı 
167
bbbb. Cayma Hakkının On Beş Günlük Süre İçinde Kullanılması Şartı 
168
cccc. TTK m. 1442’deki Şartların Oluşmamış Olması 
168
dddd. Gerçek Durumun Sigortacı Tarafından Bilinmiyor Olması Şartı 
169
bbb. Cayma Hakkının Kullanılma Şekli ve Süresi 
170
ccc. Caymanın Hükümleri 
171
ddd. Kusur Şartı 
172
eee. Cayma Hakkının Kullanılamaması 
173
fff. Cayma Hakkının Düşmesi 
173
aaaa. Cayma Hakkının Kullanılmasından Açıkça veya Zımnen Vazgeçilmesi 
173
bbbb. Caymaya Yol Açan İhlâle Sigortacının Sebebiyet Vermesi 
174
cccc. Sigortacı Sorularından Bazılarının Cevapsız Bırakılmasına Rağmen Sözleşmeyi Yapması 
175
bb. Prim Farkının Talep Edilmesi 
176
cc. Yükümlülüğün İhlâlinde Uygulanacak Yaptırıma Yönelik Zamanaşımı 
177
b. Rizikonun Gerçekleşmesi Sonrası Beyan Yükümlülüğünün İhlâli 
178
aa. Sigorta Ettirenin Kastının Bulunması 
179
bb. Sigorta Ettirenin İhlâli ile Gerçekleşen Riziko Arasında İlliyet Bağı 
180
aaa. İlliyet Bağının Bulunması 
180
bbb. İlliyet Bağının Bulunmaması 
181
cc. Sigorta Ettirenin Kastının Mevcudiyeti 
181
dd. Sigortacının Riziko Sonrası Cayma Hakkı 
182
§ V. SİGORTA ETTİRENİN SÖZLEŞMENİN DEVAMI ESNASINDAKİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İHLÂLİNE BAĞLANAN HUKUKÎ SONUÇLAR 
183
A. Sigorta Ettirenin Sözleşmenin Devamı Esnasındaki Beyan Yükümlülüğü 
183
1. Genel Olarak 
183
2. Prim–Riziko Dengesi 
185
3. Rizikoyu Ağırlaştırmama Yükümlülüğü 
186
a. Rizikonun Ağırlaşması Kavramı 
186
b. Rizikoyu Ağırlaştırmama Yükümlülüğü 
188
aa. Sübjektif Riziko Ağırlaşması 
189
bb. Objektif Riziko Ağırlaşması 
190
c. Kanunda Geçen “Mevcut Durum” ve “Tazminat” İfadeleri 
191
d. Kusur ve İhmallerin Rizikonun Ağırlaşmasına Etkisi 
191
e. Rizikoyu Ağırlaştırmama Yükümlülüğünün Başladığı An 
192
f. Rizikonun Ağırlaşmasının Süreklilik Arz Etmesi ve Sigortacının Öngörmediği Bir Durum Olması 
192
g. Sigortacının Rizikonun Ağırlaşmasına İzin Vermesi 
193
h. Rizikonun Hafiflemesi 
193
4. Ağırlaşan Rizikoyu Beyan Yükümlülüğü 
194
a. Genel Olarak 
194
b. Sigorta Ettirenin Zarar Sigortalarında Ağırlaşan Rizikoyu Beyan Yükümlülüğü 
195
aa. Sigorta Ettirenin Bizzat Rizikoyu Ağırlaştırma İhtimali 
196
bb. Sigorta Ettirenin İzniyle Bir Başkasının Rizikoyu Ağırlaştırması 
197
cc. Sigorta Ettirenin Ağırlaşan Rizikoyu Eski Hale Getirme Görevi 
199
dd. Sigorta Sözleşmesi Yapılırken Açıkça Rizikonun Ağırlaşması Olarak Kabul Edilen Husus 
199
ee. Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğüne İlişkin Bildirim Süresi 
200
ff. Bildirimin Sigortacıya Ulaşmasının Gerekli Olup Olmadığı Hususu 
200
5. Sözleşmede Öngörülen Yükümlülüklerin İhlâli ile Rizikoyu Ağırlaştırmama Yükümlülüğünün Farkları 
200
B. Sigorta Sözleşmesinin Devamı Esnasında Beyan Yükümlülüğünün İhlâline Bağlanan Hukukî Sonuçlar 
201
1. Genel Olarak 
201
2. Zarar Sigortalarında Beyan Yükümlülüğünün İhlâline Bağlanan Hukukî Sonuçlar 
201
a. Genel Olarak 
201
b. Riziko Öncesi Sigortacının Rizikonun Ağırlaştığını Öğrenmesi Hâli 
202
aa. Genel Olarak 
202
bb. Sigortacının Fesih Hakkı 
204
aaa. Feshin Hukukî Niteliği 
205
bbb. Fesih Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar 
206
aaaa. Eski Hale Dönme 
206
bbbb. Fesih ve Prim Talebi Hakkının Süresinde Kullanılmaması 
206
cccc. Sigortacının Menfaati, Sorumlu Olduğu Bir Olay, İnsanlık Görevi ve Hayat Sigortalarında da Sigortalının Sağlık Durumunda Değişiklikler Sebebiyle Rizikonun Artması 
207
cc. Sigortacının Prim Farkını Talep Etme Hakkı 
208
c. Riziko Sonrası Sigortacının Rizikonun Ağırlaştığını Öğrenmesi Hâli 
208
aa. Beyan Yükümlülüğünün İhmal ile İhlâl Edilmesi (Kusur Unsuru) 
210
bb. Beyan Yükümlülüğünün Kast ile İhlâl Edilmesi 
211
3. Fesih Hakkının Kullanılması İçin Gereken Şartlar 
212
4. Rizikonun Ağırlaşmasında Sigortacının Hakları 
213
a. Genel Olarak 
213
b. Sözleşmeyi Feshetme veya Prim Farkı Talep Etme Hakkı 
213
§ VI. SİGORTA ETTİRENİN RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ SONRASI BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İHLÂLİNE BAĞLANAN HUKUKÎ SONUÇLAR 
215
A. Sigorta Ettirenin Riziko Sonrası Beyan Yükümlülüğü 
215
1. Genel Olarak 
215
2. Kanunî Düzenleme 
216
3. Rizikonun Gerçekleşmesinden Sonra Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri 
217
4. Riziko Sonrası Beyan Yükümlülüğünün Özellikleri 
219
a. Beyan Yükümlülüğünün Mükellefi 
219
b. Beyan Yükümlülüğünün Şekli 
220
c. Beyan Yükümlülüğünün Başladığı An 
221
d. Gecikmeksizin Bildirim Yükümlülüğü 
221
e. Beyanın Kapsamı 
223
f. Beyanın Sonuçları ve Zamanaşımı Süreleri 
223
aa. Muacceliyet 
223
bb. Zamanaşımı 
224
bbb. Zamanaşımı Sürelerinde TBK 149/2 Hükmünün Uygulama Alanı 
226
ccc. Beyan Yükümlülüğü ve Zamanaşımı Süreleri 
227
ddd. Kanunda Saklı Tutulan Zamanaşımı Süresi 
229
5. PEICL (ASSHİ) Çerçevesinde Rizikonun Meydana Gelmiş Olduğunun Sigortacıya Bildirilmesi Yükümlülüğü 
230
6. Rizikonun Gerçekleşme Anı 
231
a. Zarar Sigortalarında Rizikonun Gerçekleşme Anı 
231
b. Sorumluluk Sigortalarında Rizikonun Gerçekleşme Anı 
232
B. Rizikonun Gerçekleşmesi Sonrası Beyan Yükümlülüğünün İhlâline Bağlanan Hukukî Sonuçlar 
234
1. Genel Olarak 
234
2. Beyan Yükümlülüğünün İhlâli Durumunda Yaptırım 
235
a. Sigorta Tazminatı veya Bedelinde İndirim 
236
b. İlliyet Bağının Varlığı 
238
c. Kusur Şartı 
238
d. İspat Külfetinin Yer Değiştirmesi 
239
3. Zarar Sigortalarında Rizikonun Gerçekleştiğine İlişkin Beyan Yükümlülüğünün İhlâline Dair Olasılıklar 
241
a. Sigortacının Rizikonun Gerçekleştiğini Bilmemesi Hâli 
242
b. Sigortacının Rizikonun Gerçekleştiğini Önceden Öğrenmesi Hâli 
246
c. Kusursuzluk Hâli 
247
d. Kastın Varlığı 
247
e. Mücbir Sebep 
249
Üçüncü Bölüm
CAN (MEBLAĞ) SİGORTALARINDA SİGORTA ETTİRENİN
BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İHLÂLİNE BAĞLANAN HUKUKİ
SONUÇLAR
§ VII. CAN (MEBLAĞ) SİGORTALARINDA BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
251
A. Genel Olarak 
251
B. Mülga Kanundaki Durum 
253
C. Hayat Sigortaları Açısından Beyan Yükümlülüğü 
254
D. Kaza Sigortaları Açısından Beyan Yükümlülüğü 
255
E. Hastalık ve Sağlık Sigortaları Açısından Beyan Yükümlülüğü 
256
F. Can (Meblağ) Sigortalarında Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülükleri ve İhlâline Bağlanan Hukukî Sonuçlarda Hayat Sigortasının Konuya İlişkin Hükümlerinin Kıyasen Uygulanması 
258
1. Hayat Sigortası Hükümlerinin Kıyasen Kaza Sigortasına Tatbiki 
258
2. Hayat Sigortası Hükümlerinin Kıyasen Hastalık ve Sağlık Sigortasına Tatbiki 
259
a. Hastalık Sigortası Yönünden 
260
b. Sağlık Sigortası Yönünden 
260
§ VIII. HAYAT SİGORTALARINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI AŞAMASINDA BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İHLÂLİNE BAĞLANAN HUKUKÎ SONUÇLAR 
261
A. Hayat Sigortalarında Sigorta Ettirenin Sigorta Sözleşmesinin Kurulması Aşamasında Beyan Yükümlülüğü 
261
1. Genel Olarak 
261
2. Beyan Yükümlülüğünün Kapsamı 
263
a. Hayat Sigortası Açısından Sigorta Ettirenin Bildiği veya Bilmesi Gereken Hususlar 
263
aa. Hayat Sigortalarında Sigorta Ettirenin Bildiği Hususlar 
264
bb. Hayat Sigortalarında Sigorta Ettirenin Bilmesi Gereken Hususlar 
266
b. Hayat Sigortalarında Önemli Hususlar 
267
c. Hayat Sigortalarında Sigortacının Sorduğu Yazılı ve Sözlü Sorular 
270
3. Hayat Sigortalarında Beyan Yükümlülüğünün Sınırları 
271
B. Hayat Sigortalarında Sigorta Ettirenin Sözleşmenin Kuruluşu Aşamasındaki Beyan Yükümlülüğünün İhlâline Bağlanan Hukukî Sonuçlar 
276
1. Genel Olarak 
276
2. Yaşa İlişkin Beyan Yükümlülüğünün İhlâli 
277
3. Beş Yıllık Sürenin Geçmiş Olması 
278
4. Sigortacının Hakları ve Cayma Hakkı 
280
5. İlliyet Bağı 
282
§ IX. HAYAT SİGORTALARINDA SİGORTA ETTİRENİN SÖZLEŞMENİN DEVAMI SIRASINDAKİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İHLÂLİNE BAĞLANAN HUKUKÎ SONUÇLAR 
283
A. Hayat Sigortalarında Sigorta Ettirenin Sözleşmenin Devamı Sırasındaki Beyan Yükümlülüğü 
283
1. Genel Olarak 
283
2. Kanundaki Düzenleme 
284
3. Hayat Sigortası Sözleşmesinde Rizikonun Ağırlaşmasının Belirlenmesi 
286
4. Sigorta Ettirenin Hayat Sigortalarında Ağırlaşan Rizikoyu Beyan Yükümlülüğü 
287
5. Sözleşmede Belirlenmiş Olan Riziko Ağırlaşmasının Süreklilik Arz Etmesi ve Sigortacının İzni 
289
B. Hayat Sigortalarında Sigorta Ettirenin Sözleşmenin Devamı Sırasındaki Beyan Yükümlülüğünün İhlâline Bağlanan Hukukî Sonuçlar 
289
1. Genel Olarak 
289
2. Rizikonun Ağırlaşmasından İtibaren Beş Yılın Geçmemiş Olması 
290
3. Rizikonun Ağırlaşmasından İtibaren Beş Yılın Geçmiş Olması 
292
§ X. HAYAT SİGORTALARINDA SİGORTA ETTİRENİN RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ SONRASI BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İHLÂLİNE BAĞLANAN HUKUKÎ SONUÇLAR 
293
A. Hayat Sigortalarında Sigorta Ettirenin Riziko Sonrası Beyan Yükümlülüğü 
293
1. Genel Olarak 
293
2. Hayat Sigortası Genel Şartları Çerçevesinde Riziko Sonrası Beyan Yükümlülüğü 
294
a. Riziko Sonrası Sigorta Ettirenin Beyanda Bulunması İçin Gereken Süre 
294
b. Hayat Sigortalarında Rizikonun Gerçekleşme Anı 
295
B. Hayat Sigortalarında Sigorta Ettirenin Rizikonun Gerçekleştiğini Beyan Yükümlülüğünün İhlâline Bağlanan Hukukî Sonuçlar 
295
1. Genel Olarak 
295
2. İhlâlin Sigorta Bedeline Etkisi 
297
3. Sözleşmesel Ek Yükümlülükler 
298
4. Hayat Sigortalarında Riziko ile Beyan Yükümlülüğü Arasındaki İlliyet Bağı 
298
Sonuç 
301
Kaynakça 
303
Kavram Dizini 
311