Sendikal Nedenle İş Sözleşmesinin Feshinde Feshin Geçersizliği ve İşe İade  Emre Tekinöz  - Kitap

Sendikal Nedenle İş Sözleşmesinin Feshinde Feshin Geçersizliği ve İşe İade

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
160
Barkod:
9786256338289
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
225,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Örgütlenme hakkı demokratik toplumlarda vazgeçilmez bir haktır. Bu hak Türkiye'de Anayasa, Kanun ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Örgütlenme sendika çatısı altında olmalıdır. Sendikanın güçlü olması durumunda işçiler, sendika aracılığıyla işverenle toplu iş sözleşmesi imzalayarak daha iyi ücret, çalışma şartlarında iyileştirmeler sağlayabilecekleri gibi işverenin yönetim ve fesih hakkını da sınırlayabilmektedir. İşverenler sendikanın işçilere kazandırdıkları kazanımlarla maliyetleri arttığından ve işyerindeki yönetim haklarının sınırlandırılmasından dolayı işyerlerine sendikanın girmesini engellemeye çalışmaktadır. İşverenin işe giriş, iş sözleşmesi devamı veya iş sözleşmesinin sonlandırılması sırasında sendikal sebeplerle ayrımcılık yapılması devlet tarafından engellenmesi gerekir. İşveren karşısında ekonomik açıdan güçsüz olan işçinin örgütlenme çabalarının hukuki düzenlemelerle korunması gerekir.
İşçilerin, işveren tarafından sendikal nedenle ayrımcılığa uğramaması için bazı güvenceler getirilmiştir. Bu konuda 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu işçinin, sendika yöneticisinin, sendika temsilcisinin sendikal ayrımcılığa uğraması durumlarını ayrı ayrı düzenlemiştir. Söz konusu düzenlemeler arasında sendikal tazminat ve iş güvencesi gibi sendikal güvenceler mevcuttur. Ülkemizde sendikal nedenle iş sözleşmesi feshinde işe iade güvenceleri yetersiz kalmaktadır.
Sendikal nedenle iş sözleşmesinin feshi durumunda işe iade süreci normal fesihlere göre farklı düzenlenmiştir. Tezimizde sendika özgürlüğü, sendikal fesih ve sendikal fesih nedeniyle işe iade davası ayrıntılı şekilde incelenerek sendika özgürlüğünün daha etkin nasıl korunabileceği yönünde çözüm önerileri sunulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Sendika Özgürlüğü
.
İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi
.
Sendikal Nedenle İş Sözleşmesi Feshinde İşçi Tarafından İşe İade Davası Açılmasının Sonuçları
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖZET 
3
ABSTRACT 
5
İÇİNDEKİLER 
7
KISALTMA DİZİNİ 
11
GİRİŞ 
13
1. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ 
15
1.1. SENDİKA KAVRAMI VE TARİHÇESİ 
15
1.2. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN HUKUKSAL
KAYNAKLARI 
18
1.2.1. Uluslararası Kaynaklar 
18
1.2.2. Ulusal Kaynaklar 
23
1.3. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KAPSAMI 
27
1.3.1. Bireysel Sendika Özgürlüğü 
29
1.3.1.1. Sendika kurma 
30
1.3.1.2. Sendikaya üye olma 
31
1.3.1.3. Sendikal faaliyetlere katılma 
34
1.3.1.4. Sendika üyeliğini sonlandırma özgürlüğü ve
sendikaya üye olmama 
36
1.3.2. Kolektif Sendika Özgürlüğü 
38
1.4. SENDİKAL AYRIMCILIK YASAĞI 
39
1.4.1. İşe Girişte Sendikal Nedenle Ayrımcılığa Uğrama 
41
1.4.2. İş Sözleşmesinin Devamı Sırasında Sendikal
Faaliyetlere Katılma veya Katılmama Nedeniyle
Ayrımcılığa Uğrama 
42
1.4.3. İş Sözleşmesi Sona Erdirilirken Sendikal Ayrımcılığa
Uğrama 
44
1.5. 6356 SAYILI KANUN’DA SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ
KORUMAK İÇİN ÖNGÖRÜLEN ÖZEL
GÜVENCELER 
46
1.5.1. Genel Olarak 
46
1.5.2. Sendikal Özgürlüğünün Güvencesi 
47
1.5.3. İşyeri Sendika Temsilciliğinin Güvencesi 
48
1.5.3.1. Genel olarak işyeri sendika temsilciliği 
48
1.5.3.2. Sendika temsilcinin işyerinin değiştirilememesi
ve işinde esaslı değişiklik yapılamaması 
50
1.5.3.3. Sözleşmenin haklı neden olmaksızın veya
Kanun’daki usule uyulmadan feshedilememesi 
51
1.5.4. İşçi Kuruluşu Yöneticiliğinin Güvencesi 
54
1.5.4.1. Profesyonel sendika yöneticiliği güvencesi 
55
1.5.4.2. Amatör sendika yöneticiliği güvencesi 
62
2. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SENDİKAL NEDENLE FESHİ 
65
2.1. SENDİKAL FESİH KAVRAMI 
65
2.2. SENDİKAL FESİH DURUMUNDA İŞÇİLERİN
HAKLARI 
65
2.2.1. Sendikal Tazminat 
66
2.2.1.1. Sendikal tazminatın hukuki niteliği 
66
2.2.1.2. Sendikal tazminat miktarı 
67
2.2.1.3. Sendikal tazminatta faiz ve zamanaşımı süresi 
71
2.2.1.4. Sendikal tazminatın diğer tazminatlarla ilişkisi 
72
2.2.2. Feshin Geçersizliği ve İşe İade 
75
2.2.2.1. Genel olarak 
75
2.2.2.2. 4857 sayılı Kanun uyarınca iş güvencesi
koşulları 
77
2.2.2.3. Sendikal fesih halinde işe iade davası
açabilecekler 
78
2.2.2.4. İşe iade davası için öngörülen hak düşürücü
süreler 
86
2.3. SENDİKAL FESHİN İSPATI 
90
2.3.1. İspat Yükü 
90
2.3.2. Sendikal Fesih Karinesi 
93
2.3.3. Sendikal Nedenle Fesihte İspat Araçları 
102
2.3.3.1. Belgeler 
103
2.3.3.2. Senet 
104
2.3.3.3. Tanık beyanları 
105
2.3.3.4. Bilirkişi raporu 
105
2.3.3.5. Uzman görüşü 
106
2.3.3.6. Keşif 
107
2.3.3.7. Müfettiş raporu 
108
2.3.3.8. Ceza soruşturma ve kovuşturma dosyaları 
109
2.4. SENDİKAL FESHE İLİŞKİN DAVALARDA
YARGILAMAYA İLİŞKİN ESASLAR 
109
2.4.1. Görev ve Yetki 
109
2.4.2. Yargılama Usulü 
110
2.4.3. Kanun Yolları 
111
2.4.4. Sendikal Tazminatın Belirsiz Alacak Davasına Konu
Olabilmesi 
113
3. SENDİKAL NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİ
FESHİNDE İŞÇİ TARAFINDAN İŞE İADE
DAVASI AÇILMASININ SONUÇLARI 
115
3.1. İŞE İADE DAVASINDA FESİH USULÜNÜN
DEĞERLENDİRİLMESİ 
115
3.2. İŞÇİNİN DAVAYI KAYBETMESİNİN SONUÇLARI 
118
3.3. İŞÇİNİN DAVAYI KAZANMASININ SONUÇLARI 
119
3.3.1. İşçinin İşe Başlamak Üzere İşverene Başvurmaması 
119
3.3.2. İşçinin İşe Başlamak İçin İşverene Başvuruda
Bulunması 
121
3.3.2.1. İşveren tarafından işçinin işe başlatılması 
124
3.3.2.2. İşverenin davetine rağmen işçinin işe gitmemesi 
127
3.3.2.3. İşveren tarafından işçinin işe başlatılmaması 
131
3.4. SENDİKAL FESİHLERDE İŞE İADE
KARARLARININ İCRASI 
137
4. SONUÇ 
141
REFERANSLAR 
151