Sağlık Hukuku Temel Bilgiler Doç. Dr. Polat Tunçer  - Kitap

Sağlık Hukuku Temel Bilgiler

8. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
292
Barkod:
9786052647295
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
240,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Sağlık Hukuku alanıyla ilgili ihtiyaç duyulan temel bilgileri açık ve anlaşılır bir dille anlatmaya çalıştığım bu eser, yoğun bir emeğin ürünüdür. Sağlık alanında eğitim alan öğrencilerle, bu alanda çalışan tüm sağlık çalışanlarının, ihtiyaç duyabilecekleri bilgilere yer verilmiştir. Kitabın okunabilirliğini artırabilmek amacıyla konular temel bilgilerle sınırlı tutulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Sağlık Hukuku Temel Kavramları
.
Tibbî Müdahale ve Türleri
.
Tibbî ve Hukukî Bakımdan Özellik Gösteren Müdahaleler
.
Hekimin Tıbbi Müdahaleden Doğan Sorumlulukları
.
Tibbî Etik ve Hukuk
.
Hastanın Hak ve Yükümlülükleri
.
Hekimin Hak ve Yükümlülükleri
.
Hekimin Cezaî Sorumluluğu
.
Sağlık Hukuku Uyuşmazlıklarında Çözüm Yolları
.
Sağlık Bakanlığı ve Kurumlarının Sorumluluğu
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ 
7
ÖNSÖZ 
13
İÇİNDEKİLER 
15
KISALTMALAR 
27
I. HUKUK KAVRAMI VE TEMEL İLKELERİ 
29
A. Hukuk Kavramı 
29
B. Hukukun Temel İlkeleri 
29
1. Bizzat İhkak–ı Hak Yasağı 
29
2. Kanun Önünde Eşitlik İlkesi 
30
3. Kanunları Bilmemek Mazeret Sayılmaz İlkesi 
30
4. Dürüstlük Kuralı 
30
5. İyiniyet Kuralı 
31
6. İddia Eden İspat Eder İlkesi 
31
7. Tarafların Denkliği İlkesi 
31
8. Suç ve Cezaların Yasallığı İlkesi 
31
9. Resmî Belgelerin İspatının Gerekmemesi 
32
10. Kanunların Geriye Yürümezliği İlkesi 
32
11. Vergide Kanunîlik İlkesi 
32
II. HUKUKUN YAPTIRIMLARI 
33
A. Ceza 
33
B. Cebri İcra 
34
C. Tazminat 
34
D. Geçersizlik 
34
1. Yokluk 
34
2. Butlan 
35
a. Mutlak Butlan 
35
b. Nispi Butlan 
35
E. İptal 
36
F. Müsadere 
36
III. SAĞLIK HUKUKU KAVRAMI 
37
A. Sağlık Hukuku Kavramı 
37
B. Sağlık Hukuku’nun Konusu ve Önemi 
37
C. Sağlık Hukukuna İlişkin Kavramlar 
38
IV. SAĞLIK HUKUKUNUN ULUSAL VE GENEL KAYNAKLARI 
41
A. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
41
B. Türk Medeni Kanunu 
42
C. Türk Borçlar Kanunu 
43
1. Sözleşme 
43
2. Haksız Fiilden Doğan Borçlar 
45
3. Kusursuz Sorumluluk 
46
4. Zarar ve İlliyet Bağı 
47
5. Borçların İfası 
47
6. Borçların Sona Ermesi 
48
7. Borçlarda Özel Durumlar 
48
8. Vekâlet Sözleşmesi 
49
D. Türk Ceza Kanunu 
49
1. Kast ve Taksir 
50
2. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran/ Azaltan Nedenler 
50
3. Meşru Müdafaa 
50
E. Hukuk Muhakemesi Kanunu 
51
1. Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler 
51
2. Hâkimin Yasaklılığı Sebepleri 
53
3. Hâkimin Reddedilme Sebepleri 
53
4. Hâkimin Hukuki Sorumluluğu 
54
5. Süreler 
54
6. Yargılama Usulü 
55
7. Davayla İlgili Temel Kavramlar 
55
8. Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri 
57
9. Basit Yargılama Usulü 
57
10. Kanun Yolları 
57
11. Çekişmesiz Yargı 
58
F. İdarî Yargılama Usulü Kanunu 
59
G. Ceza Muhakemesi Kanunu 
60
1. Karar 
60
2. Tanık 
60
3. Bilirkişi 
61
4. Muayene 
62
5. Otopsi 
64
H. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
65
1. İşverenin Yükümlülükleri 
66
a. Genel Yükümlülükleri 
66
b. Risk Yükümlülüğü 
67
d. Risk Değerlendirmesi 
68
e. Acil Durum Yükümlülüğü 
68
c. İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüğü 
69
f. İş Kazası ve Meslek Hastalıklarını Bildirim Yükümlülüğü 
70
g. Sağlık Gözetimi Yükümlülüğü 
70
h. Çalışanların Bilgilendirilmesi Yükümlülüğü 
71
ı. Çalışanların Eğitimi Yükümlülüğü 
71
j. Katılımcılığın Sağlanması Yükümlülüğü 
72
k. İşin Durdurulması Yükümlülüğü 
72
2. Çalışanların Hak ve Yükümlülükleri 
73
a. Çalışanların Hakları 
73
b. Çalışanların Yükümlülükleri 
73
1) Genel Yükümlülükleri 
73
2) Bağımlılık Yapan Maddeleri Kullanma Yasağı 
74
3) İşyeri Hekim ve Uzmanlarının Yükümlülüğü 
75
I. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 
75
1. Genel Olarak 
75
2. Ceza İnfazının Ertelenmesi 
76
J. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
79
V. SAĞLIK HUKUKUNUN ULUSAL VE ÖZEL KAYNAKLARI 
81
A. Tababet ve Şuabat–ı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun 
81
B. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 
84
C. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 
86
D. Hususi Hastaneler Kanunu 
89
E. Türk Tabipler Birliği Kanunu 
90
F. Hemşirelik Kanunu 
92
1. Hemşirelik Hizmetlerinin Kapsamı 
92
2. Hemşirenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
93
3. Uzman Hemşirenin Görevleri 
94
4. Başhemşirenin Görevleri 
95
5. Sorumlu Hemşirenin Görevleri 
96
G. Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Kanunu 
97
H. Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında
Kanun 
99
İ. Nüfus Planlaması Hakkında Kanun 
101
J. Kan ve Kan Ürünleri Kanunu 
102
K. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 
103
L. Tüzükler 
105
M. Yönetmelikler 
105
1. Genel Olarak Yönetmelik 
105
2. Tele–Tıp Yönetmeliği 
106
VI. SAĞLIK HUKUKUNUN ULUSLARARASI KAYNAKLARI 
109
A. Magna Carta 
109
B. İngiliz Yurttaşlık Hakları Bildirgesi 
110
C. Virginia İnsan Hakları Bildirgesi 
110
D. İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi 
111
E. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 
111
F. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
112
G. Sosyal Güvenliğin Asgari Normlarına İlişkin Sözleşme 
114
H. Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi (Şartı) 
115
I. Avrupa Sosyal Şartı 
117
J. Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik
Konusunda Eşit İşlem Yapılması Hakkında Sözleşme 
117
K. Birleşmiş Milletler Kişisel ve Sosyal Haklar Sözleşmesi 
118
L. Anne Hakları Bildirgesi 
119
M. Yenidoğan Hakları Bildirgesi 
121
N. Hasta Haklarıyla İlgili Bildirgeler 
123
1. Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi 
124
2. Avrupa Hasta Hakları Bildirgesi 
124
3. Bali Hasta Hakları Bildirgesi 
129
VII. TIBBÎ MÜDAHALE VE TÜRLERİ 
131
A. Tıbbî Müdahale Kavramı 
131
B. Tıbbî Müdahale Türleri 
131
1. Geleneksel ve Yeni Tıbbi Müdahale 
131
a. Geleneksel Tıbbi Müdahale 
131
b. Yeni Tıbbi Müdahale 
132
2. İcra Ediliş Biçimine Göre Tıbbi Müdahale 
132
a. Bedensel Bütünlüğü Etkileyen Müdahale 
132
b. Bedensel Bütünlüğü Etkilemeyen Müdahale 
132
3. İcra Ediliş Yerine Göre Tıbbi Müdahale 
133
a. Bürolarda Yapılan Tıbbi Müdahale 
133
b. Hastanelerde Yapılan Tıbbî Müdahale 
133
VIII. TIBBÎ VE HUKUKÎ BAKIMDAN ÖZELLİK GÖSTEREN MÜDAHALELER 
135
A. Organ Nakli 
135
B. Cinselliğe İlişkin Müdahaleler 
137
1. Kısırlaştırma 
137
2. Kastrasyon (Hadımlaştırma) 
139
a. Cerrahi Yöntem 
139
b. Kimyasal Yöntem 
139
3. Gebeliği Sonlandırma (Kürtaj) 
140
4. Cinsiyet Değiştirme 
143
C. Estetik Amaçlı Müdahaleler 
144
D. Kök Hücre Çalışmaları 
146
E. Yapay Döllenme 
147
F. Klonlama 
150
IX. HEKİMİN TIBBİ MÜDAHALEDEN DOĞAN SORUMLULUKLARI 
151
A. Medenî Hukuk Sorumluluğu 
151
1. Sözleşmeden Doğan Sorumluluk 
151
a. Sözleşme Kavramı 
151
c. Sözleşmenin Hükümleri 
152
d. Sözleşmenin Sona Ermesi 
153
2. Haksız Fiilden Doğan Sorumluluk 
153
a. Zararın ve Kusurun İspatı 
153
b. Tazminat 
153
1) Manevi Tazminat 
154
2) Maddî Tazminat 
154
c. Özel Durumlar 
155
d. Hukuka Aykırılığı Kaldıran Haller 
155
e. Kusursuz Sorumluluk 
156
f. Zamanaşımı 
156
3. Vekâletsiz İşgörmeden Doğan Sorumluluk 
156
a. İşgörenin Hak ve Borçları 
157
b. İş Sahibinin Hak ve Borçları 
158
B. Ceza Hukuku Sorumluluğu 
159
C. İdare Hukuku Sorumluluğu 
159
D. Tıbbi Etik Sorumluluğu 
160
E. Hukuki Sorumluluğun Unsurları 
161
1. Hukuka Aykırılık 
162
2. Kusur 
163
3. Zarar 
163
4. İlliyet Bağı 
164
X. HASTANIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
165
A. Hasta Hakları 
165
1. Sağlık Hizmetinden Faydalanma Hakkı 
165
2. Bilgi İsteme Hakkı 
165
3. Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Hakkı 
166
4. Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı 
166
5. Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı 
166
6. Tıbba Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım Hakkı 
167
7. Tıbbi Gereklilik Dışında Müdahale Yasağı Hakkı 
167
8. Tıbbi Özen Gösterilmesini İsteme Hakkı 
167
9. Sağlık Durumu ile İlgili Bilgi Alma Hakkı 
167
10. Kayıtları İnceleme Hakkı 
168
11. Kayıtların Düzeltilmesini İsteme Hakkı 
168
12. Bilgi Verilmesi Caiz Olmayan Haller 
168
13. Bilgi Verilmesini Yasaklama Hakkı 
169
14. Mahremiyete Saygı Gösterilmesini İsteme Hakkı 
169
15. Rızasız Tıbbi Ameliyeye Tabi Tutulmama Hakkı 
170
16. Bilgilerin Gizli Tutulmasını İsteme Hakkı 
170
17. Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı 
170
18. Güvenliğin Sağlanması Hakkı 
171
19. Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı 
171
20. İnsanî Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret Hakkı 
171
21. Refakatçi Bulundurma Hakkı 
172
22. Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı 
172
B. Hasta Yükümlülükleri 
172
1. İş Birliği Yükümlülüğü 
172
2. Hekim Tavsiyelerine Uyma Yükümlülüğü 
173
3. Katlanma Yükümlülüğü 
173
4. Bildirme Yükümlülüğü 
174
5. Ücret Ödeme Yükümlülüğü 
174
6. Diğer Yükümlülükler 
175
C. Sağlık Hizmeti İlkeleri 
178
D. Hastayı Bilgilendirme Usulü 
179
E. Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası 
180
XI. HEKİMİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
183
A. Hekim Hakları 
183
1. Baskı Altında Olmadan Mesleğini Uygulama Hakkı 
183
2. Mesleğine Ait Etik İlkelere Bağlı Olma Hakkı 
184
3. Çağdaş Tıbbın İmkânlarını Uygulama Hakkı 
184
4. Değerleriyle Çelişen Durumlardan Kaçınma Hakkı 
184
5. Sağlığını Koruma Hakkı 
184
6. Yeterli Bir Gelir Düzeyi Talep Etme Hakkı 
184
7. Hastayı Reddetme Hakkı 
185
8. Yönetsel Süreçlere Katılma Hakkı 
185
9. Danışma Hakkı 
185
10. Güvenli Ortamda Çalışma Hakkı 
186
11. İyileşme Garantisi Vermeme Hakkı 
186
12. Yeterli Zaman Ayırma Hakkı 
186
13. Tanıklıktan Çekilme Hakkı 
186
14. Tedavi Yöntemini Seçme Hakkı 
187
B. Hekimin Yükümlülükleri 
187
1. Özen Yükümlülüğü 
187
2. Kişisel Edim Yükümlülüğü 
188
3. Öykü Alma Yükümlülüğü 
189
4. Muayene Yükümlülüğü 
189
5. Teşhis Yükümlülüğü 
190
6. Tedavi Yükümlülüğü 
190
7. Reçete Yazma Yükümlülüğü 
190
8. Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü 
191
9. Tıbbi Teknik Kullanma Yükümlülüğü 
192
10. Tedavi Kesme Yükümlülüğü 
192
11. Kayıt Tutma Yükümlülüğü 
193
12. Sır Saklama Yükümlülüğü 
193
13. Hekimin İhbar Yükümlülüğü 
194
14. Bilirkişilik Yapma Yükümlülüğü 
195
15. Ölüm ile İlgili Yükümlülükler 
195
16. Mesleki Bilgisini Geliştirme Yükümlülüğü 
198
17. Kimlik Tespiti Yapma Yükümlülüğü 
198
18. Ticarî Amaç Gütmeme ve Reklam Yasağına Uyma Yükümlülüğü 
199
XII. HEKİMİN CEZAÎ SORUMLULUĞU 
201
A. Genel Olarak 
201
B. Kasıtlı Eylemlerden Doğan Cezai Sorumluluk 
202
1. Kast Kavramı 
202
a. Kast (Doğrudan Kast – Genel Kast) 
203
b. Olası Kast (Gayri Muayyen Kast) 
204
2. Hekimlerce İşlenebilecek Suçlar 
204
a. Kişilere Karşı Suçlar 
204
b. Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar 
205
1) Kasten Yaralama 
205
2) Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama 
205
c. İnsan Üzerinde Deney 
207
d. Organ veya Doku Ticareti 
210
e. Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümünün İhlâli 
211
f. Çocuk Düşürtme ve Düşürme 
212
1) Çocuk Düşürtme 
212
2) Çocuk Düşürme 
213
g. Kısırlaştırma 
214
h. Kastrasyon 
214
i. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar 
215
j. Kişisel Verileri Başkasına Vermek 
216
k. İlaç Yapma ve Satma 
216
l. Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik veya Tercümanlık 
217
m. İşlenmekte Olan Suçu Bildirmemek 
218
n. Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi 
218
o. Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi 
218
ö. Genital Muayene 
218
C. Taksirli Eylemlerden Doğan Cezai Sorumluluk 
219
1. Taksir Kavramı 
219
2. Taksirli Fiillerle İlgili İlkeler 
220
3. Taksirin Unsurları 
220
a. Taksirle İşlenebilen Bir Suçun Bulunması 
221
b. Dikkat ve Özen Yükümünün Yerine Getirilmemesi 
222
c. Hareketin Bilerek ve İstenerek Yapılması 
223
d. Sonucun İstenmemesi, Yani İradî Olmaması 
223
e. Sonucun Öngörülebilir Olması 
224
f. Hareket ile Sonuç Arasında Nedensellik Bağı 
224
4. Kusur (İsnat) Yeteneği 
225
5. Hekimin Taksirli Eyleminden Doğan Sorumluluğu 
226
a. Taksirle Öldürme 
226
b. Taksirle Yaralama 
227
6. Hekimlerin Disiplin Suçları ve Cezaları 
227
XIII. SAĞLIK HUKUKU UYUŞMAZLIKLARINDA ÇÖZÜM YOLLARI 
231
A. Genel Sulh Yolu 
231
B. Tahkim Yolu 
237
C. Uzlaştırma Yolu 
240
D. Arabuluculuk Yolu 
242
E. Yargı Yolu 
244
1. Adli Yargı 
245
a. İlk Derece Mahkemeleri 
245
b. Yargıtay 
246
2. İdari Yargı 
247
a. İlk Derece Mahkemesi 
247
b. Bölge İdare Mahkemesi 
248
c. Danıştay 
248
3. Askeri Yargı 
249
4. Uyuşmazlık Mahkemesi 
250
5. Anayasal Yargı (Anayasa Mahkemesi) 
251
6. Yargı Bağımsızlığı ve Teminatı 
252
XIV. SAĞLIK BAKANLIĞI VE KURUMLARININ SORUMLULUĞU 
255
A. Özel Hastanenin Sorumluluğu 
255
B. Kamu Hastanesinin Sorumluluğu 
256
C. Sağlık Bakanlığının Sorumluluğu 
257
1. Genel Olarak 
257
2. Kamu Hastaneleri Kurumu ve Birlikleri 
258
3. Anayasal Sorumlulukları 
259
D. Sağlık Kurumlarının Hasta Hakları Sorumluluğu 
260
1. Hasta Hakları Birim ve Kurullarının Oluşturulması 
260
2. Kurulun Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları 
261
3. Hasta Haklarının İhlali Halinde Sağlık Kurumlarının Sorumluluğu 
262
4. Personelin Sorumluluğu 
263
5. Kamu Personeli Hakkındaki Müeyyideler 
263
6. Kurum ve Kuruluş Yetkililerinin Sorumluluğu 
264
E. Sağlık Kurumlarında Sözleşmeli Yöneticilik 
264
1. Sözleşmeli Personel Kavramı 
264
2. Sözleşmeli Yönetici İhtiyacı 
266
3. Sözleşmeli Yönetici Sistemi 
267
4. Sözleşme Hükümleri 
267
KAYNAKÇA 
271